keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

532/16.12.2008 Privind aprobarea modalitatii de acordare a gratuitatii la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, conform Legii nr. 448/2006

16.12.2008

.../26.11.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu...
... tarif de 40 lei aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 397/26.09.2006 si se suporta din bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul 68.02.06- Asistenta sociala pentru familie si copii, in valoare de 104.560...

Consiliul Local Timișoara

420/30.09.2008 privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din fondul de rulment

30.09.2008

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comert, regii autonome şi societăţi comerciale...
... Municipiului Timişoara ; Având în vedere Legea nr. 388/2007 - privind bugetul de stat pe anul 2008; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 3/29.01.2008 privind repartizarea fondului de rulment pe anul 2008; În conformitate cu prevederile art.58...

Consiliul Local Timișoara

480/25.11.2008 privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din fondul de rulment

25.11.2008

..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comert, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei...
... Municipiului Timisoara ; Având în vedere Legea nr. 388/2007 - privind bugetul de stat pe anul 2008; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 3/29.01.2008 privind repartizarea fondului de rulment pe anul 2008; În conformitate cu prevederile art.58...

Consiliul Local Timișoara

88/26.02.2008 Privind acordarea scutirii la plata taxei pe clădiri pentru anul 2008 pentru imobilul situat în Timişoara Aleea Sănătăţii nr.15 Asociaţiei "CASA FAENZA" - Centru Comunitar pentru Copii autişti Timişoara - România

26.02.2008

..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; În temeiul art.250 alin.(1) pct. 19 din...
... administraţia publică locală, republicată; HOTARASTE Art.1: Se acordă scutirea la plata taxei pe clădiri datorată bugetului local pentru anul 2008 de către Asociaţia "Casa Faenza" - Centru Comunitar pentru copii autişti Timişoara - România, pentru imobilul...

Consiliul Local Timișoara

255/13.05.2008 pentru aprobarea Listei nominale privind acordarea subvenţiei prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.51/28.06.2006 aprobată şi modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcţiei de locuinţe proprietate personală

13.05.2008

... CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, serviii...
... Anexă la HCL nr. ___________ din _______________ LISTA cu persoanele declarate eligibile în vedere acordării unei subvenţii de la bugetul de stat, în conformitate cu O.U.G. nr.51/2006, modificată prin Legea 12/2007 şi O.U.G. nr.7/2007 Nr. crt. Nume...

Consiliul Local Timișoara

527/16.12.2008 privind aprobarea constituirii fondului de premiere şi a criteriilor şi condiţiilor de utilizare a acestuia de către aparatul de specialitate al Primarului şi serviciile publice ale Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu şi fără personalitate juridica

16.12.2008

.... 1738/04.12.2008 al Casei de Cultură ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea...
... premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat conform criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2008.” Având în vedere adresa Serviciului Buget cu numărul SC2008-27707/04.12.2008 din care rezultă că...

Consiliul Local Timișoara

198/22.04.2008 privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a activităţii "Incubatorului de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara" în perioada 2008-2010

22.04.2008

..., economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...
... activităţii "Incubatorului de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara" în perioada 2008-2010, cu echivalentul în lei, calculat la data efectării plăţii, a sumei de 69.619 Euro, conform "Bugetului de venituri şi cheltuieli...

Consiliul Local Timișoara

50/29.01.2008 privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Uniunea Scriitorilor din România în vederea tipăririi revistei "Orizont"

29.01.2008

... Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ...
... de 19.000 lei de la bugetul local, începând cu luna ianuarie 2008, din Subcap.67.02.05.50 "Alte actiuni culturale ". 2. Uniunea Scriitorilor din România se obligă: - să promoveze imaginea Municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

105/26.02.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociaţia Studenţilor Europeni AEGEE Timişoara în vederea organizării proiectului "Atenţie, se filmează!"

26.02.2008

... Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 026733 / 14.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...
... următoarele condiţii: 1. Municipiul Timişoara se obligă: - să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării proiectului "Atenţie, se filmează!" cu suma de 7.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni...

Consiliul Local Timișoara

107/26.02.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociaţia Culturala Auăleu în vederea organizării proiectului "Ziua Teatrului", ediţia a III - a

26.02.2008

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...
... proiectului "Ziua Teatrului", ediţia a III - a. 1. Municipiul Timişoara se obligă: - să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării proiectului "Ziua Teatrului", ediţia a III - a, cu suma de 5.000 lei de la bugetul local, din...

Consiliul Local Timișoara

108/26.02.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Colegiul National Ana Aslan în vederea organizării proiectului "Festival dedicat mamei"

26.02.2008

.... SC2007-027654/14.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere adresa SC2007-027654/07.12.2007 a Colegiului National Ana Aslan. Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... mamei", cu suma de 3.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale ". 2. Colegiul National Ana Aslan din Timisoara se obligă: - să promoveze imaginea Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local al Municipiului Timişoara...

Consiliul Local Timișoara

109/26.02.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociatia BEST Timisoara în vederea organizării proiectului "JobShop"

26.02.2008

... Primarului Municipiului Timişoara , domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere adresa SC2007-026862/30.11.2007 a Asociaţiei BEST Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...
..."; 1. Municipiul Timişoara se obligă: - să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării proiectului "JobShop", cu suma de 20.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale ". 2. Asociaţia BEST...

Consiliul Local Timișoara

251/13.05.2008 privind aprobarea Criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Colterm S.A. Timişoara pe anul 2008

13.05.2008

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...
..., sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 185/ 22.04.2008 - privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007 al S.C. COLTERM S.A.; În baza prevederilor...

Consiliul Local Timișoara

119/11.03.2008 privind numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local în Consiliul Consultativ al Spitalului de Urgenţă pentru Copii "L. Ţurcanu"

11.03.2008

... Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... pentru Copii "L. Ţurcanu" , următoarele persoane: - ec. Mirel Munteanu, şef Serviciu Buget; - Nineta Tenczler, consilier Direcţia Edilitară ; Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul...

Consiliul Local Timișoara

250/13.05.2008 privind preluarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara

13.05.2008

... al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul cu nr.SC2008-9504/06.05.2008 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Dr.Ing.Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...
... vedere Legea nr.17/2000 privind protecţia socială a persoanelor vârstnice; Având în vedere Anexa nr.9 din Legea nr.388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008; În conformitate cu prevederile art.33 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele...

Consiliul Local Timișoara

127/20.03.2008 privind asocierea dintre Municipiul Timisoara si S.C. Politehnica 1921 Stiinta Timisoara & Invest S.A.

20.03.2008

... nr.SC2008- 5661/17.03.2008 a S.C. Politehnica 1921 Stiinta Timisoara & Invest S.A.; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului...
... aproba alocarea din bugetul local a sumei de 9.000.000 lei pe anul bugetar 2008, pentru sprijinirea echipei de fotbal Politehnica 1921 Stiinta Timisoara. Contributia Municipiului Timisoara, pentru sprijinirea echipei de fotbal Politehnica 1921...

Consiliul Local Timișoara

49/29.01.2008 privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara în vederea organizării proiectului "Participarea cetăţenilor la actul decizional"

29.01.2008

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică,ordine...
... actul decizional", cu suma de 20.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale ". 2. Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional si Euroregional Timişoara se obligă: - să promoveze imaginea Municipiului Timişoara şi a...

Consiliul Local Timișoara

69/26.02.2008 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din sistemul de transport public local, în vederea scoaterii din funcţiune

26.02.2008

... studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică...
... după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 şi cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de către Regia Autonomă de Transport Timişoara , iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul...

Consiliul Local Timișoara

211/22.04.2008 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din sistemul de transport public local, în vederea scoaterii din funcţiune

22.04.2008

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxeComisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ,regii autonome şi societăţi...
... fi pusă în aplicare de către Regia Autonomă de Transport Timişoara ,iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul local . Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Regia Autonomă de...

Consiliul Local Timișoara

100/26.02.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociatia Studentilor Basarabeni Crestini din Timisoara în vederea organizării festivalului Zilele Basarabiei, editia a VIII-a

26.02.2008

... VIII-a Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2007-026892/13.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget...
... festivalului Zilele Basarabiei, editia a VIII-a. 1. Municipiul Timişoara se obligă: - să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării festivalului Zilele Basarabiei, editia a VIII-a, cu suma de 6.000 lei de la bugetul local...

Consiliul Local Timișoara

101/26.02.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Organizatia Studentilor din Universitatea de Vest din Timisoara în vederea organizării proiectului IT Fest

26.02.2008

... . Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru...
... domeniul IT, cu suma de 8.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale ". 2. Organizatia Studentilor din Universitatea de Vest din Timisoara se obligă: - să promoveze imaginea Municipiului Timişoara şi a Consiliului...

Consiliul Local Timișoara

103/26.02.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Casa de Cultura a Studentilor Timişoara în vederea organizării proiectului "Sei Regiocoop 2008"

26.02.2008

... vedere Referatul nr. SC2007 - 26893/13.02.2008 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea...
... condiţiile legii, activităţile necesare organizării proiectului "Sei Regiocoop 2008", cu suma de 5.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale ". 2. Casa de Cultură a Studenţilor Timişoara se obligă: - să promoveze...

Consiliul Local Timișoara

104/26.02.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociaţia Culturală "Total Art" în vederea organizării Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare Pop - Rock, Blues şi Jazz

26.02.2008

... Culturale Total Art Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...
... Interpretare Pop - Rock, Blues şi Jazz, cu suma de 5.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale ". 2. Asociaţia Culturală Total Art Timişoara se obligă: - să promoveze imaginea Municipiului Timişoara şi a Consiliului...

Consiliul Local Timișoara

106/26.02.2008 privind aprobarea Contractului deAasociere dintre Municipiul Timişoara şi Asociaţia pentru Muzică Urbană TMBase Timişoara în vederea organizării proiectului "Atelierul Internaţional de Muzică Urbană TMBase Music Workshop 2008"

26.02.2008

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă...
.... Municipiul Timişoara se obligă: - să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare organizării acestei competiţii cu suma de 5.000 lei de la bugetul local, din Subcap.67.02.05.50 "Alte acţiuni culturale ". 2. Asociaţia pentru Muzică...

Consiliul Local Timișoara

110/26.02.2008 privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi Colegiul Naţional de Artă "Ion Vidu" Timişoara în vederea participării la Festivalul Internaţional Coral Montreux

26.02.2008

..." Timişoara; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru...
... Internaţional Coral Montreux", în următoarele condiţii: 1. Municipiul Timişoara se obligă: - să sprijine financiar, în condiţiile legii, activităţile necesare participării la Festivalul Internaţional Coral Montreux, cu suma de 30.000 lei de la bugetul local...