keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 158/12.06.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Sărbătorii folclorului mondial " Festivalul Inimilor"

12.06.2001

Hotararea Consiliului Local 158/12.06.2001
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Sărbătorii folclorului mondial " Festivalul Inimilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-8195/17.05.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu art.38 lit. (d) şi (p) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Sărbătorii folclorului mondial "Festivalul Inimilor" , ce se va desfăşura în perioada 04 - 08 iulie 2001 la Timişoara.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 200.000.000 lei de la bugetul local, Cap. 59.02. "Cultură, religie şi alte actiuni privind activitatea sportivă şi de tineret" pentru festivalul prevăzut la art.1.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
CAIUS MUŢIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI