keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 105/26.02.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociaţia Studenţilor Europeni AEGEE Timişoara în vederea organizării proiectului "Atenţie, se filmează!"

26.02.2008

Hotararea Consiliului Local 105/26.02.2008
privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociaţia Studenţilor Europeni AEGEE Timişoara în vederea organizării proiectului "Atenţie, se filmează!"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 026733 / 14.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. SC2007 - 026733 / 29.11.2007 a Asociaţiei Studenţilor Europeni AEGEE Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit d şi e, alin.6 lit.a pct.1 si 4, alin.7 lit.a din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă asocierea între Municipiul Timişoara, cu sediul în Bd. C.D. Loga nr.1 şi Asociaţia Studenţilor Europeni AEGEE Timişoara, str. Circumvalaţiunii, nr.22, cod fiscal nr. 7924513, cont bancar nr. RO85BRDE360SV7152763600, deschis la BRD - sucursala Timişoara, în vederea organizării proiectului "Atenţie, se filmează!", în următoarele condiţii:
1. Municipiul Timişoara se obligă:
- să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării proiectului "Atenţie, se filmează!" cu suma de 7.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale ".
2. Asociaţia Studenţilor Europeni AEGEE Timişoara se obligă:
- să promoveze imaginea Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin inserarea siglei şi a numelui Consiliului Local Timişoara şi a Municipiului Timişoara în toate materialele promoţionale ale evenimentului;
- să menţioneze ca finanţator al evenimentului Municipiul Timişoara şi Consiliul Local Timişoara pe materialele promoţionale;
Contractul de asociere face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Activitatea financiară a Asociaţiei Studenţilor Europeni AEGEE Timişoara, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, va fi controlată de către Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. În acest sens Asociaţia Studenţilor Europeni AEGEE Timişoara va pune la dispoziţia Serviciului Audit Public Intern toate documentele legate de sumele alocate organizării proiectului "Atenţie, se filmează!", de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Art. 3: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu preia şi nu răspunde în nici un fel de eventuale debite sau obligaţii financiare sau de altă natură ale Asociaţiei Studenţilor Europeni AEGEE Timişoara, contracte încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze, în numele şi pentru Municipiul Timişoara, Contractul de Asociere prevăzut la art.1.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 6: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Asociaţia Studenţilor Europeni AEGEE Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICA PUŞCAŞ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Contract.pdf

CONTRACT DE ASOCIERE

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, reprezentat prin

Primar - Gheorghe Ciuhandu, cu sediul în Timişoara, Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536, şi ASOCIAŢIA STUDENŢILOR EUROPENI AEGEE TIMIŞOARA, str. Circumvalaţiunii, nr.22,

cod fiscal nr. 7924513, cont bancar nr. RO85BRDE360SV7152763600, deschis la BRD – sucursala Timişoara, reprezentată prin d-na director Cociuba Anca. Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Prezenta asociere are ca obiect organizarea proiectului "Atenţie, se filmează!". Art. 3. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Prezentul contract se desfăşoară în perioada 12 - 16 martie 2008, când va avea loc organizarea proiectului "Atenţie, se filmează!". Art. 4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 4.1. MUNICIPIUL TIMIŞOARA se obligă 4.1.1. să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării proiectului cu suma de 7.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale". 4.2. ASOCIAŢIA STUDENŢILOR EUROPENI AEGEE TIMIŞOARA se obligă: 4.2.1. să promoveze imaginea Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin înserarea siglei şi a numelui Consiliului Local Timişoara şi a Municipiului Timişoara în toate materialele promoţionale ale evenimentului (afişe, invitaţii etc.); 4.2.2. să menţioneze ca finanţator al evenimentului Municipiul Timişoara şi Consiliul Local Timişoara pe materialele promoţionale ale evenimentului; Art. 5. MODIFICAREA CONTRACTULUI 5.1. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni numai prin acordul de voinţă exprimat al părţilor, prin act adiţional. Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 6.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri: a). la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; b). prin acordul comun al celor doua părţi, la iniţiativa uneia dintre acestea ;

c). pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor prezentului contract ; d). dacă se constată că sunt deficienţe majore în administrarea sumelor alocate de către Municipiul Timişoara. e). dacă evenimentul nu mai are loc. Art. 7. LITIGII 7.1. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătura cu acest contract vor fi soluţionate mai întâi pe cale amiabila, iar daca părţile nu cad de acord, acestea vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente din punct de vedere teritorial si material. Art.8. Prezentul contract a fost încheiat în 4 exemplare, câte două pentru fiecare parte contractantă. MUNICIPIUL TIMIŞOARA, ASOCIAŢIA STUDENŢILOR EUROPENI AEGEE TIMIŞOARA,

PRIMAR DIRECTOR GHEORGHE CIUHANDU COCIUBA ANCA

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECŢIA COMUNICARE

AVIZAT JURIDIC

Atasament: Referat.pdf

Red. S.:D. 2.ex.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE COMUNICARE Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Cultură, Sport SC2007 - 026733 / 14. 02. 2008

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociaţia Studenţilor Europeni

AEGEE Timişoara în vederea organizării proiectului "Atenţie, se filmează!"

Conform adresei nr. SC2007- 026733/29.11.2008 prin care Asociaţia Studenţilor Europeni AEGEE

Timişoara intenţionează să organizeze proiectul "Atenţie, se filmează!", propunem aprobarea contractului

de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociaţia Studenţilor Europeni AEGEE Timişoara pentru

organizarea acestei manifestări.

Acest eveniment îşi propune să atragă atenţia asupra unor aspecte culturale, sociale, economice şi

politice existente în Europa, văzute prin obiectivul camerei de filmat.

Prin urmare, propunem alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50

"Alte acţiuni culturale " pentru acest proiect.

Alăturat anexăm toate documentele depuse pentru susţinerea proiectului de hotărâre de consiliu.

Violeta Mihalache

Director Smaranda Haracicu

Director economic

Alina Pintilie Şef birou

Mirela Lasuschevici Avizat Juridic

Diana Salomia Consilier