keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 133/25.03.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Timisoara

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 133/25.03.2008
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2008-5413/14.03.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prvederile Ordinul M.A.I. nr. 718/30.06.2005 pentru aprobarea criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta, art. 19, alin. (1)si (2), respectiv Anexa 4 care reglementeaza Structura-Cadru a Regulamentului de organizare si functionare a Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Timisoara conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Timisoara .

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Serviciului Resurse Umane;
- Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta BANAT al Judetului Timis;
- mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Serviciul Voluntar pentru Situatii de urgenta Nr._________________/__________

Aprob Primar

Dr.Ing.Gheorghe CIUHANDU

Referat Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului

Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Timisoara

Prin Ordinul MAI nr.718 / 30.06.2005 au fost aprobate Criteriile de performanta privind structura organizatorica si dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta, Potrivit acestui Ordin, autoritatile administratiei publice centrale si locale trebuie sa asigure aplicarea criteriilor de performanta aprobate iar in conformitate cu prevederile art. 19 alin.(1) din Anexa la Ordinul 718 / 30.06.2005, fiecare serviciu voluntar trebuie sa elaboreze un regulament de organizare si functionare aprobat de Consiliui Local, in baza caruia isi vor desfasura activitatea. Avand in vedere aspectele mai sus mentionate, precum si Structura-Cadru a regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, cuprins in anexa 4 la Criteriile de performanta aprobate prin Ordinul 718 / 30.06.2005, propunem aprobarea de catre Consiliul Local a Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Timisoara Sef serviciu Dipl.Ing. Marian BALASCAN Vizat

Serviciul Juridic Jr.Mirela LASUSCHIEVICI

Atasament: Regulament.pdf

1

R E G U L A M E N T U L

de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE Apărarea vieţilor omeneşti şi a bunurilor, constituie o problemă de interes public la care trebuie să participe, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice locale, persoanele publice şi juridice sau fizice care desfăşoară activităţi ori se află în tranzit după caz, pe teritoriul României. Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă sunt structuri profesionale (altele decât unităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT”) încadrate cu personal civil care au atribuţii privind apărarea vieţii, avutului public sau privat împotriva dezastrelor în sectoarele de competenţă (stabilite cu acordul I.S.U. “BANAT”) precum şi pentru acordarea primului ajutor persoanelor aflate în pericol în caz de accidente sau dezastre. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă face parte din structura Consiliului Local. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, colaborează cu alte Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, cu autorităţile administraţiei publice, cu alte instituţii şi organisme care au atribuţii privind apărarea ordinii publice, prevenirea şi combaterea dezastrelor, apărării vieţii şi integrităţii fizice a persoanelor, avutului public şi privat, precum şi de protecţie a mediului.

AVIZAT Inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de

Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş Colonel Dr. MIHAI BENGA

Aprobat Prin la Hotărârea Consiliului Local

nr._______din ___________

2

Misiunea principală a celor care acţionează pentru apărarea împotriva situaţiilor de urgenţă este de a asigura cetăţenilor, bunurilor materiale individuale si colective ale acestora, valorilor de patrimoniu si factorilor de mediu siguranţă si protecţie împotriva efectelor dezastrelor naturale prin respectarea strictă a drepturilor omului. Pentru îndeplinirea acestor misiuni, sistemul naţional al managementului situaţiilor de urgenţă este asigurat de structuri specializate fiind ele chiar voluntare.

Art. 1 (1) În vederea asigurării unui mecanism managerial, menit să asigure în mod unitar si profesionist gestionarea unor situaţii de urgenţă ce pot apare pe teritoriul localităţii, au fost aprobate următoarele acte normative, ce stau la baza constituirii si funcţionării Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, precum:

1. Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (* actualizată *) privind protecţia civilă;

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 21 din 15 aprilie 2004 (*actualizată*) privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; 3. Hotărârea nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;

4. Hotărârea nr. 2288 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale si organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situaţiilor de urgenţă;

5. Hotărârea nr. 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea strategiei naţionale de protecţie civilă;

6. Hotărârea nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;

7. Ordin nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgentă;

8. Hotărârea nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare;

9. Ordin nr. 1.259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;

10. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (* actualizată *) privind apărarea împotriva incendiilor;

11. Hotărârea nr. 1.040 din 9 august 2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

3

(2) În sensul legislaţiei menţionate, prin ,,situaţie de urgenţă” se înţelege un eveniment excepţional cu caracter nonmilitar, care prin amploare si intensitate ameninţă viaţa si sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile materiale si culturale importante, iar pentru stabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri si acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al forţelor si mijloacelor implicate.

Art. 2 (1) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este o structură specializată cu o dotare specifică care se constituie în subordinea Consiliului Local, destinat să execute activităţi de prevenire, monitorizare si gestionare a situaţiilor de urgenţă în sectorul de competentă, asigură coordonarea de specialitate a activităţilor de prevenire împotriva inundaţiilor si de protecţie civilă, îndeplineşte atribuţiile de prevenire a riscurilor producerii unor situaţii de urgentă, prin activităţi de îndrumare si control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenta si să efectueze acţiuni de ajutor si salvare a oamenilor şi bunurilor materiale in caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situaţii. (2) Prin prezentul «Regulament» se stabileşte organizarea, modul de funcţionare, componenţa, atribuţiile si dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă conform art. 15 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, a Hotărârii Guvernului nr. 642/13.07.2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice, a Ordinului Ministrului administraţiei şi internelor nr. 718 din 30.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică si dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. (3) Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Timişoara se constituie potrivit legii, în municipiul Timişoara, în subordinea Consiliului local si făcând parte din structura organizatorica a acestuia. Activitatea serviciului este coordonată de către Primarul municipiului Timişoara. Sediul serviciului este dispus in municipiul Timişoara, str. C.D. Loga nr. 1. (4) Serviciul voluntar asigură intervenţia în sectorul de bază - teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, ca urmare a situaţiilor de urgenţă create sau desfăşoară acţiuni pentru aplicarea hotărârilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă privind limitarea urmărilor dezastrelor, asigurarea logistică a populaţiei din zonele afectate, sprijinirea forţelor de intervenţie profesioniste (pompieri militari, ambulanţă etc.) pe timpul intervenţiei acestora. (5) Serviciul poate executa intervenţii si la nivelul altor localităţi in baza unui contract încheiat cu acestea.

4

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE SERVICIULUI VOLUNTAR

Art. 3 (1) Constituirea, dimensionarea si dotarea structurilor serviciului

voluntar s-a făcut pe baza următoarelor criterii, pentru sectorul de competenţă: a) suprafaţa sectorului este zona administrativ-teritoriala; b) numărul de locuitori / număr gospodarii; c) clasificarea localităţii din punct de vedere al riscurilor, conform catalogului local emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş; d) tipurile de riscuri identificate în profil teritorial al municipiului Timişoara sunt următoarele:

- inundaţii; - cutremure între 5º - 8º Richter; - incendii de masă; - furtuni ; - accidente chimice; - avarii si accidente tehnologice; - accidente deosebite pe căile de comunicaţii rutiere si feroviare; - epidemii; - explozii; - evenimente publice cauzate de factorii de risc; - căderi de obiecte cosmice.

e) masurile stabilite în planul de analiză si acoperire a riscurilor (la data întocmirii); f) căile de comunicaţii rutiere si gradul de practicabilitate al acestora; g) sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor: - reţeaua de alimentare cu apă a oraşului;

(2) Activitatea serviciului este coordonată de Primarul Municipiului Timişoara pe baza hotărârilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă si condusă de un şef salariat al administraţiei publice locale.

Art. 4 Structura organizatorică

Structura serviciului este prevăzută în Anexa nr. 1 la HCL Nr. 382/25.10.2005 privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă are în componenţă : - şef serviciu – 1 funcţionar public; - compartiment pentru prevenire :

- personal de execuţie angajat - 6 funcţionari publici; - personal angajat de deservire - 1 personal contractual;

- grupe/echipe de intervenţie specializate, salvare si prim ajutor, conform organigramei;

Fiecare echipă/grupă din cadrul organigramei este condusă de către şeful acesteia care este specialist si profesionist în domeniul de activitate.

5

(a) - Compartiment pentru prevenire – are în componenţă personal angajat(specialişti în domeniu) după cum urmează:

- organizare şi pregătire de specialitate şi întocmirea documentelor de conducere – funcţionar public;

- adăpostirea, instruirea populaţiei şi elevilor - funcţionar public; - cercetarea nucleară, chimică şi mediu(prin cumul gestionează şi

activitatea financiar-contabilă) - funcţionar public; - înştiinţare-alarmare (prin cumul gestiunea materială a serviciului) -

funcţionar public; - prevenirea incendiilor (prin cumul - şef punct de primire - repartiţie

ajutoare în caz de necesitate) – funcţionar public; - activitatea informatică şi relaţii internaţionale (prin cumul de funcţii,

selecţie şi întocmire documente pentru personal voluntar)- funcţionar public; Compartimentul pentru prevenire are angajat şi o persoană de deservire: - şofer( prin cumul gestiunea materială a echipelor de intervenţie

specializate). Compartimentul de prevenire are în componenţă şi personal cu activitate

voluntară după cum urmează: - medicină umană/veterinară - 2 voluntari; - psiholog - 1 voluntar.

(b) Structura organizatorică pe linie de protecţie civilă: - cuprinde grupe/echipe de intervenţie specializate în anumite tipuri de intervenţie: alpinişti pentru salvare de la înălţime, cercetare-căutare canină, intervenţie la inundaţii şi sau(înec), descarcerare, deblocare-salvare, intervenţie sau veterinară (la animale sau insecte periculoase, transmisiuni-alarmare, logistică (transport şi asigurare materială), salvare şi prim ajutor medical. Personalul cuprins în grupele/echipele de intervenţie specializate este personal voluntar. Pentru grupa NBC(decontaminare şi protecţie NBC) se apelează la personal specializat-angajat la operatorii economici cu risc chimic, nuclear, incendiar, exploziv sau instituţii publice care deţin laboratoare de specialitate; (c) Intervenţia pentru stingerea incendiilor în municipiul Timişoara este asigurată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş. Art. 5 Derularea intervenţiei se face gradual, după caz, astfel : - alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunţarea/alertarea structurilor profesioniste de intervenţie ale Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă ;

- intervenţia propriu-zisă efectuată de serviciile voluntare; - intervenţia propriu-zisă (în tehnică si personal specializat) de către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş;

6

Art. 6 Atribuţiunile serviciului voluntar: - Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire, comportare şi apărare împotriva dezastrelor(inclusiv a incendiilor):

- executarea programului de pregătire de specialitate a voluntarilor; - cunoaşterea încălcărilor frecvente ale normelor ce generează situaţii de urgenţă; - sprijină conducătorii instituţiilor aparţinând primăriei pentru

instruirea persoanelor care execută activităţi de prevenire; - popularizează prin instructaje, cât şi pe timpul executării

controalelor de prevenire, actele normative care reglementează activitatea de management a situaţiilor de urgenţă, cauzele şi împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor sau alte situaţii de urgenţă şi consecinţele acestora ;

- execută aplicaţii şi exerciţii practice de intervenţie; - participă la aplicaţii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru

situaţii de urgenţă şi alte forţe stabilite prin planurile de cooperare; - asigură cunoaşterea tehnicii de luptă din dotare şi instrucţiunile de exploatare a acesteia; - asigură cunoaşterea tuturor tipurilor de riscuri identificate în sectorul de competenţă;

- Verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor de prevenire, care constă în:

- efectuarea de controale asupra modului în care se aplică normele de prevenire a incendiilor sau a altor situaţii de urgenţă;

- face propuneri pentru înlăturarea constatărilor şi urmăreşte rezolvarea operativă a acestora;

- stabilirea de restricţii ori interzicerea utilizării focului deschis şi efectuării unor lucrări cu pericol de incendiu în locuri cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii, explozii, etc;

- asigură supravegherea cu personal şi mijloace tehnice de specialitate adecvate pericolului de incendiu, a locurilor în care se execută diverse lucrări cu grad ridicat de periculozitate;

- sprijină conducătorii instituţiilor subordonate primăriei pentru realizarea activităţii de prevenire;

- sprijină pe conducătorii locurilor de muncă la organizarea intervenţiei în situaţii de urgenţă;

- acţionează prin mijloace legale pentru înlăturarea imediată a oricărui pericol, constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunoştinţă de alte persoane;

- informează primăria, personalul inspecţiei de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş

7

asupra încălcărilor deosebite de la normele de prevenire şi starea de pericol, făcând propuneri menite să înlăture pericolul;

- Execută acţiuni de intervenţie, căutare, salvare, acordarea primului ajutor, limitarea efectelor unor situaţii de urgenţă, protecţia persoanelor, a bunurilor materiale şi a mediului, evacuare, reabilitare, etc.:

- întocmeşte documentele operative de intervenţie; - planifică, organizează şi execută instruirea personalului serviciului asupra modului de intervenţie în diferite situaţii; - asigură menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de intervenţie, înştiinţare-alarmare; - are dreptul să se deplaseze cu mijloacele tehnice din dotare la locul intervenţiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe terenuri, indiferent de forma de proprietate, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta; - solicită organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public în zona desfăşurării operaţiunilor de intervenţie; - are dreptul să intre, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în orice incintă a organismelor şi organizaţiilor, instituţiilor şi agenţilor economici; - are dreptul să intre, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în locuinţele persoanelor fizice la solicitarea sau cu consimţământul acestora, în condiţiile prevăzute de lege. În cazul în care se impune înlăturarea unor factori de risc, care prin iminenţa ameninţării lor pot declanşa o situaţie de urgenţă, consimţământul nu este necesar; - solicită sprijinul instituţiilor publice, agenţilor economici, mijloacelor de informare în masă şi cetăţenilor pentru luarea măsurilor urgente în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării unor pericole iminente ce pot provoca situaţii de urgenţă; - stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale producerii situaţiilor de urgenţă şi participă, la cererea acestora, la identificarea şi stabilirea factorilor care au generat unele situaţii de urgenţă.

- Acordă ajutor persoanelor sinistrate sau a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii, inundaţii, alunecări de teren, accidente şi în caz de dezastre pe teritoriul localităţii:

- evacuarea apei din subsoluri, canale tehnologice şi alte locuri inundate; - menţine în stare de funcţionare mijloacele tehnice de refulare şi absorbţie a apei. - organizează şi asigură condiţiile minime de supravieţuire a populaţiei(măsuri ce se regăsesc în planul de evacuare); - participă la efectuarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre:

- participă la salvarea persoanelor de sub dărâmături şi la deblocarea căilor de acces, în vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice, pentru intervenţii în situaţii de dezastre;

8

Art. 7 (1) Compartimentul/specialiştii pentru prevenire are/au ca

principală atribuţie prevenirea riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi control.

Numărul specialiştilor (personalului compartimentului) pentru activitatea de prevenire se stabileşte în funcţie de numărul de locuitori şi de tipurile de risc din sectorul de competenţă.

Formele prin care se execută activităţile de prevenire sunt: reglementarea prin hotărâri(HGR, Consiliul Local, etc.), controlul şi informarea preventivă a populaţiei, precum şi pregătirea acesteia pentru situaţii de urgenţă, constatarea şi sancţionarea încălcărilor procedurilor legale.

Atribuţii: - verificarea respectării actelor normative şi reglementărilor privind protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor, la proiectarea, executarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor; - verificarea şi organizarea activităţii privind depistarea pericolelor potenţiale generatoare de riscuri în sectorul de competenţă; - întocmirea concepţiei de apărare împotriva dezastrelor, în scopul menţinerii riscurilor în limite acceptabile, stabilindu-se după caz măsuri în condiţiile legii; - controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase; - coordonarea şi controlul realizării pregătirii şi instruirii specifice a populaţiei şi salariaţilor, a modului de asimilare de către aceştia a regulilor şi măsurilor specifice, precum şi a comportamentului pe timpul manifestării unei situaţii de urgenţă; - înştiinţarea factorilor responsabili în managementul riscului despre existenţa, dimensiunea şi consecinţele riscului identificat în domeniul respectiv; - informarea şi educarea preventivă a populaţiei; - soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor în domeniul specific; - informarea populaţiei privind pericolele potenţiale de risc, gospodării şi modul de comportare în situaţii de urgenţă. - organizează si desfăşoară pregătirea de specialitate; - organizează si desfăşoară activităţile de pregătire a populaţiei si

elevilor; - menţine în stare de funcţionare adăposturile de protecţie civilă; - întocmeşte documentele si desfăşoară activităţile specifice funcţiilor

prin cumul; - întocmeşte documentele si desfăşoară activităţile specifice pe linie de

NBC; - desfăşoară activităţi privind gestiunea materială si financiară.

Activităţile de prevenire desfăşurate de personalul de prevenire se finalizează prin întocmirea unor note de activitate în care fiecare participant menţionează de regulă: locurile în care s-a desfăşurat activitatea, aspectele

9

constatate, măsurile luate iar notele de activităţi se centralizează, se analizează şi se păstrează la sediul serviciului într-un dosar special constituit. Pentru situaţiile deosebite constatate, Primarul va dispune măsurile care se impun pentru înlăturarea acestora.

Art. 8 (1) Atribuţiile principale ale echipelor specializate - execută acţiuni de intervenţie pentru limitarea si înlăturarea situaţiilor

de urgenţă cu utilaje mobile sau mijloace de intervenţie din dotare ; - cercetează, identifică si evaluează efectele dezastrului care s-a produs

în sectorul de competenţă; - transmit date si informaţii Centrului Operativ al Comitetului Local

pentru Situaţii de Urgenta (C.L.P.S.U.); - organizează căutarea si salvarea oamenilor surprinşi sub dărâmături -

salvarea victimelor rezultate in urma accidentelor rutiere de mari proporţii, aviatice, feroviare, exploziilor sau avariilor tehnologice;

- participarea la asigurarea cu apă potabilă a populaţiei din zona dezastrului sau a accidentului major;

- participarea la distribuirea hranei de primă necesitate pentru persoanele sinistrate;

- participarea la instalarea taberelor pentru sinistraţi si la acţiunile ce se desfăşoară pentru asigurarea condiţiilor de trai ale acestora;

- asigurarea iluminatului pe timp de noapte pentru necesităţi proprii de intervenţie sau la cererea altor servicii de urgenţă.

(2) Atribuţiile specifice echipelor specializate: - Echipa de cercetare - căutare este destinată pentru cercetarea şi descoperirea din timp oportun a urmărilor create de situaţiile de urgenţă apărute şi raportarea lor. Funcţie de tipul situaţiei de urgenţă acţionează astfel:

- în locurile de distrugere datorită cutremurelor de pământ determină şi comunică următoarele:

- locul şi numărul construcţiilor avariate, gradul de avariere şi numărul aproximativ al morţilor, răniţilor şi sinistraţilor; - localizarea persoanelor surprinse sub dărâmături sau la înălţime;

- gradul de blocare şi avariere a căilor de acces şi variantele de ocolire; - locul şi mărimea principalelor avarii la reţelele de utilitate publică; - locul, mărimea şi tendinţa de propagare a incendiilor;

- existenţa pericolului de apariţie a unui dezastru complementar post- cutremur.

- din zona afectată de inundaţii determină şi comunică următoarele: - limitele porţiunilor de teren afectate cât şi gradul de avariere al obiectivelor economico-sociale din zonă; - posibilităţile de acces în zona afectată; - posibilităţile de asigurare a unor surse de apă potabilă; - posibilităţile de adăpostire şi evacuare a persoanelor sinistrate.

10

- Echipa de transmisiuni – alarmare este destinată să realizeze, exploateze şi să menţină în stare de funcţionare sistemele de transmisiuni şi alarmare, în scopul înştiinţării şi alarmării populaţiei. Acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie, îndeplinind următoarele misiuni:

- asigură legăturile cu eşalonul superior, forţele de intervenţie cu care se colaborează, precum şi cu cele ale serviciului voluntar, aplicând măsurile de protecţie a forţelor, mijloacelor şi legăturilor; - execută cercetarea de transmisiuni; - preia din sistemul de telecomunicaţii teritorial mijloacele, căile şi liniile planificate a fi incluse în sistemul de transmisiuni propriu; - asigură primirea şi transmiterea cu prioritate a semnalelor de înştiinţare şi alarmare a populaţie şi salariaţilor, privind iminenţa producerii unor situaţii de urgenţă pe teritoriul localităţii, folosind sistemul de alarmare a localităţii sau alte mijloace avute la dispoziţie; - reface şi asigură funcţionarea normală a sistemelor de transmisiuni şi alarmare în cazul dezorganizării acestora ca urmare a atacurilor aeriene, calamităţilor şi catastrofelor; - execută întreţinerea şi repararea tehnicii de transmisiuni-alarmare, precum şi exploatarea corectă a acestora;

- Echipa de deblocare–salvare acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie, şi are următoarele misiuni principale:

- salvarea răniţilor şi celor surprinşi şi blocaţi în adăposturi, în clădiri avariate, distruse şi sub dărâmături; - executarea lucrărilor de sprijinire sau dărâmare a elementelor de construcţii ce prezintă pericol; - localizarea şi limitarea avariilor la reţelele de utilitate publică care prezintă pericol pentru personalul de intervenţie sau cel afectat; - crearea căilor de acces spre obiectivele de intervenţie şi pentru evacuarea răniţilor şi a sinistraţilor; - evacuarea apelor ce prezintă pericol pentru personalul de intervenţie şi pentru cel surprins în sectorul de intervenţie.

- Echipa sanitară(salvare şi prim ajutor medical) acţionează în cadrul formaţiei de intervenţie independent, sau în colaborare cu formaţiunile de Cruce Roşie şi alte formaţii specializate, având următoarele misiuni principale:

- acordarea primului ajutor medical şi transportul răniţilor la punctele de adunare şi evacuare. La trierea, acordarea primului ajutor şi transportul victimelor la spitale se va ţine seama de urgenţe, astfel:

- în urgenţa întâi vor fi transportaţi cei cu: hemoragii interne, hemoragii mari externe, plăgi penetrante abdominale şi toracice, plăgi craniene, arsuri întinse, stări de şoc, fracturi mari şi cei contaminaţi; - în urgenţa a doua vor fi evacuaţi la spitale vătămaţii cu: hemoragii arteriale care pot fi oprite prin aplicarea garoului, membre zbrobite, fracturi, răni adânci;

11

- în urgenţa a treia sunt transportaţi la spitale cei cu: fracturi mici închise, răni puţin adânci şi contuzii.

- participarea la aplicarea unor măsuri de antibioprofilaxie şi antiepidemice; - participarea la distribuirea ajutoarelor, asigurarea nevoilor de apă, hrană şi medicamente; - participarea la înlăturarea urmărilor dezastrelor şi reabilitarea zonei; - realizează măsurile tehnico-medicale privind asanarea zonei în care se găsesc un număr mare de cadavre; - participarea la realizarea măsurilor la instituirea carantinei ;

- Echipa de suport logistic are următoarele misiuni principale: - asigurarea echipamentului de schimb, pe timp de vară sau iarnă; - asigurarea aprovizionării formaţiunilor de intervenţie; - asigurarea completării dotării formaţiunilor de intervenţie.

Toate echipele vor executa pe lângă activităţile specificate mai sus, în funcţie de situaţia concretă din municipiul Timişoara alte activităţi funcţie de natura evenimentelor constatate şi de dinamica în timp a acestora.

CAPITOLUL III – ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DIN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR

Art. 9 Atribuţiile şefului serviciului voluntar

Şeful serviciului voluntar este direct subordonat Primarului, care este preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, iar pe linia specializării Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş; face parte din Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.

Răspunde de organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor în vigoare. Conduce activităţile cu privire la: asigurarea capacităţii operative şi de intervenţie, pregătire, planificare şi desfăşurarea activităţilor, conform planului de pregătire şi intervenţie anual al serviciului voluntar.

Şefului serviciului i se subordonează întreg personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Are următoarele atribuţii: - organizează activitatea pentru prevenirea dezastrelor calamităţilor

naturale, incendiilor pe care o desfăşoară compartimentul de prevenire, în care scop:

- pregăteşte personalul care execută activitatea de prevenire la operatorii economici si instituţiile publice; - controlează personal modul de respectare a normelor de p.s.i. si de dotare si acţionează pentru înlăturarea operativa a oricăror încălcări; - desfăşoară activităţi instructiv – educative in rândul cetăţenilor;

12

- participă la realizarea instructajului general al personalului ce se încadrează in muncă si sprijină pe şefii formaţiilor de lucru în instruirea personalului de la locurile de muncă; - face propuneri consiliului local cu privire la încadrarea cu personal a compartimentului de prevenire, urmărind respectarea criteriilor prevăzute de lege;

- organizează si conduce nemijlocit instruirea de specialitate a personalului întocmind in acest scop programul lunar si urmăreşte executarea lui întocmai de întreg personalul serviciului, execută instruirea metodică a şefilor formaţiilor de intervenţie;

- asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul serviciului voluntar a particularităţilor localităţii şi clasificării din punct de vedere al protecţiei civile, precum şi principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă;

- organizează intervenţia serviciului pentru înlăturarea efectelor negative ale calamitaţilor naturale si catastrofelor, precum si salvarea si acordarea primului ajutor persoanelor, în care scop:

- întocmeşte cu sprijinul specialiştilor, documentele de organizare, desfăşurare si conducere a activităţii SVSU; - pregăteşte personalul serviciului pentru intervenţie prin executarea de exerciţii si aplicaţii pe timp de zi si noapte, atât cu forţele si mijloacele proprii, cât si in cooperare cu alte servicii; - controlează si ia masuri pentru ca toate dotările să fie in permanenta stare de utilizare; - conduce serviciul in acţiunile de intervenţie pentru înlăturarea efectelor calamitaţilor naturale si catastrofelor;

- coordonează lunar, procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie, potrivit documentelor întocmite în acest scop;

- asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul serviciului voluntar a particularităţilor localităţii şi clasificării din punct de vedere al protecţiei civile, precum şi principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă;

- asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului serviciului voluntar în cazul producerii unor urgenţe civile la locul dezastrului;

- asigură încadrarea echipelor de intervenţie specializate cu personal voluntar de specialitate;

- actualizează documentele operative ale serviciului, asigură păstrarea si menţinerea corespunzătoare a bunurilor din înzestrarea acestuia şi a sediului, asigură ordinea si disciplina, face propuneri de recompensare si sancţionare a personalului serviciului;

13

- întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile de la operatorii economici care pot fi folosite în situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent;

- informează Primarul pe linia situaţiilor de urgenţă, despre stările de pericol constatate pe teritoriul localităţii;

- urmăreşte întocmirea anuală a proiectului de buget pentru serviciu şi îl susţine în comisiile de specialitate

- urmăreşte în permanenţă execuţia bugetară şi face propuneri de rectificare dacă este cazul;

- urmăreşte asigurarea bazei materiale a serviciului voluntar, pe baza normelor şi instrucţiunilor de dotare;

- participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă;

- promovează în permanenţă serviciul în rândul populaţiei şi elevilor şi asigură recrutarea permanentă de voluntari;

Prezentele atribuţii vor fi incluse în „Fişa postului”.

Art. 10 Atribuţiile personalului de prevenire. Se subordonează şefului serviciului. Atribuţiile personalului de prevenire sunt cele menţionate la Capitolul II,

inclusiv următoarele obligaţii suplimentare: - desfăşoară activitatea de control asupra respectării normelor de prevenire

si stingere a incendiilor la obiectivele aparţinând Consiliului Local; - execută instruirea periodică pe linie p.s.i. a personalului;

Art. 11 Atribuţiile şefului echipei specializate: Şeful echipei specializate este subordonat şefului serviciului, revenindu-i

următoarele sarcini: - conduce personal echipa în misiunile de intervenţie încredinţate în orice

situaţie ; - menţine în permanenţă legătura cu şeful serviciului, cu echipele cu care

cooperează si raportează la începerea si terminarea misiunii ; - participă la toate instructajele si convocările de pregătire ; - să cunoască personal folosirea si întreţinerea materialelor din dotare; - să cunoască semnalele de alarmare, locul de adăpostire, locul de unde se

ridică materialele repartizate pentru intervenţie; - execută instruirea personalului din echipă si ţine prezenţa la pregătire ; - ia măsuri de protecţia muncii pe timpul şedinţelor de pregătire,

exerciţiilor si intervenţiilor.

14

Art. 12 Atribuţiile membrilor echipelor/ grupelor de intervenţie si specializate.

- să participe la pregătire, să-si însuşească toate cunoştinţele si deprinderile care se predau în cadrul şedinţelor de pregătire sau pe timpul desfăşurării exerciţiilor sau aplicaţiilor;

- să îndeplinească misiunile primite în orice situaţie s-ar afla; - să cunoască semnele de alarmare, locul de adăpostire si locul de unde

ridică materialele cu care este dotat; - să cunoască modul de folosire a mijloacelor şi materialelor de

intervenţie, acordarea primului ajutor.

CAPITOLUL IV- COORDONAREA, CONTROLUL ŞI ÎNDRUMAREA SERVICIULUI VOLUNTAR

Art. 13 Conducerea si coordonarea serviciului local se realizează de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenta constituit conform prevederilor H.G. nr. 1491 din 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situaţii de urgenta si, a actelor normative in vigoare care reglementează activitatea in acest domeniu.

Primarul municipiului, in calitatea de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta, răspunde de organizarea si desfăşurarea întregii activităţi, va conduce, îndruma si controla toate instituţiile si agenţii economici subordonaţi consiliului local, asupra modului in care se realizează si se respectă măsurile stabilite pentru protecţia civilă a populaţiei si salariaţilor si de apărare in cazul situaţiilor de urgenţă.

Art.14 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă „BANAT” al judeţului

Timiş va urmări în permanenţă menţinerea capacităţii de conducere a comitetului local si de intervenţie a serviciului voluntar. Va efectua exerciţii de alarmare publică, aplicaţii de cooperare pentru verificarea „Planurilor de urgenţă externă” desfăşurate la agenţii economici care se încadrează în prevederile HG nr. 804/2007 privind controlul activităţii care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, antrenamente şi exerciţii de verificare a capacităţii de intervenţie a serviciului voluntar, va urmări completarea sistemelor de înştiinţare şi alarmare cu aparatură modernă la toate nivelele de organizare.

15

CAPITOLUL V- GESTIONAREA PATRIMONIULUI SERVICIULUI VOLUNTAR

Art. 15 (1) Consiliul Local va prevedea, distinct, în proiectul bugetului

propriu resursele financiare necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării si îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciul voluntar si va executa controlul folosirii acestora conform atribuţiilor legale; (2) Resursele bugetare prevăzute se completează cu venituri extrabugetare, donaţii, sponsorizări si alte surse potrivit legii.

Art. 16 (1)Sediul si utilităţile necesare serviciului voluntar precum si spaţiile adecvate pentru pregătirea de specialitate a personalului, adăpostirea, întreţinerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor sunt cele folosite în prezent de Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă.

(2) Spaţiile prevăzute la alin. (1) se dotează cu telefoane si mijloace de alarmare si alertare, instalaţii utilitare, mijloace de pregătire, cu materiale de birotică si acordarea primului ajutor medical. (3) În funcţie de necesităţi dotarea se completează si cu alte categorii de

bunuri materiale utile îndeplinirii atribuţiunilor serviciului.

Art. 17 Personalul voluntar al serviciului de urgenţă va fi asigurat la o societate comercială de asigurări pentru caz de boală profesională, accident sau deces produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atribuţiilor ce le revin pe timpul intervenţiei.

CAPITOLUL VI- LOGISTICA ACŢIUNILOR

Sistemul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în cazul producerii unei situaţii de urgenţă se stabileşte prin planurile de apărare specifice, de către autorităţile cu atribuţii în acest domeniu, conform regulamentelor privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de riscuri.

Forţele şi mijloacele de intervenţie se organizează, se stabilesc şi se pregătesc din timp şi acţionează conform sarcinilor stabilite prin planurile de apărare specifice.

Logistica acţiunilor de pregătire, de prevenire şi gestionare a situaţiei de urgenţă specifice se asigură de către autorităţile locale(Consiliul Local al Municipiului Timişoara – prin Primar – Preşedintele Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă) cu atribuţii în domeniu, în raport de răspunderi, măsuri şi resurse necesare.

Echipele de intervenţie specializate sunt formate din voluntari care fac parte din Formaţiunea Rapidă pe Bază de Voluntariat „SALVO” din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Timişoara.

Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv a echipelor de intervenţie din formaţiunea „Salvo”:

16

1. Echipa Aqua (intervenţie la inundaţii şi/sau înec): − Barcă tip „Laguna 480” + motor Johnson tip I15R4SO; − Barcă tip „Luck 360”; − Barcă pneumatică (6 persoane) + motor Johnson 6CP+ veste

de salvare (6 bucăţi); − Costum pentru intervenţii subacvatice cu accesorii; − Vestă pentru butelia de oxigen; − Remorcă transport ambarcaţiuni; − Peridoc (dispozitiv pentru transport, lansare la apă sau

scoaterea din apă a ambarcaţiunilor); − Costum neopren 7m+cizmuliţe neopren +mănuşi neopren; − Costum scafandru uscate(pentru iarnă)+măşti faciale; − Consolă 3G; − Detentor SL600-35TX; − Octopus SL200; − Lanternă subacvatică; − Vestă compensatoare; − Vizor de mască; − Papuci Raidwatter; − Centură lestare 10kg; − Cască de protecţie Petzl; − Alte accesorii (coardă, scripete, carabiniere, lanternă,

carabine, blocator Basic şi Croll); − Echipament de lucru şi protecţie.

2. Dotarea echipei de alpinişti-salvare de la înălţime: − Materiale specifice: − Echipament de lucru şi protecţie − Ecrin; − Acumulatori; − Blocatoare; − Carabiniere; − Anneau; − Scripete; − Spituri autoforante; − Cordeline; − Corzi ; − Banane; − Daltă.

3. Echipa deblocare-salvare : − Grup mobil de lucru şi intervenţie; − Motoferăstrău Husqvarna M365; − Complet de sudare MINFLAM; − Motopompă tip Tecumsech; − Troliu cu trepied;

17

− Motopompe Galleggiante(plutitoare); − Compresor Hardy; − Topor 800g; − Ciocan 2 kg şi 10kg; − Grup electrogen 4000 W; − Alte materiale ajutătoare(levier, ochelari sudură, cheie

reglabilă, rangă, coardă statică, cordelină, scripete fix); − Echipament de lucru şi protecţie.

4. Echipa de cercetare căutare canină: − Hamuri; − Lese scurte şi împletite şi de dresaj; − Zgarde; − Botniţe;

5. Echipa sanitară(salvare şi prim ajutor medical): − Targă sanitară; − Geantă sanitară; − Echipament necesar.

6. Echipa de intervenţie sau veterinară(la animale sau insecte periculoase):

− Combinezon apicol; − Mască apicolă; − Daltă apicolă, afumătoare; − Cutie de transport roi(albine, viespi).

7. Alte dotări generale ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Timişoara.

− Maşini folosite la intervenţii: autoutilitara „SALVO”, Dacia 12PMT, microbuz Ford Tranzit.

− Echipamente alarmare : - 1sirenă electronică SIRCOM 500W; - 3 sirene electronice SIRCOM 1500 W; - 25 sirene electrice centralizate;

− Echipamente specifice NBC : - costume de protecţie antichimică; - aparat de respiraţie autonom ARIAC-98; - Aquator 501-S- instalaţie de purificare a apei; - Măşti contra gazelor model ’74 şi ’85, cu cartuşe filtrante CF85MI; - Bandă reflectorizantă inscripţionată; - Conuri de semnalizare.

− Echipamente generale: - Cort pentru personal 6-8 persoane; - Deumidificatoare DR 120 pentru adăposturi; -Generatoare de aer cald (încălzitoare GK 30 Biemmedue)

18

CAPITOLUL VII – PREGĂTIREA PERSONALULUI SERVICIULUI

Pentru pregătirea personalului serviciului este necesar a se întocmi planul

de pregătire generală pe luni, teme şi exerciţii. Planul lunar de pregătire întocmit de şeful serviciului se structurează pentru toate specialităţile din cadrul serviciului, şi pe categorii de pregătire precizându-se data, ora şedinţei de pregătire şi cine conduce. Se vor întocmi Planuri pentru temele predate, iar membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă vor avea conspectate temele în caietele de studiu individual. Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă va avea un registru de evidenţă a participării personalului la pregătirea de specialitate şi calificativele obţinute. Personalul voluntar din grupele de intervenţie specifice îşi va organiza un plan propriu de pregătire condus de şeful grupei(echipă) şi aprobat de şeful serviciului. Pregătirea specificăm a grupelor voluntare de intervenţie va fi raportată în scris către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se aprobă de Consiliul Local al Municipiului TIMIŞOARA. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă colaborează cu alte servicii chiar din alte ţări în baza contravenţiilor internaţionale la care România este parte sau a acordurilor bilaterale. Echipamentele, dotările, accesoriile şi celelalte mijloace de apărare împotriva dezastrelor şi calamităţilor naturale trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice de calitate şi de performanţă prevăzute de regulamentele în vigoare. Personalul tehnic al administraţiei publice locale cu atribuţiuni de îndrumare, control şi constatare a încălcărilor legii în domeniul p.s.i. se atestă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Banat» al jud. Timiş. Cheltuielile ocazionate de salvarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului, ale bunurilor personale ale cetăţenilor, precum şi la cele aparţinând asociaţiilor nonprofit sau organizaţiile cu caracter cultural, politic, religios, sportiv sau umanitar, constituite potrivit legii, se suportă de Consiliul Local în raza căruia s-a produs dezastrul(sau Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Banat» dacă legea nu prevede altfel).

Preşedintele Comitetului Local Pentru Situaţii de Urgenţă

PRIMAR Dr. Ing.GHEORGHE CIUHANDU

Sef Serviciu Voluntar pentru

Situaţii de Urgenţă Dipl. Ing Marian BALASCAN

19