keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 126/28.11.2000 privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timişoara

28.11.2000

Hotararea Consiliului Local 126/28.11.2000
privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara Consiliul Local al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2000 - 13089/29.09.2000 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei municipiului Timişoara;
Având în vedere Referatul nr.SC2000-15443/10.11.2000 al Viceprimarului Municipiului Timişoara, domnul Dorel Borza;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.30/18.02.1997 - privind eliberarea respectiv numirea în funcţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Apă şi Canal AQUATIM Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 164/16.09.1997 privind completarea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Apă şi Canal AQUTIM Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 133/19.05.1998 pentru modificarea Hotărârii nr. 30/1997;
În baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit. (i) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

:Art.1: Începând cu data de 01.12.2000, Consiliul de Administraţie al Regiei
Autonome Apă şi Canal AQUATIM Timişoara va avea următoarea componenţă:

ILIE VLAICU manager AQUATIM
CORNEL MISTOR consilier municipal
ADRIANA BLAJ consilier municipal
OVIDIU BRÎNZAN consilier municipal
EUGEN DOGARIU consilier municipal
NICOLAE MIRICĂ consilier municipal
VIOREL SASCA consilier judeţean
EMIL MATEŞ şef Birou
Tehnic OCTAVIAN
CREŢ ec. D.G.F.P.


Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârile Consiliului
Local nr. 30/1997, 164/1997 şi 133/1998 se abrogă.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş; -
Direcţiei Economice; - Direcţiei Urbanism; - Direcţiei Patrimoniu; - Direcţiei
Tehnice; - Direcţiei Administrative; - Serviciului Juridic; - Serviciului
Centrul de Informare pentru Cetăţeni; - Regiei Autonome Apă şi Canal AQUATIM
Timişoara; - Membrilor Consiliului de Administraţie; - Biroului Corp Control
Primar; - Mass-media locală;


Presedinte de sedinta
IULIANA FLORESCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI