keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 85/14.04.1998 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare retea termica secundara, imobile Calea Buziasului nr.22, 38, 36, 34 si 15/2"

14.04.1998

Hotararea Consiliului Local 85/14.04.1998
privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare retea termica secundara, imobile Calea Buziasului nr.22, 38, 36, 34 si 15/2"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0982106/V/ al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor publice;
Avand in vedere prevederile prevazute in Anexa nr. 18 din Legea nr.72/1997 a bugetului de stat pe anul 1997;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie locala, juridica ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.20 lit.(c),(e), (g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art.28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Modernizare retea termica secundara,imobile Calea Buziasului nr.22, 38, 36, 34
si 15/2" la valoarea de 482.597.715 lei, potrivit documentatiei care se
anexeaza.


Art.2:Cuaducerea laindeplinire aprezenteihotarari se incredinteaza Directia
Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Regia Autonoma de
Termoficare "CALOR" Timisoara.


Art.3: Prezenta hotarare se comunica: Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei RelatiiComunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Regiei Autonome de Termoficare "CALOR" Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza