keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 8/26.06.2012 privind constituirea Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara

26.06.2012

Hotararea Consiliului Local 8/26.06.2012
privind constituirea Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2012 - 15183/26.06.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.19 alin.1, art.21 alin.1,2 şi 3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
În baza Hotărârii Guvernului nr.548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se constituie Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara având următoarea componenţă:
- NICOLAE ROBU Primarul Municipiului Timişoara - preşedinte;
- IOAN COJOCARI Secretarul Municipiului Timişoara - secretar;
- MARTIN STAIA Director Direcţia Patrimoniu - membru;
- CIPRIAN SILVIU CĂDARIU Instituţia Arhitectului Şef - membru;
- GENTIMIR TEODORA Consilier Juridic-Serviciul Juridic - membru;
- SMARANDA HARACICU Director Direcţia Economică - membru

Art.2: Comisia Specială va fi sprijinită de următori membri
- DUMITRESCU GHEORGHE Consilier Serviciul Fond Funciar - membru;
- URSU PAUL SEBASTIAN Consilier Serviciul Fond Funciar - membru înlocuitor;
- VASILE CIUPA Director Direcţia de Mediu - membru;
- ADRIAN SEMEREDI BERE Şef Serviciu Avize Mediu Urban - membru înlocuitor;
- CHIŞ CULIŢĂ Director Direcţia Tehnică - membru;
- DIANA ROF Consilier Banca de Date Urbană - membru;
- DAN ROBESCU Şef Serviciu Banca de Date Urbană - membru;
- CIEV ZAHARIE Consilier Compartiment Carte Funciară - membru;


Art.3: La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.81/28.02.2012 - privind modificarea componenţei Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 213/13.07.1999.

Art 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Instituţia Arhitectului Şef şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţia Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Membrilor comisiei;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI