keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 18/29.01.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Locuinţe Muzicescu - Calea Urseni " Timişoara

29.01.2001

Hotararea Consiliului Local 18/29.01.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Locuinţe Muzicescu - Calea Urseni " Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2001- 905/23.01.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (g) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu " Locuinţe Muzicescu - Calea Urseni" Timişoara , conform Proiectului nr. 76/2000 , întocmit de S.C. Arhitect Trîmbiţaş S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr.128475, cu nr.top 14241/1 şi are o suprafaţă de 49400 mp, fiind proprietate privată. Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinţe Muzicescu - Calea Urseni "Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 4 ani.
Art.2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor de orice fel pe aceste parcele se vor face în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi cu prevederile Legii nr.50/1991-republicată şi a Hotărârii Guvernului nr.525/1996.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliul Judeţean Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Corp Control Primar;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- D-lui David Gheorghe şi soţiei;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI