keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 7/13.01.1998 privind achizitionarea si darea in folosinta a unor aparate de telefon mobile

13.01.1998

Hotararea Consiliului Local 7/13.01.1998
privind achizitionarea si darea in folosinta a unor aparate de telefon mobile


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul intocmit de Domnul consilier Rusu Mihai;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe ,Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert siComisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a Finantelor Publice;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 3 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba suma de bani din bugetul local , necesara pentru
achizitionarea a 10 aparate de telefon mobile care vor fi inregistrate in
patrimoniul Primariei Municipiului Timisoara, pe baza documentelor de
provenienta.
Aparatele de telefon achizitionate vor fi distribuite pentru folosinta
in interesul serviciului, consilierilor municipali, pe baza de
contractangajament individual, conform modelului anexat la prezenta.

Art.2: Cuaducerea laindeplinire aprezenteihotarari se incredinteaza Directia
Economica prin Biroul Buget si Directia Tehnica din cadrul Primariei
Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
TAUT TEODOR
Contrasemneaza