keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 172/15.04.2014 privind aprobarea încheierii contractului de asociere şi a contractului de comodat dintre Municipiul Timişoara şi E.ON Gaz Distribuţie S.A. în vederea realizării şi a exploatării în siguranţă a sistemului de distribuţie gaze naturale pentru imobilul de pe str. Ioan Plavoşin, nr.21, din Timişoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate ", cod SMIS 40778

15.04.2014

Hotararea Consiliului Local 172/15.04.2014
privind aprobarea încheierii contractului de asociere şi a contractului de comodat dintre Municipiul Timişoara şi E.ON Gaz Distribuţie S.A. în vederea realizării şi a exploatării în siguranţă a sistemului de distribuţie gaze naturale pentru imobilul de pe str. Ioan Plavoşin, nr.21, din Timişoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate ", cod SMIS 40778


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2014 - 9692/11.04.2014 al Direcţiei Dezvoltare Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu,
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare Adresa nr. 243V/17.02.2014 de la E.ON Gaz Distribuţie prin care s-a răspuns la adresele Primăriei Municipiului Timişoara cu nr. SC2014-346/09.01.2014, respectiv SC2014-2210/29.01.2014;
În conformitate cu Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 1360/20.04.2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) şi alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi E.ON Gaz Distribuţie S.A. în vederea realizării sistemului de distribuţie gaze pentru imobilul de pe str. Ioan Plavoşin, nr. 21, din Timişoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate", conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă încheierea Contractului de comodat dintre Municipiul Timişoara şi E.ON Gaz Distribuţie S.A, prin care se atribuie către E.ON Gaz Distribuţie drepturile de folosinţă, de uz, de servitute şi de acces asupra conductelor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente, în vederea exploatării în siguranţă a sistemului de distribuţie gaze pentru imobilul de pe str. Ioan Plavoşin, nr. 21, din Timişoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate", conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- E.ON Gaz Distribuţie S.A;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2_Contract_comodat_cu_EON.pdf

ANEXA 2, e-on CONTRACT Încheiat astăzi 25.03.2014 cu nr. 57/V-c ART. 1. Părţile contractante MUNICIPIUL TIMIŞOARA cu sediul în Timişoara, str.C.D.Loga, nr.1, jud.Timiş, telefon 0256408409, identificat prin CIF 14756536, reprezentat de Domnul Primar Nicolae Robu, în calitate de SOLICITANT- COMODANT, şi E.ON Gaz Distribuţie S.A., denumită în continuare OPERATOR- COMODATAR, cu luarea în considerarea a art. 2146 şi următoarele, din Codul civil, au convenit încheierea prezentului contract cu respectarea următoarelor clauze: ART. 2. Obiectul contractului Obiectul contractului îl constituie acordarea de către SOLICITANTUL- COMODANT către OPERATORUL-COMODATAR a unui drept de folosință asupra conductelor, echipamentelor şi instalațiilor aferente din loc.Timişoara, str.Ioan Plavoşin, nr.21, judeţ Timiş, realizate conform contractului de asociere nr.57/V încheiat în data de 25.03.2014 şi a eventualelor acte adiționale subsecvente, cu specificațiile tehnice menționate în Procesul verbal de recepție tehnică conducte, respectiv Procesul verbal de punere în funcțiune conducte, ataşate prezentului contract la terminarea lucrărilor. ART. 3 Durata contractului ART. 3.1 Acordarea dreptului de folosință asupra obiectivelor/conductelor menționate la art.2 se face de la data punerii în funcţiune şi este valabilă pe toată perioada de existență a acestora. ART. 4. Obligațiile părților Art.4.1 OPERATORUL-COMODATAR are următoarele obligații: a) să folosească obiectivele/conductele indicate la art.2 din prezentul contract, potrivit destinaţiei, de la data punerii în funcţiune; b) să întrețină obiectivele/conductele de la data punerii în funcţiune, pe toată durata existenței şi funcționării lor, în vederea asigurării siguranței în exploatare, în condițiile legii; c) orice altă obligație legală sau convențională în raport cu obiectivele/ conductele indicate la art. 2. Art. 4.2 SOLICITANTUL- COMODANT are următoarele obligații: _a) să permită racordarea unor noi solicitanți la obiectivele/conductele ce fac obiectul prezentului contract, în condițiile prevăzute la art. 5.1, lit. c), conforme cu legislația în vigoare; b) SOLICITANTUL-COMODANT va asigura OPERATORULUI- COMODATAR, dreptul de uz, de servitute şi de acces asupra obiectivelor/conductelor menţionate la art. 2, pe toată durata existenței acestora, în vederea asigurării siguranţei în exploatare, în condițiile legii şi ale prezentului contract; 113 F 722-02-04-01, rev. 1 E.ON Gaz Distribuţie SA Piaţa Trandafirilor 21 540049 Târgu Mureş www.eon-gaz-distributie.ro Preşedintele Consiliului de Administraţie Frank Hajdinjak Directori Generali Torsten Răglin DG Petre Radu (adj.) Livioara Şujdea (adj. Sediul Central: Târgu Mureş CUI: 10976687 Atribut fiscal: RO J26/326/08.06.2000 Banca BRD Târgu Mureş IBAN: RO11BRDE2705V27540412700 Capital Social Subscris şi Vărsat: 282.441.755 RON

243 e-on c) orice altă obligație legală sau convențională în raport cu exploatarea obiectivelor/conductelor indicate la art.2. Art. 5 Drepturile părților Art.5.1 OPERATORUL-COMODATAR va avea următoarele drepturi: a) săi se asigure de către SOLICITANTUL-COMODANT folosința obiectivelor/conductelor indicate la art.2 pe toată durata contractului; b) săi se asigure drepturile de uz, de servitute şi de acces indicate de prezentul contract şi de legislația aplicabilă; c) să racordeze noi solicitanți la obiectivele/conductele menționate la art. 2 cu respectarea prevederilor art. 108 alin.1 lit.g) din Legea nr.123/2012, în temeiul cărora, concesionarul serviciului de distribuție, în cazul utilizării bunurilor proprietate a terţilor, are dreptul să asigure accesul noilor solicitanți cu condiția de ai se prezenta: „1. acceptul proprietarului; ori 2. acordul solicitantului de acces privind despăgubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să îl despăgubească pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiția făcută. ” d)orice alt drept legal sau convențional în raport cu exploatarea şi întreţinerea obiectivelor/conductelor prevăzute la art. 2; Art.5.2 SOLICITANTUL-COMODANT va avea dreptul să-şi recupereze - FI investiția aferentă obiectivelor evidențiate la art. 2, în condițiile stabilite de cadrul legal în vigoare, de la următorii utilizatori racordați la obiectivele/conductele aflate în proprietatea sa. Art. 5.3 Dreptul prevăzut la art. 5.2 nu se aplică situațiilor de extindere a sistemului de distribuție a gazelor naturale, care urmează a fi conectate la obiectivele/conductele antemenţionate. Art.5.4 Modalitatea de recuperare a investiţiei de la noii utilizatori racordați nu face obiectul prezentului contract, OPERATORUL- COMODATAR neavând vreo responsabilitate în raport cu împărțirea, inventarierea şi/sau încasarea pe cote-părți a contravalorii cotei părți din obiectivele/conductele finanțate de către SOLICITANTUL- COMODANT. ART.6. Încetarea contractului Art. 6.1. Prezentul contract încetează în cazul în care obiectivele/ conductele indicate la art. 2 sunt dezafectate. Art. 6.2 Dată fiind importanța deosebită a obiectivelor/conductelor ce vor deveni parte integrantă din sistemul de distribuție de la momentul punerii în __funcţiune, denunțarea unilaterală a prezentului contract din partea____ E E = SOLICITANTULUI-COMODANT este interzisă. În vederea asigurării continuității şi a siguranței în alimentarea cu gaze naturale, se interzice _SOLICITANTULUI-COMODANT schimbarea destinaţiei obiectivelor/ conductelor realizate. ART. 7. Litigii Art. 7.1. Diferendele de orice fel care pot apărea în derularea contractului se vor rezolva de către părțile contractante pe cale amiabilă. Art. 7.2. În situația în care diferendele dintre părți nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, F 722-02-04-01, rev.1

e-or inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se va soluţiona de către instanțele judecătoreşti competente de la sediul social al OPERATORULUI -COMODATAR. ART. 8. Dispoziţii finale Art. 8.1. Modificarea (completarea) clauzelor prezentului contract se va face cu acordul părților contractante, prin acte adiționale. Art. 8.2. Părţile contractante au obligația să păstreze confidențialitatea clauzelor prezentului contract. Art. 8.3 Prezentul contract se completează cu prevederile Codului civil şi a reglementărilor legale aplicabile în domeniul gazelor naturale. Art. 8.4 Părțile declară că dispun de toată experiența şi cunoştinţele necesare încheierii prezentului contract, că toate prevederile prezentului contract au fost negociate de către părți, că prezentul contract este încheiat în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la efectele acestuia, cunoscând şi înțelegând pe deplin toate aspectele legale, tehnice şi comerciale legate de încheierea, executarea şi încetarea prezentului contract. Prezentul contract s-a încheiat în urma discuțiilor purtate de părți, cu bună credință, în data de 25.03.2014 în2 exemplare. SOLICITANT- COMODANT OPERATOR -COMODATAR 3/3 E.ON Gaz Distribuţie S.A. Municipiul Timişoara Nicolae Robu Adrian Popescu Primar Manager Zonal Centre Reţea CONSILIER JURIDIC Întocmit, i Dana Popescu — Specialist Acces la Sistem F 722-02-04-01, rev.1

Atasament: Anexa_1_Contract_asociere_cu_EON.pdf

contractului —_ — — situ d 4. e-or CONTRACT DE ASOCIERE E.ON Gaz Distribuţie SA Piaţa Trandafirilor 21 Încheiat astăzi 25.03.2014 cu nr. 5ST/V e Boteni ART. 1. Părţile contractante MUNICIPIUL TIMIŞOARA cu sediul în Timişoara, str.C.D.Loga, nr.1, art nel Consulul de Administraţie jud.Timiş, telefon 0256408409, identificat prin CIF 14756536, reprezentat Frank Hajdinţak de Domnul Primar Nicolae Robu, în calitate de SOLICITANT, Directori Generali : a si 2 A Torsten Râglin DG E.ON Gaz Distribuţie S.A., denumită în continuare OPERATOR DE Petre Radu (adj) DISTRIBUȚIE LICENȚIAT, au convenit încheierea prezentului contract cu dion respectarea următoarelor clauze: Sediul Central: Târgu Mureş CUI: 10976687 3 Atribut fiscal: RO ART. 2. Obiectul contractului Obiectul contractului îl constituie asocierea între părți în vederea realizării obiectivului aferent sistemului de distribuție gaze din loc.Timişoara, str.Ioan Banca BRD Târgu Mureş : 5 i APA - at) : AN: Plavoşin, nr.21, județ Timiş, constând în conductă de distribuție de presiune API RI TIET EA redusă, din PE100 SDRII, de diametru 90 mm, în lungime de 22 m. Capital Social Subscris şi Vărsat: 282.441.755 RON ART. 3.1 Prezentul contract va intra în vigoare la momentul semnării acestuia de către părți, producându-şi efectele până la finalizarea obiectivelor/conductelor prevăzute la art. 2, prin punerea în funcţiune a acestora. ART. 4 Valoarea investiţiei Art. 4.1. Valoarea estimată a investiţiei, conform calculelor de evaluare este de 4,244.83 lei (inclusiv TVA). Art. 4.2 Contravaloarea serviciilor de asistență tehnică, prestate de OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE LICENŢIAT pe perioada derulării lucrărilor de execuție este de 748 lei (inclusiv TVA). ART. 5. Obligaţiile părților: Art.5.1 OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE LICENŢIAT are următoarele obligații: a) să realizeze evaluarea specificațiilor tehnico-economice ale documentației tehnice (proiectului) pentru obiectivele/ conductele aparţinând sistemului de distribuție a gazelor naturale, anterior obținerii de către SOLICITANT a —autorizației-de-construire;-această-operațiune-de-evaluare se-va-realiza-de către OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE LICENŢIAT asupra documentației tehnice verificată conform cerințelor legislației în vigoare de către verificatori de proiecte atestaţi; _ b) să presteze serviciile de asistență tehnică pe perioada derulării lucrărilor (verificarea cantitativă şi calitativă a lucrărilor, diriginte de şantier etc.); c) să realizeze recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivelor/conductelor ce fac obiectul prezentului contract; 1/4 F722-02-04-02, rev.6

e-or d) orice altă obligație legală sau convențională, în raport cu obiectivele/ conductele indicate la art. 2, Art. 5.2 SOLICITANTUL are următoarele obligații: a) de a face demersurile necesare pentru a obţine dreptul de uz şi servitute pentru amplasarea, pe terenuri proprietate a terţilor, a obiectivelor ce fac obiectul prezentului contract. Dreptul de uz şi servitute se va exercita efectiv de către OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT pe durata exploatării obiectivelor/conductelor prevăzute la art. 2., în limitele legii; b) de a finanța lucrările, proiectarea şi execuția acestora realizându-se prin firme autorizate ANRE, selectate de către SOLICITANT; c) de a se asigura că proiectul respectă cerințele avizului tehnic emis de către OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE LICENŢIAT. SOLICITANTUL va face demersurile necesare, personal sau prin intermediul proiectantului, pentru a pune la dispoziția OPERATORULUI DE DISTRIBUŢIE LICENŢIAT, documentația tehnică avizată de către verificatorii de proiecte atestați conform legislației în vigoare, în vederea evaluării conf. art.5.1 lit. a). Documentaţia va cuprinde plange cu ridicări topografice, care vor fi georeferențiate conform sistemului de proiecție STEREO 70 şi care vor fi însoţite de lista de coordonate. Măsurătorile topografice vor fi vizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară județean. prezența delegatului OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE LICENŢIAT. Predarea-primirea amplasamentului va fi consemnată într-un proces verbal. Solicitantul se va asigura ca toate lucrările să se execute sub supravegherea reprezentanților OPERATORULUI DE DISTRIBUŢIE LICENŢIAT; e) de a face toate demersurile necesare în vederea finalizării lucrărilor de execuție a obiectivelor/conductelor menționate la art. 2 în termen de 1 an de la data emiterii avizului tehnic pentru execuție de către OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE LICENŢIAT; î) de a se asigura că toate lucrările şi materialele utilizate respectă cerințele de calitate prevăzute de lege; 8) de a se asigura că firmele autorizate ANRE selectate în vederea proiectării şi executării obiectivelor menționate la art. 2 din contract îşi respectă obligațiile legale constând în punerea la dispoziția OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE LICENŢIAT a tuturor documentelor prevăzute de lege pentru întocmirea/ completarea cărții tehnice a construcţiei, conform prevederilor legale şi cerințelor OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT; h) de a plăti contravaloarea activităților realizate de OPERATORUL DE __ DISTRIBUȚIE LICENȚIAT, specificate la art.-4.2 şi 5.1,lit.b)_în-termen-de. maxim 15 zile de la emiterea facturii, dar nu mai târziu de momentul punerii în funcţiune al obiectivelor/conductei. Factura pentru serviciile de asistență tehnică va fi emisă după solicitarea de recepție tehnică a obiectivelor/- conductelor ce fac obiectul prezentului contract; i) orice altă obligație legală sau convențională în raport cu realizarea obiectivelor/conductelor indicate la art.2. 2/4 F722-02-04-02, rev.6 d) de a obține autorizația de construire şi, ulterior, de a preda amplasamentul în ______

e-on Art. 6 Drepturile părților Art.6.1 OPERATORUL DE DISTRIBUŢIE LICENŢIAT are următoarele drepturi: a) să exercite drepturile de uz şi de servitute legală asupra terenurilor proprietate a terţilor, în vederea amplasării obiectivelor ce fac obiectul prezentului contract. Dreptul de uz şi servitute se va exercita efectiv de către OPERATORUL DE DISTRIBUȚIE LICENŢIAT pe durata exploatării obiectivelor/conductelor prevăzute la art. 2., în limitele legii; b) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate conf. art. 4.2, respectiv 5.1 lit. b) înaintea solicitării de punere în funcțiune a conductelor/obiectivelor ce fac obiectul prezentului contract; c) să refuze prestarea uneia sau mai multor activități în legătură cu prezentul contract, atunci când constată că sunt încălcate reglementările legale aplicabile, precum şi în situația în care acordurile/autorizaţiile/avizele obţinute de către solicitant şi-au pierdut valabilitatea; d) să refuze realizarea recepției şi punerii în funcțiune a obiectivelor/conductelor prevăzute la art. 2 în situația în care SOLICITANTUL nu face dovada calității lucrărilor şi materialelor utilizate. Art. 6.2 SOLICITANTUL are următoarele drepturi: a) să se adreseze oricărui operator economic autorizat ANRE pentru —— proiectarea şi-execuția-obiectivelor/ conductelor menționate la. pct.2; b) să solicite prelungirea cu maximum 1 an a termenului de realizare a obiectivelor/ conductelor menționate la pct. 2 prin încheierea unui act adițional. Solicitarea de încheiere a actului adițional se va transmite OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE LICENȚIAT cu 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a contractului de asociere. ART.7. Încetarea contractului Art. 7.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: a) prin ajungere la termen; b) prin acordul părților; c) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării repetate a obligațiilor de către cealaltă parte semnatară. Încetarea contractului din orice motiv nu va avea efecte asupra obligaţiilor restante stipulate de prezentul contract. ART. 8. Litigii Art. 8.1. Diferendele de orice fel care pot apărea în derularea contractului se VorTezolva de către părțile contractante pecale-amiabilă- Art. 8.2. În situația în care diferendele dintre părți nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se va soluţiona de către instanțele judecătoreşti competente de la sediul social al OPERATORULUI DE DISTRIBUȚIE LICENŢIAT. 3/4 F722-02-04-02, rev.6

eomn ART.9. Dispoziţii finale Art. 9.1. Modificarea (completarea) clauzelor prezentului contract se va face cu acordul părților contractante, prin acte adiționale. Art. 9.2. Părţile contractante au obligația să păstreze confidențialitatea clauzelor prezentului contract. Art. 9.3 Prezentul contract se completează cu prevederile Codului civil şi a reglementărilor legale aplicabile în domeniul gazelor naturale. Art. 9.4 Părțile declară că dispun de toată experiența şi cunoştinţele necesare încheierii prezentului contract, că toate prevederile prezentului contract au fost negociate de către părți, că prezentul contract este încheiat în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la efectele acestuia, cunoscând şi înțelegând pe deplin toate aspectele legale, tehnice şi comerciale legate de încheierea, executarea şi încetarea prezentului contract. Prezentul contract s-a încheiat în urma discuţiilor purtate de părți, cu bună credință, în data de 25.03.2014 în2 exemplare. SOLICITANT OPERATOR DE DISTRIBUȚIE LICENŢIAT E.ON Gaz Distribuţie S.A. MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu Adrian Popescu Primar Manager Zonal Centre Reţea CONSILIER JURIDIC 4/4 pa Dana Popescu Specialist Acces la Sistem F722-02-04-02, rev.6

Atasament: Referat.pdf

             FO 53‐02  Ver.1 

 

Municipiul Timişoara Se aprobă Direcţia Dezvoltare Primar Serviciul Proiecte cu Finanţare Locală, Regională, Naţională Biroul Generare Proiecte NICOLAE ROBU SC 2014 – 9692/11.04.2014

REFERAT privind aprobarea încheierii contractului de asociere şi a contractului de comodat dintre Municipiul Timişoara şi E.ON Gaz Distribuţie S.A. în vederea realizării şi a exploatării în siguranţă a sistemului de distribuţie gaze naturale pentru imobilul de pe str. Ioan Plavoşin, nr.21, din Timişoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate ", cod SMIS 40778

Proiectul „Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate” , cod SMIS 40778, este inclus în lista de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creştere Timişoara” şi se încadrează în obiectivul Obiectiv 3: Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv şi stabil, favorabil progresului, Politica 3.3. Creşterea performanţelor serviciilor de sănătate şi asistenţă socială, Programul 3.3.3. Crearea la nivelul polului a unei reţele de servicii sociale, echilibrat distribuite şi accesibile tuturor categoriilor sociale. Sursele de finanţare ale proiectului sunt: bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-domeniul: Poli de crestere pentru proiectul. Prin contractul de finanţare nr. 3655/15.02.2013, semnat între Municipiul Timişoara şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, s-a aprobat finanţarea realizării acestui proiect. Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea infrastructurii sociale din Municipiul Timişoara şi implicit din regiune, prin crearea unui Centru social de zi pentru persoane în dificultate în scopul asigurării de programe educaţionale şi asistenţei socio-medicale, adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor persoanelor în dificultate şi familiilor acestora în vederea creşterii calităţii serviciilor sociale oferite pentru comunitatea locală. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• Îmbunătăţirea serviciilor sociale din Timişoara prin crearea în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara a unui Centru Social de Zi pentru persoane aflate în dificultate

• Crearea unui nou serviciu social oferit pentru categoriile sociale aflate în pericol de excluziune socială, respectiv pentru persoanele aflate în dificultate (persoane vârstnice cu semipareză, accident cerebral vascular, boala Parkinson, persoane diagnosticate cu boala Alzheimer incipient şi mediu, familiile aparţinătoare ale persoanelor cu dizabilităţi), beneficiare ale infrastructurii sociale dezvoltate în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara prin reabilitarea şi finalizarea unei clădiri deteriorate din str. Ioan Plavoşin nr. 21.

prin reabilitarea şi finalizarea unei clădiri deteriorate aflate pe str. Ioan Plavoşin nr.21 şi dotarea acesteia cu aparatură, echipamente şi utilaje specifice funcţionării unui centru social la standarde europene.

Pentru asigurarea funcţionalităţii clădirii situate pe str. Ioan Plavoşin nr. 21 este necesară alimentarea cu gaze naturale a acesteia prin extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, de la str. I. Plavoşin nr. 23 la str. I.Plavoşin nr.21, constând în conductă de distribuţie de presiune redusă, din PE100 SDR11, de diametru 90 mm, în lungime de 22 m.

Valoarea estimată a acestor lucrări de extindere, conform calculelor de evaluare, este de 4.244,83 lei (inclusiv TVA), iar contravaloarea serviciilor de asistenţă tehnică, prestate de operatorul de distribuţie licenţiat pe perioada derulării lucrărilor de execuţie este de 748 lei

             FO 53‐02  Ver.1 

 

(inclusiv TVA).

Totodată, Municipiul Timişoara va acorda către E.ON Gaz Distribuţie SA dreptul de folosinţă, dreptul de uz, de servitute şi de acces asupra conductelor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente alimentării cu gaze naturale a imobilului situat pe str. Ioan Plavoşin nr. 21, pe toată durata existenţei acestora, în vederea asigurării siguranţei în exploatare, în condiţiile legii şi ale contractelor dintre cele două părţi.

Conform Ordinului nr. 1360/20.04.2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, valorile mai sus menţionate sunt neeligibile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, motiv pentru care acestea se vor plăti din bugetul local. Având în vedere cele expuse mai sus,

PROPUNEM: - aprobarea încheierii Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi E.ON Gaz Distribuţie S.A. în vederea realizării sistemului de distribuţie gaze pentru imobilul de pe str. Ioan Plavoşin, nr. 21, din Timişoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate ", conform anexei nr. 1; - aprobarea încheierii Contractului de comodat dintre Municipiul Timişoara şi E.ON Gaz Distribuţie S.A, prin care se atribuie către O.ON Gaz Distribuţie drepturile de folosinţă, de uz, de servitute şi de acces asupra conductelor, echipamentelor şi instalaţiilor aferente, în vederea exploatării în siguranţă a sistemului de distribuţie gaze pentru imobilul de pe str. Ioan Plavoşin, nr. 21, din Timişoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate ", conform anexei nr. 2.

Director Direcţia Dezvoltare Secretar, Arh. Aurelia Junie Jur. Ioan Cojocari Şef Serviciu P.F.L.R.N. Director Direcţia Economică Ing. Gabriela Bica Ec. Smaranda Haracicu

Birou Generare Proiecte Şef Serviciul E.M.S.U.P. Ec. Daniela Ghinea Ing. Ioan Zubaşcu

Întocmit Cons. Maria Pantić-Telbis Manager proiect Ec. Adriana Deaconu

Avizat juridic, Cons. jur.

Daniela Ştefan