keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 127/14.05.2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara

14.05.2002

Hotararea Consiliului Local 127/14.05.2002
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002-6277/16.04.2002 al Comisiei constituite în şedinţa Consiliului Local din data de 26.03.2002 în vederea elaborării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism , sport şi culte şi Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială , ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.17/1996-privind Regulamentul de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificată şi completată;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.(2), lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Timişoara conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.17/1996-privind Regulamentul de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, modificată şi completată.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Administraţie Locală din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI