keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 236/18.09.2001 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.167/2001 - pentru aprobarea Normelor privind transportul de persoane în regim de taxi pe raza municipiului Timişoara

18.09.2001

Hotararea Consiliului Local 236/18.09.2001
privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.167/2001 - pentru aprobarea Normelor privind transportul de persoane în regim de taxi pe raza municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere iniţiativa domnului consilier BUJOR PETRU;
Având în vedere Referatul nr. SC2001 -13611 /22.08.2001 al Serviciului Inspecţie Comercială din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.167/2001 - pentru aprobarea Normelor privind transportul de persoane în regim de taxi pe raza municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: Se modifică Cap.3 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.167/2001 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.167/2001 rămân neschimbate.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Inspecţie Comercială din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Inspecţie Comercială;
- Mass - media locale;
Presedinte de sedinta
PETRE POPUŢE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI