keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 114/26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Torontalului, nr.25A"

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 114/26.02.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Torontalului, nr.25A"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013-3811 /11.02.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi alin. (4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil Calea Torontalului, nr.25A", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Şcoli,Spitale,Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: INDICATORI_.pdf

 

ANEXĂ LA  H.C.L. nr._______ 

 

100/92-TOR 25A. ABC

Valoare euor 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 23773 5342 5705.5

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 770 173 184.8

3.3 Proiectare si inginerie 15335 3446 3680.4

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0

3.5 Consultanta 2045 460 490.8

3.6 Asistenta tehnica 5623 1264 1349.5

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 557253 125225 133741

4.1 Constructii si instalatii 557253 125225 133741

IZOLARE PERETI 275061 61811 66015

MODERNIZARE TAMPLARIE 21542 4841 5170.1

INCHIDERE LOGII 133468 29993 32032

IZOLARE TERASA 71876 16152 17250

PLANSEU PESTE SUBSOL 39531 8883 9487.5

INSTALATII 11896 2673 2855.1

REPARATII TROTUARE 3878 872 930.84

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 21931.3 4928 5263.5

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 13931.3 3131 3343.5

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 8000 1798 1920

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 602957 135496 144710

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

602957 LEI C+M 571184 LEI 135496 Euro 128356 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

747667 LEI C+M 708269 LEI 168015 Euro 159162 Euro

COTA NEELIGIBILE 0.00 % Valoare eligibila inclusiv TVA 747667

COTA U.E. 60 % reprez 448600.4 LEI COTA PRIMARIE 20 % reprez 149533.5 LEI

COTA ASOCIATIEI 20 % reprez 149533.5 LEI

Aria utila Au= 2394 mp Cost reabilitare/mp 57 Euro/mp

 

 

 

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ 

CHIŞ CULIȚĂ 

 

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013- 3811 /11 .02.2013

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare

termică imobil Calea Torontalului, nr.25A”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil Calea Torontalului, nr.25A”.

Valoarea totală estimată a investiţiei este de 747.667 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 708.269 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU LĂCRĂMIOARA PLETEA SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac P.L. Ex.1