keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 179/07.04.2015 privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorat bugetului local al Municipiului Timisoara aferent anului fiscal 2015 pentru patru cladiri, Fundatiei "Pentru Voi"

07.04.2015

Hotararea Consiliului Local 179/07.04.2015
privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri datorat bugetului local al Municipiului Timisoara aferent anului fiscal 2015 pentru patru cladiri, Fundatiei "Pentru Voi"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.IF2015-126839/27.03.2015 - al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere cererea inregistrata la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr.E22015-002622/30.01.2015, completata cu documentatia inregistrata sub nr.E22015-006957/11.03.2015, formulata de Fundatia "Pentru Voi", cu sediul in Timisoara str. Anton Bacalbasa, nr. 69-65/A, CUI 8577099;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In temeiul art.250 alin.1 pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si dispozitiilor anexei nr.6 a Hotararii Consiliului Local nr. 289/20.05.2014, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2015;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2015, Fundaţiei " Pentru Voi", cu sediul in Timisoara, str. Anton Bacalbasa, nr. 69-65/A, CUI 8577099, pentru urmatoarele imobile:
- apartamentul nr. 9, Intrarea Ardealului, nr.2/16, bl.F1, Timisoara;
- apartamentul nr. 11, str. Ion Slavici, bl.18, sc. A, Timisoara;
- apartamentul nr. 8, str. Ion Slavici, bl. 4, sc. B, Timisoara;
- cladirea situata in Timisoara, str. Anton Bacalbasa, nr.69-65/A, nr. top/cad. 428723-C2.
- cladirea situata in Timisoara str. Ion Slavici nr. 47;
- cladirea situata in Timisoara str. Anton Bacalbasa, nr.69-65/A, nr. top/cad. 428723-C3;
- apartamentul nr. 4, str. Iulia Simu, nr.6-8, sc. B, Timisoara;
- apartamentul nr. 5 str. Iulia Simu, nr.6-8, sc. B, Timisoara;
- cladirea situata in Timisoara str. Anton Bacalbasa, nr.69-65/A, nr. top/cad. 428723-C1;
- apartamentul nr. 8, str. Brediceanu nr. 5, et II, Timisoara.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Directiei Tehnice;
- Serviciului Administrare Fond Funciar;
- Corpului de Control Intern si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Fundatiei "Pentru Voi";
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01,ver.2 1

R O M Â N I A Judetul Timis

Municipiul Timisoara Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

Timisoara, B-dul M.Eminescu nr.2B, C.I.F. 21666630, tel.408100, fax.0256-408191, www.dfmt.ro

BIROUL SOLUTIONARI CONTESTATII SI METODOLOGIE Nr. IF2015-126839/27.03.2015

APROBAT PRIMAR

ROBU NICOLAE

Referat privind solutionarea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2015,

inregistrata sub nr. E22015-002622/30.01.2015, formulata de Fundatiei „Pentru Voi” Prin cererea inregistrata la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr.E22015-

002622/30.01.2015, completata cu documentatia inregistrata sub nr.E22015-006957/11.03.2015, Fundatia „Pentru Voi”, cu sediul in Timisoara str. Anton Bacalbasa, nr.69-65/A, CUI 8577099, solicita in temeiul art.250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2015, datorat bugetului local al municipiului Timisoara, pentru urmatoarele imobile situate in Timisoara:

1. cladire, str. Ion Slavici nr. 47; 2. apartamentul nr.5, str. Intrarea Iulia Simu nr. 6-8, sc. B (fosta str. Ion Slavici nr.14); 3. apartamentul nr. 4, str. Intrarea Iulia Simu nr. 6-8, sc. B (fosta str. Ion Slavici nr.14); 4. apartamentul nr.9, Intrarea Ardealului, nr. 2/16, bl. F1; 5. apartamentul nr. 11, str. Ion Slavici, bl.18, sc. A; 6. apartamentul nr. 8, str. Ion Slavici, bl. 4, sc. B; 7. cladire, str. Anton Bacalbasa, nr. 69-65/A, nr. top/cad. 428723-C1; 8. cladire, str. Anton Bacalbasa, nr. 69-65/A nr. top/cad. 428723-C2; 9. cladire, str. Anton Bacalbasa, nr. 69-65/A, nr. top/cad. 428723-C3; 10. apartamentul nr. 8, str. Brediceanu nr. 5, et. II.

Potrivit dispozitiilor art.250 alin.(1) pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal „Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează: (...) 19. clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local.”

Prin Hotararea Consiliului Local nr.289/20.05.2014, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2015, anexa nr. 6, Consiliul Local al Municipiului Timisoara a stabilit procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri prevazuta la art. 250 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 571/2003.

Conform dispozitiilor anexei nr.6 din HCL nr. 289/20.05.2014: - art. 1 alin.1 „Nu se supun impozitarii pentru anul fiscal 2015, cladirile utilizate in intregul lor de catre asociatii, fundatii si culte sau de catre acestea in parteneriat cu autoritati sau institutii publice, numai pentru activitati social-umanitare, constand in: asigurarea de gazduire, hrana, sprijin material, ingrijire medicala; asistenta sociala, psihologica; activitati educationale; activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala, pentru persoane aflate in dificultate (copii abandonati, orfani, proveniti din famiii dezorganizate, persoane cu handicap, persoane varstnice si altele asemenea) prestate cu titlu gratuit. „ -art.2 “Scutirea prevazuta la art. 1 se acorda prin hotărârea consiliului local, pe baza de cerere, ...”

Aratam faptul ca prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.207/26.04.2005, s-a aprobat colaborarea dintre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Fundatia „Pentru Voi” privind

Cod FO 53-01,ver.2 2

stabilirea conditiilor si a modalitatilor de finantare a suportului material necesare functionarii Centrului de zi „ Pentru Voi” cu locuinte protejate, institutie publica cu personalitate juridica infiintata prin Ordinul nr.174/1996 al Secretariatului de Stat pentru handicapati, centru ce functioneaza in prezent in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Potrivit art. 3 din Conventia Incheiata intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Fundatia „Pentru Voi „ (anexa la HCL nr. 207/26.04.2005):  art. 1 „ Scopul; Conventiei este oferirea unei alternative de integrare si socializare a persoanelor in

varsta de peste 18 ani cu handicap mintal si prestarea unor servicii sociale pentru aceste persoane.”  art. 3 „ Partile contractante convin sa colaboreze pentru: sustinerea financiara si materiala a

Centrului, in conditiile legii; b) realizarea unor programe comune avand ca scop sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati de dezvoltare; furnizarea de servicii sociale pentru adulti cu handicap mental.” Prin Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timisoara nr.241/2009, s-a aprobat Regulamentul

de Organizare si Functionare al Centrului de servicii sociale „ Pentru Voi” si schimbarea denumirii din Centrul de zi „ Pentru Voi” cu locuinte protejate in Centrul de servicii sociale „ Pentru Voi”.

