keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 95/03.05.2001 privind arondarea pe zone a consilierilor locali în municipiul Timişoara

03.05.2001

Hotararea Consiliului Local 95/03.05.2001
privind arondarea pe zone a consilierilor locali în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001- 6176/19.04.2001 al Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte, Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederilor art.20 al. 3 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă delimitarea în 13 zone a municipiului Timişoara, conform Anexei 1, în vederea desfăşurării de către consilierii locali a activităţilor prevăzute în Referatul Primarului Muncipiului Timişoara .

Art.2: Se aprobă, pe durata mandatului de consilier, arondarea pe zone a consilierilor locali în municipiul Timişoara, conform Anexelor 2 şi 3.

Art.3: Anexele 1, 2, 3 şi Referatul Primarului Municipiului Timişoara fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Consilierilor locali;
- Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI