keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 107/30.11.2004 privind aprobarea Planului de implementare al Proiectului ISPA "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în municipiul Timişoara-România" şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ISPA

30.11.2004

Hotararea Consiliului Local 107/30.11.2004
privind aprobarea Planului de implementare al Proiectului ISPA "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în municipiul Timişoara-România" şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ISPA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004- 20201/22.11.2004 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea nr.84/19.11.2004 a Consiliului de Administraţie al R.A. Apă şi Canal Aquatim Timişoara privind aprobarea Planului de Implementare al Proiectului ISPA "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în municipiul Timişoara - România" precum şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului,
Având în vedere Acordul de împrumut nr.14837/10.12.2003, încheiat între R.A. Apă şi Canal "Aquatim" Timişoara şi Banca Europeană pentru Reconstucţie şi Dezvoltare, în vederea cofinanţării măsurii ISPA,
În vederea îndeplinirii condiţionalităţii prevăzute în Secţiunea 4.01(i) din Acordul de împrumut nr.14837/10.12.2003,
În conformitate cu prevederile art.40 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale,
În conformitate cu prevederile art. 38 lit."d" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul de implementare al Proiectului ISPA "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în municipiul Timişoara-România", conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai Proiectului ISPA "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara-România", conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome Apă şi Canal "AQUATIM " Timişoara
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_ISPA.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ NR._______________________________

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

Având în vedere Acordul de împrumut nr.14837/10.12.2003 încheiat între R.A. Apă şi Canal „Aquatim” Timişoara şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în vederea cofinanţării măsurii ISPA, Având în vedere Hotărârea nr.84/19.11.2004 privind aprobarea Planului de Implementare a Proiectului ISPA „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în municipiul Timişoara-România” precum şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului, a Consiliului de administraţie al R.A. Apă şi Canal „Aquatim” Timişoara, Având în vedere adresa R.A. Apă şi Canal „Aquatim” Timişoara nr.E12004- 12581/22.11.2004, prin care se solicită Consiliului Local al municipiului Timişoara aprobarea Planului de implementare pentru îndeplinirea condiţionalităţii prevăzute în Secţiunea 4.01(i)din Acordul de împrumut nr.14837/10.12.2003, precum şi a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului ISPA „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara”,

PROPUNEM:

1. – Aprobarea Planului de implementare pentru îndeplinirea condiţionalităţii prevăzute în Secţiunea 4.01(i) din Acordul de împrumut nr.14837/10.12.2003.

2. – Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara”.

DIRECTOR ECONOMIC

ADRIAN BODO