Din documentele depuse de fundatie in sustinerea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri, inregistrate la Directia Fiscala a Municipiului Timisoara sub nr.E22015-002622/30.01.2015 si nr.E22015-006957/11.03.2015, rezulta urmatoarele:  conform art. 3 din Statutul Fundatiei „Pentru Voi” autentificat prin incheiera nr.2650/04.10.2000, (modificat prin actul aditional autentificat sub nr.559/20.04.2011, modificare incuviintata prin incheierea civila nr.13790/02.06.2011 pronuntata in dosarul nr.11614/325/2011 al Judecatoriei Timisoara, actul aditional autentificat prin icheierea nr.606/18.06.2013, modificare incuviintata prin incheierea civila nr.9330/27.06.2013, pronuntata in dosarul nr.17378/325/2013 al Judecatoriei Timisoara): ”Fundatia are scop ideal, nepatrimonial, umanitar, conform actului constitutiv. Obiectul de activitate al Fundatiei cuprinde urmatoarele: a)infiintarea si crearea conditiilor de functionare a unor institutii, cu sau fara personalitate juridica distincta, pentru ocrotirea, integrarea in societate și reabilitarea persoanelor cu dizabilitati. Pentru realizarea acestor activitati, Fundatia: 1) va organiza si va dezvolta furnizarea de servicii sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilitati de dezvoltare, cum sunt: servicii de centre de zi; servicii de respite (respiro)- supraveghere si acompaniament, sprijin pentru viata in comunitate, centre de criza; servicii rezidentiale (locuinte protejate) si de locuire independenta; servicii comunitare de suport pentru prevenirea izolarii sau segregarii de comunitate: acompaniament social, consiliere familiala, transport, consiliere psihologica, terapii de specialitate, mediere sociala, accesibilizarea serviciilor si facilitatilor comunitare pentru populatie in general; servicii sociale (inclusiv intretinere, daca este cazul) pentru persoane varsnice. (...)”  prin declaratia pe proprie raspundere inregistrata sub nr.E22015-002622/30.01.2015, reprezentantul legal al Fundatiei „Pentru Voi”, d-na Laila Onu declara urmatoare:

1) in imobilul situat in Timisoara, str. Ion Slavici nr.47, isi desfasoara activitatea Fundatia „Pentru Voi” si Centrul de Servicii Sociale „ Pentru Voi”, institutie publica subordonata Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Activitatile desfasurate constau in oferirea de asistenta sociala, psihologica, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie profesionala si sociala. In cadrul centrului o parte din persoanele cu dizabilitati intelectuale desfasoara activitate economica timp de 2 ore/zi. Serviciile sociale, centru de zi pentru adulti cu dizabilitati intelectuale, sunt furnizate cu titlu gratuit.

2) in apartamentele nr.4 si nr.5, str. Iulia Simu, nr.6-8, sc. B (fosta str.Ion Slavici nr.14), Timisoara, isi desfasoara activitatea Fundatia „Pentru Voi”, care furnizeaza serviciul social locuinta protejata pentru adulti cu dizabilitati intelectuale- DINA. Activitatile desfasurate constau in oferirea de gazduire, sprijin material, asistenta sociala, psihologica, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru persoane cu dizabilitati intelectuale. Serviciile sociale sunt furnizate cu titlu gratuit. Beneficiarii platesc o contributie de intretinere, conform legislatiei in vigoare, contributie care acopera partial cheltuielile cu utilitatile, hrana si materialele necesare desfasurarii activitatilor.

3) in apartamentul nr. 9, Intrarea Ardealului, nr. 2/16, bl.F1, Timisoara, isi desfasoara activitatea Fundatia „Pentru Voi”, care furnizeaza serviciul social locuinta protejata pentru adulti cu dizabilitati intelectuale-

Cod FO 53-01,ver.2 3

LAURA. Activitatile desfasurate constau in oferirea de gazduire, sprijin material, asistenta sociala, psihologica, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru persoane cu dizabilitati intelectuale. Serviciile sociale sunt furnizate cu titlu gratuit. Beneficiarii acestui serviciu suporta partial cheltuielile cu utilitatile si hrana.

4) in apartamentul nr.11 situat in Timisoara, str. Ion Slavici, bl.18, sc. A, isi desfasoara activitatea Fundatia „Pentru Voi”, care furnizeaza serviciul social locuinta protejata pentru adulti cu dizabilitati intelectuale- DORA. Activitatile desfasurate constau in oferirea de gazduire, sprijin material, asistenta sociala, psihologica, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru persoane cu dizabilitati intelectale. Serviciile sociale sunt furnizate cu titlu gratuit. Beneficiarii acestui serviciu suporta partial cheltuielile cu utilitatile si hrana.

5) in apartamentul nr. 8, situat in Timisoara, str. Ion Slavici, bl.4, sc. B, isi desfasoara activitatea Fundatia „Pentru Voi”, care furnizeaza serviciul social locuinta protejata pentru adulti cu dizabilitati intelectuale- DINU. Activitatile desfasurate constau in oferirea de gazduire, sprijin material, asistenta sociala, psihologica, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru persoane cu dizabilitati intelectuale. Serviciile sociale sunt furnizate cu titlu gratuit. Beneficiarii acestui serviciu suporta partial cheltuielile cu utilitatile si hrana.

6) in imobilul situat in str. Anton Bacalbasa, nr.69-65/A, nr.top/cad. 428723-C2, Timisoara, isi desfasoara activitatea Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”, institutie publica subordonata Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Activitatile desfasurate constau in oferirea de asistenta sociala, psihologica, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru persoane cu dizabilitati intelectale. Serviciile sociale, centru de zi prntru adulti cu dizabilitati intelectuale sunt furnizate cu titlu gratuit.

7) in imobilul situat in str. Anton Bacalbasa, nr.69-65/A, nr. top/cad. 428723-C1, Timisoara, isi desfasoara activitatea Fundatia „Pentru Voi”, care furnizeaza serviciul social locuinta protejata pentru adulti cu dizabilitati intelectuale- CRISTIAN. Activitatile desfasurate constau in oferirea de gazduire, sprijin material, asistenta sociala, psihologica, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru persoane cu dizabilitati intelectuale. Serviciile sociale sunt furnizate cu titlu gratuit. Beneficiarii platesc o contributie de intretinere, conform legislatiei in vigoare, contributie care acopera partial cheltuielile cu utilitatile, hrana si materialele necesare desfasurarii activitatilor.

8) in imobilul situat in Timisoara, str. Anton Bacalbasa, nr.69-65/A, nr. top/cad. 428723-C3, isi desfasoara activitatea Fundatia „Pentru Voi” si Centrul de Servicii Sociale „ Pentru Voi”, institutie publica subordonata Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Activitatile desfasurate constau in oferirea de asistenta sociala, psihologica, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie profesionala si sociala si angajare in munca sprijinita in unitatea protejata “Pentru Voi” , unde persoane cu dizabilitati intelectuale desfasoara activitati economica timp de 2 ore/zi. Serviciile sociale, centru de zi pentru persoane cu dizabilitati intelectuale sunt furnizate cu titlu gratuit

9) in apartamentul nr.8 situat in Timisoara str. Brediceanu nr.5, et.II, isi desfasoara activitatea Fundatia „Pentru Voi”, care furnizeaza serviciul social locuinta protejata pentru adulti cu dizabilitati intelectuale- OVIDIU. Activitatile desfasurate constau in oferirea de gazduire, sprijin material, asistenta sociala, psihologica, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru persoane cu dizabilitati intelectuale. Serviciile sociale sunt furnizate cu titlu gratuit. Beneficiarii platesc o contributie de intretinere, conform legislatiei in vigoare, contributie care acopera partial cheltuielile cu utilitatile, hrana si materialele necesare desfasurarii activitatilor.

In baza art.57 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala si art. 5 din anexa nr. 6 la

Hotararea Consiliului Local nr. 289/20.05.2014, organul fiscal a procedat in data de 10.03.2015, la efectuarea unei cercetari la fata locului, respectiv la imobilele ce fac obiectul cererii de scutire.

Potrivit procesului-verbal incheiat in data de 10.03.2015, ca urmare a efectuarii cercetarii la fata locului:

- in cladirea situata in Timisoara str. Ion Slavici nr. 47, functioneaza centru de zi pentru persoane cu dizabilitati intelectuale.

Cod FO 53-01,ver.2 4

- in apartamentele nr.4 si nr.5, str. Iulia Simu, nr.6-8, sc. B, Timisoara, functioneaza locuinta protejata Dina, pentru persoane cu dizabilitati intelectuale cu supraveghere permanenta.

- in apartamentul nr. 9, Intrarea Ardealului, nr. 2/16, bl.F1, Timisoara, functioneaza locuinta protejata Laura pentru persoane cu dizabilitati intelectuale cu supraveghere permanenta.

- in apartamentul nr.11 situat in Timisoara, str. Ion Slavici, bl.18, sc. A, functioneaza locuinta protejata Dora, pentru persoane cu dizabilitati intelectuale cu supraveghere permanenta.

- in apartamentul nr.8 situat in Timisoara str. Brediceanu nr.5, et.II, functioneaza locuinta protejata Dinu, pentru persoane cu dizabilitati intelectuale cu supraveghere permanenta.

- in cladirea situata in Timisoara, str. Anton Bacalbasa, nr.69-65/A, nr. top/cad. 428723-C1, functioneaza casa protejata Cristian, pentru persoane cu dizabilitati intelectuale cu supraveghere permanenta.

- la cladirea situata in Timisoara, str. Anton Bacalbasa, nr.69-65/A, nr.top/cad. 428723-C2, functioneaza centrul de zi Ladislau Tacsi, pentru persoane cu dizabilitati intelectuale severe.

- in cladirea situata in Timisoara str. Anton Bacalbasa, nr.69-65/A, nr. top/cad. 428723-C3, functioneaza centrul de zi Orizonturi noi. In cadrul centrului de zi se desfasoara doua ore de activitati economice. Beneficiarii serviciilor sociale sunt persoane cu dizabilitati intelectuale, ei fiind renumerati pentru aceste activitati. Serviciile sociale sunt furnizate cu titlu gratuit.

- in apartamentul nr.8 situat in Timisoara str. Brediceanu nr.5, et.II, furnizeaza locuinta protejata Ovidiu, pentru persoane cu dizabilitati intelectuale cu supraveghere permanenta.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, apreciem ca: 1) pentru imobilul situat in Timisoara str. Ion Slavici nr. 47 si imobilul situat in Timisoara str. Anton

Bacalbasa, nr.69-65/A, nr. top/cad. 428723-C3, nu sunt indeplinite conditiile de acordare a sctirii, prevazute la art. 1 alin. 1 al anexei nr. 6 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.289/20.05.2014, respectiv imobilele nu sunt utilizate numai pentru activitati social-umanitare, in imobilele in cauza fiind desfasurate activitati economice timp de doua ore/zi de catre beneficiarii serviciilor sociale.

2) pentru apartamentele nr.4 si nr. 5, str. Iulia Simu, nr.6-8, sc. B, Timisoara, cladirea situata in Timisoara str. Anton Bacalbasa, nr.69-65/A, nr. top/cad. 428723-C1 si apartamentul nr. 8, str. Brediceanu nr. 5, et II, Timisoara, nu sunt indeplinite conditiile de acordare a scutirii, prevazute la art. 1 alin. 1 al anexei nr. 6 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.289/20.05.2014, respectiv serviciile sociale nu sunt furnizate in intregime cu titlu gratuit, beneficiarii serviciilor sociale (persoane cu dizabilitati intelectuale) platind o contributie de intretinere, contributie care acopera partial cheltuielile cu utilitatile, hrana si materialele necesare desfasurarii activitatilor.

3) pentru apartamentul nr. 9, Intrarea Ardealului, nr.2/16, bl.F1, Timisoara, apartamentul nr. 11, str. Ion Slavici, bl.18, sc. A, Timisoara, apartamentul nr. 8, str. Ion Slavici, bl. 4, sc. B, Timisoara si pentru imobilul situat in Timisoara, str. Anton Bacalbasa, nr.69-65/A, nr. top/cad. 428723-C2, sunt indeplinite conditiile de acordare a scutirii, prevazute la art. 1 alin. 1 al anexei nr. 6 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.289/20.05.2014, imobilele fiind utilizate in intregul lor de catre Fundatia „Pentru Voi”/ de catre Fundatia „ Pentru Voi” in parteneriat cu Centrul de servicii sociale „ Pentru Voi” (institutie publica), numai pentru activitati social- umanitare prestate cu titlu gratuit, constand in oferirea de gazduire, sprijin material, asistenta sociala, psihologica, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru persoanelor cu dizabilitati intelectuale.

Mentionam faptul ca, impozitul pe cladiri aferent anului 2015 pentru imobilele ce fac obiectul cererii

de scutire este in cuantum total de 219.688 lei, din care: - 54.229 lei, reprezentand impozit aferent cladirii situate in Timisoara, str. Ion Slavici nr. 47; - 13.557 lei, reprezentand impozit aferent apartamentului nr.5, str. Intrarea Iulia Simu nr. 6-8, sc. B,

Timisoara; - 13.557 lei, reprezentand impozit aferent apartamentului nr. 4, str. Intrarea Iulia Simu nr. 6-8, sc. B,

Timisoara; - 13.557 lei, reprezentand impozit aferent apartamentului nr.9, Intrarea Ardealului, nr. 2/16, bl. F1, Timisoara;

Cod FO 53-01,ver.2 5

- 17.767 lei, reprezentand impozit aferent apartamentului nr. 11, str. Ion Slavici, bl.18, sc. A, Timisoara; - 17.767 lei, reprezentand impozit aferent apartamentului nr. 8, str. Ion Slavici, bl. 4, sc. B, Timisoara; - 804 lei, reprezentand impozit aferent cladirii situate in Timisoara , str. Anton Bacalbasa, nr. 69-65/A, nr.

top/cad. 428723-C1; - 4.135 lei, reprezentand impozit aferent cladirii situate in Timisoara, str. Anton Bacalbasa, nr. 69-65/A nr.

top/cad. 428723-C2; - 65.491 lei, reprezentand impozit aferent cladirii situate in Timisoara, str. Anton Bacalbasa, nr. 69-65/A, nr.

top/cad. 428723-C3; - 18.824 lei, reprezentand impozit aferent apartamentului nr. 8, str. Brediceanu nr. 5, et. II, Timisoara.

Conform art. 6 al anexei nr.6 din HCL nr. 289/20.05.2014 „Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de scutire de la plata impozitului pe cladiri in temeiul art. 250 alin.1 pct.19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, prin serviciul de specialitate, va intocmi un referat care va fi supus spre avizare Serviciulu Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si spre aprobare Primarului Municipiului Timisoara.”

Avand in vedere cele prezentate mai sus, in baza prevederilor art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea

nr.571/2003 si prevederilor anexei nr. 6 la Hotararea Consiliului Local nr. 289/20.05.2014, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2015,

PROPUNEM:

1)Acordarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2015, Fundaţiei „ Pentru

Voi” cu sediul in Timisoara, str. Ion Slavici nr.47, CUI 8577099, pentru urmatoarele imobile: - apartamentul nr. 9, Intrarea Ardealului, nr.2/16, bl.F1, Timisoara; - apartamentul nr. 11, str. Ion Slavici, bl.18, sc. A, Timisoara; - apartamentul nr. 8, str. Ion Slavici, bl. 4, sc. B, Timisoara; - cladirea situata in Timisoara, str. Anton Bacalbasa, nr.69-65/A, nr. top/cad. 428723-C2.

2) Respingerea cererii de acordare a scutirii de la plata impozitului pe cladiri aferent anului fiscal

2015 datorat bugetului local al municipiului Timisoara pentru urmatoarele imobile: - cladirea situata in Timisoara str. Ion Slavici nr. 47; - cladirea situata in Timisoara str. Anton Bacalbasa, nr.69-65/A, nr. top/cad. 428723-C3; - apartamentul nr. 4, str. Iulia Simu, nr.6-8, sc. B, Timisoara; - apartamentul nr. 5 str. Iulia Simu, nr.6-8, sc. B, Timisoara; - cladirea situata in Timisoara str. Anton Bacalbasa, nr.69-65/A, nr. top/cad. 428723-C1; - apartamentul nr. 8, str. Brediceanu nr. 5, et II, Timisoara.

DIRECTOR EXECUTIV SEF BIROU EC. ADRIAN BODO CARMINA NITESCU

SECRETAR IOAN COJOCARI

AVIZAT JURIDIC TEODORA GENTIMIR