keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 81/09.09.2016 privind aprobarea adeziunii Municipiului Timişoara la Asociaţia „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA" în calitate de membru şi desemnarea reprezentantului Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a membrilor asociaţiei

09.09.2016

Hotararea Consiliului Local 81/09.09.2016
privind aprobarea adeziunii Municipiului Timişoara la Asociaţia „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA" în calitate de membru şi desemnarea reprezentantului Municipiului Timişoara în cadrul Adunării Generale a membrilor asociaţiei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-19497/08.08.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere invitaţia nr.SC2016-18647/28.07.2016 a Asociaţiei "GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA", de adeziune a Municipiului Timişoara la asociaţie, în calitate de membru;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă adeziunea Municipiului Timişoara la Asociaţia "GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA", persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, cu sediul în Timişoara, strada Ismail nr.8, camera 1, judeţul Timiş, potrivit Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei prezentate în Anexele 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea depunerii cererii de sprijin pregătitor pentru animarea comunităţii din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori şi înfiinţarea parteneriatelor public - private cu scopul elaborării strategiilor de dezvoltare locală integrată, în conformitate cu Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Art.2: Se aprobă numirea reprezentantului Municipiului Timişoara în Adunarea Gererală a membrilor Asociaţiei "GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA", în persoana Domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI, Director Executiv Direcţia de Mediu, Primăria Municipiului Timişoara.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Arhitectului Şef;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociaţiei "GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA"
- Domnului Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: ATTHSPPP.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ,

JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU Nicolae ROBU

Biroul Monitorizare și Protecție Mediu

SC2016 - / .08.2016

REFERAT

privind aprobarea adeziunii Municipiului Timișoara la Asociaţia „GRUPUL DE ACȚIUNE

LOCALĂ TIMIȘOARA” și numirea unui reprezentant în Adunarea Generală a asociației

Prin adreasa nr.1/12.07.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.SC2016-18647/

28.07.2016, Asociația „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA” lansează invitația de aderare

a Municipiului Timișoara la această asociație, invitație care are la bază discuții prealabile purtate între

reprezentanții celor două entități cu privire la oportunitățile de finanțare prin Programul Operațional

Capital Uman și prin Programul Operațional Regional.

Conform Actului constitutiv și Statutului Asociației „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA”

(anexate alăturat), aceasta este o persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă,

organizată potrivit O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații și are ca membrii fondatori:

Universitatea „POLITEHNICA” Timișoara, Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Colinele Recaș”,

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru”, S.C. „CATALIN ȘI CATALINA” S.R.L.,

Asociația ”Europa pentru Studii Politice și Educație Civică”, Fundația „CARDIOPREVENT”, Fundația

pentru Cultură și Învățământ Ioan Slavici și Centrul Reformat Timișoara.

Asociația „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA” este înregistrată la Registrul Special

Asociații, conform Legii nr.246/2005 la nr.59/18.05.2016, având Codul de Înregistrare Fiscală nr.

36256655. Nivelul cotizației anuale a membrilor nu a fost stabilit, urmând a se proceda, conform art. 18

alin.3 din Statut la reglementarea acestui aspect în cadrul primei Adunări Generale a membrilor.

Având în vedere scopul, obiectivele și activitățile Asociației „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ

TIMIȘOARA” stabilite prin Statut – Capitolul II, precum și oportunitatea de dezvoltare strategică a

zonelor urbane și periurbane/metropolitane ale Timișoarei, printr-o abordate de tip „buttom-up”, bazată

pe nevoile identificate în zona eligibilă cuprinsă între Calea Lugojului și Calea Buziașului, prin accesarea

de fonduri europene;

Având în vedere interesul comun a membrilor Asociației „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ

TIMIȘOARA” și a Municipiului Timișoara, nevoia de dezvoltare durabilă și oportunitatea de accesare a

unor fonduri prin diferite programe europene, regionale sau naționale,

PROPUNEM:

1. Aprobarea aderării Municipiului Timișoara la Asociația „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA”, cu sediul în Timișoara, strada Ismail nr. 8, camera 1, județul Timiș, înființată potrivit

Actului Constitutiv și Statutului Asociației prezentate în Anexă;

2. Aprobarea împuternicirii Domnului Primar Nicolae ROBU să semneze toate documentele care privesc adeziunea Municipiului Timișoara la Asociația „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ

TIMIȘOARA”.

3. Aprobarea numirii Domnului Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI – Director Executiv al Direcției de Mediu ca reprezentant al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a

Asociaţiei „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘOARA”, potrivit nominalizării făcute de

Primarul Municipiului Timișoara, Domnul Nicolae ROBU, în data de 03.08.2016.

VICEPRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

Dan DIACONU Adrian – Amedeo BERE - SEMEREDI

Resp. Biroul Monitorizare și Protecție Mediu, CONSILIER,

Adina BUMBU Iudit BERE - SEMEREDI

SERVICIUL JURIDIC, Red., Dact: BSI, Ex.2: 01.08.2016.

Atasament: ATTFOOCH.pdf

STATUT ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA” ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA” este persoana juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ai cărei membrii fondatori sunt: 1. Subscrisa UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA, având cod de identificare fiscală 4269282, cu domiciliul fiscal în mun. Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 2, jud. Timiş, reprezentată de Director General Administrativ, STAICU FLORENŢIU, cetăţean român, cu domiciliul în Sat Dumbravita (Comuna Dumbravita), str. Mesteacanului, nr. 4, Judeţ Timiş, CNP 1601223354793, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii Politehnica Timişoara, 2. Subscrisa ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ COLINELE RECAŞ, având cod de identificare fiscală 33867743, cu domiciliul fiscal în oraş Recaş, str. Sfânta Treime, nr. 6, jud. Timiş, reprezentată legal de WICHLAND CĂTĂLINA-SPERANŢA, cetăţean român, cu domiciliul în mun. Timişoara, str. Titan, nr. 7, sc. A, ap. 4, Judeţ Timiş, CNP 2860516350039, în baza Hotărârii Consiliului Director, 3. Subscrisa ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞUL DE CENTRU, având cod de identificare fiscală 33851860, cu domiciliul fiscal în sat Moşniţa Nouă, comuna Moşniţa Nouă, nr. 272, jud. Timiş, reprezentată legal de SORINCĂU IOAN, cetăţean român, cu domiciliul în sat Moşniţa Nouă, com. Moşniţa Nouă, str. Prinipală, nr. 32, jud. Timiş, CNP 1520916354803, în baza Hotărârii Consiliului Director, 4. Subscrisa CATALIN SI CATALINA SRL, persoană juridică română, cu sediu social în Municipiul Timişoara, str. Nicolae Ilieşu, nr. 4, etaj P, ap. 1, jud. Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş sub J35/1883/25.05.1992, având Cod Unic de Înregistrare 1805963/30.11.1992, reprezentată de TIUCH CLAUDIA-SIMONA, cetăţean român, cu domiciliul în mun. Timişoara, str, Nicolae Ilieşu, nr. 4, ap. 1, Judeţ Timiş, CNP 2860516350038, în baza Hotărârii A.G.A., 5. Subscrisa ASOCIAŢIA EUROPA PENTRU STUDII POLITICE ŞI EDUCAŢIE CIVICĂ, având cod de identificare fiscală 32525343, cu domiciliul fiscal în mun. Timişoara, str. lon Slavici, nr. 75, jud. Timiş, reprezentată de IOVESCU ALEXANDRU ADRIAN, cetăţean român, cu domiciliul în mun. Timişoara, str. Barac lon, nr.2, jud. Timiş, CNP 1870714350053, în baza Hotărârii Consiliului Director, 6. Subscrisa FUNDAŢIA CARDIOPREVENT, având cod de identificare fiscală 20220395, cu domiciliul fiscal în mun. Timişoara, Calea Dorobanţilor, nr. 3, bl. D3, sc. B2, et. 4, ap. 2, jud. Timiş, reprezentată de GAIŢĂ DAN-ION, cetăţean român, cu domiciliul în mun. Timişoara, str. Coriolan Băran, nr. 21, et. 2, ap. 6, Judeţ Timiş, CNP 1620601354746, în baza Hotărârii Consiliului Director, 7. Subscrisa FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT IOAN SLAVICI, având cod de identificare fiscală 12745905, cu domiciliul fiscal în mun. Timişoara, str. Dr. loan Bontila, nr. 21, ap. 2, jud. Timiş, reprezentată de SLAVICI TITUS, cetăţean român, cu domiciliul în mun. Timişoara, str. Dr. loan Bontila, nr. 21, ap. 2, Judeţ Timiş, CNP

1581113354777, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie, 8. Subscrisul CENTRU REFORMAT TIMISOARA, având cod de identificare fiscală 11407680, cu domiciliul fiscal în mun. Timişoara, str. Morarilor, nr. 1b, jud. Timiş, reprezentat de GAZDA ISTVĂN, cetăţean român, cu domiciliul în sat Moşniţa Nouă (com. Moşniţa Nouă), nr. 254, Judeţ Timiş, CNP 1630718140315, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie, denumiţi împreună în cele ce. urmează „Membrii Fondatori”, ne exprimăm unanim voinţa de asociere, în condiţiile prevederilor legale în vigoare pentru realizarea scopului propus al Asociaţiei, în următoarele condiții: CAPITOLULI DENUMIRE, SEDIUL ŞI DURATA Art. 1. Denumirea care se va menţiona în toate actele de constituire, funcţionare, cât şi în documentele emise de către aceasta este: “ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA”. Denumirea a fost rezervată prin verificarea disponibilităţii eliberată de către Ministerul Justiţiei - Serviciul comunicare şi relaţii publice şi denumită în cele ce urmează „Asociaţia”. Art. 2. (1) Asociaţia are sediul social în imobilul aflat în mun. Timişoara, str. Ismail nr. 8, camera 1, jud. Timiş, înscris în Cartea Funciară nr. 438362-C1-U1, a localităţii Timişoara. (2) Asociaţia va putea, ulterior înfiinţării, să-şi schimbe sediul social în baza hotărârii Adunării Generale a Membrilor sau în baza Hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor prezentului înscris. Art. 3. Asociaţia se constituie pe un termen nelimitat, astfel că aceasta se va putea dizolva prin hotărârea Adunării Generale a membrilor, prin dispoziţie judecătorească ori printr-un act legislativ, la orice dată, situaţie în care se va preciza destinaţia patrimoniului acesteia, însa numai în conformitate cu prevederile legale în materie şi a prezentului act. CAPITOLULII SCOPUL, OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI Art. 4. Scopul Asociaţiei este: 1. Elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Capitalul Uman, precum şi alte programe similare care au elemente menite să aducă un aport scopului propus de Asociaţie; 2. Dezvoltarea durabilă a zonelor defavorizate şi/sau marginalizate şi a comunităţilor implicate, prin iniţierea, promovarea şi implementare unor proiecte în concordanţă cu Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei, precum şi cu programele de finanţare europene sau naţionale pe care Asociaţia le va accesa; 3. Utilizarea parteneriatului public - privat în definirea şi implementarea politicilor publice de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii; 4. Promovarea şi conservarea valorilor tradiţionale morale, culturale şi de cult; 5. Dezvoltarea fizică şi intelectuală a tinerilor şi a minorităţilor; 6. Promovarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale; 7. Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului şi facilitarea plasării forţei de

muncă; B. Activităţi de binefacere în sensul: = a. Sprijinirii finalizării diferitelor studii academice sau meşt ugăreşti în, rândul persoanelor cu o situaţie materială precară; Ă Va b. Promovării şi organizării elementelor cultural-tradiţionale; c. Sprijinirii minorităţilor şi a organizaţiilor persoanelor cu diza precum şi parteneriate socio-culturale cu acestea; Subsemnaţii Membrii Fondatori declarăm că Asociaţia va acţiona pentru realizarea scopului propus atât prin eforturi şi fonduri proprii, cât şi prin colaborarea ori asocierea cu alte organizaţii asemănătoare din ţară şi străinătate, cu firme şi asociaţii economice interesate, în limita legislaţiei în vigoare a prezentului statut, a Uniunii Europene şi a convenţilor internaţionale. Art. 5. Obiectivele Asociaţiei sunt: 1. Acţiuni de animare a actorilor publici şi privaţi din zona urbană defavorizată; 2. Elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociaţiei, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen; 3. Investiţii în construcţia, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii în zonele urbane defavorizate (infrastructura de locuinţe - locuinţe sociale, infrastructura medicală şi socială, infrastructură de educaţie, infrastructura de economie socială - întreprinderi de economie socială, investiţii în amenajări ale spaţiului urban degradat - străzi şi spaţii publice nemodernizate, zone verzi neamenajate, etc.) 4. Iniţierea unor proiecte care au ca rol: - sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piața muncii, precum şi pentru participarea la programe de ucenicie şi stagii a persoanelor din cadrul comunitaţilor marginalizate; - activităţi de dezvoltare comunitare integrată — campanii de conştientizare împotriva discriminării, acţiuni specifice pentru creşterea coeziunii şi responsabilitaţii sociale etc.; - sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie, învaţământ primar şi secundar şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin acordarea de pachete integrate; - susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum şi a serviciilor de consiliere, consultanță, formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin; - sprijinirea ocupării persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, în cadrul întreprinderilor sociale; - sprijinirea dezvoltării şi a furnizării de servicii sociale (furnizarea de servicii în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale); - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din zonele urbane defavorizate; 5. implementare operaţiunilor şi a proiectelor care au ca scop atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală; 6. Asociaţia va colabora cu organisme europene asemănătoare, încurajând inovarea şi modernizarea know-how-ului sau descoperirea de noi soluţii la problemele sociale identificate prin Strategia de Dezvoltare Locală;

7. Acţiuni de promovare a parteneriatelor public-private; 8. Asociaţia constituie reprezentarea unitară a intereselor zonale în raport cu organizaţiile publice centrale, naţionale sau internaţionale; Art. 6. (1) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociaţiei. CAPITOLULIII MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII Art. 7. (1) Membrii fondatori sunt consideraţi membrii grupului de iniţiativă, semnatari ai Actului constitutiv, care îndeplinesc condiţiile prevăzute mai sus. (2) Membrii asociaţi sunt persoane juridice şi/sau fizice care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute în prezentul înscris. Art. 8. (1) Calitatea de membru asociat o poate dobândi orice persoană juridică sau fizice, care depune o adeziune scrisă, este de acord cu prevederile prezentului statut şi ale altor reglementări specifice, achită cotizaţia anuală, contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor stabilite şi sunt aprobaţi de către Adunarea Generală a Membrilor, la propunerea unui membru fondator, a unui membru asociat sau a Consiliului Director. (2) Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei poate avea loc prin excluderea de către Adunarea Generală a Membrilor, în următoarele condiţii: a) Nerespectarea prevederilor statutare şi a celorlalte reglementări specifice activităţii Asociaţiei, dacă prin aceasta a fost perturbată activitatea Asociaţiei sau lezate interesele legitime ale acesteia; b) Neplata cotizaţiei, conform regulamentului intern funcţionare şi a prezentului statut; Art. 9. (1) Obligaţiile şi drepturile membrilor sunt: a) Să participe cu drept de vot la luarea tuturor hotărârilor care privesc activitatea Asociaţiei; b) Să aleagă organele de conducere şi să fie aleşi în organele de conducere şi/sau reprezentare ale Asociaţiei; c) Să primească la cerere toate informaţiile solicitate cu privire la activitatea Asociaţiei; d) Să primească cu prioritate publicaţiile editate de Asociaţie; e) Să participe la toate manifestările organizate de Asociaţie, în ţară sau în străinătate, în nume propriu sau ca reprezentant, conferinţe, simpozioane, congrese etc.; f) Să posede legitimaţie de membru; g) Să respecte regulile de moralitate şi responsabilitate civică, precum si regulile de ordine interioara; h) Să-şi respecte integral angajamentele asumate la dobândirea calităţii de membru; i) Să respecte prevederile statutului Asociaţiei; j) Să achite cotizaţia anuala stabilită conform regulamentului intern şi a prezentului înscris. k) Să sprijine desfăşurarea activităţilor Asociaţiei, inclusiv cele de organizare a manifestărilor specifice în ţară şi străinătate.

o operative a Asociaţiei în vederea organizării unor acţiuni specifice, la rezolvare probleme ce sunt de competenţa fiecăruia şi de a participa la Adunările general Asociaţiei. e (2) Membrii Asociaţiei au datoria de a răspunde la chemările co E (3) Membrii se pot retrage unilateral oricând din Asociaţie, cu condiţia finalizării implementării tuturor proiectelor în care Asociaţia este direct implicată, finanţate prin Programele amintite în prezentul înscris şi sub condiţia în care oricare dintre membri, împreună sau separat, nu-şi exercită dreptul de veto acordat pentru această retragere. Indiferent de motivul pierderii calităţii de membru, cotizaţia achitată până la data respectivă nu se restituie, aceasta rămânând în patrimoniul Asociaţiei. CAPITOLUL IV ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI Art.10. (1) Organele Asociaţiei, potrivit art. 20 din Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director şi Cenzorul. (2) Adunarea Generală, este organul de conducere al Asociaţiei şi se constituie iniţial din membrii fondatori ai acesteia. Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control asupra Consiliului Director şi a Cenzorului. (3) Adunarea Generală se consideră statutară dacă la primul termen de convocare participă toti membrii Asociaţiei, iar hotărârile luate sunt valabile dacă întrunesc majoritatea simplă, cu excepţia situaţiilor special reglementate. În cazul în care la primul termen nu se îndeplineşte cvorumul necesar, sedinţa Adunării Generale se amână cu 24 de ore, dată la care hotărârile vor fi considerate ca fiind valabile dacă sunt adoptate de majoritatea membrilor prezenţi. (4) Adunarea Generală a Asociaţiei are următoarele atribuţii: a) Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei; b) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; c) Alege şi revocă membrii Consiliului Director, conform reglementărilor prezentului statut. Revocarea consiliului director se va face in situaţii extraordinare când necesitatea urgentă o impune; d) Alege şi revocă Cenzorul; f) Modifică actul constitutiv şi statutul Asociaţiei; g) Hotărăşte lichidarea juridică a Asociaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare; h) Aprobă înfiinţarea de filiale; i) Exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege sau alte paragrafe din statut, j) Aprobă noi membri. Art. 11. (1) Consiliul Director conduce activitatea Asociaţiei în perioada dintre Adunările Generale şi este ales cu majoritate simplă, pe bază de candidaturi individuale, pentru o perioadă de 4 (patru) ani şi lucrează în şedinţe lunare, hotărârile fiind valide cu majoritatea simplă, iar în caz de egalitate de voturi, votul Preşedintelui decide hotărârea adoptată. (2) Consiliul Director este alcătuit din: preşedinte, vicepreşedinte şi un membru, structura putând fi ajustată prin hotărârea Adunării Generale. (3) Consiliul Director, pentru primul mandat de 4 (patru) ani se numeşte de către

Adunarea Generală constitutivă, cu posibilitatea prelungirii tacite a mandatului cu câte un alt mandat, la expirare, fără limitarea numărului mandatelor. Membrii Consiliului Director pot fi revocaţi înainte de expirarea mandatului, votul Adunarii Generale, hotărârea fiind valide cu majoritatea simplă şi cu necesitatea ca orice modificare a Consiliului Director să fie comunicată, în termen de 30 de zile, grefei instanţei pentru înscrierea în registrul Persoanelor Juridice, a acestor modificări. (4) Consiliul Director se întruneşte cel puţin odată pe trimestru, luând hotărâri prin majoritatea simplă, putându-se întruni în şedinţe extraordinare şi ori de câte ori este necesar. În caz de egalitate de voturi, votul Preşedintelui decide hotărârea adoptată. (5) Consiliul Director are următoarele atribuţii: a) Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programului de activităţi; b) Încheie orice acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; c) Aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei; d) Execută bugetul de venituri şi cheltuieli; e) Hotărăşte acordarea sau retragerea garanţiilor şi depunerea de cauţiuni, asupra bunurilor Asociaţiei; f) Elaborează regulamentul intern de funcţionare; g) Înfiinţează societăţi comerciale şi/sau întreprinderi sociale în condiţiile legii, cu aprobarea Adunării Generale a Membrilor; h) Hotărăşte încheierea contractelor cu terţe persoane fizice sau juridice; i) Păstrează legătura cu instituţiile bancare, fiind reprezentantul direct în relaţiile cu acestea, putând să deschidă şi să închidă conturi bancare, să aprobe operaţiuni bancare, să acceseze credite şi să garanteze cu bunurile Asociaţiei respectivele credite. j) Angajează şi concediază personalul Asociaţiei, numeşte Directorul Executiv; k) Decide cu privire la modul de încasare al sumelor datorate şi asupra modului şi termenului de plată privind aceste sume; |) Hotărăşte gajarea sau ipotecarea bunurilor; m) Decide cu privire la toate delegaţiile de plată, gajurile, ipotecile sau alte garanţii, putând dispune sistarea lor înainte de ordonarea plăţii de către debitorii Asociaţiei; n) Reprezintă Asociaţia în justiţie, hotărând asupra punctului de vedere al acesteia, decide încheierea de tranzacţie şi învoieli asupra drepturilor litigioase ale Asociaţiei; o) Poate modifica cuantumul cotizaţiilor anuale; p) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către Adunarea Generală, lege şi statut; (5) Consiliul Director poate numi organe şi organisme operaţionale sub controlul sau, pentru organizarea şi administrarea eficientă a activităţii Asociaţiei. De asemenea, potrivit legii, poate împuternici o persoană, cu funcţii executive, pentru a exercita una sau mai multe atribuţii specificate în prezentul statut. Art. 12. (1) Preşedintele este numit de către membrii Asociaţiei prin votul majorităţii simple. Este conducătorul executiv al Asociaţiei şi exercită atribuţiile stabilite în statut, ca şi competențele delegate de Consiliul Director al Asociaţiei. (2) Angajarea Asociaţiei faţă de celelalte persoane fizice şi juridice se va face numai prin acordul expres al preşedintelui sau a împuternicitului acestuia. (3) Principalele atribuţii ale preşedintelui sunt:

a) organizează şi conduce activitatea Asociaţiei în scopul aplicării Adunării Generale şi ale Consiliului Director, a programelor şi planurilor aprobate; b) prezintă periodic rapoarte Consiliului Director asupra activităţii desf. c) întocmeşte, în conformitate cu actele normative în vigoare şi prezin aprobare Consiliului Director — regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei; d) aprobă Regulamentul de ordine interioară al Asociaţiei şi asigură respectarea acestuia; e) asigură aplicarea şi respectarea în întreaga activitate a Asociaţiei, a actelor normative în vigoare, precum şi a normelor şi reglementarilor specifice domeniului, emise de către ministerele şi organismele de resort; f) convoacă Consiliul Director al Asociaţiei şi pregăteşte ordinea de zi a şedinţelor acestuia, contribuind la întocmirea documentelor şi lucrărilor ce urmează a fi prezentate; g) pregăteşte şi prezintă Consiliului Director al Asociaţiei propunerile referitoare la programele şi planurile de activitate ale acesteia, bugetul anual de venituri şi cheltuieli, situaţia periodică a execuţiei bugetare şi a asigurării bazei materiale; h) aprobă programele şi planurile de pregătire prezentate de specialiştii asociaţiei, analizează împreună, periodic, stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse şi rezultatele realizate de Asociaţie şi alţi specialişti din cadrul acesteia; i) stabileşte cu trezorierul, cuantumul cheltuielilor pentru fiecare acţiune programată şi angajează sumele necesare, cu respectarea normelor financiare în vigoare; j) semnează principalele documente şi lucrări elaborate de Asociaţie, programele şi planurile de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi alte lucrări curente ale Asociaţiei; k) primeşte, rezolvă şi semnează corespondenţa adresată Asociaţiei şi informează Consiliul Director asupra principalelor probleme apărute; I) aprobă necesarul de echipament şi materiale specifice în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor acesteia; m) reprezintă Asociaţia în raport cu organismele de stat şi internaţionale, cu autorităţile administraţiei publice, cu alte persoane fizice sau juridice; n) asigură informarea publică privind activitatea Asociaţiei; o) angajează patrimonial Asociaţia şi semnează actele juridice încheiate cu terţi; (4) În caz de egalitate de voturi privind hotărârile luate de Consiliul Director, votul Preşedintelui va fi cel definitiv. Art. 13. (1) Vicepreşedintele aduc la îndeplinire hotărârile Consiliului Director şi îl ajuta pe preşedinte în realizarea atribuţiilor acestuia, în măsură şi cu privire la sarcinile stabilite prin Regulamentul interior de funcţionare. (2) Ţine locul preşedintelui când acesta lipseşte pe baza mandatului expres acorda, în cazul în care directorul executiv nu are acest atribuţii. Art. 14. Contractarea, angajarea şi remunerarea unor persoane fizice sau juridice sau a personalului administrativ ori din conducerea Asociaţiei, sau a altor persoane care îndeplinesc sarcini ori care desfăşoară activităţi pentru aceasta se stabilesc de către Consiliul Director. Art. 15. Asociaţia, ca persoană juridică, răspunde civil de toate faptele contractuale, delictuale şi quasi delictuale săvârşite de reprezentanţii săi în timpul funcţiunii lor, dacă acestea nu sunt imputabile reprezentantului care a angajat Asociaţia în asemenea

raporturi. Art. 16. Membrii care formează organele de direcţie şi administraţie sunt personal şi solidar răspunzători pentru daunele provocate din culpa lor, atât faţă de terţi cât şi faţă de persoana juridică însăşi. Art. 17. (1) Organul de control al Asociaţiei este Cenzorul. Acesta este numit pe un mandat de 4 (patru) ani de către Adunarea Generală, iar revocarea acestuia poate fi făcută de către Adunarea Generală. (2) Cenzorul este numit şi poate fi revocat de către membrii Asociaţiei şi înainte de expirarea mandatului, prin votul majorităţii simple, revocarea putând fi hotărâtă şi de către Consiliul Director, pentru motive întemeiate urmând ca Adunarea Generală să valideze această decizie în următoarea întâlnire. Potrivit legii în materie, Cenzorul exercită controlul financiar intern al Asociaţiei. În exercitarea atribuţiunilor sale Cenzorul: a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; b) controlează toate operaţiunile financiare şi economice ale Asociaţiei; c) verifica bilanţul, contul de profit şi pierderi şi pe aceasta bază; d) întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Consiliului Director şi Adunării Generale. (3) Cenzorul poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot şi îndeplineşte orice alte atribuţii specifice stabilite de Consiliului Director şi Adunarea Generală. CAPITOLUL V PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI Art. 18. (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare totală de 2.000 (douămii) lei şi se depune în numerar în contul deschis la o instituţie bancară. (2) Acesta se compune exclusiv din numerar, suma fiind depusă într-un cont bancar, provenită din aportul subscris şi liber consimţit al membrilor fondatori în sume egale pentru fiecare membru fondator şi se va putea completa cu lichidităţi, bunuri mobile sau imobile, dobândite de Asociaţie potrivit legislaţiei în materie, fie din activităţile economice directe organizate potrivit legii în strânsă legătură cu scopul asociaţiei, fie din alte surse: a) cotizaţii, b) dobânzi bancare, c) donaţii, d) sponsorizări, e) subvenţii, f) dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea Asociaţiei g) sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau internaţionale, h) finanţări din programe angajate şi implementate de Asociaţie, î) contribuţii de la bugetele locale, j) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale, k) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie, I) venituri realizate din activităţi economice directe, precum şi orice alte venituri prevăzute de lege.

membrilor si in Regulamentul intern de funcţionare. ec, ate (4) Patrimoniul Asociaţiei în numerar, se va păstra în conturi în lei sa a Valută, deschise la una din băncile din România, precum şi în casieria Asociaţiei, în con reglementarilor în vigoare. Bunurile mobile se vor înregistra în patrimoniu conform normelor fiscale, iar imobilele dobândite în patrimoniu înscriindu-se ca atare în Cartea Funciară, conform legii române în vigoare la momentul dobândirii. (5) Folosirea fondurilor băneşti ale Asociaţiei se face potrivit hotărârii Consiliului Director, numai pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor asociaţiei, potrivit statutului şi cu respectarea normelor financiare. (6) În măsura reglementărilor legale favorabile, Asociaţia va beneficia de reducerile şi scutirile de impozite şi taxe pentru eventualele dobândiri de bunuri care sunt folosite sau dobândite, pentru anumite operaţii financiare făcute în scopul propus în statut sau orice bunuri destinate patrimoniului Asociaţiei ori realizării obiectului şi scopului Asociaţiei. CAPITOLUL VI DIZOLVARE, LICHIDARE Art.19. Asociaţia se dizolvă: 1) dedrept; a) nerealizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului director în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul director putea şi constituit; c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, daca acesta nu a fost îndeplinit timp de 3 luni; b) prin hotărârea instanţei de judecată; a) când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrar ordinii publice; b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; c) când Asociaţia urmăreşte alt scop decât pentru ce a fost constituit; d) alte cazuri prevăzute de lege. 2) prin hotărârea Adunării Generale, cu majoritate absolută. Art. 20. Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate. Art. 21. Lichidarea Asociaţiei se va efectua conform procedurii prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 22. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către Organizaţii Non-Guvernamentale cu scop asemănător şi care vor desfăşura activităţi similare în zona de vest a ţării. Această Organizaţie Non-Guvernamentală este desemnată de către Adunarea Generală a membrilor. CAPITOLUL VII DISPOZIŢII FINALE Art. 23. Asociaţia are drept la siglă, ştampilă, precum şi orice alte elemente de

identificare. Art. 24. Prezentul statut a fost redactat conform cu prevederile dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările completările ulterioare. Art. 25. Dispoziţiile prezentului Statut se completează cu prevederile legale în vigoare. Redactat astăzi 17.02.2016. data atestării în 6 (şase) exemplare. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA ASOCIAŢIA GRUPUL DEI A E LOCALĂ COLINELE RECAŞ prin ---— WICHLAND CĂTĂLINA-SPERANŢA 1 ASOCIAȚIANEUROP UDII POLITICE ŞI EDUCAŢIE CIVICĂ prin MS04 IOVESCU ALEXANDRUADRIAN 17 x = x FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ MÂNT IOAN SLAVICI ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞUL DE DE o prin (Ss ZA SPRINCĂU IGÂN TIMIŞUL TE CENTRU €, E CIF 33851860 7 o 37 : (e = FUNDAȚIA CARDIOPREVENT, GAZDA ISTVÂN CV MAGUREAN & ASOCIAŢII Avocat 2 e ae CA * E in conformitate cu dispoziţiile articolului 3 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1995 atest dată,samnătura,idantitatea părţilor şi conţinutul prezentului act,În baza - n „utarnicirii nr. AA din 20/6 Data (9-02. 6 RI Semnătu GIS L.S N Ia gasti A 1 Nr 2 _ 93

Atasament: ATTXJS3O.pdf

ACT CONSTITUTIV ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA” ASOCIAŢIA „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA” este persoana juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ai cărei membrii fondatori sunt: 1. Subscrisa UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA, având cod de identificare fiscală 4269282, cu domiciliul fiscal în mun. Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 2, jud. Timiş, reprezentată de Director General Administrativ, STAICU FLORENŢIU, cetăţean român, cu domiciliul în Sat Dumbravita (Comuna Dumbravita), str. Mesteacanului, nr. 4, Judeţ Timiş, CNP 1601223354793, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii Politehnica Timişoara, 2. Subscrisa ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ COLINELE RECAŞ, având cod de identificare fiscală 33867743, cu domiciliul fiscal în oraş Recaş, str. Sfânta Treime, nr. 6, jud. Timiş, reprezentată legal de WICHLAND CĂTĂLINA-SPERANŢA, cetăţean român, cu domiciliul în Sat Cerneteaz (Comuna Giarmata), nr. 388B, Judeţ Timiş, CNP 2860516350039, în baza Hotărârii Consiliului Director, 3. Subscrisa ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TIMIŞUL DE CENTRU, având cod de identificare fiscală 33851860, cu domiciliul fiscal în sat Moşniţa Nouă, comuna Moşniţa Nouă, nr. 272, jud. Timiş, reprezentată legal de SORINCĂU IOAN, cetăţean român, cu domiciliul în sat Moşniţa Nouă, com. Moşniţa Nouă, str. Prinipală, nr. 32, jud. Timiş, CNP 1520916354803, în baza Hotărârii Consiliului Director, 4. Subscrisa CATALIN SI CATALINA SRL, persoană juridică română, cu sediu social în Municipiul Timişoara, str. Nicolae llieşu, nr. 4, etaj P, ap. 1, jud. Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş sub J35/1883/25.05.1992, având Cod Unic de Înregistrare 1805963/30.11.1992, reprezentată de TIUCH CLAUDIA-SIMONA, cetăţean român, cu domiciliul în mun. Timişoara, str. Nicolae Ilieşu, nr. 4, ap. 1, Judeţ Timiş, CNP 2860516350039, în baza Hotărârii A.G.A., 5, Subscrisa ASOCIAŢIA EUROPA PENTRU STUDII POLITICE ŞI EDUCAŢIE CIVICĂ, având cod de identificare fiscală 32525343, cu domiciliul fiscal în mun. Timişoara, str. lon Slavici, nr. 75, jud. Timiş, reprezentată de IOVESCU ALEXANDRU ADRIAN, cetăţean român, cu domiciliul în mun. Timişoara, str. Barac lon, nr. 2, jud. Timiş, CNP 1870714350053, în baza Hotărârii Consiliului Director, 6. Subscrisa FUNDAŢIA CARDIOPREVENT, având cod de identificare fiscală 20220396, cu domiciliul fiscal în mun. Timişoara, Calea Dorobanţilor, nr. 3, bl. D3, sc. B2, et. 4, ap. 2, jud. Timiş, reprezentată de GAIŢĂ DAN-ION, cetăţean român, cu domiciliul în mun. Timişoara, str. Coriolan Băran, nr. 21, et. 2, ap. 6, Judeţ Timiş, CNP 1620601354746, în baza Hotărârii Consiliului Director, 7. Subscrisa FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT IOAN SLAVICI, având cod de identificare fiscală 12745905, cu domiciliul fiscal în mun. Timişoara, str. Dr. loan Bontila, nr. 21, ap. 2, jud. Timiş, reprezentată de SLAVICI TITUS, cetăţean român, cu domiciliul în mun. Timişoara, str. Dr. loan Bontila, nr. 21, ap. 2, Judeţ Timiş, CNP 1581113354777, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie, 8. Subscrisul CENTRU REFORMAT TIMISOARA, având cod de identificare fiscală

11407680, cu domiciliul fiscal în mun. Timişoara, str. Morarilor, nr. 1b, jud. Timiş, reprezentat de GAZDA ISTVÂN, cetăţean român, cu domiciliul în sat Moşniţa Nouă (com. Moşniţa Nouă), nr. 254, Judeţ Timiş, CNP 1630718140319, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie, denumiţi împreună în cele ce urmează „Membrii Fondatori”, ne exprimăm unanim voinţa de asociere, în condiţiile prevederilor legale în vigoare pentru realizarea scopului propus al Asociaţiei, în următoarele condiţii: CAPITOLUL DENUMIRE, SEDIUL ŞI DURATA Art. 1. Denumirea care se va menţiona în toate actele de constituire, funcţionare, cât şi în documentele emise de către aceasta este: “ ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA”. Denumirea a fost rezervată prin verificarea disponibilităţii eliberată de către Ministerul Justiţiei - Serviciul comunicare şi relaţii publice şi denumită în cele ce urmează „Asociaţia”. Art. 2. (1) Asociaţia are sediul social în imobilul aflat în mun. Timişoara, str. Ismail nr. 8, camera 1, jud. Timiş, înscris în Cartea Funciară nr. 438362-C1-U1, a localităţii Timişoara. (2) Asociaţia va putea, ulterior înfiinţării, să-şi schimbe sediul social în baza hotărârii Adunării Generale a Membrilor sau în baza Hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor prezentului înscris. Art. 3. Asociaţia se constituie pe un termen nelimitat, astfel că aceasta se va putea dizolva prin hotărârea Adunării Generale a membrilor, prin dispoziţie judecătorească ori printr-un act legislativ, la orice dată, situaţie în care se va preciza destinaţia patrimoniului acesteia, însă numai în conformitate cu prevederile legale în materie şi a prezentului act. CAPITOLULII SCOPUL, OBIECTIVE ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI Art. 4. Scopul Asociaţiei este: 1. Elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Capitalul Uman, precum şi alte programe similare care au elemente menite să aducă un aport scopului propus de Asociaţie; 2, Dezvoltarea durabilă a zonelor defavorizate şi/sau marginalizate şi a comunităţilor implicate, prin iniţierea, promovarea şi implementare unor proiecte în concordanţă cu Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei, precum şi cu programele de finanţare europene sau naţionale pe care Asociaţia le va accesa; 3. Utilizarea parteneriatului public - privat în definirea şi implementarea politicilor publice de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii; 4. Promovarea şi conservarea valorilor tradiţionale morale, culturale şi de cult; 5, Dezvoltarea fizică şi intelectuală a tinerilor şi a minorităţilor; 6. Promovarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale; 7. Susţinerea dezvoltării antreprenoriatului şi facilitarea plasării forţei de muncă; 8. Activităţi de binefacere în sensul: a. Sprijinirii finalizării diferitelor studii academice sau meşteşugăreşti în rândul persoanelor cu o situaţie materială precară; b. Promovării şi organizării elementelor cultural-tradiţionale; c. Sprijinirii minorităţilor şi a organizaţiilor persoanelor cu dizabilităţi, precum şi parteneriate socio-culturale cu acestea; Subsemnaţii Membrii Fondatori declarăm că Asociaţia va acţiona pentru realizarea scopului propus atât prin eforturi şi fonduri proprii, cât şi prin colaborarea ori asocierea cu alte organizaţii asemănătoare din ţară şi străinătate, cu firme şi asociaţii economice interesate, în

Art. 5. Obiectivele Asociaţiei sunt: 1. Acţiuni de animare a actorilor publici şi privaţi din zona urbană d re 2. Elaborarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Asor ociaţiei, având £ ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen; Nain ES 3. Investiţii în construcţia, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea inf tuctu i zonele urbane defavorizate (infrastructura de locuinţe - locuinţe sociale, infrastructura medicală şi socială, infrastructură de educaţie, infrastructura de economie socială - întreprinderi de economie socială, investiţii în amenajări ale spaţiului urban degradat - străzi şi spaţii publice nemodernizate, zone verzi neamenajate, etc.) 4. Iniţierea unor proiecte care au ca rol: - sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii, precum şi pentru participarea la programe de ucenicie şi stagii a persoanelor din cadrul comunitaților marginalizate; - activităţi de dezvoltare comunitare integrată — campanii de conştientizare împotriva discriminării, acţiuni specifice pentru creşterea coeziunii şi responsabilitaţii sociale etc.; - sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie, învaţământ primar şi secundar şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin acordarea de pachete integrate; - susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de micro-granturi, precum şi a serviciilor de consiliere, consultanţă, formare profesională antreprenorială şi alte forme de sprijin; - sprijinirea ocupării persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, în cadrul întreprinderilor sociale; - sprijinirea dezvoltării şi a furnizării de servicii sociale (furnizarea de servicii în cadrul centrelor comunitare integrate medico-sociale); - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din zonele urbane defavorizate; 5. implementare operaţiunilor şi a proiectelor care au ca scop atingerea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală; 6. Asociaţia va colabora cu organisme europene asemănătoare, încurajând inovarea şi modernizarea know-how-ului sau descoperirea de noi soluţii la problemele sociale identificate prin Strategia de Dezvoltare Locală; 7. Acţiuni de promovare a parteneriatelor public-private; 8. Asociaţia constituie reprezentarea unitară a intereselor zonale în raport cu organizaţiile publice centrale, naţionale sau internaţionale; Art. 6. (1) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociaţiei. CAPITOLULIII ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI Art. 7. (1) Organele Asociaţiei, potrivit art. 20 din Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director şi Cenzorul. (2) Adunarea Generală, este organul de conducere al Asociaţiei şi se constituie iniţial din membrii fondatori ai acesteia. Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control asupra Consiliului Director şi a Cenzorului. Art. 8. (1) Consiliul Director conduce activitatea Asociaţiei în perioada dintre Adunările Generale şi este ales de către Adunarea Generală cu majoritate simplă, pe bază de candidaturi

individuale, pentru o perioadă de 4 (patru) ani şi lucrează în şedinţe lunare, hotărârile fiind valide cu majoritatea simplă, iar în caz de egalitate de voturi, votul Preşedintelui decide hotărârea adoptată. (2) Consiliul Director este alcătuit din: preşedinte, vicepreşedinte şi un membru, structura putând fi ajustată prin hotărârea Adunării Generale. (3) Componenţa nominală a Consiliului Director, la constituire este: Preşedinte: TIUCH CLAUDIA-SIMONA, în calitate de reprezentanta a CATALIN Sl CATALINA SRL; Vicepreşedinte: STAICU FLORENŢIU, în calitate de reprezentant al UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA TIMIŞOARA; Membru: IOVESCU ALEXANDRU ADRIAN, în calitate de reprezentant al ASOCIAŢIEI EUROPA PENTRU STUDII POLITICE ŞI EDUCAŢIE CIVICĂ. Art. 9. (1) Organul de control - Cenzorul Asociaţiei, se numeşte de către Adunarea Generală constitutivă pentru primul mandat de 4 (patru) ani, în condiţiile legii, a Statutului şi a prezentului înscris. (2) Organul de control - Cenzorul Asociaţiei este OCNEAN MONICA, cetăţean roman, cu domiciliul în mun. Timişoara, str. Gheorghe Ivănescu, nr. 53-57, sc. 3, ap. 31, jud. Timiş, CNP 2710620011842, expert contabil conform autorizaţiei seria A, nr. 22417/2013, conform art. 27 din Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi consolidările ulterioare. CAPITOLUL IV PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI Art. 10. (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare totală de 2.000 (douămii) lei şi se depune în numerar în contul deschis la o instituţie bancară. (2) Acesta se compune exclusiv din numerar, suma fiind depusă într-un cont bancar, provenită din aportul subscris şi liber consimţit al membrilor fondatori în sume egale pentru fiecare membru fondator şi se va putea completa cu lichidităţi, bunuri mobile sau imobile, dobândite de Asociaţie potrivit legislaţiei în materie, fie din activităţile economice directe organizate potrivit legii în strânsă legătură cu scopul asociaţiei, fie din alte surse: a) cotizaţii, b) dobânzi bancare, c) donaţii, d) sponsorizări, e) subvenţii, f) dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea Asociaţiei g) sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau internaţionale, h) finanţări din programe angajate şi implementate de Asociaţie, i) contribuţii de la bugetele locale, j) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale, k) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie, I) venituri realizate din activităţi economice directe, precum şi orice alte venituri prevăzute de lege. (3) Cuantumul cotizaţiilor anuale se va stabili la prima adunare generala a membrilor si in Regulamentul intern de funcţionare. Adunarea Generală Constitutivă împuterniceşte pe: IOVESCU ALEXANDRU ADRIAN, cetăţean român, cu domiciliul în mun. Timişoara, str. Barac lon, nr. 2, jud. Timiş, CNP 1870714350053, să îndeplinească următoarele activităţi: - să deschidă contul bancar pe numele Asociaţiei pentru a depune patrimoniul

acesteia; - să semneze în numele nostru toate actele necesare în vederea da Tăşiirării procedurii de dobândire a personalităţii juridice a Asociaţiei; - să facă toate demersurile necesare în vederea înscrierii Asociaţie Asociaţiilor şi Fundaţiilor; - să semneze orice acte modificatoare ale Actului constitutiv şi Asociaţiei, modificări impuse de instanţa judecătorească competentă, inclusiv pentru dobândire: rea Codului de Identificare Fiscală (C.l.F.); necesar bunei funcţionări a Asociaţiei, în vederea prezentei împuterniciri, - să obţină, în numele nostru şi pentru noi, certificatele de cazier fiscal de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş (A.N.A.F.), necesare depunerii dosarului la instanţa judecătorească competentă. În realizarea prezentei împuterniciri, delegatul nostru este împuternicit să efectueze formalităţile necesare, să formuleze cereri, să dea declaraţii, să completeze orice formulare, să depună şi să ridice orice documente, să achite orice fel de taxe, reprezentându-ne valabil şi semnând în numele nostru şi pentru noi oriunde va fi necesar, semnătura lui fiindu-ne opozabilă. Redactat astăzi 17.02.2016 data atestării în 6 (şase) exemplare. UNIVERSITATEA TIMIŞOARA ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ a TIMIŞUL DE CENTRU. prin BE 2 SORINCĂU I CE X 5 ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ COLINELE RECAŞ prin vu FUNDAŢIA CARDIOPREVENT prin prin GAIŢĂ DA FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI CENTRU REFORMAT TIMISOARA... ÎNVĂŢĂMÂNT IOAN SLAVICI prin 7 GAZDA ISTVÂN,

VE STA, MAG Avocat 2 YREAN & ASOCIAȚI În conformitate cu dispozițiile articolului 3 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1995 atest părţilor şi conținutul prezentului act,în baza împuternicirii nr, 19-90 Data Nr. 2 Semnătura LS. d e = 4 TF CF SD rr

Atasament: Invitatia_Asociatiei_Grupul_de_Actiune_Locala_Timisoara_SC2016-18647_din_28_IUlie_2016.pdf

- -0/4647/<d-. ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA sediul: Timişoara, str. Ismail, nr. 8, Jud. Timiş Înregistrată în Registrul Special al Asociaţiilor cu nr. 59/1 C.LF. 3! cal . 1/12.07.2016 nul Primar NICOLAE RO Având la bază discuţiile avute cu dumneavoastră despre oportunitățiile de finanţare prin Programul Operațional Capitalul Uman (AP5/ PI 9.vi/ OS 5.1/ Sprijin pregătitor) şi Programul Operațional Regional, va adresăm prezenta invitație de aderare a municipiului Timişoara la ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA formată la inițiativa societății civile: Universitatea Politehnica Timişoara, Asociația Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Colinele Recaş, Fundația Cardioprevent, Fundația Pentru Cultură şi Învățământ loan Slavici, Asociația Europa de Studii Politice şi Educație Politică, Cătălin şi Cătălina SRL şi Centru Reformat Timişoara. Această ințiativă constituie o abordare de tip bottom-up (de jos-în-sus) din care fac parte reprezentanți ai intereselor socio-economice din zona defavorizată. Am ales această variantă cu membrii fondatori Asociaţia GAL Timişul de Centru şi Asociaţia GAL Colinele Recaş (formate din peste 20 de localități învecinătatea municipiului Timişoara) pentru a facilita procesul de realizare a GAL-ului Timişoara, prin prisma experienței dobândite şi a etapelor de înființare ale unor entități asemănătoare. Asociaţia are la bază necesitatea de dezvoltarea a zonelor urbane defavorizate şi marginalizate în concordanță cu progresul periurban al zonei metropolitane şi va aduce un plus valoare zonelor urbane defavorizate datorită “abordării de jos în sus” a nevoilor identificate în zona eligibilă cuprinsă între Calea Lugojului şi Calea Buziaşului. Îmbunătăţirea Strategiei de Dezvoltare Locală elaborată de către Primăria municipiului Timişoara, pentru zona de mai sus, este condiționată, în măsura precizată anterior, de consultarea populației, iar sumele obținute pentru implementarea acestei strategii vor putea fi folosite de către Primăria Timişoara la imbunătățirea infrastructurii în coroborare cu finanțarea unor proiecte private care să reducă segregarea minorităților şi să pună în valoare eforturile municipalității. Ataşăm prezentei adrese un model orientativ de Hotărâre a Consiliului Local, în concordanţă cu Ghidului solicitantului pentru măsura descrisă mai sus, precum şi actele de înființare ale ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA. Cu considerație, ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA prin Preşedinte

ANTET HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA nr. Su Consiliul Local al Municipiului Timişoara Având în vedere Referatul nr. - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii; În temeiul art. 11 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; HOTĂRĂŞTE Art. 1: Aderarea la Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişoara Se aprobă aderarea Municipiului Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, la Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişoara, persoana juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă înfiinţată în conformitate cu OG 26/2000, având C.l.F. 36256655, în vederea depunerii cererii de sprijin pregatitor pentru animarea comunităţii din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori şi infiinţarea parteneriatelor public-private cu scopul de elaborare a strategiilor de dezvoltare locală integrată în conformitate cu Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Art. 2: Se aprobă Statutul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişoara, prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3: Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişoara, prevăzut în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4: Reprezentarea în cadrul Adunării generale a membrilor Asociaţiei. Persoana desemnată să reprezinte Municipiul Timişoara şi să semneze în numele şi pe seama acesteia în conformitate cu art. 1, art. 2 şi art. 3 a prezentei Hotărâri este domnul Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Serviciului Juridic; - Direcţiei Urbanism; - Instituţiei Arhitectului Şef;

INSTANŢA: JUDECĂTORIA TIMIŞOARA OPERATOR DATE: 2881 CERTIFICAT de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial în Registrul Special Asociaţii conform Legii 246/2005 Nr. 59 din data de 18.05.2016 1. Denumirea asociației: ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIŞOARA Modificare: snt tn teii nai tt titan tan aa Juflepător, ' A Ştampila, 7 2. Sediul: MOARA, STR.ISMAIL, NR.8, CAMERA 1, JUD. TIMIŞ Modificare: nt n tarana nana nana nn Ann AR Iudea , CU Ț 3. Durata de funcţionare: NELIMITATA Modificare: aci 0. vrea n ntre en Stampila, - E 4. Numărul şi data înscrierii în registrul special: 59/1 8.05.2016 TI ţ 5. Semnă ra şi ştampila | DA N Ra

ANAF Direcţia Generală Regionată a Finanţelor Publice - Timișoara Seria A Nr. 1118053 ROMÂNIA MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ N Denumire/Nume si prenume: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TIMISOARA Domiciliul fiscal: JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIȘOARA, STR. ISMAIL, Nr.8, CAMERA | Emitent 000000000000000000000646664281 A Cod M.F.P. 14.13.20.99/2 Codul de înregistrare fiscală (C.LF.): 36256655 Data atribuirii (C.E): 29.06.2016 Dataeliberării: 29.06.2016 Se utilizează începând cu 01.01.2007 Modalut și conținutul acestor lormulara sunt aprobste conform OMFP 263/2067,