keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 131/29.03.2011 privind modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului "Modernizarea Parcului Rozelor" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

29.03.2011

Hotararea Consiliului Local 131/29.03.2011
privind modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului "Modernizarea Parcului Rozelor" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 6066/28.03.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 353/28.09.2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului "Modernizarea Parcului Rozelor" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 137/27.04.2010 de aprobare a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie şi a Ordinului nr. 276/mai 2009 privind "modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin ordinul MDRT nr. 863/2008";
În conformitate cu Ordinul comun nr. 3296/07.11.2008 al MDRT şi nr. 1294/07.10.2008 al M.E.F.;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi a Ordinului M.F.P. nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţa a Guvernului nr. 64/2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 353 / 28.09.2010, în sensul înlocuirii Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/28.09.2010 cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în ceea ce priveşte indicatorii tehnico-economici.

Art. 2: Se modifică articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 353/28.09.2010, articol care va avea următorul conţinut:
"Art. 3: Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 5.634.131,55 Lei (inclusiv T.V.A), alocarea în bugetul local a sumelor reprezentând contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuielile eligibile în sumă de 90.919,13 Lei (fără T.V.A), a cheltuielilor neeligibile şi conexe aferente proiectului în sumă de 7.680,00 Lei (fără T.V.A), a valorii T.V.A în sumă de 1.080.495,44 Lei, precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare;"

Art. 3: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 353/28.09.2010 rămân nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu
- Direcţiei Poliţiei Locală;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI „Modernizarea Parcului Rozelor” — DALI elaborat de către S.C. Green Project S.R.L. în cadrul Contractului de prestări servicii nr. 14/12.01.2010 AMPLASAMENT: Timişoara — Parcul Rozelor, limitat de strada dr. Al. Borza, Bulevardul Michelangelo, Canalul Bega. VALOAREA TOTALĂ a investiţiei (TVA inclus) = 5.634.131,55 lei C+M (TVA inclus) = 4.919.152,08 lei DURATA DE IMPLEMENTARE a proiectului: 11 luni din care DURATA DE EXECUȚIE a lucrărilor: 6 luni OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: - Întreţinerea şi completarea vegetației existente. Gazonarea suprafețelor verzi; - Refacerea reţelei de alei pietonale din pavele din beton şi piatra; - Recondiționarea mobilierului urban existent (pergole) şi completarea acestuia; - Completarea sistemului de iluminat clasic cu corpuri de iluminat decorative fotovoltaice; - Refacerea împrejmuirii; - Consolidarea si modernizarea grupului sanitar existent; - Instalarea unui sistem de irigare automatizat. CAPACITĂŢI: - alei noi piatra naturala: 3797 mp - alei cu pavele din beton 1531 mp - alei accidental carosabile cu pavele din beton 1501 mp - reabilitare si modernizare toaleta: 50 mp - împrejmuire gard 480 ml - postamente statui si vaze 12 buc - stâlpi de iluminat fotovoltaici 68 buc - sistem de irigare 1 buc - stație de pompare 1buc - plantari trandafiri: 9024 buc - plantări arbori si arbuşti 428 buc - refacere suprafețe gazonate: 11071 mp - pergole: 12 buc - bănci odihnă: 77 buc - coşuri de gunoi: 35 buc SURSE DE FINANȚARE ALE INVESTIŢIEI TOTALE: - FED.R., Buget de Stat, Buget local CTORDIREC Dr. ing. VASIL ct Red/Dact: DB 2 ex.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA DE MEDIU NR. SC 2011-

REFERAT privind modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului „Modernizarea Parcului Rozelor” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de

creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”

Oraş polarizator cu legături intense cu arealele înconjurătoare, Timişoara generează dezvoltare în toată regiunea de Vest a României, motiv pentru care a fost nominalizat ca fiind unul din cei şapte poli naţionali de creştere. Centrele urbane mari influenţează dezvoltare pe un areal mai mare, inclusiv a zonelor rurale denumite zone de influenţă a polului de creştere;

Analiza diagnostic a Polului de creştere Timişoara arată că din punct de vedere al dezvoltării sale economice, Timişoara, capitala Judeţului Timiş, este în prezent un puternic centru polarizator pentru întreaga regiune de vest a României, concentrând peste 80% din economia judeţului şi peste 30% din cea a regiunii şi fiind la nivel naţional cel de al doilea centru economic, după capitala ţării.

În acest context, autorităţile administraţiilor publice locale trebuie să găsească soluţii viabile care să permită în continuare dezvoltarea oraşului, prin alocarea de sume de la bugetul local în vederea reabilitării, modernizării şi reorganizării zonelor reprezentative ale oraşului. Cum fondurile locale sunt insuficiente, oportunitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru reabilitarea spaţiilor publice, respectiv parcul istoric Parcul Rozelor, a devenit esenţială.

Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acţiune urbană), clar delimitate spaţial în cadrul oraşelor, cu impact atât a dezvoltării de ansamblu a oraşului, cât şi a zonei înconjurătoare.

Parcul Rozelor este limitat la nord de strada dr. Alexandru Borza iar la sud de Canalul Bega, este înscris în parcela CF 404787 cu nr. top 31, a cărui suprafaţă totală este de cca. 2,5 ha. Din suprafaţa parcului, au fost studiaţi numai 23.352 mp ,conform planşelor, restul suprafeţei fiind inclusă în proiectul de amenajare a malurilor Canalului Bega.

Parcul Rozelor, cel mai îndrăgit dintre parcurile Timişoarei, a fost amenajat după primul război mondial, în anul 1928, din necesitatea de a prezenta cei aproximativ un milion de trandafiri pe care îi produceau anual floricultorii bănăţeni. Astfel se înfiinţează aici o colecţie de trandafiri, realizându-se cel mai mare şi mai important rozariu din România.

În anul 1934, erau plantate aproximativ 1400 soiuri de trandafiri, existau pergolele acoperite cu trandafiri urcători şi sute de trandafiri cu trunchiul înalt care dădeau un aspect variat rozariului. O primă reabilitare a parcului s-a efectuat în anii 1954-1955, ultima amenajare şi cea mai importantă restructurare a parcului, a avut loc în anul 1967.

La ora actuală starea parcului este următoarea: vegetaţia îmbătrânită, numărul mic şi îmbătrânit de soiuri de trandafiri precum şi densitatea acestora în rabate, starea degradată a mobilierului urban, a aleilor, a gardului împrejmuitor, lipsa sistemului de iluminat, lipsa grupurilor sanitare, lipsa unui sistem de irigare.

Astfel, Municipiul Timişoara doreşte să atragă fonduri nerambursabile prin intermediul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor”, Domeniul major de intervenţie: 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, în vederea realizării proiectului „Modernizarea Parcului Rozelor”.

Acest proiect a fost inclus în lista de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare al „Polului de creştere Timişoara” şi se integrează în Obiectivul 4 „Realizarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv”, Politica 4.3. „Diversificarea posibilităţilor de agrement şi recreere” Program 4.3.3. „Amenajarea arhitectural-peisagistică a parcurilor, grădinilor şi scuarurilor”. 

  FP 53‐01, Ver. 1 

Primăria Municipiului Timişoara îşi propune modernizarea Parcului Rozelor, urmărind lucrări principale:

- Întreţinerea şi completarea vegetaţiei existente. Gazonarea suprafeţelor verzi; - Refacerea reţelei de alei pietonale din pavele din beton şi piatra; - Recondiţionarea mobilierului urban existent (pergole) şi completarea acestuia; - Completarea sistemului de iluminat clasic cu corpuri de iluminat decorative fotovoltaice; - Refacerea împrejmuirii; - Consolidarea si modernizarea grupului sanitar existent; - Instalarea unui sistem de irigare automatizat.

Astfel, în urma implementării proiectului, Parcul Rozelor va fi prevăzut cu: - suprafaţa gazonată 11.071,00 mp; - plantarea a 9.024 butaşi de trandafiri; - 428 exemplare de arbori şi arbuşti; - 12 pergole; - 77 bănci; - 35 coşuri de gunoi; - 70 bucăţi stâlpi de iluminat fotovoltaici; - un sistem de irigare computerizat; - reamenajarea şi modernizarea sistemului de alei.

Prin HCL nr. 353/28.09.2010 a fost aprobat proiectul „Modernizarea Parcului Rozelor”, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” cu valoarea de 5.634.131,50 lei (inclusiv TVA), alocarea în bugetul local a sumelor reprezentând contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuielile eligibile în sumă de 90.919,13 Lei (fără T.V.A), a cheltuielilor neeligibile şi conexe aferente proiectului în sumă de 7.680,00 Lei (fără T.V.A), a valorii T.V.A în sumă de 1.080.495,44 Lei, precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Prin adresa nr. 3445 din 22 martie 2011 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, evaluatorii solicită modificarea valorii proiectului, ca urmare a necesităţii garantării şi pentru suma de 0,05 lei. Prin urmare

Propunem comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

- înlocuirea Documentaţiei tehnico-economice în vederea realizării obiectivului de investiţii al Municipiului Timişoara din cadrul proiectului „Modernizarea Parcului Rozelor” elaborate de către SC GREEN PROJECT SRL Iaşi, cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1 la prezentul referat. - modificarea valorii totale a proiectului de la 5.634.131,50 lei la suma de 5.634.131,55 lei (inclusiv T.V.A), alocarea în bugetul local a sumelor reprezentând contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuielile eligibile de la 90.919,12 lei la suma de 90.919,13 lei (fără T.V.A), a cheltuielilor neeligibile şi conexe aferente proiectului în sumă de 7.680,00 lei (fără T.V.A) şi a valorii T.V.A de la 1.080.495,40 lei la suma de 1.080.495,44 lei, precum şi asigurarea valorii necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ VASILE CIUPA SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, AVIZAT JURIDIC DIANA MIHAELA NICA Cons. Juridic MIRELA LASUSCHEVICI

CONSILIER DANIELA BURTIC Red. DB, Dact. DB

Cod F P53-01, Ver. 1