Consiliul Local Timisoara

Hotararea 86/23.02.2018 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara Piaţa Alexandru Mocioni nr.1

23.02.2018

Hotararea Consiliului Local 86/23.02.2018
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara Piaţa Alexandru Mocioni nr.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-1907 din 29.01.2018, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-1907 din 29.01.2018, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-1907 din 29.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură,ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.CT2017-7020 din 15.11.2017, prin care doamna Laichici Lilica, proprietar al apartamentului nr.1, situat în imobilul din Piaţa Al. Mocioni nr.1, înscris în C.F. col. nr.406513-C1-Timişoara(conversie a C.F. nr.5085), nr. topo.12215, solicită concesionarea unei suprafeţe de 32 m.p., în vederea extinderii apartamentului, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.452/10.10.2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.596/09.12.2014;
Având în vedere adresa CT2017-7020 din 26.01.2018, a Serviciului Juridic ;
Având în vedere adresa CT2017-7020 din 11.01.2018, a Compartimentului Administrare Fond Funciar ;
Conform dispoziţiilor art. 10, alin. (2), din Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiei cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara, Piaţa Alexandru Mocioni nr.1, înscris în C.F. nr. 406513-Timişoara (conversie a C.F. nr. 5085), nr. topo. 12215, în suprafaţă de 818 m.p.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică - Biroul Evidenţa Patrimoniului şi Direcţia Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Doamnei Laichici Lilica;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI-TERENURI Nr. SC2018-1907 din 29.01.2018

EXPUNERE de MOTIVE, PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de

locuinţă, situat în Timişoara Piața Alexandru Mocioni nr.1

Prin adresa nr.CT2017-7020 din 15.11.2017, domna Laichici Lilica, proprietar al apartamentului nr.1, situat în imobilul din Piața Al. Mocioni nr.1, înscris în C.F. col. nr.406513-C1-Timişoara(conversie a C.F. nr.5085), nr. topo.12215, solicită concesionarea unei suprafeţe de 32 m.p., în vederea extinderii apartamentului, conform prevederilor H.C.L. nr.452/10.10.2014, modificată prin H.C.L. nr.596/09.12.2014;

Din înscrisurile în C.F. nr.5085-Timișoara, poz.B6-7, rezultă că, apartamentul nr.1 din imobilul menționat mai sus, a fost cumpărat de către foștii chiriași, în baza Legii nr.112/1995.

Conform înscrisului în C.F. nr.406513-Timişoara, poz.B2, terenul este inclus în domeniul public al municipiului Timişoara, atestat prin H.G. nr.849/2009 ;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.596/2014, doar terenurile aflate în proprietatea statului sau a municipiului Timișoara, pot face obiectul concesiunii, în vederea extinderilor construcțiilor cumpărate în baza Legii nr.112/1995 ;

Conform dispoziţiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998 - privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local ;

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre, privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara Piața Alexandru Mocioni nr.1, înscris în C.F. nr. 406513- Timişoara(conversie a C.F. nr.5085), nr. topo.12215, în suprafaţă de 818 m.p.

PRIMAR, VICEPRIMAR,

Nicolae Robu Farkas Imre

p. DIRECTOR, Mihai Boncea

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI-TERENURI Nr. SC2018- 1907 din 29.01.2018 RAPORT de SPECIALITATE,

privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de

locuinţă, situat în Timişoara Piața Alexandru Mocioni nr.1

Având în vedere adresa nr.CT2017-7020 din 15.11.2017, prin care domna Laichici

Lilica, proprietar al apartamentului nr.1, situat în imobilul din Piața Al. Mocioni nr.1, înscris în C.F. col. nr.406513-C1-Timişoara(conversie a C.F. nr.5085), nr. topo.12215, solicită concesionarea unei suprafeţe de 32 m.p., în vederea extinderii apartamentului, conform prevederilor H.C.L. nr.452/10.10.2014, modificată prin H.C.L. nr.596/09.12.2014;

Din înscrisurile în C.F. nr.5085-Timișoara, poz.B6-7, rezultă că, apartamentul nr.1 din imobilul menționat mai sus, a fost cumpărat de către foștii chiriași, în baza Legii nr.112/1995.

Conform înscrisului în C.F. nr.406513-Timişoara, poz.B2, terenul este inclus în domeniul public al municipiului Timişoara, atestat prin H.G. nr.849/2009 ;

Conform prevederilor H.C.L. nr.596/2014, doar terenurile aflate în proprietatea statului sau a municipiului Timișoara, pot face obiectul concesiunii, în vederea extinderilor construcțiilor cumpărate în baza Legii nr.112/1995 ;

Având în vedere adresa CT2017-7020 din 26.01.2018, a Serviciului Juridic, prin care ne informează că, pentru imobilul situat în Timişoara, Piața Alexandru Mocioni nr.1, nu figurează litigii pe rolul instanţelor de judecată;

Având în vedere adresa CT2017-7020 din 11.01.2018, a Compartimentului Administrare Fond Funciar, prin care ne informează că, imobilul menţionat mai sus, nu figurează a fi solicitat de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora;

Din evidențele Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Biroul Clădiri, rezultă că, la data prezentei, imobilul respectiv, nu figurează notificat în baza Legii nr.10/2001 şi nici în baza O.U.G. nr. 94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din România;

Conform dispoziţiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.

Cod FO53-01,Ver.1

Având în vedere cele menţionate mai sus, în vederea întocmirii procedurii de concesionare a terenului aferent construcţiilor cumpărate în baza Legii nr.112/1995, conform prevederilor H.C.L. nr.452/10.10.2014, modificată prin H.C.L. nr.596/09.12.2014, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre, privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiilor cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara Piața Alexandru Mocioni nr.1, înscris în C. F. nr.406513-Timişoara(conversie a C.F. nr.5085), nr. topo.12215, în suprafaţă de 818 m.p.

p.DIRECTOR, ŞEF BIROU, Mihai Boncea Călin-Nicuşor Pîrva

CONSILIER,

Ilie Dumbravă

Cod FO 53-01, Ver.1