keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 14/02.02.2016 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, în domeniul privat al Municipiului Timişoara , a cotei de 34/2134 m.p. teren aferent SAD 5 compus dintr-o camera cu 1,61%pci si 34/2134 m.p in folosinţă, înscris in Cartea Funciară 408095-C1-U11, Număr Top 7154/XVI, situat in imobilul din Timişoara, str. Ştefan cel Mare, nr.33

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 14/02.02.2016
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, în domeniul privat al Municipiului Timişoara , a cotei de 34/2134 m.p. teren aferent SAD 5 compus dintr-o camera cu 1,61%pci si 34/2134 m.p in folosinţă, înscris in Cartea Funciară 408095-C1-U11, Număr Top 7154/XVI, situat in imobilul din Timişoara, str. Ştefan cel Mare, nr.33


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2015-002852/16.12.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitările domnului Codrea Liviu - administrator al SC SEMPRE TRIM SRL înregistrate la Primaria Municipiului Timişoara cu numerele CT 2015-002125/02.04.2015 şi CT 2015-002852/07.05.2015;
Având în vedere Procesele - verbale al şedinţelor din 22.04.2015 şi din 28.05.2015 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara , înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.543/31.10.2014;
În conformitate cu prevederile art.1, alin.1, 5 şi art.13 din Legea nr.550 din 14.10.2002, actualizată, - privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 , lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a cotei de 34/2134 m.p teren aferent spatiului cu alta destinatie situat in Timisoara, str. Stefan cel Mare , nr.33, inscris in Cartea funciara nr.408095 - C1-U11Timisoara, numar top 7154/XVI ca si SAD 5.

Art.2: Se aprobă propunerea privind completarea Listei spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietate privata a statului care se afla în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, care urmeaza sa fie vândute potrivit dispozitiilor Legii nr.550/14.10.2002, evidentiate în Anexa la Hotarârea Consiliului Local nr.327/04.12.2002 , cu spaţiul comercial situat în imobilul din Timişoara, str. Stefan cel Mare nr. 33, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE PRIMAR BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE Nr. CT2015-002852/16.12.2015 NICOLAE ROBU

REFERAT

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a terenului aferent SAD 5 compus dintr-o camera cu 1,61%pcisi 34/2134m.p in folosinta, inscris in cartea funciara 408095-C1-U11 , Numar Top 7154/XVI , situat in imobilul din Timisoara ,str. Stefan cel Mare ,nr.33

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta , inscris in CF nr. 408095-C1-U11 Timisoara, nr. top. 7154/XVI ca SAD 5 , cu suprafata utila de 25,23 m.p cu 1,61 % pc si 34/2134 m.p teren in folosinta este situat in imobilul din Timisoara ,str.Stefan cel Mare , nr.33 , parter cu acces de la strada , fiind compus dintr-o camera . Terenul in cota de 34/2134 m.p aferent spatiului cu alta destinatie situat in Timisoara ,str. Stefan cel Mare ,nr.33 , inscris in cartea funciara nr.408095 Timisoara (CF veche 1296) , numar top7154 este inclus in domeniul public al Municipiului Timisoara si pentru a putea fi vandut odata cu spatiul cu alta destinatie mai sus mentionat , necesita a fi trecut din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara .

Prin cererea cu numarul CT 2015-002125/02.04.2015 domnul Codrea Liviu – administrator al SC SEMPRE TRIM SRL , a solicitat cumpararea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Stefan cel Mare nr. 8. , pe care-l detinea cu chirie in baza contractului de inchiriere nr.1582/18.06.2014 .

Cererea a fost analizata in sedinta din 22.04.2015 a Comisiei de Analiza a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituită prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 543/31.10.2014, comisia hotarand ca spatiul solicitat poate fi vandut prin licitatie publica cu strigare .

Prin cererea inregistrata cu numarul CT2015-002852/07.05.2015 ,domnul Codrea Liviu administrator al SC SEMPRE TRIM SRL a solicitat scoaterea la licitatie a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta –SAD 5, situat in imobilul din Timisoara ,str. Stefan cel Mare ,nr.33.

Aceasta cerere a fost analizata in sedinta din data de 28.05.2015 a Comisiei de Analiza a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă, situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituită prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 543/31.10.2014, fiind avizata favorabil demararea procedurii de vanzare a spatiului respectiv .

În baza art.1, art.5, şi art.13din Legea nr.550 din 14.10.2002, actualizată privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local; Având în vedere cele prezentate,

PROPUNEM:

1.Trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al

Municipiului Timisoara, a cotei de 34/2134 m.p teren, aferenta spatiului cu alta destinatie

situat in Timisoara ,str. Stefan cel Mare, nr.33, inscris in cartea funciara nr.408095 –C1- U11Timisoara, numar top7154/XVI ca si SAD 5 .

2. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a completarii Listei spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietate privata a statului care se afla în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, care urmeaza sa fie vândute potrivit dispozitiilor Legii nr.550/14.10.2002, evidentiate în Anexa la Hotarârea Consiliului Local nr.327/04.12.2002, cu spaţiul comercial situat în imobilul din Timişoara, str. Stefan cel Mare nr. 33, conform ANEXEI, care va face parte integrantă din prezenta hotarare.

.

ADMINISTRATOR PUBLIC, IACOB SORIN DRAGOI

Pt .SECRETAR SIMONA DRAGOI

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

PT.DIRECTOR LAURA KOSZEGI

DANIELA STEFAN

CONSILIER VIORICA IONICEANU

Cod FP53-01,ver.1