keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 162/29.05.2007 privind schimbul de terenuri, proprietatea municipiului Timisoara, cu terenuri proprietatea altor persoane

29.05.2007

Hotararea Consiliului Local 162/29.05.2007
privind schimbul de terenuri, proprietatea municipiului Timisoara, cu terenuri proprietatea altor persoane


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 8591/13.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In baza Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificată ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit (c ) si art. 121 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata ;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba negocierea schimbului de teren, proprietatea municipiului Timisoara cu teren proprietatea altor persoane , teren care este afectat de constructii edilitare(sosele, drumuri, parcuri, retele subterane) sau care prin planurile de urbanism ( PUD, PUZ,PUG ) vor fi afectate de constructii .
Art.2: Se imputerniceste Comisia de negociere a Consiliului Local al municipiului Timisoara sa negocieze cu tertii schimbul de teren , conform Anexei , care face parte integranta din prezenta hotarire.
Art 3: Negocierea schimbului de teren se va face pe baza unui proiect de expertiza efectuat de catre un evaluator autorizat, proiect din care sa rezulte valoarea si suprafata de teren supusa schimbului.
Art.4 :Comisia de negociere va supune spre aprobare plenului Consiliului Local fiecare propunere in parte privind schimbul de teren.
Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu , Comisia de Negociere si Serviciul Banca de Date Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţia Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Comisiei de negociere a Consiliului Local ;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_-_Schimb_terenuri.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DE ACORD, DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR, SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu NR. SC 2007 – 8591 /13.04.2007

REFERAT privind schimbul de terenuri aflate in proprietatea municipiului Timisoara cu terenuri aflate in

proprietatea altor persoane

Avind in vedere numeroasele solicitari depuse la Primaria municipiului Timisoara de catre persoane fizice si juridice privind schimbul de terenuri motivat de faptul ca prin legile proprietatii sau prin sentinte judecatoresti aceste persoane au dobindit terenuri afectate de constructii edilitare( sosele , drumuri ,parcuri, retele subterane ) sau ca prin planurile de urbanism ( PUD , PUZ, PUG ) pe aceste terenuri sunt prevazute a fi executate giratii , strazi sau alte constructii , se impune negocierea cu noii proprietari ai suprafetelor de teren a schimbului de suprafete de teren echivalente din proprietatea municipiului Timisoara ,

In prima etapa se vor analiza terenurile cu detalii de sistematizare deja realizate , urmind ca in etapa a doua sa se analizeze terenurile afectate de PUZ , PUD dar care nu sunt realizate inca ,

PROPUNEM:

Emiterea unei HCLMT prin care :

1. Sa se aprobe negocierea schimbului de teren aflat in proprietatea municipiului Timisoara cu teren aflat in proprietatea altor persoane.

2. Se imputerniceste Comisia de negociere a Consiliului Local al municipiului Timisoara sa negocieze cu tertii schimbul de teren

3. Negocierea schimbului de terenuri se va face pe baza unui proiect de expertiza efectuat de catre un evaluator autorizat , priect din care sa rezulte valoarea si suprafata de teren supusa schimbului.

4. Dupa negociere , Comisia de Negociere va prezenta plenului Consiliului Local propunerea privind schimbul de teren.

VICEPRIMAR, DIRECTOR ING. ADRIAN ORZA Ec. NICUSOR C-TIN MIUT p. SEF SERVICIU ing. CALIN. N. PIRVA SERVICIUL JURIDIC Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

Atasament: Anexa_-_Schimb_terenuri.pdf

HG1016/2005

Adresa / C.F. Nr. top. S(mp) Cat.fol. Adresa / C.F. Nr.top. S(mp) Cat.Fol. Nr.poziţie 1 D7-2146/

03.04.2006/ Oprişa Moise

Mircea cel Bătrân - Iancu Brezeanu

31164/1/2; 31164/2

180 CAT Mircea cel Bătrân- Iancu Brezeanu/ CF

83597

31164/1/1 72 / 120

CAT HCL321/2006

2 R2-147 /2004 Bocşa Nicolae

P-ţa Vârful cu Dor/ CF 4437

7094/1 702 P-ţa Badea Cârţan 8 / C.F.13176

5490-5491 500/ 1569

Zonă locuinţe

1456

3 15432/ 1.08.2006

Imbri Horia

Str. Târnava 16 (Andronescu Plautius) / C.F.7428

9619 648 Teren pt. Colegiul Ion Vidu

Str. Cluj 2/ C.F.5905

9609/3 648/ 1850

CAT HCL313/2005 poz.3830

4 SC2006-21513/ 27.10.2006 Miza Mihai

Str. Bistrei /C.F.4358

8077 8079/1/1 8081/1/1

4804 6150 4375

Teren ocupat de Aquatim

Str. Bistrei 12/ C.F.3229

8342 11550 Teren arabil

3520

5 D72006-6587/ 9.11.2006

Patru Ovidiu Popa Emanuel

C.Aradului-Liege /C.F.15287

29786 518 Teren pt. Str. Liege

C.Aradului-Liege /C.F.56670

29787 290/ 1635

Teren 1481

Teren proprietate particulară

SOLICITĂRI SCHIMBURI DE TEREN

Nr. Crt.

Nr.Cerere/ Solicitant

Teren propus/solicitat pentru schimb

SEF SERVICIU BDU CONSILIER

ING. DAN ROBESCU ING. DIANA ROF