keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 135/25.03.2008 privind aprobarea Organigramei,a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare la Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 135/25.03.2008
privind aprobarea Organigramei,a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare la Casa de Cultura a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.80/06.03.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate,protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin 3 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Organigrama, Statul de functii si Regulamentul de organizare si functionare ale Casei de Cultura a Municipiului Timisoara, conform Anexelor1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Casa de Cultura a Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Resurse Umane;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Regulament.pdf

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CASEI DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA CAP.I - DISPOZIŢII GENERALE ART. 1 (1) Casa de Cultură a municipiului Timişoara este o instituţie publică de cultură fără personalitate juridică, care funcţioneză sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fiind finanţată din venituri proprii şi din alocatii de la bugetul local. ART.2 Casa de Cultură îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române În vigoare şi cu cele ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare, elaborat în temeiul regulamentului-cadru aprobat prin QUG nr.118/2006. ART.3 Casa de Cultură are sediul în imobilul situat în Timişoara, str.Miron Costin nr.2, judeţul Timiş. Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile,etc. vor conţine denumirea compietă a instituţiei şi indicarea sediului. CAP.II - SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE ART.4 Casa de Cultură iniţiază îşi desfăşoară proiecte în domeniul educaţiei permanente (economică, juridică, artistică, ecologică, etc.), al culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane, urmărind cu consecvență: a) organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural artistice şi de educaţie permanentă; b) conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului cultural naţional şi universal; c) organizarea sau susţinerea formațiilor artistice de amatori, de concursuri şi festivaluri, inclusiv a participării formaţiilor la manifestări culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale, stimularea creativitatii si cultivarii si valorificarii talentului; d) organizarea sau susţinerea activităţii de documentare, a expozițiilor temporare şi permanente, elaborarea de monografii şi lucrări de educaţie civică şi informare a publicului; e) difuzarea de filme artistice şi documentare; f) organizarea cercurilor ştiinţifice şi tehnice, de artă populară şi plastică, de turism cultural, literare,etc.; g) organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare şi perfecţionare profesională continuă, ART.5 Pentru îndeplinirea obiectivelor sale Casa de Cultură are următoarele atribuţii principale: a) organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie permanentă (cursuri ale Universităţii Populare) b) organizează şi desfăşoara activităţi cultural-artistice;

c) promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum creaţia populară contemporană locală. d) organizează şi desfăşoară activităţi , proiecte şi programe de conservare şi transmitere a valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale şi/sau aparţinând patrimoniului naţional universal; e) organizează şi/sau susţine formaţiile artistice de amatori, organizează concursuri şi festivaluri folclorice, susţine participarea formațiilor la manifestări culturale ia nivel local, zonal, naţional sau internaţional; f) organizează acţiuni pentru conservarea/promovarea şi valorificarea culturii tradiţionale, obiceiuri, tradiţii, creaţii populare, valori ale patrimoniului cultural naţional ce trebuiesc protejate; g) organizează şi/sau susţine participarea la expoziţii temporare sau permanente, elaborează monografii şi lucrări de prezentare turistică; h) difuzează filme artistice şi documentare; Î) organizează cercuri şi cursuri ştiinţifice şi tehnice, de artă populară, tehnico-aplicative, de cultură generală, de turism cultural, etc. j) organizează şi desfăşoară cursuri de educaţie civică şi de formare profesională continuă prin Universitatea Populară. k) asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionle; |) alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. ART.6 În cadrul Casei de Cultură funcţionează universitatea populară, ca formă de activitate proprie. Universitatea populară cuprinde sectorul de învătărnânt popular, parte componentă a sistemului de educaţie permanentă (educaţia adulţilor). Activitatea Universităţii populare este coordonată de un consiliu ştiinţific compus din cadre didactice, condus de un rector ( cadru didactic universitar). Sectorul Universităţii populare intră în sarcinile de serviciu ale directorului Casei de Cultură, a secretarului literar şi a unui referent de specialitate. Activitatea Universităţii populare este structurată astfel: —_ cursuri de formare şi perfecţionare profesională, cursuri tehnico-aplicative; - cursuri de învăţarea limbilor străine; —_ cursuri de pregătire profesională; _ cursuri de cultură generală şi formare artistică; ART.7 Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi realizarea activităţilor specifice, Casa de Cultură colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii rieguvernamentale, persoane juridice de drept public privat, precum şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup ( etnice, politice, religioase,etc)

CAP.III - PATRIMONIUL Art.8 (1) Patrimoniul Casei de Cultură este format din drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi/sau a unităţii administrativ teritoriale, după caz, pe care le administrează în condiţiile legii, sau în proprietatea privată a instituţiei, ca bunuri imobiliare în administrare fiind clădirea din str.Miron Costin nr.2 cu sala de spectacole şi anexe şi birouri administrative şi Teatrul de Vară din Parcul Rozelor. (2) Patrimoniul Casei de Cultură poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri din partea unor instituţii publice ale administaţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate. (3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Casei de Cultură se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de iege, în vederea protejării acestora. - CAP.ÎV - PERSONALUL ŞI CONDUCEREA Art.9 (1) Personalul Casei de Cultură se structurează în personal de conducere, de specialitate şi persona! auxiliar. (2) Ocuparea pasturilor, eliberarea din funcţie, precum şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului Casei de Cultură se realizează în condiţiile legii. ART.10 (1) Structura organizatorică şi numărul de posturi, aprobate prin autoritatea tutelară, respectiv Consiliul Local al Municipiului Timişoara, sunt cele prevăzute în anexa ia Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură. (2) Atribuţiile personalului încadrat la Casa de Cultură sunt cele prevăzute în fişele postului. ART.11 Personalul de specialitate şi, după caz, cel auxiliar, încadrat în Casa de Cultură, are obligaţia de a absolvi un curs de perfecţionare o dată la 3 ani, în conformitatea cu prevederile legale în vigoare. ART. 12 (1) Conducerea operativă a Casei de Cultură este asigurată de un director numit prin concurs (2) Directorul Casei de Cultură are următoarele atribuţii: a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei; b) elaborează programele de activitate anuale şi pe etape; c) conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din activităţile de profil specifice; d) este ordonator de credite; e) angajează personal de specialitate şi auxiliar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; f) hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în concordanţă cu legislaţia în vigoare; g) reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi

din străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale, în acest sens fiind asistat de unul din juriştii din Direcţia Juridică a Primăriei Municipiului Timişoara; h) informează săptămânal în cadrul sedinţelor operative, conduse de către Primar asupra realizării sarcinilor şi obiectivelor instituţiei (ordonatorul principal de credite), i) informează consiliul consultativ asupra realizării obiectivelor stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce, stabilind măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii, ART.1 (1) În exercitarea atribuţiilor sale directorul Casei de Cultură este ajutat de un contabil-şef, numit cu acordul autorităţii tutelare, conform legii. (2) Contabilul şef se subordonează directorului şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale: - coordonează activitatea financiar-contabilă şi de salarizare; - exercită controlul financiar propriu, prin viza de control fi inanciar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; - organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile; - organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului instituţiei; - propune măsuri pentru îmbunătățirea activităţii financiar-contabile a instituţiei; - participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei; îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii. (3) În absenţa contabilului-sef, toate atribuţiile sale se exercită de către o persoană desemnată de acesta, cu avizul directorului Casei de Cultură. ART.14 (1) În cadrul Casei de Cultură se organizează un consiliu consultativ format din 9 membri, care îşi desfăşoară activitatea pe baza de voluntariat, din rândul personalităţilor culturale şi ştiinţifice reprezentative (conform listei anexate). (2) Componenţa consiliului consultativ este propusă de directorul instituţiei şi aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Timiş. (3) Componenţa consiliului consultativ se stabileşte pentru o perioadă de 4 ani. (4) Consiliul consultativ se întruneşte trimestrial sau ori de cite ori este nevoie şi are următoarele atribuţii principale: - face propuneri referitoare la programul anual de activitate şi la priorităţile de finanţare: - analizează trimestrial activitatea desfăşurată şi modul de finanţare a activităţilor; face propuneri privind schimbările necesare în structura instituţiei, care se înaintează spre aprobare consiliului local. (5) Dezbaterile consiliului consultativ se consemnează în procesul verbal de sedinţă şi se semnează de toţi participanţii la lucrările şedinţei. CAP.V - BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ART.15 (1) Casa de Cultură este finantaţă din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local. (2) Casa de Cultură are plan propriu de venituri şi cheltuieli, care se elaborează anual şi se aprobă de Consiliul Local al municipiului Timişoara.

VE
ART.16 Veniturile extrabugetare se obţin din activităţi realizate direct de casa de cultură, şi anume din: a) încasări din spectacole,proiecţii de filme, discoteci şi videodiscoteci , b) închirieri de săli şi bunuri c) valorificarea unor lucrări realizate în cadrul cercurilor şi cursurilor aplicative d) taxe de înscriere la cercuri şi cursuri ale universităţii populare e) difuzarea unor publicaţii proprii sau de altă producţie din domeniul culturii populare, educaţiei permanente, ştiinţei şi literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare f) încasări din expoziţii şi din valorificarea unor creaţii artistice, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie g) prestarea altor servicii (culturale, de educaţie permanentă, etc.) ori activităţi,în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei, în condiţiile legii. CAP.VI - DISPOZIŢII FINALE ART.17 (1) Casa de Cultură dispune de ştampilă şi sigiliu proprii. (2) Casa de Cultură are arhivă proprie, care se pastrează, conform prevederilor legale: - actul normativ de înfiinţare; - procesele-verbale ale şedinţelor consiliului consultativ; —- documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi situaţii statistice; - corespondenţa; - alte documente, potrivit legii. ART.18 (2) Directorul Casei de Cultură, în baza prezentului regulament şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei. (3) Orice modificare şi completare a prezentului regulament va fi propusă de director, în vederea aprobării de către autoritatea tutelară.

COMPONENŢA CONSILIULUI CONSULTATIV AL CASEI DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA O1.DEHELEAN PAVEL — profesor, director Casa de Cutură a municipiului Timişoara 02.FRENŢESCU TOMA - profesor, coregraf 03.CIPU CIPRIAN -— profesor, director al Centrului de Cultură şi Artă al judeţului Timiş 04.GARBONI IOAN -muzicolog, director Filarmonica “Banatul” 05.ŞERBĂNESCU MIRCEA -— scriitor, redactor Şef al revistei "Anotimpuri Literare” 06.LĂZĂRESCU ALEXANDRA — inginer, preşedinta Asociaţiei Artiştilor Plastici "Romul Ladea” 07.MIHALACHE VIOLETA — profesor, director Direcţia Comunicare a Primăriei Timişoara 08.CIUGUDEAN MIRCEA - profesor universitar, rector Universitatea Populară 09.ILIESCU ALINA — economist, contabil şef 10.ANGHEL DOINA - profesor, secretar literar 11.TOTH FLORICA - profesor, dirijor corala "Carmina Dacica”

Atasament: Anexa2.pdf

Anexa nr.2 la HCL nr._____________ CONSILIUL LOCAL AL MUN.TIMISOARA APOBAT CASA DE CULTURA A MUN. TIMISOARA PRIMAR

Dr. ing.Gheorghe Ciuhandu

STAT DE FUNCŢII CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Funcţii Numar

de conducere de execuţie posturi 1 Director consultant artistic IA S 1

Serv.Artistic 2 Şef serviciu consultant artistic I S 1 3 coregraf I S 1 4 dirijor I S 1 5 operator sunet I M 1 6 corepetitor I M 4 7 corepetitor II M 4 8 corepetitor III M 1

Compartiment Invatamant popular 9 Secretar- literar I S 1

10 Secretar- literar II S 1 11 Referent I M 2

Compartiment Financiar - Contabilitate Contabil sef Economist IA S 1

12 Economist III S 1 13 Contabil IA M 1 14 Referent IA M 1

Personal de deservire 14 Munc.calif. I 2 15 Munc.calif. III 1 16 Munc. calif. IV 1 17 Îngrijitor I 1

Total Posturi 27 din care: de conducere 3 de executie 24

SEF SERVICIU PAVEL DEHELEANU

Avizat

Nr.crt Grad/ Treaptă Nivel studii

SERVICIUL RESURSE UMANE Rodica Driha

Atasament: Organigrama.pdf

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. _____________ APROBAT PRIMAR

Dr.ing.Gheorghe Ciuhandu

Consiliul Local Primar

Casa de Cultura

Consiliul Consultativ

Director

Serviciul Artistic 1+10 Compart. Invatamant 4 Compartiment 1+3 Popular Financiar Contabil

Personal de 5 deservire

Total posturi: 27 din care functii de conducere 3 functii de executie 24

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI TIMISOARA, Str. Miron Costin Nr 2 Nr. 80/06.03.2008 Se aprobă, PRIMAR Dr.Îng Gheorghe Ciuhandu REFERAT Privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a ROF Casa de Cultură a Municipiului Timişoara este o instituţie de cultură, fără personalitate juridică care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi urmăreşte, în principal, relizarea următoarelor obiective: - oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacearea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetățenilor la viaţa culturală; - conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; - educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar În afara sistemelor formale de educaţie. În scopul realizării obiectivelor prevăzute la alin.precedent, organizăm şi desfăşurăm activităţi de tipul: a) evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri,târguri, seminarii şi altele asemenea; b) expoziţii temporare şi permanente, elaborarea de monografii, susţinerea editării de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehno-ştiinţific; c) acţiuni de turism cultural, de interes local; d) activităţi pentru conservarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor; e) cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare profesională continuă. Casa de Cultură a Municipiului Timişoara funcţionează în prezent cu următoarele compartimente şi funcţii de specialitate care desfăşoară activităţi artistice, de educaţie permanentă, tehnice şi administrative cu un număr total de 25 de posturi: 1. Serviciul Artistic Consultant artistic Coregraf Corepetitor - 2. Învăţământ popular Secretar literar Referent 3. Compartiment Financiar Contabilitate Economist Contabil

Referent 4, Personal de deservire Muncitor calificat _Ingrijitor În conformitate cu prevederile ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr.118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăţurarea activității aşezămintelor culturale, orice modificare a modului de organizare şi funcţionare a aşezimintelor culturale, instituţii publice, se aprobă prin actul autorităţii administraţiei publice locale, respectiv prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu votul a doua treimi din numărul total de consilieri. Având în vedere, cele prezentate şi dezvoltarea activităţilor artistice şi modernizările actuale, propunem suplimentarea numărului de posturi, după cum urmează: - un post, operator sunet, în cadrul Serviciului artistic; In conformitate cu prevederile art.13 QUG.nr.118/2006 în cadrul Casei de Cultură se organizează un Consiliu Consultativ format din 11 membri, care îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat, din rândul personalităţilor culturale şi ştiinţifice reprezentative. Componenţa consiliului consultativ este propusă de directorul instituţiei şi aprobată de Consiliul Loca! al municipiului Timişoara, cu avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Timiş. Componenţa Consiliului Consultativ se stabileşte pentru o perioadă de 4 ani. Consiliul Consultativ se întrunenşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie şi are următoarele atribuţii principale: - face propuneri referitoare la programul anual de activitate şi la priorităţile de finanţare; - analizează trimestrial activitatea desfăşurată şi modul de finanţare a activităţilor; - face propuneri privind schimbările necesare în structura instituţiei, care se înaintează spre aprobare Consiliului Local. În acest sens propunem aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara şi a anexelor acestuia, respectiv a organigramei, a statutului de funcţii şi a Consiliului consultativ, conform anexelor la prezentul referat. SEF-SERVICIU Pavet.Dehelean i E IN tt Şef Serviciu Juridif,. . îre E i