keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 113/26.02.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr.11-13"

26.02.2013

Hotararea Consiliului Local 113/26.02.2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr.11-13"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013- 3915 / 12 .02.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil B-dul. Take Ionescu, nr.11-13", prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Şcoli, Spitale, Baze Sportive şi Instituţii Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Indicatori.pdf

100/40-TAKE 11.13.A.B

Valoare euro 4.45

Denumire Valoare lei fara TVA

Valoare Euro fara

TVA Valoare TVA

1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0 0 0

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0

3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 56797 12763 13631

3.1 Studii de teren 0 0 0

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1882 423 451.68

3.3 Proiectare si inginerie 36610 8227 8786.4

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0

3.5 Consultanta 4881 1097 1171.4

3.6 Asistenta tehnica 13424 3017 3221.8

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 1261599 283505 302784

4.1 Constructii si instalatii 1261599 283505 302784

IZOLARE PERETI 684461 153811 164271

MODERNIZARE TAMPLARIE 96561 21699 23175

INCHIDERE LOGII 269763 60621 64743

IZOLARE TERASA 127198 28584 30527

PLANSEU PESTE SUBSOL 50152 11270 12036

INSTALATII 28452 6394 6828.6

REPARATII TROTUARE 5014 1127 1203.3

4.2 Montaj utilaje tehnologice 0 0

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0 0

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0 0

4.5 Dotari 0 0

4.6 Active necorporale 0 0

5 Alte cheltuieli 43540 9784 10450

5.1 Organizare de santier 0 0

5.1.1 Lucrari de constructii 31540 7088 7569.6

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 12000 2697 2880

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 0 0

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 6.2 Probe tehnologice si teste 0 0

TOTAL DG 1361936 306053 326865

VALOARE INVESTITIE FARA TVA

1.361.936 LEI C+M 1.293.139 LEI 306.053 Euro 290.593 Euro

VALOARE INVESTITIE CU TVA

1.688.801 LEI C+M 1.603.493 LEI 379.506 Euro 360.335 Euro

COTA NEELIGIBILE 1,68 % Valoare eligibila inclusiv

TVA 1.660.430 COTA U.E. 60 % reprez 996.258 LEI

COTA PRIMARIE 10 % reprez 166.043 LEI COTA ASOCIATIEI 30 % reprez 498.129 LEI

Aria utila Au= 5853 mp Cost reabilitare/mp 52 Euro/mp

 

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ  CHIŞ CULIȚĂ 

 

Atasament: Referat_.pdf

ROMÂNIA APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA TEHNICĂ NICOLAE ROBU SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENTUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRI Nr. SC2013- 3915 / 12.02.2013

REFERAT privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

“Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 11-13”

În vederea depunerii proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”, termenul limită fiind 30 mai 2013, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 11-13”. Valoarea totală estimată a investiţiei este de 1.688.801 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 1.603.493 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ SMARANDA HARACICU CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU CONSILIER IOAN ZUBAŞCU CRISTINA BURTEA SERVICIUL JURIDIC

Red/Dac C.B. Ex.1