keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 167/10.07.2001 privind pentru aprobarea Normelor privind transportul de persoane în regim de taxi pe raza municipiului Timişoara

10.07.2001

Hotararea Consiliului Local 167/10.07.2001
privind pentru aprobarea Normelor privind transportul de persoane în regim de taxi pe raza municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001- 3917/13.03.2001 al Serviciului Inspecţie Comercială din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În temeiul Decretului-Lege nr.54/1990 - privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative;
În baza Hotărârii Guvernului nr.201/1990 - privind Normele de aplicare a Decretului - Lege nr.54/1990 - privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative;
Având în vedere Legea nr.105/2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere şi respingerea Ordonanţei Guvernului nr.73/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Normele privind transportul de persoane în regim de taxi pe raza municipiului Timişoara conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Inspecţie Comercială din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Inspecţie Comercială ;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI