keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 138/25.03.2008 privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a 4 parcele de teren, cu următoarele suprafeţe: 10.000 mp, 40.000 mp, 50.000 mp, 60.000 mp, în vederea realizării unor unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 138/25.03.2008
privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a 4 parcele de teren, cu următoarele suprafeţe: 10.000 mp, 40.000 mp, 50.000 mp, 60.000 mp, în vederea realizării unor unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 5496/14.03.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune a bunurilor proprietate publică;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit. c) şi alin. (5), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a 4 parcele de teren, cu următoarele suprafeţe: 10.000 mp, 40.000 mp, 50.000 mp, 60.000 mp, conform planşei anexate (Anexa 1) din terenul înscris în C.F. nr. 4252 Freidorf, cu suprafaţă totală de 47 ha şi 9015 mp.şi cu nr. top. 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/1/a, în vederea realizării unor unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara.
Dezmembrarea terenului, scoaterea din circuitul agricol şi operarea în Cartea Funciară, se vor face ulterior licitaţiei, pe cheltuiala concesionarului.
Terenul este proprietatea Municipiului Timişoara şi se află în administrarea Consiliului Local.

Art. 2: Autorizaţia de construire se va obţine în termen de maxim 12 luni de la data încheierii contractului de concesiune, iar finalizarea lucrărilor autorizate se va realiza în termen de 12 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire, cu posibilitate de prelungire conform prevederilor legale.
Nerespectarea condiţiilor de mai sus duce la rezilierea contractului de concesiune.

Art. 3: Se aprobă Studiile de Oportunitate (Anexele 2,3,4,5) şi Caietele de Sarcini (Anexele 6,7,8,9) pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a parcelelor descrise mai sus, în vederea realizării unor unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara.

Art. 4: Se aprobă instrucţiunile pentru ofertanţi pentru concesionarea a 4 parcele de teren, cu următoarele suprafeţe: 10.000 mp, 40.000 mp, 50.000 mp, 60.000 mp, în vederea realizării unor unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf (Anexa 10) şi a contractului de concesiune (Anexa 11).

Art. 5: Anexele 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism şi Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Caiet_sarcini.pdf

ANEXA LA H.C.L. nr................................... ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ DE ACORD PRIMĂRIA TIMIŞOARA PRIMAR, DIRECŢIA DEZVOLTARE Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU NR. SC2008 -

C A I E T D E S A R C I N I

privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a unei parcele de teren având suprafaţa de 10.000 mp., în vederea realizării unei

unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara 1. OBIECTUL CONCESIUNII 1.1. Suprafaţa de teren de 10.000 mp, parte a terenului situat in Timişoara, între Fabrica de zahăr, S.C. Rio Soft Drinks, calea ferată şi Canalul Bega, se concesionează în vederea realizării unei unităţi economice, care va cuprinde hale în regim de înălţime parter, spaţii de parcare, alei carosabile şi pietonale, spaţii verzi de protecţie. 1.2. Terenul situat la adresa de mai sus, din care se concesionează o parcelă de teren cu suprafaţa de 10.000 mp, este înscris în CF nr. 4252 Freidorf, cu nr. topo 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/1/a, are o suprafaţă totală de 63 ha şi este în proprietatea Municipiului Timişoara, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 1.3. Terenul dispune de utilităţi edilitare aflate în apropiere: energie electrică, apă, canal, etc. 2. SCOPUL CONCESIUNII Parcul Industrial Freidorf a fost iniţiat în vederea încurajarii dezvoltării economice locale a Municipiului Timişoara. 3. OBIECTIVE Prin concesionarea parcelelor de teren din Parcul Industrial Freidorf Timişoara se urmăreşte stimularea dezvoltării economice locale, prin creşterea volumului de investiţii străine, implementarea unor tehnologii şi a unor echipamente performante pentru reducerea pouării mediului înconjurător, precum şi prin creşterea numărului de locuri de muncă. Prin realizarea acestor obiective, Municipiul Timişoara va beneficia, pe lânga veniturile directe provenite din taxa de concesionare, de venituri indirecte reprezentative, provenite în principal din cotele defalcate din impozitul pe venit (47% revine bugetului local). 3. CONDIŢII DE EXPLOATARE A CONCESIUNII; REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE CONCESIONAR 3.1. În temeiul contractului de concesiune încheiat în urma adjudecării bunului prin licitaţie publică, concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata în mod direct pe riscul şi pe răspunderea sa, bunul care face obiectul contractului potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. 3.2. Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct terenul care face obiectul concesionării, nefiindu-i permisă subconcesionarea sau închirierea acestuia precum şi a activităţilor sau serviciilor care se vor desfăşura în unităţile economice realizate pe terenurile concesionate. 3.3. Pe toată durata prezentului contract terenul concesionat rămâne în proprietatea concedentului. 3.4. Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare prin vânzare a construcţiei pentru realizarea căreia a fost constituit acest drept de concesiune. 3.5. In cazul succesiunii sau înstrăinării prin vânzare a construcţiei concesionarul se obligă să notifice, in prealabil şi în scris, concedentul. Este interzisă subconcesionarea terenului ce face obiectul prezentului contract. 4. DURATA CONCESIUNII 4.1. Suprafaţa de teren de 10.000 mp, descrisă la puncul 1, se va concesioa prin licitaţie publică deschisă, pe o durată de 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire conform legii.

5. CARACTERISTICIILE INVESTIŢIEI 5.1. Prin investiţiile care se vor realiza trebuie să se asigure atingerea obiectivelor descrise la punctul 3. Investiţiile vor cuprinde, dar fără a se limita, clădiri, reţele, căi de comunicaţie şi acces, parcări şi platforme, spaţii verzi de protecţie, precum şi echipamentele tehnice necesare în procesul de producţie. 5.2. Investiţiile se vor realiza în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism şi vor fi calculate pentru gradul 7,5 de seismicitate. 5.3. Viitoarele clădiri vor fi în regim de înălţime parter sau maxim P+3 etaje. 5.4. Investiţiile trebuie să asigure crearea a cel puţin 50 de noi locuri de muncă. În planul de afaceri concesionarul va preciza termenul în care se obligă să creeze aceste locuri de muncă, acesta constituind unul din criteriile de evaluare. 5.5. Funcţiunile propuse ale construcţiilor vor fi din categoria producţie, prestări servicii de logistică, birouri administrative, parcaje, etc. Nu se admit funcţiuni care contravin prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi în Regulamentul Local de Urbanism aferent. 5.6. Procentul de ocupare a terenului cu clădiri se va stabili prin certificatul de urbanism, fără a depăşi minimul de 30%, respectiv maximul de 70%; din suprafaţa de teren concesionată. În planul de afaceri concesionarul va preciza termenul în care se obligă să atingă ocuparea minimă, acesta constituind unul din criteriile de evaluare. 5.7. Se vor asigura minim 20% spaţii verzi şi plantate, conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General. 5.8. Regimul de aliniere al viitoarelor clădiri va ţine cont de viitoarea dezvoltare a parcului industrial propus. 5.9. Termenul de execuţie al investiţiei va fi de 12 luni de la data obţinerii autorizaţiei de construire, dată la care obiectivul va fi pus în funcţiune. 5.10. Investitorul se obligă să obţină autorizaţia de construire în termen de cel mult 1 an de zile. 5.11. În situaţia în care investitorul nu va demara lucrările de construcţii într-o perioadă de maxim 2 ani, de la data semnării contractului de concesionare, concedentul îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul de concesionare. 6. GARANŢIA ŞI TAXA DE PARTICIPARE 6.1. Concesionarul are obligatia ca în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesionare să depună cu titlu de garanţie o sumă fixă reprezentând o cotă parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de activitate. Dacă este necesar, din această sumă vor fi prelevate penalităţile şi sumele datorate concendentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune. 7. ELEMENTE DE PREŢ Preţul de pornire al licitaţiei, stabilit prin raportul de evaluare al terenului, este de 0,5072lei/mp/an. 8. DATA LICITAŢIEI Licitaţia va avea loc în data de ....................., ora........., în Sala Festivă a Primăriei Municipiului Timişoara. Termenul limită de depunere a ofertelor este data de ................, ora........, la camera nr.12, ghişeul nr.9 sau 10. 9. OBLIGAŢII PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI Unităţile economice vor desfăşura activităţi asigurând protecţia mediului înconjurător, în conformitate cu legislaţia română privind protecţia mediului înconjurător în viguare. În cazul în care, pe parcursul perioadei de concesionare legislaţia română se modifică, concesionarul se obligă să ia măsurile ce se impun pentru conformare. Producţia se va realiza după normele europene ISO 9001. 10. CLAUZE FINANCIARE ŞI DE ASIGURĂRI 10.1. Pentru folosirea terenului prin Contractul de concesionare se va stabili redevenţa pe care concesionarul se obligă să o achite pentru folosirea terenului concesionat. 10.2. Redevenţa este datorată de la data încheierii contractului şi se va plăti trimestrial, până cel târziu în datele 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 ale anului.

11.DISPOZIŢII FINALE 11.1. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de concesiune. 11.2. Pe toată durata concesiunii, concesionarul se obligă să desfăşoare activităţiile prevăzute în regim de continuitate. 11.3. După concesiune, realizarea investiţiilor se va face numai pe baza unor proiecte legal avizate şi aprobate şi a autorizaţiilor de construire emise de organele competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, completată şi modificată prin Legea nr. 453/2001 şi prin Legea nr. 401 /2003. 11.4. Toate lucrările privind racordarea la reţelele tehnico-edilitare existente şi obţinerea acordului de la deţinătorii acestora privesc pe concesionar. 11.5. Adjudecătorul licitaţiei se obligă să execute drumul adiacent parcelei care se concesionează, pe 3 laturi (N, S, V), inclusiv extinderea utilităţilor necesare. 11.6. Adjudecătorul licitaţiei se obligă să execute devierea canalelor de desecare existente pe parcela care se concesionează, după caz. 11.7. Concesionarul are obligaţia să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate permanentă a bunului ce face obiectul concesiunii. 11.8. Unificarea, dezmembrarea, scoaterea din circuitul agricol a parcelei de teren în suprafaţă de 10.000 mp şi devierea eventualelor reţele subterane de pe această suprafaţă, se vor face pe cheltuiala adjudecătorului licitaţiei. 11.9. Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de concesiune. DIRECTOR URBANISM, DIRECTOR DIRECTIA DEZVOLTARE Arh. Sorin CIURARIU Arh. Aurelia JUNIE

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC 2008 – 5496/14.03.2008

REFERAT

privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a 4 parcele de teren, cu următoarele suprafeţe: 10.000 mp, 40.000 mp, 50.000 mp, 60.000 mp,

în vederea realizării unor unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara

În vederea atragerii investiţiilor străine din domeniul producţiei şi a serviciilor aferente,

precum şi pentru sporirea numărului de locuri de muncă - măsuri care vor potenţa dezvoltarea economică locală - în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 220/1999, a fost constituit Parcul Industrial Freidorf Timişoara. Terenul aferent acestuia este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timişoara, în intravilanul localităţii şi este înscris în C.F. nr. 4252 Freidorf, cu nr. top. 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/1/a, cu suprafaţa totală de 47 ha. şi 9015 mp. şi având ca proprietar Municipiul Timişoara.

Terenul în cauză are asigurate toate utilităţile (apă, canal, electricitate, gaze naturale, telefonie), iar pentru a creşte atractivitatea faţă de investitori, preţul de pornire al licitaţiei este promoţional - practică utilizată în mod curent în lume pentru atragerea investitorilor străini.

Terenul se concesionează pe o perioadă de 49 de ani cu posibilitatea de prelungire pentru încă 24,5 ani.

Mai multe societăţi comerciale solicită concesionarea unor parcele teren cu suprafeţe după cum urmează: CROMINVENT S.R.L. – 10.000 mp, DERATON S.R.L. – 10.000 mp, ELBA COM S.A. - 40.000 mp VOESTALPINE AMBIENT STAHLHANDEL S.R.L. – 50.000 mp şi VALEO LIGHTING ASSEMBLY S.A. – 60.000 mp, după cum se precizează în scrisorile de intenţie anexate, în vederea construirii unor unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf.

Licitaţia se va desfăşura în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi a prevederilor H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune a bunurilor proprietate publică şi cu respectarea menţiunilor cuprinse în Caietul de Sarcini al concesiunii.

Menţionăm faptul că dezmembrarea terenului, scoaterea din circuitul agricol şi operarea în Cartea Funciară se vor face ulterior licitaţiei, pe cheltuiala concesionarului.

Activităţile propuse sunt în concordanţă cu prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara.

Având în vedere aspectele menţionate mai sus; Având în vedere solicitările primite din partea companiilor menţionate mai sus; În baza dispoziţiilor O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de

bunuri proprietate publică, precum şi a prevederilor H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune a bunurilor proprietate publică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit. c) şi alin. 5, lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

Propunem:

1. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a 4 parcele de teren, cu următoarele suprafeţe: 10.000 mp, 40.000 mp, 50.000 mp, 60.000 mp, conform planşei anexate (Anexa 1) din terenul înscris în C.F. nr. 4252 Freidorf, cu suprafaţă totală de 47 ha şi 9015 mp. şi cu nr. top. 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/1/a, în vederea realizării unor unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara. Dezmembrarea terenului, scoaterea din circuitul agricol şi operarea în Cartea Funciară, se vor face ulterior licitaţiei, pe cheltuiala concesionarului. Terenul este proprietatea Municipiului Timişoara şi se află în administrarea Consiliului Local. 2. Autorizaţia de construire se va obţine în termen de maxim 12 luni de la data încheierii contractului de concesiune, iar finalizarea lucrărilor autorizate se va realiza în termen de 12 luni de la data obţinerii Autorizaţiei de Construire, cu posibilitate de prelungire conform prevederilor legale. Nerespectarea condiţiilor de mai sus duce la rezilierea contractului de concesiune. 2. Aprobarea Studiilor de Oportunitate (Anexele 2,3,4,5) şi a Caietulelor de Sarcini (Anexele 6, 7,8,9) pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a parcelelor descrise mai sus, în vederea realizării unor unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara. 3. Aprobarea instrucţiunilor pentru ofertanţi pentru concesionarea a 4 parcele de teren, cu următoarele suprafeţe: 10.000 mp, 40.000 mp, 50.000 mp, 60.000 mp, în vederea realizării unor unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf (Anexele 10) şi a contractului de concesiune (Anexa 11). DIRECŢIA URBANISM DIRECŢIA PATRIMONIU Director Director Dr.arh. SORIN CIURARIU Ec. CONSTANTIN NICUŞOR MIUŢ DIRECŢIA DEZVOLTARE SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE Director Şef serviciu Arh. AURELIA JUNIE Ec. CRISTINA SCUTARIU AVIZAT JURIDIC Şef Serviciu Juridic Cons.Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

Atasament: Contract.pdf

CONCEDENT CONCESIONAR 1

ANEXA ……….. LA HCL NR………………………………

CONTRACT DE CONCESIUNE Nr……/……………….

I. Partile contractante

Municipiul Timisoara prin Consiliul Local, cu sediul in Timisoara, Bv.C.D.Loga nr.1, cod fiscal R 14756536. reprezentat prin Dr.Ing.Gheorghe Ciuhandu - Primar si Ec. Nicuşor C-tin Miuţ – Director Direcţia Patrimoniu, in calitate de concedent, pe de o parte, Si

………………………., inregistrata la Registrul Comertului Român sub nr………….., C.U.I. ………….., atribut fiscal …., cu sediul principal in ……………………….., reprezentat prin …………………., având functia de Director General si ……………… având functia de Director economic, in calitate de concesionar, pe de alta parte, la data de …………………., la sediul concedentului Timisoara, Bv.C.D.Loga nr.1, s-a încheiat prezentul contract de concesiune. II. Obiectul contractului de concesiune Art.1. - (1) Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea terenului în suprafaţă de -------mp situat Timişoara, -----------------, înscris în C.F. nr. ………Timişoara, nr.top …………………………….., proprietar Municipiul Timişoara Dezmembrarea suprafeţei de teren este în sarcina concesionarului. Art.2 Concesionarea terenului se face în vederea construirii ------------ sau de servicii, conform HCLMT nr. ------------------- şi care este parte integrantă a prezentului contract şi a procesului verbal de adjudecare la licitatie nr………../……………… Predarea terenului se face prin proces-verbal de predare-primire. Art.3 În derularea contactului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri, aşa cum sunt ele definite prin art.52 din OUG 54/2006

a) bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii.

b) bunurile proprii care, la expirarea contractului de concesiune, ramân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului si au fost folosite de catre acesta pe durata concesiunii, cu exceptia celor prevazute la lit. a). Sunt bunuri proprii, mijloacele fixe şi obiecte de inventar şi orice alte bunuri mobile aflate în proprietatea concesionarului. III. Termenul Art. 4. - (1) Durata concesiunii este de 49 ani, începând de la data de ……………. (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa iniţială. IV. Redeventa Art. 5. (1)Redevenţa este de ……..lei, conform ……… Redevenţa se va plăti trimestrial, până cel târziu în datele 15.03; 15.06; 15.09; 15.11 ale anului. (2) Redevenţa este valabilă până la finele anului calendaristic în cursul căruia a fost încheiat contractul. (3) Redevenţa devine exigibilă la data intrării în vigoare a contractului. (4) Redevenţa se reactualizează în fiecare an calendaristic conform ratei de inflaţie stabilită de Institutul Naţional de Statistică.

CONCEDENT CONCESIONAR 2

V. Plata redeventei Art. 6. – (1)Plata redeventei se face prin conturile: contul concedentului nr. RO80TREZ62121220207XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara contul concesionarului nr. ……………………………….. deschis la ………………………………….. . (2) Pentru neachitarea în termen a taxei de concesiune, concesionarul va plăti o majorare de 0,5 % pentru fiecare zi de întârziere, calculată din ziua imediat următoare scadenţei şi până la efectuarea plăţii. (3) Neplata redevenţei (inclusiv a majorărilor de întârziere) pe o perioadă mai mare de 90 de zile precum şi neacceptarea de către concesionar a redevenţei reactualizate conform art.4. conduce la rezoluţiunea de plin drept a contractului fără nici o altă formalitate prealabilă. (4) Din partea Consiliului Local însărcinată cu urmărirea, încasarea şi respectarea obligaţiilor privind plata redevenţei este Direcţia Patrimoniu. VI. Drepturile partilor Drepturile concesionarului Art. 7. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa terenul ce face obiectul contractului de concesiune. (2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune. Drepturile concedentului Art. 8. - (1) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, sa verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum si modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. (2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului si în următoarele condiţii: - notificarea prealabilă a concesionarului se va face cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data controlului; - din partea Consiliului Local Timişoara , însărcinată cu efectuarea controlului privind stadiul de realizare a investiţiilor, inspectarea activităţii şi respectarea obligaţiilor contractuale este Direcţia Urbanism, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică. (3) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local. VII. Obligatiile partilor Obligatiile concesionarului Art. 9. - (1) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si de permanenta a terenului care face obiectul concesiunii. (2) Concesionarul nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii. (3) Concesionarul este obligat:

1. să plătească redevenţa; 2. să asigure creşterea eficientei; 3. să organizeze şi să conducă gestiunea contabilă a concesiunii; 4. să asigure proiectarea şi organizarea execuţiei pentru obiectivul stabilit, în

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; (4) Concesionarul este obligat sa respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor (materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, etc.)

CONCEDENT CONCESIONAR 3

(5) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat sa restituie concedentului, în deplina proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit si libere de orice sarcini. (6) La încetarea contractului de concesiune concesionarul poate să încheie cu concedentul un contract de vânzare-cumparare având ca obiect bunurile proprii, în privinţa cărora concedentul si-a manifestat intenţia de a le dobândi. (7) In termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa depună, cu titlu de garanţie de bună execuţie, o suma de ………… lei, reprezentând o cota-parte din suma datorata concedentului cu titlu de redevenţa pentru primul an de activitate. Dovada constituirii sumei reprezentând garanţia de bună execuţie se va depune la Biroul Licitaţii Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara. (8) La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majora si cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestării activităţii, în condiţiile stipulate în contract, pana la preluarea acesteia de către concedent. (9) In cazul în care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activităţii, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării masurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii. (10) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului, desfăşurarea activităţii în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 7 punctul 3 din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia. Obligatiile concedentului Art. 10. - (1) Concedentul este obligat sa nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune. (2) Concedentul nu are dreptul sa modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afara de cazurile prevăzute expres de lege. (3) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului. VIII. Incetarea contractului de concesiune Art. 11 - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite în contract, daca părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii; b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată; c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului; e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; f) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin răscumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economica în care se va stabili preţul răscumpărării. In aceasta situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune; (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează: a) bunuri de retur : concedent;

CONCEDENT CONCESIONAR 4

b) bunuri proprii: concesionarului sau concedentului în măsura în care îşi exprimă opţiunea de preluare în termen Art. 12. In cazul neexecutarii obligatiilor din prezentul contract din culpa concesionarului, acesta se desfiinteaza de plin drept, fara actiune in justitie si fara nici o alta formalitate prealabila. IX. Clauze contractuale referitoare la împartirea responsabilitatilor de mediu între concedent si concesionar Art. 13. - Poluările având o cauză anterioară încheierii prezentului contract sunt în răspunderea Consiliului Local Timişoara. Poluările având o cauză ulterioară încheierii contractului sunt în răspunderea concesionarului. X. Raspunderea contractuala Art. 14. - Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii in culpă. Rezilierea contractului XI. Clauze Speciale Art.15. Prin semnarea prezentului contract concesionarul confirmă ca a luat cunoştinţă despre toate condiţiile impuse de concedent aşa cum rezultă acestea din prezentul contract şi le acceptă fără obiecţiuni. Art.16. Pe toată durata prezentului contract, terenul concesionat rămâne în proprietatea Concedentului. Art.17. Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare prin vânzare a construcţiei pentru realizarea căreia a fost constituit acest drept de concesiune. Art.18. In cazul succesiunii sau înstrăinării prin vânzare a construcţiei concesionarul se obligă să notifice, in prealabil şi în scris, concedentul. Art.19. Toate modificările cu privire la schimbarea proprietarului construcţiei se vor trimite, în copie legalizată, în termen de 30 de zile de la modificare, concedentului. Nerespectarea termenului de mai sus duce la rezilierea contractului din vina exclusivă a concesionarului şi dă dreptul concedentului de a cere despăgubiri. Art.20. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin act adiţional semnat de ambele parti şi doar cu acordul concedentului - Consiliul Local. XII. Litigii Art.21. - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu modificările ulterioare. XIII. Definitii Art.22. - (1) Prin fortă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însusirile sale naturale, absolut invincibila si absolut imprevizibilă. (2) Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore. Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 2 exemplare, din care un exemplar a fost predat concesionarului azi …………..

CONCEDENT M UNICIPIULUI TIMIŞOARA

CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA

CONCESIONAR

Atasament: Studiu.pdf

ANEXA LA H.C.L. nr ................................... ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ PRIMĂRIA TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE

STUDIU DE OPORTUNITATE privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a unei parcele de teren

având suprafaţa de 10.000 mp, în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara

În vederea stimulării dezvoltării economice locale - în conformitate cu Hotărârea Consiliului

Local al Municipiului Timişoara nr. 220/1999 - a fost constituit Parcul Industrial Freidorf Timişoara. Terenul aferent acestuia este situat în zona de sud-vest a Municipiului Timişoara, în intravilanul localităţii şi este înscris în C.F. nr. 4252 Freidorf, cu nr. top. 315/a-317/1; 1148/a/1/8/2; 311/b/42/10/2/1/1/1/1/1/a/2; 3/1/1/1/1/1/1/1, cu suprafaţa totală de 63 ha, având ca proprietar Municipiul Timişoara.

Prin promovarea acestui obiectiv se urmăreşte dezvoltarea de profile economice noi, atragerea investiţiilor străine, creşterea numărului de locuri de muncă, precum şi implementarea de tehnologii şi de echipamente noi.

1. Motive de ordin economic, social, financiar şi de mediu ce justifică concesiunea Luând în considerare nevoia sprijinirii şi stimulării dezvoltării unor ramuri de perspectivă ale

economiei Municipiului Timişoara, se propune scoaterea la licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 10.000 mp, în vederea construirii unei unităţi economice în zona industrială Freidorf.

Din punct de vedere urbanistic această construcţie se încadrează în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara.

Persoanele juridice care vor solicita concesionarea vor îndeplini următoarele condiţii: - vor fi obligate să prezinte un plan de afaceri viabil care să demonstreze capacitatea tehnică şi

economico-financiară necesară dezvoltării investiţiei. Ofertantul va trebui să facă dovada faptului că, prin locarea sa în Parcul Industrial Freidorf Timişoara, oraşul va beneficia de :

- creşterea volumului de investiţii; - implementarea unor tehnologii şi a unor echipamente performante; - creşterea numărului de locuri de muncă (cu minim 50)

- procentul de ocupare a terenului va fi de minim 30 % şi de maxim 70 %; - procentul de spaţii verzi plantate ce se vor realiza în incintă va fi de min. 20%; - firma câştigătoare va avea activităţi ce vor respecta normele naţionale în vigoare privind

protecţia mediului, iar producţia se va realiza dupa normele europene ISO9001; - un adjudecatar nu va putea concesiona decât o singură parcelă în cadrul unei proceduri;

extinderea suprafeţei concesionate poate fi obţinută prin Hotărâre a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (art.11 şi art.12)

- concesionarul îşi va asigura utilităţile pe latura parcelei pe care va avea accesul; - unitatea de producţie nou creată nu va fi mare consumatoare de apă tehnologică.

2. Investiţii necesare Pe aceste parcele sunt prevăzută construirea unor spaţii de producţie sau de servicii. Halele

ce se vor edifica vor fi în regim de înălţime parter, iar sediul administrativ va avea un regim de înălţime de maxim P+3 nivele.

3. Nivelul minim al redevenţei Nivelul redevenţei s-a stabilit la 0,5072 mp/an, conform raportului de evaluare anexat.

Această valoare a redevenţei este menită să sprijine şi să încurajeze dezvoltarea investiţiilor în această zonă a oraşului.

4. Modalităţi de concesionare Licitaţie publică deschisă pentru concesionare.

5. Durata estimată a concesiunii 49 ani, cu posibilitatea de prelungire conform prevederilor legale.

6. Termen pentru realizarea proiectului Autorizaţia de construire se va obţine în termen de 12 luni de la data semnării contractului de

concesionare. Finalizarea lucrarilor de construire se va face în termen de 12 luni de la data obţinerii

autorizaţiei de construire, cu posibilităţi de prelungire conform prevederilor legale. PRIMAR Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM DIRECTOR Arh. Sorin Ciurariu DIRECŢIA DEZVOLTARE DIRECTOR Arh. AURELIA JUNIE

Atasament: Instructiuni.pdf

1

ANEXA …….. La HCL nr.__________________ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DE ACORD TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA PATRIMONIU DR.ING.GHEORGHE CIUHANDU BIROUL LICITAŢII CONTRACTE

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI

pentru concesionarea parcelelor de teren în vederea realizării unor unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara

Dispoziţii generale Reglementarea şi organizarea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică a statului, sau a unei unităţi administrativ-teritoriale, în schimbul unei redevenţe se va face în conformitate cu prevederile OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică precum şi a H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006. 1. Informaţii generale privind concedentul Denumirea concedentului: Municipiul Timişoara prin Consiliul Local Timişoara Cod fiscal: RO 14756536 Adresa: Bv. C.D. Loga nr.1, Timişoara; Telefon: 0256-408.300 Persoane de contact: Pentru informaţii privind procedura de licitaţie:  Jr. Daniela Beatrice Chindriş - Consilier Biroul Licitaţii Contracte

e-mail [email protected] telefon/Fax: 0256-408.367 sau Fax 0256-204.177 Pentru informaţii privind documentaţia tehnică: Arh. Aurelia Junie - Şef Serviciu Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană e-mail: [email protected]

Tel/fax: 0256-408.354/0256-293.605 2. Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare 2.1.Procedura aplicată: Pentru încheierea contractului de concesiune se aplică procedura de licitaţie la care orice persoană fizică autorizata sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă. Legislaţie aplicabilă:

- O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.569 din 30 iunie 2006

- Legea nr.22/2007 pentru aprobarea OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României nr.35 din 18 ianuarie 2007

- H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 146 din 28 februarie 2007

2.2. Principii care stau la baza atribuirii contractului de concesiune: a) transparenţa; b) tratamentul egal; c) proporţionalitatea; d) nediscriminarea; e) libera concurenţă 2.3. Reguli de comunicare: Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie să fie transmise în scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii. Comunicarea, transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective. Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalităţi:

a) fax

2

b) poştă c) prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. a) şi b)

Orice persoană interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune prin oricare din modalităţile prevăzute mai sus. Orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisă prin fax, trebuie să fie confirmat, prin scrisoare transmisă prin poştă în termen de 24 ore de la data transmiterii solicitării. Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare în acest sens, pe suport hârtie. Costul documentaţie de atribuire este de …………. lei la care se adaugă costul transmiterii acesteia. Costul documentaţiei se achită prin virament în contul RO89TREZ62124510220XXXXX deschis de Municipiul Timişoara, RO 14756536, la Trezoreria Municipiului Timişoara sau în numerar la casieria Concedentului în baza notei de plată emisă de Biroul Licitaţii Contracte, camera 229, zilnic între orele 11:30 şi 12:30, marţi şi joi şi între orele 15:00 şi 17:00. Documentaţia de atribuire se pune la dispoziţia oricărei persoane interesate, în maxim 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări scrise din partea acesteia. Orice persoană interesată are obligaţia de a întreprinde toate diligenţele necesare astfel încât respectarea de către concedent a termenului de 4 zile lucrătoare pentru punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire să nu conducă la situaţia în care aceasta să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de 4 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. 2.4.Date limită care trebuie respectate: Data limită pentru depunerea ofertelor este ……………., ora ………….. Ofertele vor fi deschise la sediul Primăriei Timişoara, Bv.C.D.Loga nr.1, în data de ………….ora ………, Sala de Consiliu. 2.5. Dreptul de a solicita clarificări Orice persoană interesată care a obţinut un exemplar din documentaţia de atribuire are dreptul de a solicita clarificări despre elementele cuprinse în aceasta. Concedentul are obligaţia de a răspunde, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. Concedentul are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toate persoanele interesate care au obţinut, în condiţiile OUG nr.54/2006, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în termen util, concedentul are obligaţia de a răspunde la aceasta, în condiţiile art. 24 alin. (2) din O.U.G. nr.54/2006. 2.6.Documentele licitaţiei În cazul procedurii de licitaţiei, concedentul are obligaţia să elaboreze documentele licitaţiei respectiv documentaţia de atribuire. Documentele licitaţiei mai cuprind anunţul licitaţiei, certificatul de urbanism, documentaţie tehnică, copie hotărâre de consiliu, caietul de sarcini, prezentele instructiuni, contract de concesiune cadru. Orice modificare a conţinutului documentelor licitaţiei se va comunica tuturor solicitanţilor care au cumpărat aceste documente. În cazul în care ca urmare a modificărilor documentelor licitaţiei este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, acest nou termen se va comunica de către organizator tuturor solicitanţilor odată cu notificarea modificării. 2.7. Desfăşurarea licitaţiei Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte. Concedentul va putea organiza şi ţine licitaţii pentru concesionarea parcelelor de teren în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii în Parcul Industrial Freidorf,Timişoara, în conformitate cu procedura descrisă la punctul 3 din prezentele instrucţiuni. În vederea desfăşurării licitaţiei, a analizării, selectării şi evaluării ofertelor, întocmirea raportului de evaluare, a proceselor-verbale de şedinţă, desemnarea ofertei câştigătoare, concedentul numeşte comisia de evaluare formată dintr-un număr impar de membrii, care nu poate fi mai mic de 5. Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se desemnează un supleant. Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza documentaţiei de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.

3

Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul concedentului, în data de……………ora…….., Sala de Consiliu. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. Plicurile sigilate, închise şi sigilate, se predau comisiei de evaluare la dată fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul de licitaţie. După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor care dovedesc calităţile şi capacităţile ofertantului prevăzute la punctul 3. Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin 3 oferte , să fie valabile, adică să întrunească toate condiţiile prevăzute la punctul 3 – calităţile şi capacităţile ofertantului. Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate. După analizarea conţinutului plicului exterior, secretarului comisiei de evaluare întocmeşte procesul verbal în care se va menţiona rezultatul analizei. Procesul-verbal, va fi semnat de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţii ofertanţilor. Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului verbal de deschidere de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi. Ofertele vor fi examinate de către comisia de evaluare. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, comisia de evaluare poate propune oricând concedentului solicitarea de clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. În termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia, ofertanţii sunt obligaţi să răspundă la solicitarea concedentului. În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, se întocmeşte un proces verbal în care se menţionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Procesul verbal se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare. În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeşte în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câştigător despre alegerea sa şi pe ceilalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor,indicând motivele care au stat la baza excluderii sau respingerii, după caz. Prin excepţie concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, în condiţiile prevăzute de art. 43 din OUG nr.54/2006. Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii. Concedentul poate încheia contractul de concesiune numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării privind deciziile referitoare la atrinuirea contractului de concesiune. Neîncheierea contractului de concesiune într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la aliniatul precedent , poate atrage după sine plata daunelor interese de către partea în culpă. Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune poate atrage după sine plata daunelor – interese, precum şi pierderea garanţiei de participare. 2.8.Confidenţialitatea şi conflictul de interese Concedentul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita schimburile de mesaje, comunicările şi arhivarea informaţiilor sa se realizeze într-o astfel de maniera încât sa asigure integritatea şi confidenţialitatea deplina a tuturor informaţiilor. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţa de conţinutul respectivelor oferte numai după aceasta data. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale ordonanţei de urgenţă nr.54/2006, concedentul are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia

4

interesele legitime ale operatorului economic, în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală. Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi dacă este cazul invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor , care se va păstra alături de dosarul concesiunii. 3. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către concedent. Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile. Ofertantul are obligaţia de a depune oferta la adresa Bv.C.D.Loga nr.1, Timişoara, camera 12, ghişeul 9 sau 10, până la data limită pentru depunere stabilită în anunţul de participare şi anume data de ……………… ora………... Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. Oferta depusă la o altă adresă decât cea a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. Conţinutul ofertelor trebuie sa rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată. Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie redactate în limba română. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor , în registrul “Oferte”, precizându-se data şi ora. CRITERII DE VALABILITATE PLICUL EXTERIOR va trebuie să conţină, documente care dovedesc calităţile şi capacităţile ofertantului, după cum urmează:

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări

b) o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări c) acte doveditoare privind:

o Situaţia personală a ofertantului; Documente care dovedesc situaţia personală a ofertantului:

Declaraţie pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul 1; Declaraţie pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul 2; Ofertantul are obligaţia de a prezenta certificatele constatatoare , în termenele de

valabilitate, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, care trebuie să prezinte situaţia ofertantului (certificat emis de DGFP si certificat emis de către administraţia publică locală)

Certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, nu mai vechi de 1 lună.

Fişă de informaţii generale privind ofertantul completată conform formular 3; Împuternicirea

Oferta trebuie să fie însoţită de împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura de licitaţie.

Garanţia pentru participare Operatorul economic trebuie să prezinte garanţia pentru participare în conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul şi forma de prezentare a acesteia, astfel cum sunt precizate în prezentul document. Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja Concedentul faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până încheierea contractului de concesiune. Cuantumul garanţiei pentru participare: …………………….. lei. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: 60 de zile Modul şi forma de constituire a garanţiei de participare:

- scrisoare de garanţie bancară în favoarea Concedentului - pe perioada de valabilitate a ofertei, original;

5

- ordin de plată, cu condiţia confirmării acestuia de către banca emitentă, până la data deschiderii ofertelor, original;

În orice situaţie, garanţia de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la deschiderea ofertelor. Orice ofertă care nu este însoţită de dovada constituirii garanţiei de participare va fi respinsă la deschidere. Primăria Municipiului Timişoara are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu se prezintă în termen de 20 zile în vederea încheierii

contractului de concesiune. Garanţia pentru participare, constituită de operatorul economic a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de către Concedent in cel mult 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de concesiune la cererea concesionarului, sau se transferă în contul redeventei, la cerere. Garanţia de participare, constituită de ofertanţii necâştigători se returnează de către Primăria Municipiului Timişoara, în 3 zile lucrătoare de la data solicitării ofertantului necâştigător. Garanţia se restituie integral în cazul ofertanţilor necâştigători, în baza unei cereri ce se va înregistra la Serviciul Centru de Consiliere pentru Cetăţeni, camera 12 ghişeul nr.9 sau 10.

Taxa de participare de____________________lei, este stabilită pentru a compensa cheltuielile efectuate cu publicitatea licitaţiei. Taxa de participare nu se restituie.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute, ofertantul va prezenta:

1) declaraţia pe propria răspundere sau o declaraţie autentificată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. o Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activităţii: Ofertantul va prezenta documentul de înregistrare ca persoana fizică sau juridică şi, după caz, de atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul este stabilit.

d) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini chitanţă sau Ordin de plată, în original

PLICUL INTERIOR va conţine oferta propriu-zisă. Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii ofertei sale cu cerinţele prevăzute în Caietul de Sarcini . Oferta va fi întocmită în aşa fel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei elementelor sale cu specificaţiile din caietul de sarcini. Pentru a facilita procesul de evaluare, oferta trebuie să fie structurată, în următoarea ordine:

- prezentarea ofertantului: • structura organizatorică a acestuia, resurse umane proprii, folosirea resurselor umane

locale, angajarea de antreprenori români: • modul în care se doreşte integrarea viitoarei afaceri în strategia de dezvoltare a

ofertantului : • dotarea tehnică, procedurile şi soluţiile tehnice propuse:

- bonitatea financiară a ofertantului: - planul de afaceri pentru dezvoltarea şi exploatarea concesiunii cu detalierea următoarelor

aspecte: • valoarea investiţiei directe (construcţie, echipamente): • graficul de derulare în timp a investiţiei (construcţie, demarare activitate, etape de

dezvoltare etc.): • numărul de locuri de muncă nou create: • desfacerea produselor parţial pe piaţa internă : • folosirea de produse şi materiale fabricate pe plan naţional:

- preţul concesiunii (redevenţa) exprimat în lei/mp/an:

6

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor. Ofertele se vor transmite numai prin poştă sau se vor depune direct la sediul concedentului, Bv. C.D Loga nr.1, camera 12 ghişeul 9 sau 10, Timişoara. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită şi înregistrată de către concedent până la data şi ora limită pentru depunere stabilită în anunţul de participare. Ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră. Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei în original şi un exemplar copie şi câte un exemplar al documentelor de calificare. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii, va prevala originalul. Originalul şi copia ofertei trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul /reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta. Originalul şi copia ofertei marcate cu „original” şi respectiv „copie”, se introduc într-un plic interior care se marchează cu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. Plicul exterior închis şi netransparent (plic interior şi documentele care dovedesc calificarea şi capacităţile ofertantului) se va marca după cum urmează:

MUNICIPIUL TIMISOARA Bv.C.D.Loga nr.1

Ofertă pentru atribuirea contractului de concesiune a unei parcele de teren în suprafaţă de ..........................mp, în parcul Industrial Freidorf, Timişoara

“A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ……….., ORA ….... ” Oferte întârziate Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în anunţul de participare ori care este primită de către concedent după expirarea datei şi orei limită de depunere a ofertelor , se returnează nedeschisă. 4.Informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câştigătoare 4.1.Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de concesiune Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de concesiune nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv. 4.2.Evaluarea ofertelor Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, dintre ofertele valabile, pe baza aplicării criteriilor pentru atribuirea contractului de concesiune. Oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea criteriilor de atribuire pentru care sunt stabilite ponderi. În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul „nivel redevenţă” iar în cazul egalităţii în continuare , departajarea se va face în funcţie de criteriul care are ponderea cea mai mare după criteriul „Nivelul redevenţei”. Criterii de evaluare ce urmează a fi utilizaţi:

Criterii de evaluare Pondere % Prezentarea ofertantului 14 Bonitatea financiară 5

7

Planul de afaceri pentru dezvoltare şi exploatare 30 Nivel redevenţă 51

Comisia de evaluare stabileşte acordarea de note fiecărui subcriteriu de la 0 la 10; Nota pe criteriu se va stabili ca medie aritmetică a notelor pe subcriterii, iar nota finală se va calcula ca medie ponderată – cu ponderile stabilite – a notelor pe criterii.

- prezentarea ofertantului: • structura organizatorică a acestuia, resurse umane proprii, folosirea resurselor umane

locale, angajarea de antreprenori români • modul în care se doreşte integrarea viitoarei afaceri în strategia de dezvoltare a

ofertantului • dotarea tehnică, procedurile şi soluţiile tehnice propuse

- bonitatea financiară a ofertantului - planul de afaceri pentru dezvoltarea şi exploatarea concesiunii cu detalierea următoarelor

aspecte: • valoarea investiţiei directe (construcţie, echipamente) • graficul de derulare în timp a investiţiei (construcţie, demarare activitate, etape de

dezvoltare etc.) • numărul de locuri de muncă nou create • desfacerea produselor parţial pe piaţa internă • folosirea de produse şi materiale fabricate pe plan naţional

- nivelul redevenţei (preţul) exprimat în lei/mp/an 5. Procedura negocierii directe Concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în situaţia în care, după repetarea procedurii de licitaţie conform prevederilor art.25 alin (2) din OUG nr.54/2006, nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile. În cazul procedurii de negociere directă, concedentul are obligaţia publicării în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală anunţul de negociere. Anunţul se transmite spre publicare cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire. Pentru negocierea directă va fi păstrată docuemntaţia de atribuire aprobată pentru licitaţie. Persoana interesată are obligaţia de a depune diligenţele necesare astfel încât respectarea de către concedent a prerioadei prevăzute la art. 28 alin (2) din OUG nr.54/2006 să nu conducă la situaţia în care docuemntaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunere a ofertelor. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări la documentaţia de atribuire. Concedentul are obligaţia transmiterii răspunsurilor însoţite de întrebările aferente către toate persoanele interesata care au obţinut docuemntaţia de atribuire. Concedentul derulează negocieri cu fiecare ofertant care a depus ofertă valabilă. Negocierile se desfăşoară potrivit condiţiilor din docuemntaţia de atribuire. Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, prevăzute în caietul de sarcini, nu pot face obiectul negocierii. Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări şi completări necesare demonstrării conformităţii ofertei cu cerinşele solicitate. În termen de 3 zile lucrătoate de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanţilor vizaţi. Ofertanţii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de douiă zile lucrătoare de la primirea acesteia. Pentru fiecare şedinţă de negociere directă, concedentul întocmeşte un proces verbal care va cuprinde concluziile negocierilor purtate. În baza proceselor verbale întocmite, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câştigător despre alegerea sa şi pe ceilalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la baza respingerii.

8

6. Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac Orice persoană care consideră că un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri proprietate publică, cu respectarea prevederilor OUG nr.34/2006 poate solicita punctul de vedere al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare. Acţiunea în jusţiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul concedentului. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, conform prevederilor legale. 7. Informaţii referitoare la clauzele contractuale Concedentul poate să încheie contractul de concesiune numai după împlinirea termenului de 20 zile calendaristice de la data realizării comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. Concedentul pune la dispoziţia persoanelor interesate, contractul de concesiune, ca anexă a prezentelor Instrucţiuni. VICEPRIMAR, Ing.Adrian Orza DIRECTOR, DIRECTOR DIRECŢIA DEZVOLTARE Ec.Nicuşor C-Tin Miuţ Arh.Aurelia Junie SEF BIROU Jr. Daniela Beatrice Chindris