keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 78/23.04.2002 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 şi revizuirea Contractului de performanţă la Regia Autonomă de Termoficare CALOR Timişoara

23.04.2002

Hotararea Consiliului Local 78/23.04.2002
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 şi revizuirea Contractului de performanţă la Regia Autonomă de Termoficare CALOR Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002- 6101/12.04.2002 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având vedere Hotărârea Consiliului Local nr.216/03.08.2001 - privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001, a Contractului de performanţă şi numirea directorului general al R.A. TERMOFICARE CALOR Timişoara;
Având în vedere prevederile art.6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.79/2001 - privind întărirea disciplinei economico-financiare şi a altor dispoziţii cu caracter financiar;
În baza prevederilor Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(c), (d) ,(f) şi (n) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 la R.A. TERMOFICARE CALOR Timişoara., conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Obiectivele şi Criteriile de performanţă pentru anul 2002, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi R.A. TERMOFICARE CALOR Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- R.A. TERMOFICARE CALOR Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
GABRIELA OANEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI