keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 166/31.10.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B "

31.10.2016

Hotararea Consiliului Local 166/31.10.2016
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 26468/28.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.18/04.03.2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, actualizată;
Având în vedere H.C.L. nr.219/27.05.2016, privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei făcută de Asociaţia de proprietari str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B, având ca obiect Proiectul nr.148/2015 " Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B " întocmit de către S.C. Eurodraft S.R.L., în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2014-2020;
În conformitate cu H.C.L. nr.87/09.09.2016 privind includerea cu prioritate în programele locale multianuale a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru care au fost donate cu titlu gratuit de către asociaţiile de proprietari şi acceptate prin Hotărâre a Consiliului Local, documentaţii tehnice, în vederea accesării fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale;
În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului privind condiţiile specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b), art. 36 alin. (4) lit. d), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico economică elaborată, la faza D.A.L.I., pentru investiţia: " Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B ", în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investiţiei: " Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B ", la faza D.A.L.I., conform Anexei 1, în vederea finanţării, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale;

Art.3: Se aprobă Anexa 2, privind descrierea sumară a investiţiei: " Reabilitare termică bloc, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B ", propusă a fi realizată prin proiect.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Eficientizare Energetică Clădiri şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IULIAN IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI NICOLAE ROBU Nr. SC2016 -

REFERAT privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor

tehnico-economici – faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc de locuințe, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B " În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional

2014-2020, Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziţiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei şi a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri Rezidenţiale, termenul limită fiind 16 noiembrie 2016, propunem aprobarea documentației tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico- economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul " Reabilitare termică bloc de locuințe, str. Măgura, nr.6, bl.44, sc.A+B "

Valoarea totală estimată a investiţiei, conform devizului general, este de 602.680,93 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 514.324,05 lei (inclusiv TVA).

VICEPRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ IMRE FARKAȘ STELIANA STANCIU

SERVICIUL JURIDIC CONSILIER

ANA GEORGIU

Red/Dac.A.G, Ex.1

 

Atasament: Anexa_2.pdf

S.C. EURODRAFT S.R.L. Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timis; CUI: 27988520; ORC: J35/231/04.02.2011; E-mail: [email protected]  

DESCRIEREA INVESTIȚIEI 1. DATE GENERALE 1.1. Denumirea obiectivului: ”REABILITARE TERMICĂ BLOC 44, SC. A + B , STR.

MĂGURA, NR. 6” 1.2. Amplasament: JUD. TIMIȘ, TIMIŞOARA, STR. MĂGURA, NR. 6, BL. 44, SC.

A + B, CF NR. 400661-C1, NR. TOP. 30317 1.3. Titularul investiției: MUNICIPIUL TIMIȘOARA, B-DUL. C. D. LOGA, NR. 1 1.4. Beneficiarul investiției: ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI,

STR. MĂGURA, NR. 6, BL. 44, SC. A + B, TIMIȘOARA 1.5. Proiectant general: S.C. EURODRAFT S.R.L. Sânandrei, str. Magnoliei, nr.14, jud. Timiș C.U.I. 27988520, O.R.C. J35/231/04.02.2011 e-mail: [email protected] Tel: 0720 315 097 1.6. Date tehnice: Anul construirii: ~1980 Regim de înălțime: S+P+4E Număr apartamente: 30 Suprafața construită: 537.00 mp Suprafața desfășurată: 2440.00 mp Suprafața utilă totală: 1677.00 mp Sistemul constructiv: pereți structurali din beton armat prefabricate tristrat 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Blocul studiat are un regim de înălțime S+P+4E, are forma simetrică în plan, este format dintr-un tronson si are doua scari. Este compus din 30 apartamente astfel: 2 apartamente cu 2 camere și 28 apartamente cu 3 camere. Acoperișul este parțial de tip șarpantă din lemn cu planșeu sub pod din beton armat, iar învelitoarea este din țiglă ceramică. Cealaltă porțiune este de tip terasă cu hidroizolație realizată din membrană bituminoasă.

2.1. Situația existentă a obiectivului de investiții a. Sistem constructiv

Clădirea are structura din pereți din panouri tristrat cu beton armat prefabricate având beton

armat de protecție 5 cm, BCA 12 cm, beton armat 10 cm – la exterior și beton armat 15 cm, BCA 12 cm – la interior spre casa scării

UP N .IN TONE STAI
ESIGNING THE FUTURE ar ei
” Little
4 > XELP EEEX
—_ E tre a Si miti entire

S.C. EURODRAFT S.R.L. PROIECT NR: 148/ 2015  

REABILITARE TERMICĂ BLOC 44, SC. A + B, STR. MĂGURA, NR. 6  

b. Fundații Infrastructura este alcătuită din pereții de subsol, iar fundația este continuă din beton turnat monolit. c. Structura Pereții exteriori sunt din panouri mari tristrat cu beton armat 10 cm la interior, b.c.a. 12 cm și beton armat 5 cm de protecție la exterior. Planșeele sunt din beton armat turnat monolit cu grosimea de 13 cm. Scările sunt cu o rampă din beton armat monolit. Acoperișul este parțial de tip șarpantă din lemn cu planșeu sub pod din beton armat, iar învelitoarea este din țiglă ceramică. Cealaltă porțiune este de tip terasă cu hidroizolație realizată din membrană bituminoasă. Nu se observă degradări din punct de vedere structural, care să ducă la reducerea capacității portante a structurii. Construcția se prezintă în stare bună și nu prezintă defecte care i- ar putea afecta rezistența și stabilitatea. d. Orientarea față de punctele cardinale Artera principală pe care se găsește imobilul are forma rectilinie având orientarea față de punctele cardinale de la V spre E. e. Anvelopa Fațada principală are zone care prezintă degradări ale finisajelor și reparații locale ale acestora. Pe fațadă sunt 16 balcoane. Fațada secundară prezintă degradări ale finisajelor și reparații locale ale acestora. Pe fațadă sunt 15 balcoane. Fațada laterală dreapta prezintă degradări ale finisajelor și reparații locale ale acestora. Pe fațadă sunt 4 balcoane. Fațada laterală stânga prezintă degradări ale finisajelor. Pe fațadă sunt 4 balcoane. Pereții exteriori sunt din panouri tristrat cu beton armat 10 cm la interior, b.c.a. 12 cm și beton armat 5 cm de protecție la exterior. Pereții exteriori nu prezintă termoizolație corespunzătoare. Apar punți termice în zonele de monolitizare a panourilor.

Starea tehnică a acoperișului (șarpanta și terasa) este bună, fără infiltrații la nivelul etajului 4, în cazul ploilor abundente. Se propune realizarea termoizolării întregului planșeu peste ultimul etaj.

Planșeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolație. Majoritatea tâmplăriei a fost înlocuită cu profile PVC și geam tremoizolant. Pe fațade avem balcoane deschise, închise cu tâmplărie metalică și geam simplu și închise cu

tâmplărie PVC și geam termoizolant. Finisajele interioare: la casa scării pereții sunt tencuiți, gletuiți și zugrăviți cu zugrăveli pe bază de var, pardoseală în casa scării este de tip mozaic. La subsol nu există finisaje la nivelul pardoselilor și al pereților.

Anvelopa clădirii nu respectă prevederile normelor actuale de rezistență termică a elementelor.

f. Utilități

S.C. EURODRAFT S.R.L. PROIECT NR: 148/ 2015  

REABILITARE TERMICĂ BLOC 44, SC. A + B, STR. MĂGURA, NR. 6  

Alimentarea cu apă se face de la sursa de apă potabilă existentă (rețeaua orașului), distribuitor local Aquatim.

Încălzirea blocului de locuințe se realizează în două moduri: sistem centralizat, agentul termic fiind furnizat de centrala termică de cartier și cu centrală murală cu tiraj forțat pe gaz.

Alimentarea cu gaz se realizează de la rețeaua orașului, distribuitorul local fiind E-On Gaz. Alimentarea cu energie electrică este funcțională la nivelul fiecărui apartament și a casei scărilor,

distribuitor Enel. Instalaţiile sunt funcţionale în subsol, nu necesită reparaţii.

Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilităților. g. Instalații Instalația de încălzire se află în stare bună, conductele de încălzire și apă caldă din subsol sunt izolate, există robineți de izolare a coloanelor și majoritatea caloriferelor din imobil sunt noi sau în stare bună de funcționare. 3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI 3.1. Descrierea lucrărilor propuse Pentru reabilitare se propun următoarele lucrări:

1. Izolarea termică a pereților exteriori cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațadă cu grosimea de 10 cm, respectiv de 10 cm polistiren extrudat la soclu.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite: SOCLU - POLISTIREN XPS300 10 cm – EN 13164 – T2 – DLT(2)5 –CS (10\Y) 300 –CC (2/1,5/10) 5 –WL(T)1,5 – WD(V)3 – FT2-MU100, clasa reactie foc B – s3,d1

ZONA PARTER - POLISTIREN 10 cm EPS120 – EN 13163 – T2 – L1 – W2 – S2 – P4 – BS 170 – CS (10) 120 – DS (N) 2 –DS (70, -) 1 – TR 150-WL(T)2-WD(V)5, clasa de reactie la foc B – s2,d0

RESTUL ETAJELOR - POLISTIREN 10 cm EPS80 – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – BS 125 – CS (10) 80 – DS (N) 2 –DS (70, -) 2 – TR 120, clasa de reactie la foc B – s2,d0

VATA MINERALA - BAZALTICA 10 cm MW–EN 13162–T5– CS (10/Y) 30 – TR 10-PL(5)250.

SPALETI – POLISTIREN XPS200 2 cm – EN 13164 – T3 –CS (10\Y)200 –– WL(T)3 – WD(V)35– FT2-MU50, clasa reactie foc B – s3,d1

Operații de pregătire a suprafețelor conform caietelor de sarcini: - Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau

cu alte degradări; - Înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice; - Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar de reparații

pentru beton, clasa R3, conform EN 1504; - Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor

învecinate; - Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, aer condiționat, coșuri central termice);

S.C. EURODRAFT S.R.L. PROIECT NR: 148/ 2015  

REABILITARE TERMICĂ BLOC 44, SC. A + B, STR. MĂGURA, NR. 6  

- Încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre, uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

Operații propriu zise de aplicare a sistemului: - Se încep după terminarea înlocuirii tâmplăriilor conform proiectului și după ce este pregătit stratul

suport; - Se trasează orizontalitatea și se montează cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din

planșele de execuție; - Se verifică planeitatea fațadei, se evaluează abaterile de la planeitate și se consemnează într-un

proces verbal de recepție (PVR); - Se aplică plăcile în rânduri paralele de jos în sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din

caietul de sarcini; - Se fixează diblurile conform schemelor din caietul de sarcini; - Se aplică grundul de bază (masa de spaclu) și se înglobează plasa pentru armare respectând

prevederile din caietele de sarcini; - Se aplică finisajul din tencuială decorativă cu specificațiile cromatice din planșele de execuție și

respectând prevederile din caietele de sarcini; - Golurile ferestrelor se bordează cu polistiren extrudat cu grosimea de 2 cm;

Reguli generale:

- Se îndepărtează elementele decorative ale parapeților balcoanelor (realizate din sticlă decorativă sau elemente prefabricate). La balcoanele închise cu tâmplărie PVC se va proceda cu atenție deoarece în unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente de legătură și rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluată integritatea acestor parapeți înainte de aplicarea termosistemului;

- La balcoanele închise cu tâmplărie PVC cu parapet din panel, placa balconului va fi termoizolată pe conturul ei și finisată ca și fațadă în camp. Se va dispune un glaf din tablă cu picurător conform planșelor de detalii;

- Toate muchiile orizontale ieșite din fațadă vor fi prevăzute în sistemul termoizolant cu profil de tip picurător. Acestea se vor monta înaintea aplicării masei șpaclu armată;

- Se consideră incluse în sistemul termoizolant toate profilele necesare conform specificațiilor producătorului chiar dacă aceste profile nu apar explicit în listele de cantități.

2. Înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC și geamuri duble, tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC. Tâmplăria trebuie dotată cu dispositive pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă.

- Operațiunile de înlocuire a tâmplăriei se efectuează înainte de aplicarea termosistemului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport;

- La montarea ferestrelor și ușilor se va respecta poziția numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de normative. Se va face conform tabloului de tâmplărie din planșele de execuție și a caietelor de sarcini;

- După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior;

- Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termoizolației și a stratului de masă șpaclu armată, inclusive racordul acestora cu tocul tâmplăriei;

- După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrației apei din precipitații între perete și izolația termică sau dispositive special de racord;

- Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie faza determinantă. Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

S.C. EURODRAFT S.R.L. PROIECT NR: 148/ 2015  

REABILITARE TERMICĂ BLOC 44, SC. A + B, STR. MĂGURA, NR. 6  

Tâmplărie exterioară termoizolantă - Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2 - Rezistența la deschidere - închidere repetată - min. 10.000 cicluri pentru ferestre și min. 100.000 cicluri pentru uși - Etanșeitatea la apă - min. clasa 5A - Permeabilitatea la aer - min. clasa 3 - Numărul min de schimburi de aer - 0,5 schimburi / oră - Izolarea la zgomot aerian - în funcție de categoria străzii - min. 25 dB.

3. Închiderea balcoanelor este similar cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic.

- Pe parapeții existenți se propune întărirea structurii metalice existente, placarea lor cu plăci rezistente la umiditate (prindere mecanică sau chimică) și aplicarea sistemului termoizolant;

- Este interzisă orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. Înainte de înaintarea comenzii pentru realizarea tâmplăriei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor și se vor adduce la cunoștiința proiectantului toate neconcordanțele.

4. Reabilitarea termică a planșeului peste subsol.

- Stratul termoizolant se aplică pe intradosul planșeului peste subsol. Acesta se prelungește pe vertical pe grinzi și pereți exterior (perimetrali) pe 30 cm. Termosistemul compact se realizează din polistiren expandat de 5 cm lipit cu adeziv și fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu masă șpaclu armată cu plasă din fibre de sticlă. Finisajul va fi realizat cu vopsele lavabile rezistente la umezeală.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite : SUBSOL - POLISTIREN EXPANDAT 8 CM EPS70 – EN 13163 – T2 – L1 – W1 – S1 – P4 – BS 150 – CS (10)70 – DS (N) 5 –DS (70, -) 3 – TR 100, clasa de reactie la foc B – s2,d0

5. Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel - Se decopertează termoizolația și hidroizolația existentă (dacă este cazul); - În zona podului reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură

complexă termoizolantă, cu personal calificat. Stratul suport îl constituie beton de pantă. Se va dispune o barieră contra vaporilor pe un strat de amorsă bituminoasă și un strat de difuzie, după care se montează prin lipire, cu adeziv poliuretanic pentru polistiren, termoizolația din polistiren extrudat în grosime de 16 cm. Pentru protectia stratului termoizolant si pentru circulatie, se va turna o sapa de 5 cm, slab armata cu plasa sudata de tip STNB 5x100x100. Operațiunile se realizează conform caietelor de sarcini.

- În zona terasei reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură complexă termoizolantă, cu personal calificat. Stratul suport îl constituie beton de pantă. Se va dispune o barieră contra vaporilor pe un strat de amorsă bituminoasă și un strat de difuzie, după care se montează prin lipire, cu adeziv poliuretanic pentru polistiren, termoizolația din polistiren expandat în grosime de 16 cm. Termoizolația se va proteja cu membrană bituminoasă suport și membrană bituminoasă armată protejată cu ardezie. Terasa propusă va fi necirculabilă.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

S.C. EURODRAFT S.R.L. PROIECT NR: 148/ 2015  

REABILITARE TERMICĂ BLOC 44, SC. A + B, STR. MĂGURA, NR. 6  

TERASA/POD - POLISTIREN 8 cm EPS150 – EN 13163 – T2 – L1 – W1 – S2 – P4 – BS 200 – CS (10) 150 –DS(N)5-DS(70)1-DLT(1)5-CC(2/1,5/10)150-CP3, clasa de reactie la foc B – s2, d0

4. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de execuție: Durata de realizare a investiției: 3 luni conform grafic de execuție. Durata perioadei de garanție a lucrărilor de la recepția lucrării: 60 de luni.

Nr. Denumirea Perioada de desfasurare

REABILITARE TERMICA BLOC 44, SC A+B, STR. MĂGURA, NR. 6

LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3

1 REABILITARE TERMICA-FATADA OPACA

2 REABILITARE TERMICA-TERMO- HIDROIZOLARE TERASA

3 REABILITARE TERMICA - SUBSOL

4 REABILITARE TERMICA - FATADA PARTE VITRATA

5 ORGANIZARE SANTIER

5. COSTURI ESTIMATIVE Valoarea totală a investiției inclusiv TVA: 602,68093 mii lei Din care C+M: 514,32405 mii lei Capitole de cheltuieli: In mii lei/mii euro la cursul 4.4300 lei/euro

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea (fără T.V.A.) T.V.A. Valoarea (inclusiv T.V.A.)

mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

0 1 2 3 4 5 6

Cap.1.Cheltuieli pt. obţinerea şi amenajarea terenului. 1.1. Obţinerea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2. Amenajarea terenului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3. Amenajări pt. protecţia mediului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

TOTAL CAPITOL 1. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Cap.2.Cheltuieli pt. asigurarea utilităţilor necesare obiect. 2.1. Cheltuieli pt. asigurarea utilităţilor necesare obiect 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

TOTAL CAPITOL 2. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

S.C. EURODRAFT S.R.L. PROIECT NR: 148/ 2015  

REABILITARE TERMICĂ BLOC 44, SC. A + B, STR. MĂGURA, NR. 6  

Cap.3.Cheltuilei pt. proiectare şi asistenţă tehnică 3.1. Studii de teren 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.2. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3. Proiectare şi inginerie 2,21500 0,50000 0,44300 2,65800 0,60000

3.4. Organizarea procedurilor de achiziţie publică 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.5. Consultanţă 4,18323 0,94430 0,83665 5,01988 1,13316

3.6. Asistenţă tehnică 6,27485 1,41644 1,25497 7,52982 1,69973

TOTAL CAPITOL 3. 12,67308 2,86074 2,53462 15,20770 3,43289

Cap.4. Cheltuieli pt. investiţia de bază 4.1. Construcţii şi instalaţii 418,32319 94,42961 83,66464 501,98783 113,31553

4.1.1 IZOLARE TERMICA BLOC, STR. MAGURA, NR. 6, BL. 44, SC. A + B

418,32319 94,42961 83,66464 501,98783 113,31553

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.3. Utilaje. echipamente tehn. şi funcţ. cu montaj 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport. 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.5. Dotări 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.6. Active necorporale 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

TOTAL CAPITOL 4 418,32319 94,42961 83,66464 501,98783 113,31553

Cap.5. Alte cheltuieli 5.1. Organizare de şantier 30,66770 6,92273 6,13354 36,80124 8,30728

5.1.1 Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier 10,28018 2,32058 2,05604 12,33622 2,78470

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 20,38752 4,60215 4,07750 24,46502 5,52258

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.2.1.1 Cota ISC 0,1% 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.2.1.2 Cota ISC 0,5% 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.2.2 Cota CSC 0,5% 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 40,57013 9,15804 8,11403 48,68416 10,98965

TOTAL CAPITOL 5 71,23783 16,08077 14,24757 85,48540 19,29693

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 6.1. Pregătirea personalului de exploatare 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

6.2. Probe tehnologice si teste 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

TOTAL CAPITOL 6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

TOTAL GENERAL 502,23410 113,37112 100,44683 602,68093 136,04534

Din care C+M 428,60337 96,75019 85,72068 514,32405 116,10023

 

Întocmit,

S.C. EURODRAFT S.R.L. PROIECT NR: 148/ 2015  

REABILITARE TERMICĂ BLOC 44, SC. A + B, STR. MĂGURA, NR. 6  

S.C. EURODRAFT S.R.L. Ing. Nemeș Bogdan

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 la HCL nr. / .2016 INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I. DENUMIRE PROIECT Reabilitare termică bloc, Str. Măgura, nr.6, bl. 44, sc.A+B

AMPLASAMENT Municipiul Timişoara, Str. Măgura, nr.6, bl. 44, sc.A+B TITULARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1 BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Asociaţia de proprietari Str. Măgura, nr.6, bl. 44, sc.A+B NUMĂR PROIECT 148/2015 DATE TEHNICE Anul construirii 1980 Regim de inălţime S+P+4E Număr apartamente 30 Suprafaţa construită 537 mp Suprafaţa construită desfăşurată 2440 mp Aria utilă totală 974 mp Sistemul constructiv pereţi structurali din beton armat prefabricat tristrat INDICATORI VALORICI: Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 602.680,93 lei Din care C+M: 514.324,05 lei PROIECTANT SC EURODRAFT SRL