keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 142/18.10.2016 privind actualizarea componenţei Echipei de implementare şi monitorizare a implementării măsurilor şi acţiunilor din Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă al Municipiului Timişoara şi modificarea prevederilor art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors) şi aprobarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timişoara

18.10.2016

Hotararea Consiliului Local 142/18.10.2016
privind actualizarea componenţei Echipei de implementare şi monitorizare a implementării măsurilor şi acţiunilor din Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă al Municipiului Timişoara şi modificarea prevederilor art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors) şi aprobarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-23322/23.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget,finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors) şi aprobarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timişoara;
Având în vedere comunicarea Biroului de Asistenţă Tehnică a Convenţiei Primarilor din cadrul Centrului de Cercetare Comună (Joint Research Centre) a Comisiei Europene privind parcurgerea cu succes a procesului de analiză completă al Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (1), alin. (2) litera b) şi alin. (4) litera f) din Legea nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea componenţei Echipei de implementare şi monitorizare a implementării măsurilor şi acţiunilor din Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă al Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.550/11.11.2014, cu doi membri, după cum urmează:
- Doamna MARIŞ DANIELA-MIRELA - Consilier local;
- Domnul DIMECA RADU DRAGOŞ - Consilier local;

Art.2: Se aprobă modificarea corespunzătoare a prevederilor art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors) şi aprobarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu a Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- S.C. "AQUATIM" S.A.;
- S.C. "COLTERM" S.A. Timişoara;
- S.C. "RETIM ECOLOGIC SERVICE" S.A. Timişoara;
- S.C. "DRUMURI MUNICIPALE" S.A.;
- S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara;
- Asociaţiei "Agenţia pentru Managementul Energiei" Timiş - AMET;
- Clusterului pentru Energii Sustenabile "ROSENC" Tmişoara;
- Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat__actualizare__componen_a_Echipa_de_implementare__i_monitorizare_a_implement_rii_PAED__i_de_modificare__art.3_din_H.C.L.M.T._nr.550_din_2014.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/A9FEE3B9ABCF60B3C22580330029F6E5/Referat__actualizare__componen was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443