keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 112/22.11.1994 privind privind ocrotirea unor arbori cu valoare decorativa deosebita aflati in perimetrul municipiului Timisoara

22.11.1994

Hotararea Consiliului Local 112/22.11.1994
privind privind ocrotirea unor arbori cu valoare decorativa deosebita aflati in perimetrul municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr.SC09024/13.10.1994 al Serviciului Obiective Publice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21 lit.(r) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Arborii ornamentali cuprinsi in anexa nr.1 a prezentei hotarari fac parte din patrimoniul orasului fiind interzisa taierea ori degradarea lor in orice mod, sub sanctiunile prevazute de Hotararea Guvernului nr.127/1994. Se excepteaza taierile de necesitate aprobate in mod expres de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Art.2: Serviciul Obiective Publice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara impreuna cu Regia Autonoma de Horticultura Timisoara vor lua masurile de marcare si protectie a tuturor arborilor cuprinsi in anexa prezentei hotarari.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Obiective Publice si Regia Autonoma de Horticultura Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economie;
Directiei Tehnice;
Agentiei pentru Protectia Mediului;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
CISMASU TRAIAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI