keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 122/05.04.2016 privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA 2016 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 122/05.04.2016
privind organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA 2016 în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 7942 /31.03.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 550/11.11.2014 - privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors) şi aprobarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) litera a) şi alin. (6) litera a) pct.9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă organizarea de către Municipiul Timişoara a evenimentului "ZILELE ENERGIEI TIMIŞOARA 2016", în cursul lunii Iunie 2016.


Art. 2: Se aprobă alocarea sumei de 33.000 lei de la bugetul local al Municipiului Timişoara, Cap.74.02 "Protecţia mediului" în vederea acoperirii cheltuielilor pentru organizarea acţiunilor şi evenimentelor "ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA 2016".


Art. 3: Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.


Art. 4: Se aprobă înregistrarea evenimentului organizat de Municipiul Timişoara pe portalul EUSEW, http://www.eusew.eu/energy-days/europe, în vederea mediatizării şi promovării acestuia.


Art. 5: Se împuterniceşte domnul NICOLAE ROBU în calitate de Primar al Municipiului Timişoara în vederea semnării contractelor de sponsorizare încheiate cu persoane fizice/juridice interesate pentru sprijinirea acestui eveniment, în calitate de partener sau co-organizator.


Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Arhitectului Şef;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_privind_alocarea_sumelor_necesare_pentru_organizarea_ZILEI_ENERGIEI_2016_final_martie_2016.pdf

FO53-01, Ver.2

ROMÂNIA SE APROBĂ,

JUDEŢUL TIMIŞ P R I M A R,

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU NICOLAE ROBU

SC2016- / .03.2016.

R E F E R A T

privind propunerea de organizare a ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA 2016

în cadrul EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK

În cursul anului 2014, prin Hotărârea Consiliului Local nr.550/11.11.2014, s-a reconfirmat

adeziunea Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors) şi s-a aprobat

Planul de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timişoara 2010 - 2020. Odată

cu aprobarea aderării, Municipiului Timişoara îi revin angajamente concrete, printre care şi

organizarea de „Zile ale Energiei”, în colaborare cu Comisia Europeană şi cu alte părţi interesate,

permiţând cetăţenilor să beneficieze direct de oportunităţile şi avantajele oferite de o utilizare mai

inteligentă.

Acest eveniment presupune organizarea de forumuri pentru energie durabilă, de discuţii, întâlniri şi

activităţi specifice Zilei Energiei, activităţi de informare şi conştientizare adresate locuitorilor,

activităţi artistice, concursuri, activităţi în aer liber, campanii de conştientizare, etc.

Pentru anul 2016, Săptămâna Europeană a Energiilor Durabile (European Sustainable Energy

Week) este aprobată a fi organizată în perioada 13-17 Iunie, însă organizarea evenimentelor poate fi

extinsă pentru o perioadă mai mare de timp, înaintea și după această perioadă.

Organizarea evenimentului EUSEW 2016, având sloganul „BUILDING THE ENERGY UNION

TOGETHER” se concentrează pe economia de energie și utilizarea surselor de energie regenerabilă,

Comisia Europeană propunând organizatorilor un ghid pentru a facilita demersurile organizatorice

(Anexă la prezentul referat).

În acest sens, propunem aprobarea organizării „ZILELOR ENERGIEI TIMIŞOARA 2016”

în cursul lunii Iunie 2016, prin acțiuni, evenimente și activități dedicate.

Organizarea acestui eveniment, trebuie să ia în considerare şi următoarele raţiuni: oportunitatea

integrării evenimentului într-o campanie mai amplă - organizată la nivel european, diseminarea

unor informaţii importante privind modalitățile de economisire a energiei, producerea și utilizarea

surselor de energie regenerabilă, eficienţă energetică în clădiri, promovarea tehnologiilor

sustenabile şi a bunelor practici în aceste domenii şi informarea cetăţenilor cu privire la problemele

legate de schimbările climatice şi eficienţă energetică.

Pentru Zilele Energiei Timișoara 2016 se propune organizarea unor acțiuni în unitățile de

învățământ timișorene, dedicate reducerii consumului de energie, a unor evenimente dedicate

publicului larg pentru promovarea unor soluții pentru producerea energiei din surse regenerabile

(panouri solare și fotovoltaice), a automonitorizării consumurilor energetice la nivel rezidențial,

pentru gestionarea unor biodeșeuri (prin colectare uleiuri uzate și a deșeurilor biodegradabile prin

compostare), etc.

Includerea Zilei Mondiale a Mediului - 5 Iunie în cadrul Zilelor Energiei Timișoara 2016 va aduce

un plus de vizibilitate, mai ales în contextul în care activitățile care se vor desfășura se vor integra

cu măsurile și acțiunile de informare și conștientizare incluse în PAED.

Astfel, realizarea unui material de informare şi diseminare a informaţiilor privind gestiunea

deşeurilor şi comportamentul responsabil faţă de natură îl considerăm imperios necesar. Propunem

astfel focusarea activităților evenimentului pe economisirea de energie, pe alternativa oferită de

sursele de energie regenerabile și gestiunii deșeurilor biodegradabile prin promovarea compostării

deșeurilor biodegradabile și a colectării uleiurilor uzate de la populație. Posibilităţile de realizare a

FO53-01, Ver.2

materialelor de informare atât în formă tipărită cât şi în format electronic este recomandabilă, în

scopul sensibilizării unor segmente cât mai mari ale populaţiei. Organizarea unei competiții pe

această tematică, inclusiv prin acordarea ca premii a unor recipiente pentru colectare selectivă,

respectiv a unor compostiere de mici dimensiuni câștigătorilor vor contribui la creșterea gradului de

conștientizare a cetățenilor.

La acest eveniment se intenţionează invitarea şi angrenarea de reprezentanţi ai autorităţilor

administraţiei publice judeţene, autorităţilor pentru protecţia mediului, cadre didactice din mediul

preuniversitar şi universitar, specialişti din domeniul energiilor regenerabile, asociaţii şi organizaţii

non guvernamentale în domeniu, instituţii de specialitate şi societăţi comerciale, reprezentanţi ai

mass-media, alte persoane interesate.

Urmare a activităţilor care se vor desfăşura în unităţile de învăţământ, se intenţionează lansarea

unui concurs de postere pentru evenimentul ZILELE ENERGIEI TIMIŞOARA 2016 pe tematica

energiilor regenerabile, sustenabilităţii în mediul urban şi a ecologiei. Susţinerea financiară a tuturor

acestor activităţi ale evenimentului urmează a se asigura din bugetul local al municipiului

Timişoara.

În acest sens, PROPUNEM:

1. Aprobarea alocării sumei de 33.000 lei de la bugetul local, Capitolul 74.02. „Protecţia mediului”, în vederea organizării acestui eveniment. Această sumă va asigura cheltuielile pentru

organizarea evenimentelor, a acţiunilor pentru educaţie ecologică în unităţile de învăţământ, a

concursului interşcolar, acţiunilor de educaţie şi conştientizare, a materialelor pentru activităţile de

organizare a evenimentelor în aer liber, a materialelor de promovare şi diseminare, etc.

Programul evenimentelor va fi conceput şi realizat de către direcţiile de specialitate ale Primăriei

Municipiului Timişoara, urmând a fi aprobat de către conducerea Primăriei Municipiului Timişoara.

Se va analiza şi oportunitatea cooptării unor instituţii/asociaţii/ONG-uri interesate, în calitate de

co-organizatori.

2. Aprobarea înregistrării evenimentului organizat de Municipiul Timişoara şi a programului de

acţiuni pe portalul - European Union Sustainable Energy Week, Energy Days in Europe,

http://www.eusew.eu/energy-days/europe în vederea mediatizării şi promovării acestuia.

3. Aprobarea încheierii unor contracte de sponsorizare între Municipiul Timişoara şi persoane

fizice şi juridice interesate pentru sprijinirea şi participarea la evenimentul „ZILELE ENERGIEI

TIMIŞOARA 2016” şi semnarea acestora de către Domnul Nicolae ROBU – Primarul

Municipiului Timişoara.

VICEPRIMAR,

Dan DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ,

Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI Smaranda HARACICU

ŞEF BIROU MONITORIZARE ȘI PROTECȚIE MEDIU, CONSILIER,

Adina BUMBU Iudit BERE - SEMEREDI

AVIZAT JURIDIC,

Red., Dact: BSI, Ex.2

Atasament: guidelines-for-energy-day-organisers.pdf

BUILDING THE ENERGY UNION TOGETHER

1

ENERGY DAYS Guidelines for organisers

S U S T A I N A B L E E N E R G Y W E E K BUILDING THE ENERGY UNION TOGETHER

BUILDING THE ENERGY UNION TOGETHER

2

TABLE OF CONTENTS

WHY ORGANISE AN ENERGY DAY? 3

WHAT IS AN ENERGY DAY? 4

WHO ARE ENERGY DAYS FOR? 4

CAN AN ENERGY DAY BE LINKED TO AN EXISTING EVENT? 4

WHAT TYPES OF ACTIVITIES CONSTITUTE AN ENERGY DAY? 5

HOW TO ENSURE MEDIA COVERAGE? 7

HOW TO ENSURE SOCIAL MEDIA COVERAGE? 8

HOW CAN THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT MY ENERGY DAY? 8

HOW TO ENGAGE WITH THE EUSEW SECRETARIAT? 9

BUILDING THE ENERGY UNION TOGETHER

3

WHY ORGANISE AN ENERGY DAY? The EU Sustainable Energy Week (EUSEW) is the EU’s leading effort to promote secure, clean and efficient energy, amplifying sustainable energy choices.

Energy Days are the key events of the EU Sustainable Energy Week to reach the local, regional and national level throughout Europe.

As Energy Day organisers, you:  are part of an important community working for a sustainable future  increase the visibility of your organisation, within and outside the EUSEW community  get visibility for your event via the EUSEW website and social media channels  get an opportunity to show how you implement the EU energy policy at the local and

regional level

 get communication support from the EUSEW Secretariat  have access to a reliable online registration system for the participants  can update information published on the EUSEW website on your event

Since 2009, the EUSEW Secretariat has been working with the Covenant of Mayors at local level. All cities and supporting structures that have joined the Covenant of Mayors are encouraged to identify, promote and organise Energy Days.

The following guidelines are intended for anyone wishing to set up an Energy Day in their area, drawing upon the experience of a range of successful events across Europe.

BUILDING THE ENERGY UNION TOGETHER

4

WHAT IS AN ENERGY DAY? Organised by local public and private organisations, Energy Days are activities and events taking place in the month of June raising awareness of energy efficiency and renewables. Any activity can be an Energy Day – from a workshop, to a competition, to an online event, to a tour of a power station – providing it helps to engage citizens and energy stakeholders in building the Energy Union.

Energy Days mobilise actors such as consumers, businesses and decision-makers to promote secure, clean and efficient energy. They are public events, demonstrating to a wide audience that sustainable energy technologies and patterns of behaviour are viable, cost-effective and better for the environment. Energy Days bring local actors and EU energy policy-makers closer together.

WHO ARE ENERGY DAYS FOR? Typically, Energy Days may engage a range of stakeholders, including private companies and public authorities/organisations. However, the main objective of an Energy Day is to raise awareness of the general public, both adults and children.

CAN AN ENERGY DAY BE LINKED TO AN EXISTING EVENT?

Yes, Energy Days can be planned as new initiatives or as a part of an existing project or programme.

Promotional activities related to a project and scheduled during the EUSEW period or actions organised as part of another series of events at the European or worldwide level are welcome. For example, Global Wind Day events or Green Week satellite events can be considered as Energy Days if they include secure, clean and efficient energy aspects in their programme.

BUILDING THE ENERGY UNION TOGETHER

5

WHAT TYPES OF ACTIVITIES CONSTITUTE AN ENERGY DAY?

Usually organised at the local, regional or national level for a specified period, the types of activities you plan can vary, but could include one or more of the following:

 Guided visits and tours for the general public to companies, public administrations, private homes or other organisations that use renewable energy sources or implement energy efficient technologies.

 Educational activities and programmes helping children to discover and learn about energy efficiency techniques and renewable energy.

 Open door days, during which the general public visits organisations to learn more about energy efficient and renewable energy measures on the premises.

 Exhibitions and fairs, where public and private organisations demonstrate and explain their energy technologies to the wider public.

 Opening ceremonies, inaugurations, exhibitions and events aimed at the wider public and showcasing innovative renewable energy technologies, energy efficiency or alternative modes of transport.

 Breakfast or lunch seminars on sustainable energy subjects.  Online events, such as twitter chats and webinars,

on sustainable energy subjects.

EDUCATIONAL STREET EVENTS

Barcelona Provincial Council reached out to the youngest members of local communities

with educational street games on energy- saving and energy-production.

ENERGY DAY WORKSHOP Led by prize-winning student in energy efficiency

research, Budapest’s Antall József Knowledge Centre held a workshop for the public to share

ideas on sustainable energy.

LOW-CARBON WORKPLACE WEEK

Wrexham County Borough Council in the UK promoted a low-carbon workplace with a week-long series of interactive events

for its employees.

BUILDING THE ENERGY UNION TOGETHER

6

SCHOOLS AND BUSINESS EVENT

Severn Wye Energy Agency’s ‘Your Green Future’ event brought together secondary-

school students and local businesses to promote greener energy use.

WIND FARMS Throughout the month of June 2015, wind farms across Ireland opened their doors to the general public, showing visitors around the turbines and

explaining how they generate electricity.

SOLAR CAR COMPETITION A day-long competition held by Leipzig

Environmental Information Centre gave 8-20-year- olds the chance to build solar-powered boats

and cars, inspiring interest in renewable energy.

Some ideas to get you started:  Involve your local/regional authority as the leading support for the

event; explain clearly the political benefits of such an initiative.  Find companies and industry actors willing to open their doors to

the general public and present their concept of energy use and savings.

 Find other public authorities and schools interested in supporting your initiative.

 Find out who is promoting renewables and/or energy efficiency in your area and help them gain visibility by organising an Energy Day.

 Consider making VIPs part of your project – justify their attendance as an opportunity to take part in a crucial awareness-raising effort.

 Contact other Energy Days organisers for advice and information sharing.

 Make the most of social media outreach.

BUILDING THE ENERGY UNION TOGETHER

7

HOW TO ENSURE MEDIA COVERAGE? Ensuring the appropriate level of media coverage for your initiative seems like a daunting task. Below is a summary of key points to remember when planning this aspect of your project.

What generally works:  Identify local, regional or national journalists interested in the fields of environment or

energy.  Use an updated database with local, regional or national journalists from the print and

audiovisual press.  Emphasise personalised contacts with the press.  Contact journalists with a concise press file, highlighting the essential elements of your

event/activity.  Follow up via telephone and email well in advance and send a reminder in the days before

the event.  Propose story angles and provide illustrative support (photos, films, examples of your

work).  Ensure the attendance of VIPs, including known educators and business and political

leaders.  Set up opportunities for ‘grassroots’ interviews and/or interviews with VIPs.  Provide clear information about the impact of your initiative on the wider debate concerning

consumers and sustainable energy, climate change and the earth’s natural resources.  Consider launching your Energy Day with a press conference, including the participation of

local, regional and national journalists.

Things to avoid:  Proposing financial rewards to journalists as a primary motivation for covering the event.  Having insufficient prior contact with a journalist.  Targeting journalists unfamiliar with the field of environment or energy.  Bad timing of the Energy Day and its activities – i.e., overlapping other events, breaking

news, etc.  Using an outdated contact database of journalists and media representatives.

BUILDING THE ENERGY UNION TOGETHER

8

HOW TO ENSURE SOCIAL MEDIA COVERAGE?

 Always use hashtag #EUSEW16  Mention the Twitter @euenergyweek and Facebook account of EU Sustainable Energy Week

in your communication  Communicate your event well in advance with several messages – with call-to-actions,

questions, the names of speakers,…  Tag relevant influencers in tweets – local influencers who may be interested in your topic

OR who may want to share your event in their network(s)  Make people aware of your Energy Day by organising a Facebook event  Make your content visually engaging – create visuals with the online tool Canva for example  Provide live-tweets from the event – this allows people to follow quotes, conclusions from

a distance  Record small videos with participants and share those on your social networks  Make a Facebook album after the event and allow people to ‘tag’ themselves

HOW CAN THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT

MY ENERGY DAY? Within the EU Sustainable Energy week, Energy Days are given Europe-wide visibility and credibility.

Official Energy Day organisers are provided with:  exclusive rights to use the logo;  promotional support downloadable from the EUSEW website and via social media;  an online participants management tool.