keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

21/31.01.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenurilor înscrise în CF nr.448654 Timişoara, nr.top.448654, CF nr.448652 Timişoara, nr.top.448652 şi CF nr.448898 Timişoara, nr.top.448898 ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea IULIUS REAL ESTATE S.R.L.

31.01.2020

..., prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi...

Consiliul Local Timișoara

20/31.01.2020 Privind aprobarea proiectului "Extindere iluminat public in Parcul Botanic" si a cheltuielilor legate de proiect

31.01.2020

... in Parcul Botanic", pentru implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local. Art. 5: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a...
... Parcul Botanic”; - asigurarea din bugetul local a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului ,,Extindere iluminat public in Parcul Botanic”, pentru implementarea proiectului în condiții optime; 2 (2 2 1...

Consiliul Local Timișoara

19/14.01.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza DTAC+PTh şi a Devizului General pentru obiectivul ,, Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara , b-dul C.D.Loga , nr.1 "

14.01.2020

... specialitate nr. SC2019 - 30061/22.11.2019; Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2019 - 30061/22.11.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare...

Consiliul Local Timișoara

18/14.01.2020 Privind aprobarea Normelor pentru execuţia lucrărilor tehnico-edilitare din municipiul Timişoara pe domeniul public

14.01.2020

..., economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale...

Consiliul Local Timișoara

17/14.01.2020 Privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timişoara, pentru anul 2020

14.01.2020

..., pentru anul 2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi...

Consiliul Local Timișoara

16/14.01.2020 Privind suplimentarea cu 5 porţii de hrană gratuită de către Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, prin Cantina Socială din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc", furnizorului privat de servicii sociale Fundaţia Timişoara 89

14.01.2020

... specialitate nr. 19472/17.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...
... acestuia, bugetul de stat, precum Având în vedere prevederile art. ajutor social: „Baza materiala necesara se asigura de către consiliile locale,” și ” Prin HCLMT nr. 566/12.11.2019 beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara...

Consiliul Local Timișoara

15/14.01.2020 Privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată

14.01.2020

... - Anexă la Raportul de specialitate nr. 19116/12.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei...
... suportate din bugetele județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București.” În acest sens, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr. 62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind...

Consiliul Local Timișoara

14/14.01.2020 Privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

14.01.2020

...; Având în vedere Avizul juridic nr. 19469/18.12.2019 - Anexă la raportul de specialitate nr. 19469/17.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...
... Buget Finanțe și Angajamente Bugetare sunt angajate 7 persoane pe posturi de execuție, de natură contractuală,care desfășoară conform atribuțiilor din fișele de post, activități cu caracter general care implică exercitarea prerogativelor de putere...

Consiliul Local Timișoara

13/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timisoara"

14.01.2020

... Muncipiului Timişoara. Art.4: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local al Municipiului Timişoara. Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu...

Consiliul Local Timișoara

12/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zona sportivă şi de agrement, Calea Şagului: bazin de inot acoperit, bazin in aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare, str. Paul Constantinescu, Timisoara"

14.01.2020

... Direcţia Economică din cadrul Primăriei Muncipiului Timişoara. Art.4: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local al Municipiului Timişoara. Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al...
..., credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/local, credite externe garantate sau contracte de stat, fonduri extrne nerambursabile, alte surse legal constituite (pg. 100) 6. Urbanism, acorduri si avize conforme (pg. 101) 6.1 Certificatul de urbanism...

Consiliul Local Timișoara

11/14.01.2020 privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 520/2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2013 privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 şi Legii nr.79/1997 şi stabilirea chiriei şi a tarifului de bază a chiriei, prin indexarea cu rata inflaţiei

14.01.2020

... vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC2019 - 33099/19.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 33099/19.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

10/14.01.2020 Privind prelungirea contractului de închiriere nr.1572/15.11.2013 încheiat cu S.C. GELLICA S.R.L.

14.01.2020

.... 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 176/11.04.2019; Avand in vedere Raportul de expertiza nr.SC2019-029656/20.11.2019 efectuat de SC " FIDOX" SRL. Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi...
... şi Proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr. 1572/15.11.2013 încheiat cu S.C. GELLICA S.R.L.. Raportat la faptul că S.C. GELLICA S.R.L., nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 17.09.2019 Comisia...

Consiliul Local Timișoara

9/14.01.2020 Privind atribuirea în folosinţă gratuită, cu contract de comodat pe o perioadă de 5 ani a spaţiului cu altă destinaţie -SAD.5 situat în Timişoara, Piaţa Victoriei nr.1B, către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara

14.01.2020

... destinaţie situat în Timişoara, str.Piaţa Victoriei nr.1B către Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, pentru arhiva acestei structuri; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prignoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

8/14.01.2020 privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de servicii si activitati necesare exploatarii si intretinerii cimitirelor umane din Municipiul Timisoara situate in Calea Sagului, str. Rusu Sirianu si Calea Stan Vidrighin fosta Calea Buziasului

14.01.2020

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...
..., asigurând totodată la bugetul local o sursă financiară, prin plata unei redevenţe anuale pe toată perioada contractului de prestări servicii. 2 Cod FO 53-01 ver.1 La fundamentarea prezentului studiu au fost luate în considerare toate serviciile şi...

Consiliul Local Timișoara

6/14.01.2020 Privind operaţiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz (partea a II-a)

14.01.2020

... nr.SC2020-000683/14.01.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

5/14.01.2020 privind operaţiunea de primă înscriere in Cartea Funciara a strazilor din zona Kuncz

14.01.2020

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

4/14.01.2020 Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului înscris în CF nr.449253 Timişoara, nr.cad. NOU 449253, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către PIŢU IOV

14.01.2020

...; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

3/14.01.2020 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC KOBER SRL

14.01.2020

... Juridic din data de 06.12.2019 - Anexă la raportul de specialitate nr. CT2019 - 7664/05.12.2019 ; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

2/14.01.2020 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului înscris în CF nr.446050 Timişoara, nr.top.446050, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către STEPANESCU LUCIAN ILIE

14.01.2020

.../02.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi...

Consiliul Local Timișoara

1/14.01.2020 privind aprobarea cuantumului premiilor care urmează a fi acordate în urma organizării concursului de soluţii cu tema "Centrul pentru Artă, Tehnologie şi Experiment, MultipleXity", Timişoara

14.01.2020

..., buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul...
... bugetul local al Municipiului Timişoara, secțiunea dezvoltare pentru premiul I, respectiv secțiunea funcționare pentru premiile II și III. Astfel, urmează elaborarea documentelor concursului şi lansarea acestuia la începutul anului curent, astfel...

Consiliul Local Timișoara

814/23.12.2019 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019

23.12.2019

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 814/23.12.2019 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019 23.12.2019 Hotararea Consiliului Local 814/23.12.2019 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... specialitate nr. SC2019 - 033582/23.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru...

Consiliul Local Timișoara

650/23.12.2019 privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Calea Urseni, nr.191 înscris în CF435972, cu nr. topografic 435972 în suprafaţă de 677 mp. proprietari PAU GHEORGHE şi PAU CORNELIA, conform HCL 266/20.12.2016 modificată prin HCL 314/2017

23.12.2019

... intravilan din data 06.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

649/23.12.2019 Privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Ciocârliei,nr.50 înscris în CF nr. 435288, cu nr. topografic 19059/1 în suprafaţă de 2052 mp, proprietar DEHELEAN CAIUS ANDREI, conform HCL 266/20.12.2016 modificată prin HCL 314/2017

23.12.2019

... în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii...

Consiliul Local Timișoara

648/23.12.2019 Privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Soarelui, nr.3/1, înscris în CF420118, cu nr. topografic 7430/1/2 în suprafaţă de 1273 mp. proprietar SPORER PETRU, conform HCL 266/20.12.2016 modificată prin HCL 314/2017

23.12.2019

... Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii...

Consiliul Local Timișoara

647/23.12.2019 Privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul Municipiului Timişoara, strada Avram Imbroane, Nr. 64-66, înscris în CF 405752, cu nr. topografic 3546/1 în suprafaţă de 38.458 mp proprietar STEINGASZNER GEZA PAVEL, STEINGASZNER ALEXANDRU IONEL şi TEODORESCU MARTA, conform HCL 266/20.12.2016 modificată prin HCL 314/2017

23.12.2019

... teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilan din data de 06.12.2019; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...