keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 171/30.06.1998 privind stabilirea statutului juridic si aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii la Cantina de Ajutor Social din Municipiul Timisoara

30.06.1998

Hotararea Consiliului Local 171/30.06.1998
privind stabilirea statutului juridic si aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii la Cantina de Ajutor Social din Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatele nr.SCO987675/12.06.1998 si nr.SCO987676/12.06.1998 ale Directiei Relatii Comunicare din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe , Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant,turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.44/29.03.1994 privind infiintarea Cantinei de Ajutor Social;
In baza prevederilor Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(d) si (s,) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Cantina de Ajutor Social din strada V. Alecsandri nr.7, se constituie ca
unitate publica de asistenta sociala, cu personalitate juridica, si
functioneaza in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
Finantarea Cantinei de ajutor social se face din bugetul local.

Art.2: Seaproba organigrama, numarul de posturi si statul de functii la Cantina
de Ajutor Social, conform Anexelor nr.1 si nr.2, care fac parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.3: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.44/29.03.1994 si orice alte
prevederi contrare, ce emana de la Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Art.4: Cuaducerea laindeplinirea prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Relatii Comunicare, Directia DreptOrdine si Directia Economica, fiecare in
pozitiile cei privesc.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Cantinei de Ajutor Social;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
MISTOR CORNEL
Contrasemneaza