keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 110/03.05.2001 privind privind aprobarea documentaţiilor pentru participarea Municipiului Timişoara în calitate de observator al Reţelei Oraşelor Balcanice

03.05.2001

Hotararea Consiliului Local 110/03.05.2001
privind privind aprobarea documentaţiilor pentru participarea Municipiului Timişoara în calitate de observator al Reţelei Oraşelor Balcanice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001- 5535/06.04.2001 al Serviciului de Cooperare Internaţională din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(x) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă "Declaraţia" şi "Acordul de Prietenie şi Cooperare având ca scop înfiinţarea Reţelei Oraşelor Balcanice", conform Anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara ca observator al Reţelei Oraşelor Balcanice.

Art.3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara pentru semnarea documentaţiilor menţionate la art.1.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Cooperare Internaţională din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI