keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

175/18.05.2020 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2019

18.05.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 175/18.05.2020 Privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2019 18.05.2020 Hotararea Consiliului Local 175/18.05.2020 Privind aprobarea contului de execuţie...
... al bugetului local al Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2019 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având in vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local nr. SC2020 - 10024...

Consiliul Local Timișoara

171/30.04.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara pentru depunerea si implementarea proiectului „Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea centru cultural si educational Kuncz" Timisoara prin POR 2014-2020

30.04.2020

..., 21.4.48.01.03 -“Prefinanţare ”,codul IBBAN RO85TREZ62121A480103XXXX, 21.4A.42.69.00 -“Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulăriii proiectelor finanţate din fonduri externe neramburasbile (FEN) postaderare aferente...
... parteneriat. UAT Municipiul Timişoara îşi cuprinde în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor din proiect, asumate conform...

Consiliul Local Timișoara

169/30.04.2020 privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Eroilor"

30.04.2020

... cofinanţarea proiectului din bugetul local în sumă de 2.411.774,10 lei (cu TVA). Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului...
...) : 6.434,00749 mii lei (inclusiv TVA) 1.427,33711 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 5.734,36878 mii lei (inclusiv TVA) 1.272,12742 mii euro (inclusiv TVA) Surse de finantare a proiectului 1. Buget de stat 4.022,23339 mii lei 2. Buget...

Consiliul Local Timișoara

168/30.04.2020 privind modificarea şi completarea Contractului de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreţinere a serviciului de iluminat public şi iluminat festiv de sărbători din Timişoara" aprobat prin art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 377/17.07.2018

30.04.2020

... alineat, alineatul (5), care va avea următorul conţinut: ,,După aprobarea bugetului local/rectificarea acestuia, în fiecare an, se va încheia, dacă este cazul, de către executivul Primăriei Municipiului Timişoara, un act adiţional la prezentul...
...: ,, După aprobarea bugetului local/rectificarea acestuia, în fiecare an, se va încheia, dacă este cazul, de către executivul Primăriei Municipiului Timișoara, un act adițional la prezentul contract”. Art. 2: Celelalte prevederi ale contractului privind...

Consiliul Local Timișoara

165/30.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societatea de Transport Public Timişoara SA

30.04.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 165/30.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societatea de Transport Public Timişoara SA 30.04.2020 Hotararea Consiliului Local 165/30.04.2020 privind aprobarea...
... bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societatea de Transport Public Timişoara SA Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-8618/10.04.2020, al Primarului...

Consiliul Local Timișoara

164/30.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA

30.04.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 164/30.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA 30.04.2020 Hotararea Consiliului Local 164/30.04.2020 privind aprobarea bugetului...
... SA cu nr. CDE2020- 447/27.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020; Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Societăţii Drumuri Municipale Timişoara SA nr. 13/27.04.2020; Având în vedere...

Consiliul Local Timișoara

163/30.04.2020 Privind Aprobarea fazei DALI pentru obiectivul "DALI+PT+DTAC, Documentatie pentru avizare şi autorizare ISU, Refacere reţele exterioare şi interioare, redimensionare şi relocare rezervor apă pentru compartimentele de incendiu din incinta Spitalului Clinic de Urgenţă L. Ţurcanu, Timişoara- str. I. Nemoianu- Dr. L. Gabor, colţ cu str. Brăila"

30.04.2020

... obiectivul de investitii. Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timisoara, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind...
... — compartimentul I-25919m*/D+P+3E+M Compartimentul II-38525m*/D+P+6E e. Surse de finanțare: Bugetul local al Municipiului Timisoara III.CONSTATĂRILE COMISIEI: Prezentul aviz se referă doar la clădirea Cl PEDIATRIE V.RECOMANDĂRILE COMISIEI : BIROUL...

Consiliul Local Timișoara

157/30.04.2020 Privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum si amenzilor pentru anul fiscal 2021

30.04.2020

... bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. „Reguli de rotunjire: (i)rotunjirea se aplică la fiecare tip...
... modificările şi completările ulterioare, prin rotunjire se înțelege operaţiunea de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când...

Consiliul Local Timișoara

156/30.04.2020 Privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2019

30.04.2020

... persoane e, mai mici de 40 lei, în suma totală de 85338 lei - 85338 lei creante fiscale mai mici de 40 lei, datorate si neachitate de debitorii persoane fizice - Anexa 1. Executarea silită a contribuabililor care au restanţe la bugetul local presupune din...
..., datorate și neachitate de debitorii persoane fizice, evidentiate în Anexa 1 la prezentul raport, parte integranta din acesta. Cod FO53-01,Ver.2 Arătăm că, executarea silită a contribuabililor care au restanţe la bugetul local presupune din partea...

Consiliul Local Timișoara

155/30.04.2020 Privind aprobarea cererii de finanţare "Construire sală de sport la Şcoala Generală nr.25 din Timişoara", cod SMIS 122504, şi a cheltuielilor aferente

30.04.2020

... proiectului "Construire sală de sport la Şcoala Generală nr.25 din Timişoara", cod SMIS 122504 în cuantum de 9.050.302,93 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 9.050.302,93 lei. Art. 3: Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei...
... aprobarea prin HCL a Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente. Valoarea totala a investiţiei conform bugetului proiectului este de 9.050.302,93 lei (inclusiv TVA), din care: - valoare totală eligibilă 9.050.302,93 lei ( inclusiv TVA...

Consiliul Local Timișoara

154/30.04.2020 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A.

30.04.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 154/30.04.2020 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A. 30.04.2020 Hotararea Consiliului Local 154/30.04.2020 Privind...
... aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor de performanţă pentru anul 2020 al S.C. HORTICULTURA S.A. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul de aprobare nr SC2020 - 8679/13.04.2020 al Primarului Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

153/30.04.2020 Privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie

30.04.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 153/30.04.2020 Privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare...
... a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie 30.04.2020 Hotararea Consiliului Local 153/30.04.2020 Privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2019, din prestarea...

Consiliul Local Timișoara

150/30.04.2020 Privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1599/02.05.2017 încheiat cu S.C. NEUROPSHY MED S.R.L.

30.04.2020

... investiția pentru amenajarea spațiului, inclusiv autorizația de construire pentru schimbări tâmplărie și montaj aparat AC, pentru amortizarea inevstițiilor efectuate și raportat la faptul că SC NEUROPSHY MED SRL, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa...
... aparat AC, pentru amortizarea inevstițiilor efectuate și raportat la faptul că SC NEUROPSHY MED SRL, nu are datorii la bugetul local, în şedinţa din data de 06.02.2020 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate...

Consiliul Local Timișoara

142/27.04.2020 privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

27.04.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 142/27.04.2020 privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă...
... Timişoara 27.04.2020 Hotararea Consiliului Local 142/27.04.2020 privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 1.000.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă...

Consiliul Local Timișoara

140/27.04.2020 Privind aprobarea utilizarii din fondul de rezerva bugetara aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei catre Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes

27.04.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 140/27.04.2020 Privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei catre Spitalului Clinic de Boli Infectioase si...
... Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes 27.04.2020 Hotararea Consiliului Local 140/27.04.2020 Privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 2.000.000 lei catre Spitalului...

Consiliul Local Timișoara

139/27.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

27.04.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 139/27.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 27.04.2020 Hotararea Consiliului Local 139/27.04.2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; În conformitate cu prevederile art. 1, art. 4, alin. 1, art. 5, art. 19, alin. 1 şi 2 si art. 20, alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 23 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale...

Consiliul Local Timișoara

138/31.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020

31.03.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 138/31.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 31.03.2020 Hotararea Consiliului Local 138/31.03.2020 Privind aprobarea rectificarii bugetului local al...
... bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; Conform Hotărârii Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei...

Consiliul Local Timișoara

133/31.03.2020 privind amânarea la plată a chiriei pentru imobile destinaţie de sediu social/sedii secundare atribuite prin contracte de închiriere şi/sau concesiune încheiate între Municipiul Timişoara şi operatorii economici a căror activităţi economice au fost suspendate conform prevederilor art. 1 din Ordonanţa Militară nr. 1/17.03.2020, art. 1, art. 2 din Ordonanţa Militară nr. 2/21 martie 2020

31.03.2020

... stării economice a operatorilor menţionati dar şi asupra bugetului local în sensul că lipsa unor asemenea măsuri poate conduce la sistarea activităţilor economice pe termen lung sau chiar definitiv, aspect care, pe termen mediu şi lung, este de...
... natură a afecta însăşi bugetul local în privinţa veniturilor realizate; De asemenea se impune aplicarea imperativă a art. X din OUG 29/2020 - privind unele măsuri economice și fiscal bugetare „(1) Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și...

Consiliul Local Timișoara

132/31.03.2020 Privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 200.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

31.03.2020

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 132/31.03.2020 Privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 200.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara...
... 31.03.2020 Hotararea Consiliului Local 132/31.03.2020 Privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară aferent Bugetului Local al Municipiului Timisoara pe anul 2020 a sumei de 200.000 lei catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă...

Consiliul Local Timișoara

129/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DEPOZITARE, PRODUCTIE NEPOLUANTA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", zona Calea Şagului, Timişoara

31.03.2020

... presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.  Autorizarea...

Consiliul Local Timișoara

128/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUCŢII INDUSTRIALE NEPOLUANTE, DEPOZITARE, SERVICII ŞI BIROURI", intravilan municipiul Timişoara, zona Torontal, judeţul Timiş, CF nr. 407514 Timişoara

31.03.2020

... vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi...

Consiliul Local Timișoara

127/31.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă mixtă locuinţe colective mici şi individuale şi servicii", str. Calea Buziasului nr. 162, Timişoara

31.03.2020

... Serviciului Juridic din data de 09.03.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2020-002405/24.02.2020; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică...

Consiliul Local Timișoara

123/31.03.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Amenajare străzi zona Blaşcovici"

31.03.2020

... parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2: Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie. Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local. Art.4: Obiectivul de...
... pentru ebcuţia lucrărilor proiectate este estimată la 12 luni. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi Ținând cont de prevederile: - 0.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat şi Ordinul nr.49/27.01.1998 pentru...

Consiliul Local Timișoara

121/31.03.2020 privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecţie pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administraţie la Societatea de Transport Public Timişoara SA

31.03.2020

... pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome...