keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 136/28.11.2000 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Lucrări de consolidare şi mansardare, în vederea realizării de spaţii pentru locuit şi birouri, la clădirea situată în Timişoara, Piaţa Romanilor nr.1 - strada Ştefan cel Mare nr.2"

28.11.2000

Hotararea Consiliului Local 136/28.11.2000
privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate " Lucrări de consolidare şi mansardare, în vederea realizării de spaţii pentru locuit şi birouri, la clădirea situată în Timişoara, Piaţa Romanilor nr.1 - strada Ştefan cel Mare nr.2"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SCO- 15637/14.11.2000 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(c), (e) (g), şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate "Lucrări de consolidare şi
mansardare, în vederea realizării de spaţii pentru locuit şi birouri, la
clădirea situată în Timişoara, Piaţa Romanilor nr.1 - strada Ştefan cel Mare
nr.2", conform Anexei - VARIANTA MINIMALĂ de consolidare , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Finanţarea obiectivului se face din
bugetul local, cu recuperarea de la coproprietarul S.C. Termoelectrica S.A.
Sucursala Timişoara a cotei de 7,84% din valoarea lucrărilor executate la
părţile comune indivize ale imobilului.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Urbanism, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul
Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş; -
Consiliului Judeţean Timiş; - Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Patrimoniu; -
Direcţiei Economice; - Direcţiei Tehnice; - Direcţiei Administrative; -
Serviciului Juridic; - Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni; -
Biroului Corp Control Primar; - S.C. Termoelectrica S.A. - Sucursala Timişoara;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
IULIANA FLORESCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI