keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 188/24.04.2018 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul SMARTEES, „Social innovation Moddelling Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability", finanţat în cadrul Programului Horizon 2020

24.04.2018

Hotararea Consiliului Local 188/24.04.2018
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul SMARTEES, „Social innovation Moddelling Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability", finanţat în cadrul Programului Horizon 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-8669 din data de 17.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-8670 din data de 17.04.2018 al Direcţiei de Mediu - Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie şi Ameliorare Mediu;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.04.2018, Anexă la Raportul de spwcialitate nr. SC2018 - 8670/17.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor şi din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. (b) şi (e), alin. 4 litera (a) şi alin. 7 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara în calitate de municipalitate studiu de caz, în cadrul Proiectul SMARTEES, "Social innovation Moddelling Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability", finanţat în cadrul Programului Horizon 2020.

Art.2: Se aprobă împuternicirea Domnului Dan - Aurel DIACONU în calitate de Viceprimar al Municipiului Timişoara în vederea semnării tuturor documentelor privind Proiectul "SMARTEES".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Universităţii de Vest din Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Aviz_juridic_18_Apr_2018.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-8670/17.04.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 18.04.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul SMARTEES, „Social innovation Moddelling Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability”, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020 Constatând din examinarea expunerii de motive şi a raportului de specialitate privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul SMARTEES, „Social innovation Moddelling Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability”, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020; Având în vedere prevederile actelor normative în vigoare, şi anume: Conform art.36, alin. (2) lit. b şi e din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată Consiliul local exercită atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului și atribuții privind cooperarea interinstituţională pe plan intern și extern”; Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-8670/17.04.2018 privind privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul SMARTEES, „Social innovation Moddelling Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability”, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte aspecte tehnico-organizatorice sau financiare şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timişoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală. Prezentul aviz nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, Alin Stoa Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Raport_de_specialitate_privind__aprobarea_participarii_la_Proiectul_SMARTEES.pdf

FO 53-01, Ver.1

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU

Serviciul Reglementare, Monitorizare,

Protecție și Ameliorare Mediu

SC2018-8670/17.04.2018.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul SMARTEES,

„Social innovation Moddelling Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency

and Sustainability”, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-8669/17.04.2018 a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul

SMARTEES, „Social innovation Moddelling Approaches to Realizing Transition to Energy

Efficiency and Sustainability”, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020.

Facem următoarele precizări:

Municipiul Timișoara este semnatară a Convenției Primarilor și a aprobat în cursul anului 2014 prin

Hotărârea Consiliului Local nr.550, Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă 2014-2020,

implementând în activitatea curentă diverse acțiuni și măsuri care, contribuie în mod cumulat la

atingerea obiectivele specifice și a țintelor stabilite în domeniul eficienței energetice și dezvoltării

sustenabile.

În luna August 2017, Universitatea de Științe și Tehnologie din Norvegia - Trodheim – ca lider, a

lansat Municipiului Timișoara, prin intermediul Universității de Vest Timișoara o invitație de

participare la cea de-a două fază a unei aplicații de proiect în cadrul Programului Horizon 2020 –

Proiectul SMARTEES - „Social innovation Moddelling Approaches to Realizing Transition to

Energy Efficiency and Sustainability”.

În acest sens, Primăria Municipiului Timișoara prin Primar, a formulat o scrisoare de confirmare a

interesului de a participa la Proiectul SMARTEES.

Aplicația Proiectuui SMARTEES a fost în final evaluată pozitiv, acesta fiind selectat pentru

finanțare. În cursul acestui an a fost încheiat și contractul de finanțare cu consorțiul proiectului, din

care fac parte următorii parteneri:

 Universitatea de de Științe și Tehnologie Trodheim Norvegia (lider de proiect),

 Institutul James Hutton din Marea Britanie,

 Conoscenza e Innovazione srls Roma – Italia,

 Universitatea Coruna – Spania,

 Institutul pentru Energie Johannes Kepler din Linz – Austria,

 Universitatea de Vest din Timișoara,

 Universitatea din Groningen – Olanda,

 ICLEI – Germania,

 Academia SAMSO – Danemarca,

 Consiliul Local Aberdeen – Marea Britanie și

 Urbanisland AB – Suedia. Așa cum rezultă chiar din titlul proiectului, activitățile se circumscriu ideii de tranziție către

eficiență energetică și sustenabilitate, prin intermediul unor tehnici de modelare - inovare socială.

Obiectivele acestui proiect constau în identificarea relațiilor dintre consumatori, actori din piață,

instituții de dezvoltare tehnologică și structuri de sprijin, prin integrarea unor date, informații și

rezultate ale unor studii într-un set de politici, care să permită explorarea efectelor inițiativelor de

FO 53-01, Ver.1

politici publice, înainte de implementare, fiind testate pe diverse grupe/subgrupe de actori locali și

părți interesate relevante. Astfel, proiectul SMARTEES își propune să utilizeze abordări noi,

multidisciplinare de cercetare și modelare, care să combine studii în domeniul inovării sociale,

structuri de stimulare socio-economică, modelare la niveluri multiple, luând în calcul o diversitate

de consumatori și actori din piață, care va face posibilă o mai bună înțelegere a comportamentelor și

a specificităților locale, culturale, de gen, prin:

a) furnizarea unui cadru teoretic interdisciplinar robust privind inovațiile sociale propuse; b) selectarea celor mai relevante studii comparative de caz; c) implicarea consumatorilor „consumers” și sprijinirea categoriei de „prosumers” (a

persoanelor care vor crea și folosi propriile servicii și produse);

d) integrarea de date – colectarea, sinteza datelor și configurarea și validarea de motoare a modelare;

e) modelare complexă pe mai multe niveluri privind tranziția energetică; f) elaborarea de scenarii viitoare - solide și adaptive, care să genereze un set de politici locale;

În cadrul acestui proiect, Municipiul Timișoara va activa pe parcursul celor 36 luni de

implementare în calitate de municipalitate Studiu de caz, parte a clusterul nr.5, responsabil pentru

coordonare fiind Universitatea de Vest Timișoara, având Consiliul Local Aberdeen ca și caz de

referință. Orașele follower urmează să fie: Tuzla (Bosnia Herzegovina), Ancona (Italia), Yerevan

(Armenia) și Kaunas (Lituania).

Participarea la proiect a Municipiului Timișoara este realizată prin intermediul Universității de Vest

Timișoara, care va asigura și participarea unui reprezentant al Municipiului Timișoara la atelierele

de lucru și întâlnirile periodice ale proiectului – costurile de participare fiind incluse în bugetul

UVT. Municipiul Timișoara va asigura resursele umane pentru participarea la proiect, pentru

furnizarea de date și informații, și va contribui la implicarea grupurilor de părți interesate, la

elaborarea scenariilor prin cooperare cu partenerii de proiect, a inițiativelor, a profilurilor

diferitelor tipuri de inovații sociale, în analiza și creionarea concluziilor și elaborarea scenariilor de

politici care să fie rafinate și transformate în recomandări, ghiduri și intervenții strategice.

De asemenea, la nivelul municipiului Timișoara se vor derula activități de colectare de date,

implicare a actorilor locali relevanți în ceea ce privește tranziția către eficiență energetică și

sustenabilitate, în vederea definirii modelelor și politicilor aplicabile în viitor.

Propunem participarea Municipiului Timișoara ca studiu de caz în cadrul Proiectului finanțat în

cadrul Programului Horizon 2020 – SMARTEES – „Social innovation Moddelling Approaches to

Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability” și împuternicirea Domnului

Viceprimar Dan DIACONU pentru semnarea tuturor documentelor pentru participarea la acest

proiect.

În concluzie, Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre

privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul SMARTEES, „Social innovation

Moddelling Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability”, finanţat în

cadrul Programului Horizon 2020, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării

plenului consiliului local.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

Adrian – Amedeo BERE SEMEREDI

ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE, MONITORIZARE, CONSILIER,

PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU,

Alexandru GHIULAI Iudit BERE – SEMEREDI

Red, Dact: BSI, ex.2/17.04.2018

Atasament: Expunere_de_motive__pentru_participarea_la_Proiectul_SMARTEES.pdf

FO 53-03, Ver.2

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR SC2018-8669/17.04.2018.

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul SMARTEES,

„Social innovation Moddelling Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency

and Sustainability”, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020

1. Descrierea situației actuale: Municipiul Timișoara în calitate de semnatară a Convenției Primarilor a aprobat și implementează acțiunile și măsurile Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă 2014-2020,

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 550/11.11.2014, derulând prin

activitatea curentă diverse acțiuni care, contribuie în mod cumulat la atingerea obiectivele specifice și

ațintelor stabilite în domeniul eficienței energetice și dezvoltării sustenabile.

În cursul anului 2017, Universitatea de Științe și Tehnologie din Norvegia - Trodheim – ca lider, a

lansat Municipiului Timișoara, prin intermediul și la recomandarea Universității de Vest Timișoara

o invitație de participare la cea de-a două fază a unei aplicații de proiect în cadrul Programului

Horizon 2020 – Proiectul SMARTEES - „Social innovation Moddelling Approaches to Realizing

Transition to Energy Efficiency and Sustainability”. În acest sens, Primăria Municipiului Timișoara

a formulat o scrisoare de confirmare a interesului de a participa la Proiectul SMARTEES, care a

fost în final evaluat pozitiv și a fost selectat pentru finanțare, fiind încheiat și contractul de finanțare

cu consorțiul proiectului, din care fac parte: Universitatea de de Științe și Tehnologie Trodheim

Norvegia (lider de proiect), Institutul James Hutton din Marea Britanie, „Conoscenza e

Innovazione” srls Roma – Italia, Universitatea Coruna – Spania, Institutul pentru Energie Johannes

Kepler din Linz – Austria, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Groningen –

Olanda, ICLEI – Germania, Academia SAMSO – Danemarca, Consiliul Local Aberdeen – Marea

Britanie și Urbanisland AB – Suedia.

Așa cum rezultă chiar din titlul proiectului, activitățile se circumscriu ideii de tranziție către

eficiență energetică și sustenabilitate, prin intermediul unor tehnici de modelare prin inovare

socială.

Obiectivele acestui proiect constau în identificarea relațiilor dintre consumatori, actori din piață,

instituții de dezvoltare tehnologică și structuri de sprijin, prin integrarea unor date, informații și

rezultate ale unor studii într-un set de politici, care să permită explorarea efectelor unor inițiative de

politici publice, înainte de faza implementării lor, testate pe diverse grupe/subgrupe de actori locali

și părți interesate relevante. Astfel, proiectul SMARTEES își propune să utilizeze abordări noi,

multidisciplinare de cercetare și modelare, care să combine studii în domeniul inovării sociale,

structuri de stimulare socio-economică, modelare la niveluri multiple, luând în calcul o diversitate

de consumatori și actori din piață, care va face posibilă o mai bună înțelegere a comportamentelor și

a specificităților locale, culturale, de gen, prin:

a) furnizarea unui cadru teoretic interdisciplinar robust privind inovațiile sociale propuse; b) selectarea celor mai relevante studii comparative de caz; c) implicarea consumatorilor „consumers” și sprijinirea categoriei de „prosumers” (a

persoanelor care vor crea și folosi propriile servicii și produse);

d) integrarea de date – colectarea, sinteza datelor și configurarea și validarea de motoare a modelare;

e) modelare complexă pe mai multe niveluri privind tranziția energetică; f) elaborarea de scenarii viitoare - solide și adaptive, care să genereze un set de politici locale;

În cadrul acestui proiect, Municipiul Timișoara va activa pe parcursul celor 36 luni de

implementare în calitate de municipalitate Studiu de caz, parte a clusterul nr.5, responsabil pentru

coordonare fiind Universitatea de Vest Timișoara, având Consiliul Local Aberdeen ca și caz de

FO 53-03, Ver.2

referință. Orașele follower urmează să fie: Tuzla (Bosnia-Herzegovina), Ancona (Italia), Yerevan

(Armenia) și Kaunas (Lituania).

Participarea la proiect a Municipiului Timișoara este realizată prin intermediul Universității de Vest

Timișoara, care va asigura și participarea unui reprezentant al Municipiului Timișoara la atelierele

de lucru și întâlnirile periodice ale proiectului – costurile de participare fiind incluse în bugetul

UVT. Municipiul Timișoara va asigura resursele umane pentru participarea la proiect, pentru

furnizarea de date și informații, și va contribui la implicarea grupurilor de părți interesate, la

elaborarea scenariilor prin cooperare cu partenerii de proiect, a inițiativelor, a profilurilor

diferitelor tipuri de inovații sociale, în analiza și creionarea concluziilor și elaborarea scenariilor de

politici care să fie rafinate și transformate în recomandări, ghiduri și intervenții strategice.

Propunem în acest sens: participarea Municipiului Timișoara ca studiu de caz în cadrul Proiectului

finanțat în cadrul Programului Horizon 2020 – SMARTEES – „Social innovation Moddelling

Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability” și împuternicirea

Domnului Viceprimar Dan DIACONU pentru semnarea tuturor documentelor pentru participarea la

acest proiect.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate: Proiectul de hotărâre propune participarea Municipiului Timișoara ca studiu de caz într-un proiect cu finanțare europeană prin Programul

Horizon 2020, ceea ce va contribui pe lângă conectarea autorității publice la un consorțiu format

din universități și instituții de prestigiu dinEuropa cât și cooperarea cu alte autorități publice

europene, prin realizarea de studii și configurarea de noi politici publice locale. Participarea va

aduce plus valoare bazei de date existente la nivelul municipiului Timișoara, la o consolidare a

grupului de părților interesate și a actorilor locali din domeniul eficienței energetice și dezvoltării

sustenabile, dar mai ales va contribui la posiblitatea de elaborare și verificare a unor scenarii de

politici publice locale, care să completeze astfel politicile publice locale existente în domeniul

eficienței energetice și sustenabilității. Totodată, schimbul de cunoștințe și de experiență pe care îl

prognozăm sunt o parte a beneficiilor avute în vedere, iar dezvoltarea contactelor cu alte instituții și

municipalități europene prin proiect pot constitui în viitor oportunități de cooperare în domenii de

interes comune.

3. Concluzii: Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea

Proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timişoara ca studiu de cazîn

cadrul Proiectului „SMARTEES” – „Social innovation Moddelling Approaches to Realizing

Transition to Energy Efficiency and Sustainability”, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020.

PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU,

Nicolae ROBU Adrian – Amedeo BERE SEMEREDI

Atasament: LoC_SMARTEES_Project_Municipality_of_Timisoara.pdf

ROMANIA se TIMIŞ COUNTY Timișoara 2021 TIMIŞOARA MUNICIPALITY European Capital of Culture MAYOR 52017 - B-dul C_D. Loga nr.1, 300030 Timişoara, Tel/fax: +40 256 490635, e-mail: primariatm(Eprimariatm.ro internet: www.primariatm.ro Timișoara, August 3, 2017 To: Professor Christian Klockner Department of Psychology Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim Norway Letter of Commitment for project SMARTEES We would like to confirm that we agree to take part as Case study in the SMARTEES Project funded under the Horizon 2020 programme “Social innovation Modelling Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability”, assuming that the project is approved for funding and implementation in the framework of the European Commission. Municipality of Timișoara is committed to take part actively as Case Study, in the SMARTEES Project, by: — Sharing knowledge on solutions and ideas, — Taking part in events and consortia meetings, — Spread the ideas and knowledge coming out of the project with our networks, — Sharing data for modeling purposes, — Participating in discussions and interviews with researchers. SMARTEES is aligned with the Municipality of Timișoara's visions and priorities, and we strongly support the project proposal and look forward to raising awareness of the project's results throughout the European interests groups concerning “Social Innovation Modelling Approaches to Realizing Transitions to Energy Efficiency and Sustainability”. We are convinced that the proposed activity will have a significant impact on the state of the art in the field of Energy efficiency, participatory processes, sustainability, and will contribute to enhance the scientific excellence of the European Union. Yours sincerely, Nicolae ROBU Mayor of Timişoara A MUNICIPALITY OF TIMIȘOARA *