keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 132/17.05.2001 privind privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara

17.05.2001

Hotararea Consiliului Local 132/17.05.2001
privind privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-7820/11.05.2001 al Viceprimarului Municipiului Timişoara , domnul Dorel Borza;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe,
Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza Legii nr.15/1990 - privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;
În conformitate cu prevederile art. 20 lit ( i ). din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.06.2001, Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara va avea următoarea componenţă:
- ILIE VLAICU manager AQUATIM
- RADU RADOSLAV director Direcţia Urbanism
- IOAN GANCIOV Şef Serviciu A.D.R.P.
- MARIAN EPERIEŞ Şef Birou Spaţii Verzi
- OCTAVIAN CREŢ economist D.G.F.P.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.126/2000 - privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara;

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI