keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 107/03.05.2001 privind reactualizarea Comandamentului Antiepizootic Local pentru prevenirea pătrunderii bolilor infecto-contagioase cu mare difuzabilitate pe teritoriul municipiului Timişoara

03.05.2001

Hotararea Consiliului Local 107/03.05.2001
privind reactualizarea Comandamentului Antiepizootic Local pentru prevenirea pătrunderii bolilor infecto-contagioase cu mare difuzabilitate pe teritoriul municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2000- 11107/23.11.2000 al Serviciului Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 166/2001 privind reactualizarea Comandamentului antiepizootic judeţean pentru prevenirea pătrunderii bolilor infecto-contagioase cu mare difuzabilitate pe teritoriul judeţului Timiş;
În baza prevederilor Legii sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 al. 3 şi art. 44 lit. ( i ) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă reactualizarea Comandamentului Antiepizootic Local Timişoara, în componenţa stabilită conform Anexei nr. 1.

Art.2: Atribuţiile Comandamentului Antiepizootic Local Timişoara sunt cele prevăzute în Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, modificată prin Legea nr. 75/1991 şi sunt stabilite în Programul de măsuri privind prevenirea şi combaterea bolilor infecto-contagioase de mare difuzabilitate la animale, pe teritoriul muncipiului Timişoara, conform Anexei nr. 2.

Art.3: Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 157/19.12.2000

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Agricol;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Membrilor Comandamentului;
- Circumscripţiilor Sanitar Veterinare concesionare din Timişoara;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI