keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 174/29.07.2003 privind actualizarea valorii devizului general al investitiei "Consolidare şi mansardare imobil str.Stefan cel Mare nr.2, P-ta Romanilor nr.1 TIMISOARA"

29.07.2003

Hotararea Consiliului Local 174/29.07.2003
privind actualizarea valorii devizului general al investitiei "Consolidare şi mansardare imobil str.Stefan cel Mare nr.2, P-ta Romanilor nr.1 TIMISOARA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 - 10257/12.06.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.136/2000 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Lucrări de consolidare şi mansardare, în vederea realizării de spaţii pentru locuit şi birouri, la clădirea situată în Timişoara, Piaţa Romanilor nr.1 - strada Ştefan cel Mare nr.2";
În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d), (f) si ( m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aproba actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţie " Consolidare şi mansardare imobil str. Ştefan cel Mare nr.2, P-ţa Romanilor nr.1 Timişoara", de la valoarea de 10.673.200 mii lei la valoarea de 26.449.300 mii lei , conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărare.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
NICOLAE SUCIU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI