keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 97/03.05.2001 privind reglementarea situaţiei spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situate în clădirea Palatului Culturii - Timişoara

03.05.2001

Hotararea Consiliului Local 97/03.05.2001
privind reglementarea situaţiei spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situate în clădirea Palatului Culturii - Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2001- 6015/18.04.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 24/23.02.1999 - privind atribuirea în folosinţă gratuită a clădirii Palatul Culturii din Timişoara, în favoarea Teatrului Naţional Timişoara, Operei Române Timişoara, Teatrului de Stat Csiky Gergely Timişoara şi Teatrului German de Stat Timişoara;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(g) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se închiriază de către Primăria Municipiului Timişoara, în următoarele condiţii:
a) în cazul existenţei unor contracte de inchiriere în derulare, acestea se preiau de către Primăria Municipiului Timişoara, chiriile achitându-se astfel: (1) chiria care este superioară celei rezultate prin aplicarea tarifelor prevăzute în H.C.L. nr. 42/2000, rămâne la valoarea respectivă; (2) chiria care este inferioară celei rezultate prin aplicarea tarifelor prevăzute în H.C.L. nr. 42/2000, se modifică aducându-se la valoarea rezultată prin aplicarea tarifelor prevăzute în H.C.L. nr. 42/2000; (3) chiria care nu este stabilită în lei, se calculează prin transformarea acesteia în lei, conform cursului B.N.R. de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dar nu mai mică decât valoarea rezultată prin aplicarea tarifelor prevăzute în H.C.L. nr. 42/2000.
b) în celelalte cazuri, Primăria Municipiului Timişoara, încheie contractele de închiriere, conform legislaţiei în vigoare.

Art.2: La expirarea contractelor de închiriere, Consiliul Local al Municipiului Timişoara va hotărâ cu privire la destinaţia şi modul de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, menţionate la art.1.

Art.3: Sumele încasate în urma închirierii acestor spaţii sunt destinate pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu reparaţiile şi întreţinerea clădirii Palatului Culturii.

Art.4: Dreptul de folosinţă gratuită acordat prin H.C.L. nr. 24/1999 Teatrului Naţional Timişoara, Operei Române Timişoara, Teatrului de Stat Csiky Gergely Timişoara şi Teatrului German de Stat Timişoara, se menţine pentru sălile de spectacole şi spaţiile anexe necesare desfăşurării activităţii acestor instituţii.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Teatrului Naţional Timişoara;
- Operei Române Timişoara;
- Teatrului de Stat Csiky Gergely Timişoara;
- Teatrului German de Stat Timişoara;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI