keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 149/28.05.2002 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Strada Mureş - Zona B" Timişoara

28.05.2002

Hotararea Consiliului Local 149/28.05.2002
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Strada Mureş - Zona B" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002- 4441/14.03.2002 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 - privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
Având în vedere prevederile art.25 alin.1 şi Anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art.38 lit.(c), (f) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Strada Mureş - Zona B" Timişoara conform Proiectului nr. 26/2001 , întocmit de S.C. Boligec S.R.L.care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Strada Mureş - Zona B" Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat în suprafaţă totală de 8901 mp. este înscris în C.F. nr. 121746 cu nr.top. 14288/1/1/2 şi C.F. nr.105016 cu nr. top. 14288/2 , proprietate S.C. Degran Rom S.A..
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- S.C. Degran Rom S.A.
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
LIDIA BRĂNUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI