keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 94/30.03.2004 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi R.A. Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2004

30.03.2004

Hotararea Consiliului Local 94/30.03.2004
privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi R.A. Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. SC2004-5297/23.03.2004 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii ,prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică , drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr.45/2003 - privind finanţele publice locale;
Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutica a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România, modificată;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 148/2000 - pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
În baza prevederilor art. 10, lit. (j) din Legea nr. 42/1990 - pentru cinstirea eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, eroilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 15, lit. (b) din Legea nr .44/1994 - privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război;
Având în vedere prevederile art. 6, alin. 2, lit. (b) din Decretul Lege nr. 118/1990 - privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, republicat;
Având în vedere solicitarea cu nr. RE2003-332802.12.2003 a Serviciului Maltez din România, filiala Timişoara;
Având în vedere solicitarea cu nr. RE2003-3329/02.12.2003 a Uniunii Generale a Pensionarilor din România, filiala Timişoara şi Consiliului Persoanelor Vârstnice, Timişoara
Având în vedere Protocolul de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2004;
În baza adresei R.A. Transport Timişoara nr. 3431/22.03.2004 privind aprobarea de către Consiliul de Administraţie al R.A. Transport Timişoara a Protocolului de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Trnasport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(d) şi (s) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;
HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi R.A. Transport Timişoara pentru acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara în anul 2004, protocol care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 319/2003 completată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2004, privind acordarea de înlesniri la transportul în comun pe anul 2004 în municipiul Timişoara.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Edilitară a Primăriei Municipiului Timişoara şi R.A. Transport Timişoara.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale


Presedinte de sedinta
IULIANA FLORESCU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Protocol_pt_facilitati_RATT-Primaria_TM.pdf

1

Anexa la HCL 94 Din data de 30.03.2004

Protocol de acordare a facilităţilor unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara

Art. 1. Începând cu data de 01.04.2004 se acordă înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun astfel: a) pensionarii din Municipiul Timişoara cu un venit lunar sub 1.500.000 lei vor circula gratuit pe bază de

abonamente eliberate de R.A.T.T. Abonamentele se vor elibera la prezentarea cuponului de pensie; b) persoanele peste 70 de ani cu domiciliul în Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe baza

buletinului sau cărţii de identitate. Costurile acestui serviciu gratuit se acoperă de la bugetul local, reprezentând suma lunară medie a decontată acestor persoane în trimestrul I al anului 2004;

c) gratuitate pe mijloacele de transport în comun pe raza Municipiului Timişoara pentru beneficiarii

Legii 42/1990, Legii 44/1994, Decretului Lege 118/1990, Ordonanţei de Guvern 105/1999, Legii 189/2000, Legii 309/2002. De prevederile prezentului articol beneficiază şi persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 primind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor putea circula pe baza legitimaţiilor emise şi vizate la zi de asociaţiile din care fac parte. Toate asociaţiile au obligaţia să transmită anual Regiei Autonome de Transport Timişoara listele persoanelor beneficiare. Beneficiarii Legii 416/ vor putea circula pe mijloacele de transport în comun în baza adeverinţelor emise de Serviciul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

d) pensionarii cu domiciliul în Municipiul Timişoara cu pensie între 1.500.000 lei – 2.500.000 lei

beneficiază de reducere 50% din costul abonamentelor pe bază de legitimaţii de călătorie eliberate de R.A.T.T.;

e) reducere 50% a costului abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pe o perioadă de 2 luni,

donatorilor onorifici de sânge şi plasmă. Aceştia vor circula pe baza legitimaţiilor de călătorie eliberate de R.A.T.T.;

f) reducere 20% a costului abonamentelor, pe 1 sau 2 linii cetăţenilor din Municipiul Timişoara, precum

şi elevilor şi studenţilor care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Reducerile se acordă pe baza carnetului de elev sau student vizat la zi.

g) elevii până la nivelul clasei a IV a, inclusiv, care frecventeză instituţiile de învăţământ din municipiul

Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport în comun şi vor circula pe baza carnetului de elev vizat la zi, pe perioada anului şcolar, exceptând vacanţele şi zilele de sâmbătă şi duminică.

h) gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii Casei Faenza, pe baza legitimaţiei de

serviciu. Casa Faenza are obligaţia de a transmite R.A. Transport Timişoara lista cu angajaţii, precum şi orice modificări ulterioare.

2

i) gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii serviciului SALVO pe baza legitimaţiei

de serviciu. Serviciul SALVO are obligaţia de a transmite R.A. Transport Timişoara lista cu angajaţii, precum şi orice modificări ulterioare.

j) gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru 10 activişti sociali care deservesc Uniunea

Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiş, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor are obligaţia de a transmite R.A. Transport Timişoara lista cu angajaţii, precum şi orice modificări ulterioare.

k) gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru angajaţii Serviciului de Ajutor Maltez din

România, filiala Timişoara, care asigură asistenţa la domiciliu a persoanelor vârstnice. Serviciul de Ajutor Maltez are obligaţia de a transmite R.A. Transport Timişoara lista cu angajaţii, precum şi orice modificări ulterioare.

l) Primarul Municipiului Timişoara dispune, prin dispoziţie, pe baza unei anchete sociale, acordarea de

abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele care reprezintă cazuri sociale deosebite, până la valoarea de 100.000.000 lei/an.

Art. 2. Gratuităţile şi reducerile acordate în anul 2004 la transportul urban de călători se vor acorda până la concurenţa sumelor aprobate prin Bugetul Local. Facilităţile prezentate în prezentul protocol nu sunt valabile pe cursele expres.

PRIMAR, DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU VICEPRIMAR, DOREL BORZA DIRECTOR ROMULUS KOMOZ DIRECTOR ECONOMIC, ADRIAN BODO

3