keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 91/22.04.2003 privind actualizarea devizului general al investiţiei ,,Extindere reţea de apă pe str. Armoniei" şi modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.331/2001

22.04.2003

Hotararea Consiliului Local 91/22.04.2003
privind actualizarea devizului general al investiţiei ,,Extindere reţea de apă pe str. Armoniei" şi modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.331/2001


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003-6315/ 11.04.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.331/ 27.11.2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investiţiei ,,Extindere reţea de apă pe str. Armoniei" în Municipiul Timişoara.
Având în vedere Protocolul de colaborare în vederea executării reţelei de apă - canal, nr.RE2003-364/ 01.04.2003.
În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr.189 /1998 privind finanţele publice locale, modificată.
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea devizului general al investiţiei "Extindere reţea de apă pe strada Armoniei", aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 331/2001, de la valoarea de 2.376.000 mii lei la valoarea de 2.998.512 mii lei conform Anexei , care face parte integrantă din prezenta hotătâre.
Art.2: Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.331/2001 astfel: ,,Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din bugetul local, cap.96.02.12. , "Lucrări apă cu contribuţia cetăţenilor- strada Armoniei".
Contribuţia cetăţenilor se face conform Protocolului de Colaborare nr.RE2003-364/ 01.04.2003".
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţia Patrimoniu,
- Direcţia Urbanism,
- Direcţia Juridice,
- Biroul Relaţii Publice,
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
DAN RADOSLAV
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI