keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 77/26.10.2004 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004

26.10.2004

Hotararea Consiliului Local 77/26.10.2004
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr. SC 2004-18240/18.10.2004 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
In conformitate cu prevederile art.5, alin.4, art.21, art.22, lit.f si lit.g.art.22,alin.1,art.65 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale;
Având in vedere art.34 din Legea 507/2003 privind bugetul de stat;
In conformitatecu art.38 lit.d, din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;
In temeiul art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2004 conform Anexei nr.1-"Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole,Titluri si Articole de Cheltuieli si Subcapitole" si Anexei nr.2-"Program de Investitii pe anul 2004" care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 10/20.07.2004 privind rectificarea bugetului local pe anul 2004 .
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu şi Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Prefecturii Judetului Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei de Urbanism;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Investitii.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA NR SC2004

PROGRAM DE INVESTITII PE ANUL 2004-rectificat-V

mii lei Denumirea obiectivului PREVEDERI 2004 Data inceperii executiei Total Surse Credite Credite Alte Alocatii Nr.si data acord M.F. col.5 Proprii Bancare Bancare Surse Buget Nr.si data act aprobare la Interne Externe Local

Col.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL 669.192.576 189.000.000 480.192.576 din care : A. Lucrari in continuare 496.866.658 189.000.000 307.866.658 B. Lucrari noi 81.456.109 0 0 0 0 81.456.109 C. Dotari Independente si alte investitii 90.869.809 0 0 0 0 90.869.809

Capitolul 51.02 Autoritati Executive 30.848.877 30.848.877 TOTAL din care : 51.02.05 Autoritati executive 30.848.877 30.848.877 A.Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 3.500.000 3.500.000 Lift pentru persoane cu handicap 3.500.000 3.500.000 C. Dotari independente si alte investitii 27.348.877 27.348.877 Dotari independente 23.598.877 23.598.877 Studii si proiecte 3.750.000 3.750.000 SF Extindere retea date-voce 100.000 100.000 Sistem info-geografic de administrare al PMT 3.400.000 3.400.000 SF Centrala telefonica 250.000 250.000 Capitolul 57.02 Invatamant 15.880.400 15.880.400 TOTAL din care : 57.02.02.Invatamant prescolar 8.650.000 8.650.000

A. Lucrari in continuare 3.300.000 3.300.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN 17 300.000 300.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP3 1.700.000 1.700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN6 300.000 300.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN19 700.000 700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad.PS1 300.000 300.000

B. Lucrari noi 4.500.000 4.500.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP45 100.000 100.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP30 400.000 400.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN5 200.000 200.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP24 1.600.000 1.600.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP20 1.700.000 1.700.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PN16 200.000 200.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP13 100.000 100.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica grad. PP11 200.000 200.000 C.Dotari independente si alte investitii 850.000 850.000 Dotari independente 450.000 450.000 Studii si proiecte 400.000 400.000

57.02.03 Imvatamant primar si gimnazial 5.700.400 5.700.400 A.Lucrari in continuare 5.100.400 5.100.400 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN.4 300.000 300.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN 9 1.000.000 1.000.000 Ext.retea gaz+bransament + centr.termica SC GEN 20 1.000.000 1.000.000 Bazin inot SC GEN 30 2.800.400 2.800.400 C.Dotari independente si alte investitii 600.000 600.000 Dotari independante 0 0 Studii si proiecte 600.000 600.000

57.02.04 Invatamant liceal 1.530.000 1.530.000 A. Lucrari in continuare 400.000 400.000 Instalatie interioara gaz metan centrala termica Lic Electrotimis 400.000 400.000 B. Lucrari noi 1.000.000 1.000.000 Bransament gaz Liceul H.Coanda 200.000 200.000 Consolidare Liceul Silvic 200.000 200.000

Bransament gaz Liceul Sportiv Banatul 600.000 600.000 C. Dotari independente si alte investitii 130.000 130.000 Dotari independente 0 Studii si proiecte 130.000 130.000

Capitolul 58.02 Sanatate 12.560.000 12.560.000

58.02.03 Spitale 12.560.000 12.560.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 11.560.000 11.560.000 Bransament gaz+centrala termica Clinicile Noi 5.500.000 5.500.000 Bransament gaz+centrala termica spitalul V.Babes 5.500.000 5.500.000 constructie centru de radiologie sp.V.Babes 0 0 Bransament gaz+centrala termica Semenic 560.000 560.000 C. Dotari independente si alte investitii 1.000.000 1.000.000 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 1.000.000 1.000.000 Capitolul 59.02 Cultura 8.300.000 8.300.000 TOTAL din care : 59.02.07 Teatre si institutii profesioniste de spectacole si 1.200.000 1.200.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 1.200.000 1.200.000 Dotari independente 1.200.000 1.200.000 Studii si proiecte

59.02.07 Casa de cultura 6.500.000 6.500.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 5.086.000 5.086.000 Amenajare scena Parcul rozelor 5086000 5086000 C. Dotari independente si alte investitii 1.414.000 1.414.000 Dotari independente 1.414.000 1.414.000

Studii si proiecte

59.02.15 Culte religioase 0 0

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte

59.02.21 Activitatea de tineret 600.000 600.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 600.000 600.000 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 600.000

Capitolul 60.02 Asistenta Sociala 14.048.557 0 14.048.557 TOTAL din care :

60.02.04 Centre de recuperare si reabilitare pentru min 2.000.000 2.000.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 2.000.000 2.000.000 Dotari independente 2.000.000 2.000.000 Studii si proiecte

60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neurops 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte

60.02.06 Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatr 300.000 300.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 300.000 300.000 Dotari independente 300.000 300.000 Studii si proiecte

60.02.07 Cantina de ajutor social 5.299.197 5.299.197

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 5.299.197 0 5.299.197 Amenajare cantina sociala 5.299.197 5.299.197 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 0 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 0 0

60.02.16 Unitati de asistenta medico-sociala ( Casa Faen 0 0

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte

60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 1.260.000 1.260.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 1.260.000 1.260.000

60.02.41 Serv. Publ. Spec. pt. Prot. Copilului(centr min_ 3.369.360 0 3.369.360

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 3.200.000 0 3.200.000 Amenajare centru de tranzit pentru minori 3.200.000 3.200.000 C. Dotari independente si alte investitii 169.360 0 169.360

Dotari independente 169.360 169.360 Studii si proiecte 0 0

60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 1.500.000 1.500.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 1.500.000 1.500.000 Dotari independente 1.500.000 1.500.000 Studii si proiecte 0 0

60.02.47 Drepturile asist, pers, ptr, copii si adult cu handi 320.000 320.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 320.000 320.000 Dotari independente 320.000 320.000 Studii si proiecte 0 0

60.02.50 Alte actiuni privind asistenta sociala 0 0

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Studii si proiecte 0 0 SF Amenajare centru asistenta sociala TMS 0 0 Dotari independente 0 0

Capitolul 63.02 Gospodarie comunala si locuinte 137.636.317 137.636.317 TOTAL din care :

63.02.03 Iluminat 6.250.000 6.250.000

A.Lucrari in continuare 0 0 Extindere retele electrice str.Mures-Muzicescu 0 0 B. Lucrari noi 6.250.000 6.250.000 Extindere retele iluminat public-str Eduard Benes 300.000 300.000 Extindere retele iluminat public- str.Polona-OttoRudolf-Wilhelm Tell 3.900.000 3.900.000 Extindere retele iluminat public-zona Felix 1.250.000 1.250.000 Extindere iluminat public zona Polona 800.000 800.000 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Dotari independente 0 0

0 63.02.05 Gradini parcuri zone verzi 1.200.000 1.200.000

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 1.100.000 1.100.000 Modernizare parc Zoo 1.100.000 1.100.000 C. Dotari independente si alte investitii 100.000 100.000 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 100.000 100.000 Alte studii si proiecte 100.000 100.000 63.02.08.Locuinte 10.611.713 10.611.713

A. Lucrari in continuare 7.511.713 7.511.713 Consolid mansard imobil str. Stefan cel Mare nr.2-P-ta Romanilor 1 1.000.000 1.000.000 Amenajari exterioare zona Steaua III 2.000.000 2.000.000 Reabilitare camin str. Ialomita nr. 61 B 11.713 11.713 Amenajari exterioare zona Polona 4.500.000 4.500.000 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 3.100.000 3.100.000 Dotari independente 1.600.000 1.600.000 Studii si proiecte 1.500.000 1.500.000 alte studii-urbanism 1.500.000 1.500.000

63.02.09 Alimentari cu apa 66.234.000 66.234.000

A. Lucrari in continuare 46.192.000 46.192.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Felix 1.710.000 1.710.000 Extindere retea canal cu contrib cetatenilor str.V.Vasia 3.050.000 3.050.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Canal Laker 711.000 711.000 Realizare sistem major de canalizare Parc Industrial Freidorf 3.700.000 3.700.000 Extindere retea apa cu contrib cetatenilor zona V.Vasia 1.625.000 1.625.000 Reabilitare fantana ornamentala Parc Central 7.030.000 7.030.000 Reabilitare fantana ornamentala Sala Olimpia 4.414.000 4.414.000 Reabilitare fantana ornamentala Dacia 3.800.000 3.800.000 Alimentari cu apa.Forare fantani publice 1.940.000 1.940.000 Extindere retea -canal cu contrib cetatenilor str.Armoniei 7.650.000 7.650.000 Extindere retea apa-canal cu contrib cetatenilor str.Jose Silva 162.000 162.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL O.Balea 1.000.000 1.000.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL Miloia III 3.400.000 3.400.000 Viabilizare teren pt. Constructii loc.ANL str. Campului 6.000.000 6.000.000 B. Lucrari noi 17.006.500 17.006.500 Lucrari conexe apa canal pt traseul 5 500.000 500.000 Lucrari conexe apa canal pt traseul 6 500.000 500.000 Extindere retea canal cu contrib cetatenilor strAl Lapusneanu 465.000 465.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Belgrad 1.170.000 1.170.000 Forare fantani publice 3.333.000 3.333.000 Extindere retea apa cu contrib cetatenilor str.Virgilius 790.000 790.000 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor Zona Aida-Mures-N.Iva 3.764.500 3.764.500 Extindere retea apa - canal cu contrib cetatenilor str.Brigadierilor 500.000 500.000 Reabilitare canal Calea Martirilor-Muzicescu 359.000 359.000 Extindere retea apa Zona Marginii 555.000 555.000 Extindere retea apa-canal str.Horia Creanga 1.460.000 1.460.000 Extindere retea canal str.Weismuller 720.000 720.000 Extindere retea canal str.Talangii 850.000 850.000 Extindere retea apa str.Gospodarilor 800.000 800.000 Extindere retea apa str.Veac Nou 600.000 600.000 Extindere retea canal str.Zorilor 440.000 440.000 Realizare sistem major de canalizare -cartier Ghiroda 200.000 200.000 C. Dotari independente si alte investitii 3.035.500 3.035.500 Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 3.035.500 3.035.500

alte studii 2.500.000 2.500.000 SF Sistem major de canalizare cartier Kunz si Plopi 535.500 535.500

63.02.10 Retele, centrale si puncte termice 47.270.000 47.270.000

A. Lucrari in continuare 15.500.000 15.500.000 CET Timisoara depozit zgura 0 0 reabilitare CT si RTS zona Polona. 3.700.000 3.700.000 reabilitare RTS, P.T56. 1.900.000 1.900.000 reabilitare RTS P.T. 32 1.800.000 1.800.000 reabilitare RTS P.T. 87 2.500.000 2.500.000 reabilitare RTS zona Lidia. 2.600.000 2.600.000 modernizare RT SI RTS Aeroport 3.000.000 3.000.000 B. Lucrari noi 4.870.000 4.870.000 Reabilitare CAF tip4-100Gcal/h (HCL8/2002) 4.870.000 4.870.000 C. Dotari independente si alte investitii 26.900.000 26.900.000 Dotari independente 26.900.000 26.900.000 Contorizare energie termica 26.900.000 26.900.000 Contorizare ACM 0 0

63.02.13 Introduceri gaze in localitati 2.883.367 2.883.367

A. Lucrari in continuare 2.881.000 2.881.000 Dezv. Retele gaze nat zona Centru -Asanesti- M.Eminescu 1.677.000 1.677.000 Dezv. Retele gaze nat Zona Abrud-Detunata 1.204.000 1.204.000 B. Lucrari noi 2.367 2.367 Intregiri retele gaze naturale 2.367 2.367 C. Dotari independente si alte investitii 0 0 Dotari independente 0 Studii si proiecte 0 0

63.02.50 Alte cheltuieli privind dezvoltarea publica 3.187.237 3.187.237

A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 2.300.000 2.300.000

Piata de gros 1.500.000 1.500.000 Reabilitare P-ta Vacarescu 0 0 Bransament si centrala termica Sectia 4 Politie 800.000 800.000 C. Dotari independente si alte investitii 887.237 887.237 Dotari independente 487.237 487.237 Achizitii teren Calea Aradului- inel II de circulatie 0 0 Achizitii teren Simion Barnutiu nr.50 487.237 487.237 Studii si proiecte 400.000 400.000 SF protectia fonica la zonele de locuit adiacente caii ferate centrale 400.000 400.000

0

Capitolul 68.02 Transporturi si Comunicatii 446.387.425 189.000.000 257.387.425 TOTAL din care : 68.02.02 Intretinerea si repararea strazilor 152.969.019 152.969.019

A. Lucrari in continuare 127.481.545 127.481.545 Modernizare str. Mihalache 17.000.000 17.000.000 Modernizare str. Dorobantilor, Saguna 30.000.000 30.000.000 Modernizare bv.Dambovita bucla Preyer 10.485.594 10.485.594 Modernizare str. Kogalniceanu 42.244.700 42.244.700 Amenajare str.Amurgului 86.577 86.577 Amenajare str.Ariadna 1.104.098 1.104.098 Semigiratie Calea Aradului 7.060.576 7.060.576 Modernizare str.Dacilor 19.500.000 19.500.000 B. Lucrari noi 15.367.045 15.367.045 Modernizare blv Revolutiei,Bogdanestilor-Brediceanu 2.000.000 2.000.000 Modernizare str.Nemoianu-Ferdinand 1.000.000 1.000.000 Modernizare bv.Dambovita 1.000.000 1.000.000 Modernizare str.Vacarescu 800.000 800.000 amenajare intersectie Gh.Lazar-Circumvalatiunii 1.000.000 1.000.000 Amenajare str. Mangalia 5.914.447 5.914.447 Modernizare Herastrau 549.663 549.663 Modernizare str.Independentei-Drubeta 3.000.000 3.000.000 Amenajare Calea Bogdanestilor 102.935 102.935 C. Dotari independente si alte investitii 10.120.429 10.120.429

Dotari independente 0 0 Studii si proiecte 10.120.429 10.120.429 Reactualizare studiu circulatie 2.900.000 2.900.000 ExpertizaPod Michelangelo 200.000 200.000 ExpertizaPod Sterfan cel Mare 200.000 200.000 ExpertizaPod Muncii 213.452 213.452 ExpertizaPasaj-Slavici-Polona 200.000 200.000 Expertiza Pasaj 16 Decembtie 200.000 200.000 SF Amenajare bv.Rebreanu-I.Bulbuca(BEI) 637.026 637.026 SF Amenajare blv.Revolutiei , Bogdanestilor, Brediceanu 1.512.613 1.512.613 SF Amenajare str.Nemoianu-Ferdinand 992.754 992.754 SF Amenajare blv Dambovita 1.215.775 1.215.775 SFModernizare str.Horea Creanga 59.500 59.500 SFModernizare str.Ulpia Traiana 79.730 79.730 SF Amenajare acces Intrarea Lupuluisi intr.Ursului 83.300 83.300 SF Amenajare drum si intersectie GH.Lazar- P-ta 700 149.940 149.940 SF Modernizare str.Independentei-Drubeta 93.339 93.339 SF Inele de circulatie in mun Timisoara 483.000 483.000 Studii si proiecte Drumuri 900.000 900.000 68.02.07 Transport in comun 293.418.406 189.000.000 104.418.406

A. Lucrari in continuare 288.500.000 189.000.000 99.500.000 Modern. infrast. retea transp. in comun cu tOG102/99,HG702/99 288.500.000 189.000.000 99.500.000 B. Lucrari noi 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 4.918.406 4.918.406 Dotari independente 1.720.000 1.720.000 achizitii refugii calatori 1.720.000 1.720.000 Studii si proiecte 3.198.406 3.198.406 studiu privind fluidizarea circulatie- sensuri unice 757.824 757.824 studiu privind prioritizarea transportului in comun 439.289 439.289 optimizarea traficului rutier prin reproiectarea timpilor de semaforizare 483.544 483.544 studiu privind fluidizarea traficului- unda verde 317.749 317.749 Studiu privind rentabilizarea RATT 200.000 200.000 Alte studii si proiecte 300.000 300.000 reglementari retele electrice stradale afectate T.15 300.000 300.000 reglementari retele electrice stradale afectate T.5,7,9 400.000 400.000

Capitolul 72.02 Alte Actiuni 3.531.000 3.531.000 TOTAL din care :

72.02.07 Protectie civila 1.980.000 1.980.000 Inspectorat Municipal de Protectie Civila A. Lucrari in continuare 0 0 B. Lucrari noi 0 0 Modernizare sistem de alarmare si instiintare 0 0 C. Dotari independente si alte investitii 1.980.000 1.980.000 Dotari independente 1.980.000 1.980.000 Studii si proiecte 0 0

72,02,50Alte actiuni privind dezvoltarea publica 1.551.000 1.551.000

B. Lucrari noi 415.000 415.000 Parc Tehnologic 415.000 415.000 C. Dotari independente si alte investitii 1.136.000 1.136.000 Dotari independente 1.136.000 1.136.000 Incubator de afaceri si centru de transfer tehnologic Software Timisoara 1.020.000 1.020.000 Dotari LADO 116.000 116.000

,

PRIMAR, dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU

VICEPRIMAR, VICEPRIMAR, DOREL BORZA ADRIAN ORZA

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU ADRP, DIRECTOR URBANISM, DIRECTOR PATRIMONIU,

ADRIAN BODO ROMULUS KOMOZ RADU RADOSLAV NICUSOR C-TIN MIUT

SERVICIUL BUGET INVESTITII, SMARANDA HARACICU VERONICA SZATTLER

Atasament: Buget_rectificat.pdf

JUDETUL TIMIS Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Timisoara Formular: 126/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE DE CHELTUIELI SI SUBCAPITOLE

pe anul 2004

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

0001 VENITURI TOTALE 1 3.255.216.225,00 3.253.210.544,00 -2.005.681 Din care:

4802 VENITURI PROPRII 2 1.924.263.589,00 1.945.787.908,00 21.524.319 0002 I. VENITURI CURENTE 3 833.312.751,00 833.312.751,00 0

Din care: 0003 A. VENITURI FISCALE 4 636.517.872,00 636.517.872,00 0 0004 A1. IMPOZITE DIRECTE 5 480.866.709,00 480.866.709,00 0 01.02. Impozitul pe profit 6 59.391.118,00 59.391.118,00 0 0302 IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 7 175.930.318,00 175.930.318,00 0 03.02.01 Impozitul pe veniturile liber profesionistilor 8 463.492,00 463.492,00 0 03.02.02 Impozitul pe cladiri persoane fizice 9 128.906.287,00 128.906.287,00 0 03.02.03 Taxa asupra mijloacelor de transport pers.fizice 10 16.609.507,00 16.609.507,00 0 03.02.04 Impozitul pe veniturile din inchirieri subinchirieri 11 1.154.400,00 1.154.400,00 0 03.02.05 Impozit din venituri pt dreptul de autor 12 0,00 0,00 0 03.02.07 Impozit din veniturile obtinute din premi si castig. 13 0,00 0,00 0 03.02.08 Impozitul pe veniturile pers. fizice nesalariate 14 0,00 0,00 0 03.02.09 Impozitul pe teren persoane fizice 15 21.423.231,00 21.423.231,00 0 03.02.30 Alte impozite si taxe 16 7.373.401,00 7.373.401,00 0 04.02. TAXA PE TEREN 17 1.500.000,00 1.500.000,00 0 05.02. IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOA 18 190.732.193,00 190.732.193,00 0

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

05.02.01 Impozit pe cladiri de la persoane juridice 19 174.732.193,00 174.732.193,00 0 05.02.02 Impozit pe terenuri de la persoane juridice 20 16.000.000,00 16.000.000,00 0 08.02 ALTE IMPOZITE DIRECTE 21 53.313.080,00 53.313.080,00 0

080205 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 22 14.063.480,00 14.063.480,00 0

080206 Impozitul pe terenul agricol 23 0,00 0,00 0 08.02.30 Alte incasari din impozite directe 24 39.249.600,00 39.249.600,00 0 1300 A2. IMPOZITE INDIRECTE 25 155.651.163,00 155.651.163,00 0 15.02. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 26 1.092.640,00 1.092.640,00 0 17.02. ALTE IMPOZITE INDIRECTE 27 154.558.523,00 154.558.523,00 0 17.02.03 Taxe si tarife pt.elib.de licente si autoriz.de funct. 28 91.867,00 91.867,00 0 17,02,10 Taxe judiciare de timbru 29 40.440.080,00 40.440.080,00 0 17,02,12 Taxe de timbru pt activitatea notariala 30 96.000.896,00 96.000.896,00 0 17.02.13 Taxe extrajudiciare de timbru 31 12.600.000,00 12.600.000,00 0 17.02.30 Alte incasari din impozite indirecte 32 5.425.680,00 5.425.680,00 0 20.00 B. VENITURI NEFISCALE 33 196.794.879,00 196.794.879,00 0 20.02 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR 34 42.466.662,00 42.466.662,00 0 21.02 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 35 21.300.526,00 21.300.526,00 0 21.02.06 Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice 36 19.377.758,00 19.377.758,00 0 21.02.07 Venit din incas lucr.de combat.daunatori sect.vegetal 37 0,00 0,00 0 21.02.08 Veniturile punctelor de insamantari artificiale 38 105.050,00 105.050,00 0 21.02.09 Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare 39 78.730,00 78.730,00 0

21,02,11 Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pt.intretinerea copiilor in crese 40 0,00 0,00 0

21.02.12 Varsaminte din disp. Instit,publice si act.autofin. 41 0,00 0,00 0 21.02.14 Contrib.de la pers.benef.de cantina aj.social 42 572.467,00 572.467,00 0 21,02,15 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 43 0,00 0,00 0 21.02.20 Venituri din prestari de servicii 0,00 0,00 0 21.02.30 Alte venituri de la institutiile publice 44 1.166.521,00 1.166.521,00 0 22.02 DIVERSE VENITURI 45 133.027.691,00 133.027.691,00 0 22.02.02 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata 46 98.355,00 98.355,00 0 22.02.03 Venituri din amenzi si alte sanct.potrivit disp.legale 47 6.667.961,00 6.667.961,00 0 22.02.05 Restituiri de fd. din finant. bug locala anilor preced. 48 22.516.714,00 22.516.714,00 0

220206

Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome 49 60.000,00 60.000,00 0

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

22.02.07 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 95.501.448,00 95.501.448,00 0

220208 Penalitati pt. Nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 51 964.640,00 964.640,00 0

22.02.12 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate.(agr) 52 0,00 0,00 0 22.02.17 Venituri realiz din adm.si valorif bunurilor fostelor CAP 53 0,00 0,00 0 22.02.19 Venituri din dividende 54 0,00 0,00 0 22.02.30 Incasari din alte surse 55 7.218.573,00 7.218.573,00 0

0 30.00 II. VENITURI DIN CAPITAL 56 279.927.120,00 279.927.120,00 0 30.02 VENIT. DIN VALORIF.UNOR BUNURI ALE STATULUI 57 279.927.120,00 279.927.120,00 0 30.02.01 Venituri din valorif unor bunuri ale instit. Publice 58 2.308.800,00 2.308.800,00 0 30.02.03 Venit din vanzarea locuintelor constr.din fd.statului 59 6.118.320,00 6.118.320,00 0 30.02.04 Venituri din privatizare 60 0,00 0,00 0 30.02.10 Venituri din valorif unor bunuri apartinand domeniului priv 61 271.500.000,00 271.500.000,00 0

31.00 III.PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT 62 1.921.152.546,00 1.942.676.865,00 21.524.319 31.02 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPZITUL PE VENIT 63 883.082.552,00 904.606.871,00 21.524.319

31.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 64 783.993.684,00 805.518.003,00 21.524.319

31.02.02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locle 65 73.790.434,00 73.790.434,00 0

31.02.03 j p

bugetelor locale 66 25.298.434,00 25.298.434,00 0

32.02 COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII 67 1.731.600,00 1.731.600,00 0

33.02 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 68 1.036.338.394,00 1.036.338.394,00 0

33.02.01 Sume defalcate din TVA pt. Institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese si centre jud si locale de 69 558.075.394,00 558.075.394,00 0

33.02.02 Sume defalcate din TVA pt. Subventionarea energiei termice 70 478.263.000,00 478.263.000,00 0

0 37.00 IV. SUBVENTII 71 217.800.000,00 194.270.000,00 -23.530.000 37.02 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 72 217.800.000,00 194.270.000,00 -23.530.000

37.02.02 Subventii primite de BL pt.retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare 73 4.870.000,00 4.870.000,00 0

37.02.03 Subv.primite de BL pt.investitii finantate partial din imprum 74 212.530.000,00 189.000.000,00 -23.530.000 37.02.05 Subv.primite de BL pt. Finantarea stud.de fezab.afer.proiectelo 0,00 0,00 0

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

37.02.07 Subv.primite de BL pt.dezvoltarea sistemului energetic 75 0,00 0,00 0

37.02.08

Subv.primite de BL pt.drumuri jud.,comun.,si pt. Strazile ce se vor amenajain perim.destin.constr.de cvartalede locuinte noiin localitari rurale si urbane 0,00 0,00 0

37.02.09 Subv.primite de BL pt.finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 76 0,00 0,00 0

37.02.11 Subventii primite de BL pt.finantarea elab.si/sau actualizarii PUG si a regulamentelor locale de urbanism 77 400.000,00 400.000,00 0

37.02.12 Subv.primite de BL pt.aeroporturi de interes local 78 0,00 0,00 0

37.02.13 Subv.primite de BL din Fondul de interventie 79 0,00 0,00 0

37.02.14 Subv.primite de BL pt.finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale 80 0,00 0,00 0

37.02.15

Subv. primite de BL pt.finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilorexistente cu destinatie de locuinta 81 0,00 0,00 0

37.02.16 Subventii primite de BL pt. Lucrarile de cadastru imobiliar 82 0,00 0,00 0

39.02 SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 83 0,00 0,00 0

39.02.02 Subventii peimite de la bugetul asigurarilor pt.somaj pt. Finantarea programelor pt. ocuparea temporara a fortei 84 0,00 0,00 0

39.02.04 p g p

sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului 85 0,00 0,00 0 0

40.02 V. DONATII SI SPONZORIZARI 86 3.023.808,00 3.023.808,00 0 40.02.01 Donatii si sponzorizari 87 3.023.808,00 3.023.808,00 0

0 42.00 VI. INCASARI DIN RAMB. IMPR. ACORDATE 88 0,00 0,00 0

42.02 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE 89 0,00 0,00 0

42.02.13 Incas.din ramb.impr.pt.inf.inst.si sv.publ.de interes loc. 90 0,00 0,00 0

42.02.17

Incasari din rambursarea microcreditelor, acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 91 0,00 0,00 0

IX. IMPRUMUTURI 0,00 0,00 0

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

45.02 IMPRUMUTURI TEMPORARE 0,00 0,00 0 45.02.02 Imprumuturi temporare din trezoreria statului 0,00 0,00 0

0 46.02 ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA 0,00 0,00 0

5002 CHELTUIELI TOTAL 92 3.255.216.225,00 3.253.210.544,00 -2.005.681 01 A.CHELTUILI CURENTE 93 2.442.678.060,00 2.468.140.254,00 25.462.194 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 94 776.685.100,00 781.807.100,00 5.122.000 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 95 850.321.357,00 858.196.357,00 7.875.000 34 SUBVENTII 96 731.783.654,00 744.248.848,00 12.465.194 35 Subventii 97 731.783.654,00 744.248.848,00 12.465.194 35.01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 98 0,00 0,00 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 99 731.783.654,00 744.248.848,00 12.465.194 38 TRANSFERURI 100 36.445.549,00 36.445.549,00 0 39 Transferuri consolidabile 101 2.334.165,00 2.334.165,00 0 39.21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 102 2.334.165,00 2.334.165,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 103 34.111.384,00 34.111.384,00 0 40.02 Burse 104 1.870.020,00 1.870.020,00 0 40.08 Ajutoare sociale 105 7.103.987,00 8.834.335,00 1.730.348 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 106 2.730.348,00 1.000.000,00 -1.730.348

40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 107 0,00 0,00 0

40.12 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii 108 0,00 0,00 0

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 109 0,00 0,00 0

40.27 Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala 110 0,00 0,00 0

40.41 Asociatii si fundatii 111 0,00 0,00 0

40.55 Programe cu finantare rambursabila 112 0,00 0,00 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 113 0,00 0,00 0 40.61 Sustinerea cultelor 114 0,00 0,00 0 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 115 0,00 0,00 0

40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 116 0,00 0,00 0

40.80 Alte transferuri 117 0,00 0,00 0

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 118 22.407.029,00 22.407.029,00 0 40.94 Programe cu finantare nerambursabila 119 0,00 0,00 0 40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 120 0,00 0,00 0 49 DOBANZI 121 47.442.400,00 47.442.400,00 0 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 122 47.442.400,00 47.442.400,00 0 50.01 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei p 123 20.442.400,00 20.442.400,00 0 50.02 Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei p 124 27.000.000,00 27.000.000,00 0 50.03 Cheltuieli ocazion.de emisiunea si plasarea titlurilor de 125 0,00 0,00 0 50.04 Diferente de curs aferente datoriei publice locale exter 126 0,00 0,00 0 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadr,plan de re127 0,00 0,00 0

0 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 128 696.570.451,00 669.192.576,00 -27.377.875 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 129 696.570.451,00 669.192.576,00 -27.377.875 72 Investitii ale institutiilor publice 130 264.198.045,00 262.270.170,00 -1.927.875

73 Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale 131 432.372.406,00 406.922.406,00 -25.450.000

77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 132 0,00 0,00 0 0

78 C. OPERATIUNI FINANCIARE 133 91.308.000,00 91.308.000,00 0 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 134 0,00 0,00 0 80 Imprumuturi 135 0,00 0,00 0 80.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 136 0,00 0,00 0

80.12 Imprumuturi acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit 137 0,00 0,00 0

84 RAMBURSARI DE CREDITE , PLATI DOBANZI-COMIS. 138 0,00 0,00 0 86 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.aferente acestora 139 0,00 0,00 0 86.01 Ramb.de credite ext.,plati dob-comis.din fd.garantare 140 0,00 0,00 0 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 141 0,00 0,00 0 86.03 Rambursari de credite externe contractate de stat 142 0,00 0,00 0 86.04 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contr 143 0,00 0,00 0 87 Rambursari de imprumuturi 144 91.308.000,00 91.308.000,00 0 87.02 Rambursari de imprumuturi acord. din trezoreria statu 145 0,00 0,00 0 87.04 Rambursari de imprumuturi interne pt.investitii 146 66.000.000,00 66.000.000,00 0 87.05 Rambursari de imprumuturi externe pt.investitii 147 25.308.000,00 25.308.000,00 0 89 D. REZERVE 148 119.894,00 119.894,00 0 90 REZERVE 149 119.894,00 119.894,00 0 91 Rezerve 150 119.894,00 119.894,00 0

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

51.00 I. SERVICII PUBLICE GENERALE - TOTAL 151 167.556.645,00 169.874.522,00 2.317.877 51,02 AUTORITATI PUBLICE 152 167.556.645,00 169.874.522,00 2.317.877 01 CHELTUIELI CURENTE 153 139.025.645,00 139.025.645,00 0 02 - cheltuieli de personal 154 80.862.339,00 80.862.339,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 155 58.163.306,00 58.163.306,00 0 34 SUBVENTII 156 0,00 0,00 0

35 Subventii 157 0,00 0,00 0

3501 Subventii de la buget pentru institutiile publice 158 0,00 0,00 0

69 CHELTUIELI DE CAPITAL 159 28.531.000,00 30.848.877,00 2.317.877 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 160 28.531.000,00 30.848.877,00 2.317.877

72 Investitii ale institutiilor publice 161 28.531.000,00 30.848.877,00 2.317.877

77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 162 0,00 0,00 0 510205 Autoritati executive 163 167.556.645,00 169.874.522,00 2.317.877 57.00 III CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE - TOTAL 164 1.065.199.498,00 1.066.374.898,00 1.175.400 01 A.CHELTUILI CURENTE 165 1.009.310.941,00 1.015.585.941,00 6.275.000 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 166 680.181.199,00 685.181.199,00 5.000.000 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 167 295.018.358,00 296.293.358,00 1.275.000 34 SUBVENTII 168 0,00 0,00 0 35 Subventii 169 0,00 0,00 0

35.01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 170 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 171 34.111.384,00 34.111.384,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 172 34.111.384,00 34.111.384,00 0 40.02 Burse 173 1.870.020,00 1.870.020,00 0 40.08 Ajutoare sociale 174 7.103.987,00 8.834.335,00 1.730.348

40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 175 2.730.348,00 1.000.000,00 -1.730.348

40.10 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 176 0,00 0,00 0 40.41 Asociatii si fundatii 177 0,00 0,00 0

40.55 Programe cu finantare rambursabila 178 0,00 0,00 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 179 0,00 0,00 0

40.61 Sustinerea cultelor 180 0,00 0,00 0 40.67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 181 0,00 0,00 0

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

40.72 Contributii la salarizarea personalului neclerical 182 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 183 0,00 0,00 0

40.90 Ajutor pentru incalzirea locuintei 184 22.407.029,00 22.407.029,00 0

40.94 Programe cu finantare nerambursabila 185 0,00 0,00 0

40.97 Alocatii si indemnizatii pt persoanelor cu handicap 186 0,00 0,00 0

69 CHELTUIELI DE CAPITAL 187 55.888.557,00 50.788.957,00 -5.099.600 70 B. CHELTUILI DE CAPITAL 188 55.888.557,00 50.788.957,00 -5.099.600 72 Investitii ale institutiilor publice 189 55.888.557,00 50.788.957,00 -5.099.600 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 190 0,00 0,00 0 57,02 INVATAMANT 191 768.169.706,00 767.170.106,00 -999.600

0 01 CHELTUIELI CURENTE 192 751.289.706,00 751.289.706,00 0 02 - cheltuieli de personal 193 548.023.374,00 548.023.374,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 194 201.396.312,00 201.396.312,00 0

34 SUBVENTII 195 0,00 0,00 0 35 Subventii 196 0,00 0,00 0 35,01 Subventii de la buget pentru institutiile publice 197 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 198 1.870.020,00 1.870.020,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 199 1.870.020,00 1.870.020,00 0 40.02 Burse 200 1.870.020,00 1.870.020,00 0 4041 Asociatii si fundatii 201 0,00 0,00 0 4080 Alte transferuri 202 0,00 0,00 0 69 B. CHELTUILI DE CAPITAL 203 16.880.000,00 15.880.400,00 -999.600 70 CHELTUILI DE CAPITAL 204 16.880.000,00 15.880.400,00 -999.600 72 Investitii ale institutiilor publice 205 16.880.000,00 15.880.400,00 -999.600 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 206 0,00 0,00 0 57.02.02 Invatamant prescolar 207 134.104.251,00 134.104.251,00 0

-cheltuieli materiale si servicii 46.451.757,00 46.451.757,00 0 -cheltuieli de personal 79.002.494,00 79.002.494,00 0 -cheltuieli de capital 8.650.000,00 8.650.000,00 0 -transferuri 0,00 0,00 0

57.02.03 Invatamant primar si gimnazial 208 297.356.913,00 296.357.313,00 -999.600 -cheltuieli materiale si servicii 67.526.491,00 67.526.491,00 0 -cheltuieli de personal 222.083.142,00 222.083.142,00 0

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

-cheltuieli de capital 6.700.000,00 5.700.400,00 -999.600 -transferuri 1.047.280,00 1.047.280,00 0

57.02.04 Invatamant liceal 209 268.359.254,00 268.359.254,00 0 -cheltuieli materiale si servicii 69.923.804,00 69.923.804,00 0 -cheltuieli de personal 196.232.432,00 196.232.432,00 0 -cheltuieli de capital 1.530.000,00 1.530.000,00 0 -transferuri 673.018,00 673.018,00 0

57.02.05 Invatamant profesional 210 65.855.004,00 65.855.004,00 0 -cheltuieli materiale si servicii 16.377.660,00 16.377.660,00 0 -cheltuieli de personal 49.341.622,00 49.341.622,00 0 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0 -transferuri 135.722,00 135.722,00 0

57.02.06 Invatamant postliceal 211 0,00 0,00 0 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 0,00 0 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0 -transferuri 0,00 0,00 0

57.02.08 Invatamant special 212 2.494.284,00 2.494.284,00 0 -cheltuieli materiale si servicii 1.116.600,00 1.116.600,00 0 -cheltuieli de personal 1.363.684,00 1.363.684,00 0 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0 -transferuri 14.000,00 14.000,00 0

57.02.14 Internate , camine si cantine pt. Elevi 213 0,00 0,00 0 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 0,00 0 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0

58,02 SANATATE 214 42.579.724,00 37.979.724,00 -4.600.000 0

01 CHELTUIELI CURENTE 215 25.419.724,00 25.419.724,00 0 02 - cheltuieli de personal 216 5.912.000,00 5.912.000,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 217 19.507.724,00 19.507.724,00 0 38 TRANSFERURI 218 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 219 0,00 0,00 0 40.60 Transferuri pt. Actiuni de sanatate 220 0,00 0,00 0

69 CHELTUILI DE CAPITAL 221 17.160.000,00 12.560.000,00 -4.600.000 70 CHELTUILI DE CAPITAL 222 17.160.000,00 12.560.000,00 -4.600.000 72 Investitii ale institutiilor publice 223 17.160.000,00 12.560.000,00 -4.600.000

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 224 0,00 0,00 0 58.02.03 Spitale 225 29.000.000,00 24.400.000,00 -4.600.000

- cheltuilei materiale si servicii 11.840.000,00 11.840.000,00 0 - cheltuieli de personal 0,00 0,00 0 - cheltuieli de capital 17.160.000,00 12.560.000,00 -4.600.000

58.02.05 Crese 226 7.748.894,00 7.748.894,00 0 - cheltuilei materiale si servicii 1.836.894,00 1.836.894,00 0 - cheltuieli de personal 5.912.000,00 5.912.000,00 0 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0

58.02.50 Alte institutii si actiuni sanitare 227 5.830.830,00 5.830.830,00 0 - cheltuilei materiale si servicii 5.830.830,00 5.830.830,00 0 - cheltuieli de personal 0,00 0,00 0 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0

59,02 CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI SPORTIVE 228 73.039.998,00 81.399.998,00 8.360.000 01 CHELTUIELI CURENTE 229 65.239.998,00 73.099.998,00 7.860.000 02 - cheltuieli de personal 230 39.747.000,00 44.747.000,00 5.000.000 20 - cheltuilei materiale si servicii 231 25.492.998,00 28.352.998,00 2.860.000 34 SUBVENTII 232 0,00 0,00 0 35 Subventii 233 0,00 0,00 0 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 234 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 235 0,00 0,00 0

40 Transferuri neconsolidabile 236 0,00 0,00 0 4041 Asociatii si fundatii 237 0,00 0,00 0 4061 Sustinerea cultelor 238 0,00 0,00 0 4072 Contributii la salarizarea personalului neclerical 239 0,00 0,00 0

4080 Alte transferuri 240 0,00 0,00 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 241 7.800.000,00 8.300.000,00 500.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 242 7.800.000,00 8.300.000,00 500.000 72 Investitii ale institutiilor publice 243 7.800.000,00 8.300.000,00 500.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 244 0,00 0,00 0 590203

p p judetene 245 0,00 0,00 0

590204 Muzee 246 0,00 0,00 0 590205 concerte 247 41.850.000,00 50.210.000,00 8.360.000

- cheltuieli de personal 36.100.000,00 41.100.000,00 5.000.000 - cheltuilei materiale si servicii 5.050.000,00 7.910.000,00 2.860.000 - cheltuieli de capital 700.000,00 1.200.000,00 500.000

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

590206 Scoli populare de arta 248 0,00 0,00 0 590207 Casa de cultura 249 14.373.435,00 14.373.435,00 0

- cheltuieli de personal 3.647.000,00 3.647.000,00 0 - cheltuilei materiale si servicii 4.226.435,00 4.226.435,00 0 - cheltuieli de capital 6.500.000,00 6.500.000,00 0

590208 Camine culturale 250 0,00 0,00 0 590210 traditionale 251 0,00 0,00 0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 252 0,00 0,00 0 Centre culturale 253 0,00 0,00 0

500215 Culte religioase 254 1.000.000,00 1.000.000,00 0 590220 Activitatea sportiva 255 10.000.000,00 10.000.000,00 0 590221 Activitatea de tineret 256 600.000,00 600.000,00 0 59.02.50 Alte actiuni culturale ( materiale si servicii ; agenda) 257 5.216.563,00 5.216.563,00 0 60,02 ASISTENTA SOCIALA 258 181.410.070,00 179.825.070,00 -1.585.000

0 01 CHELTUIELI CURENTE 259 167.361.513,00 165.776.513,00 -1.585.000 02 - cheltuieli de personal 260 86.498.825,00 86.498.825,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 261 48.621.324,00 47.036.324,00 -1.585.000 34 SUBVENTII 262 0,00 0,00 0 35 Subventii 263 0,00 0,00 0 35,01 Subventii de la buget pt. Institutiile publice 264 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 265 32.241.364,00 32.241.364,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 266 32.241.364,00 32.241.364,00 0 40.08 Ajutoare sociale 267 7.103.987,00 8.834.335,00 1.730.348 40.09 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 268 2.730.348,00 1.000.000,00 -1.730.348 4010 Transferuri catre caminele pentru persoane vartnice 269 0,00 0,00 0 4041 Asociatii si fundatii 270 0,00 0,00 0 4055 Programe realizate cu finantare rambursabila 271 0,00 0,00 0 40,67 Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 272 0,00 0,00 0 4080 Alte transferuri 273 0,00 0,00 0 4090 Ajutor pentru incalzirea locuintei 274 22.407.029,00 22.407.029,00 0

Praograme cu finantare nerambursabila 275 0,00 0,00 0 Alocatii si indemnizatii pt.persoanele cu handicap 276 0,00 0,00 0

69 CHELTUILI DE CAPITAL 277 14.048.557,00 14.048.557,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 278 14.048.557,00 14.048.557,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 279 14.048.557,00 14.048.557,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 280 0,00 0,00 0

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

60.02.02 Centre de ingrijire si asistenta (Serv Maltez) 281 1.692.084,00 1.692.084,00 0 -cheltuieli materiale si servicii 1.692.084,00 1.692.084,00 0 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0

60.02.03 Centre-pilot de recuperare si reabilitare pt minori cu 282 0,00 0,00 0 60.02.04 Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu 283 8.462.671,00 8.462.671,00 0

-cheltuieli materiale si servicii 1.875.500,00 1.875.500,00 0 -cheltuieli de personal 4.587.171,00 4.587.171,00 0 -cheltuieli de capital 2.000.000,00 2.000.000,00 0

60.02.05 Centre de integrare prin terapie ocupationala 284 0,00 0,00 0 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 0,00 0 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0

60.02.06 (CRISPPAH) 285 9.535.652,00 9.535.652,00 0 -cheltuieli materiale si servicii 4.368.287,00 4.368.287,00 0 -cheltuieli de personal 4.867.365,00 4.867.365,00 0 -cheltuieli de capital 300.000,00 300.000,00 0

60.02.07 Cantina de ajutor social 286 18.730.413,00 18.730.413,00 0 -cheltuieli materiale si servicii 11.714.310,00 11.714.310,00 0 -cheltuieli de personal 1.716.906,00 1.716.906,00 0 -cheltuieli de capital 5.299.197,00 5.299.197,00 0

60.02.09 Ajutor social 287 1.603.987,00 3.334.335,00 1.730.348 60.02.10 Asistenta sociala in caz de invaliditati 288 0,00 0,00 0 60.02.13 copilului 289 0,00 0,00 0 60.02.16 Unitati de asistenta medico-sociala ( Casa Faenza) 290 2.141.237,00 2.141.237,00 0

-cheltuieli materiale si servicii 839.200,00 839.200,00 0 -cheltuieli de personal 1.302.037,00 1.302.037,00 0 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0

60.02.36 Servicii publice de asistenta sociala 291 25.545.971,00 22.230.623,00 -3.315.348 -cheltuieli materiale si servicii 4.467.000,00 2.882.000,00 -1.585.000 -cheltuieli de personal 11.588.623,00 11.588.623,00 0 Ajutoare sociale 5.500.000,00 5.500.000,00 0 Alte ajutoare , alocatii si indemnizatii 2.730.348,00 1.000.000,00 -1.730.348 -cheltuieli de capital 1.260.000,00 1.260.000,00 0

60.02.41 p p p p

(Centr.min SF Nicolae) 292 8.488.442,00 8.488.442,00 0 -cheltuieli materiale si servicii 1.041.305,00 1.041.305,00 0 -cheltuieli de personal 4.077.777,00 4.077.777,00 0 -cheltuieli de capital 3.369.360,00 3.369.360,00 0

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

60.02.42 Camine pentru persoane varstnice 293 14.587.000,00 14.587.000,00 0 -cheltuieli materiale si servicii 8.857.000,00 8.857.000,00 0 -cheltuieli de personal 4.230.000,00 4.230.000,00 0 -cheltuieli de capital 1.500.000,00 1.500.000,00 0

60.02.47 p p p p

handicap grav (Serv publ asist speciala) 294 68.215.584,00 68.215.584,00 0 -cheltuieli materiale si servicii 13.766.638,00 13.766.638,00 0 -cheltuieli de personal 54.128.946,00 54.128.946,00 0 -cheltuieli de capital 320.000,00 320.000,00 0 -Drepturile asist.pers.pt.copii si adulti cu handicap grav 0,00 0,00 0

60.02.50 ajutoare si indemnizatii 295 22.407.029,00 22.407.029,00 0 -cheltuieli materiale si servicii 0,00 0,00 0 -cheltuieli de personal 0,00 0,00 0 -transf din bug stat pt plata ajutorului social cf L416 22.407.029,00 22.407.029,00 0 -cheltuieli de capital 0,00 0,00 0

0

63.00 IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 296 1.142.783.075,00 1.136.840.923,00 -5.942.152

63,02 ERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINT297 1.142.783.075,00 1.136.840.923,00 -5.942.152 01 CHELTUIELI CURENTE 298 992.604.606,00 999.204.606,00 6.600.000 02 - cheltuieli de personal 299 11.674.644,00 11.674.644,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 300 315.457.708,00 322.057.708,00 6.600.000 34 SUBVENTII 301 665.472.254,00 665.472.254,00 0 35 Subventii 302 665.472.254,00 665.472.254,00 0 35,01 Subventii de la buget pt.institutiile publice 303 0,00 0,00 0 35,03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 304 665.472.254,00 665.472.254,00 0 38 TRANSFERURI 305 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 306 0,00 0,00 0 4012 Contributii ale Adm.Publ.Locale la realiz.unor lucrari 307 0,00 0,00 0 4080 Alte transferuri 308 0,00 0,00 0 69 CHELTUILI DE CAPITAL 309 150.178.469,00 137.636.317,00 -12.542.152 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 310 150.178.469,00 137.636.317,00 -12.542.152 72 Investitii ale institutiilor publice 311 34.874.469,00 24.132.317,00 -10.742.152 73 Investitii ale regiilor autonome 312 115.304.000,00 113.504.000,00 -1.800.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 313 0,00 0,00 0 63.02.03 Iluminat 315 85.008.110,00 85.508.110,00 500.000

- cheltuieli curente 78.758.110,00 79.258.110,00 500.000 - cheltuieli de capital 6.250.000,00 6.250.000,00 0

63.02.04 Salubritate 316 61.589.571,00 63.589.571,00 2.000.000

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

- cheltuieli curente 61.589.571,00 63.589.571,00 2.000.000 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0

63.02.05 de agrement 317 63.069.236,00 67.069.236,00 4.000.000 - cheltuieli curente 61.869.236,00 65.869.236,00 4.000.000 - cheltuieli de capital 1.200.000,00 1.200.000,00 0

63.02.08 Locuinte 318 62.115.470,00 55.627.183,00 -6.488.287 - cheltuieli de personal 11.674.644,00 11.674.644,00 0 - cheltuieli curente 33.340.826,00 33.340.826,00 0 - cheltuieli de capital 17.100.000,00 10.611.713,00 -6.488.287

63.02.09 p p p p

colectoare, statii pompare 319 129.147.365,00 127.347.365,00 -1.800.000 - Fond rezerva MRD ( inclusiv contrib.ISPA) 49.832.195,00 49.832.195,00 0 - Investitii BERD 0,00 0,00 0 - cheltuieli curente 11.281.170,00 11.281.170,00 0 - cheltuieli de capital 68.034.000,00 66.234.000,00 -1.800.000

63.02.10 Retele , centrale si puncte termice 320 712.742.254,00 712.742.254,00 0 - subventii buget local 187.209.254,00 187.209.254,00 0 - subventii buget de stat 478.263.000,00 478.263.000,00 0 - cheltuieli de capital 47.270.000,00 47.270.000,00 0

63.02.11 Canalizare 321 3.086.600,00 3.086.600,00 0 - cheltuieli curente 3.086.600,00 3.086.600,00 0 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0

63.02.12 Amenajari hidrotehnice de interes local 322 0,00 0,00 0 - cheltuieli curente 0,00 0,00 0 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0

63.02.13 Introducere de gaze naturale in localitati 323 2.883.367,00 2.883.367,00 0 - cheltuieli curente 0,00 0,00 0 - cheltuieli de capital 2.883.367,00 2.883.367,00 0

63.02.14 Electrificari rurale 324 0,00 0,00 0 63.02.50 Alte actiuni de dezvoltare publica si locuinte 325 23.141.102,00 18.987.237,00 -4.153.865

- cheltuieli de personal 0,00 0,00 0 - cheltuieli curente 15.700.000,00 15.800.000,00 100.000 - cheltuieli de capital 7.441.102,00 3.187.237,00 -4.253.865

66 V. ACTIUNI ECONOMICE 326 707.866.330,00 708.303.524,00 437.194 01 A.CHELTUILI CURENTE 327 249.328.905,00 261.916.099,00 12.587.194 02 CHELTUIELI DE PERSONAL 328 3.966.918,00 4.088.918,00 122.000 20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 329 179.050.587,00 179.050.587,00 0 34 SUBVENTII 330 66.311.400,00 78.776.594,00 12.465.194 35 Subventii 331 66.311.400,00 78.776.594,00 12.465.194

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

35.01 Subventiitii de la buget pt.institutiile publice 332 0,00 0,00 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 333 66.311.400,00 78.776.594,00 12.465.194 38 TRANSFERURI 334 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 335 0,00 0,00 0 40.12

Contributii ale administratiei publice locale la realizareaunor lucrari si servicii de interes public local, in 336 0,00 0,00 0

40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 337 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 338 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 339 458.537.425,00 446.387.425,00 -12.150.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 340 458.537.425,00 446.387.425,00 -12.150.000 72 Investitii ale institutiilor publice 341 141.469.019,00 152.969.019,00 11.500.000 73 Investitii ale regiilor autonome 342 317.068.406,00 293.418.406,00 -23.650.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 343 0,00 0,00 0 67,02 AGRICULTURA SI SILVICULTURA 344 5.041.147,00 5.163.147,00 122.000

0 01 CHELTUIELI CURENTE 345 5.041.147,00 5.163.147,00 122.000 02 - cheltuieli de personal 346 3.966.918,00 4.088.918,00 122.000 20 - cheltuilei materiale si servicii 347 1.074.229,00 1.074.229,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 348 0,00 0,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 349 0,00 0,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 350 0,00 0,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 351 0,00 0,00 0 670204 Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal 352 0,00 0,00 0

- cheltuieli de personal 0,00 0,00 0 - cheltuilei materiale si servicii 0,00 0,00 0 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0

670205 Puncte de insamantari artificiale 353 0,00 0,00 0 670212 Circumscriptii sanitar - veterinare (exclusiv epizootii) 354 2.255.992,00 2.255.992,00 0

- cheltuieli de personal 1.696.918,00 1.696.918,00 0 - cheltuilei materiale si servicii 559.074,00 559.074,00 0 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0

670213 Centre judetene si locale de consultanta agricola 355 2.785.155,00 2.907.155,00 122.000 - cheltuieli de personal 2.270.000,00 2.392.000,00 122.000 - cheltuilei materiale si servicii 515.155,00 515.155,00 0 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0

0 68,02 TRANSPORTURI - COMUNICATII 356 702.825.183,00 703.140.377,00 315.194 01 CHELTUIELI CURENTE 357 244.287.758,00 256.752.952,00 12.465.194 02 - cheltuieli de personal 358 0,00 0,00 0

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

20 - cheltuilei materiale si servicii 359 177.976.358,00 177.976.358,00 0 34 SUBVENTII 360 66.311.400,00 78.776.594,00 12.465.194 35 Subventii 361 66.311.400,00 78.776.594,00 12.465.194 35.01 Subnentii de la buget pentru institutiile publice 362 0,00 0,00 0 35.03 Subventii pt.acop.dif.de pret si tarif 363 66.311.400,00 78.776.594,00 12.465.194 38 TRANSFERURI 364 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 365 0,00 0,00 0 40.12 Contributii ale administratiei publice locale la realizarea 366 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 367 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 368 458.537.425,00 446.387.425,00 -12.150.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 369 458.537.425,00 446.387.425,00 -12.150.000 72 Investitii ale institutiilor publice 370 141.469.019,00 152.969.019,00 11.500.000 73 Investitii ale regiilor autonome 371 317.068.406,00 293.418.406,00 -23.650.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 372 0,00 0,00 0 68.02.02 Aviatie civila 373 0,00 0,00 0 68.02.05 Drumuri si poduri 374 0,00 0,00 0 68.02.07 Transport in comun 375 383.379.806,00 372.195.000,00 -11.184.806 68.02.12 Strazi 319.445.377,00 330.945.377,00 11.500.000

- cheltuieli curente 177.976.358,00 177.976.358,00 0 - cheltuieli de capital 141.469.019,00 152.969.019,00 11.500.000

68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si com. 376 0,00 0,00 0 69,02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 377 0,00 0,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 378 0,00 0,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 379 0,00 0,00 0 38 TRANSFERURI 380 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 381 0,00 0,00 0 40.21 Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare 382 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 383 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 384 0,00 0,00 0 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 385 0,00 0,00 0 72 Investitii ale institutiilor publice 386 0,00 0,00 0 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 387 0,00 0,00 0 69.02.03 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 388 0,00 0,00 0 69.02.19 Sustinerea programelor de dezvoltare regionala 389 0,00 0,00 0 69.02.50 Alte cheltuieli pt.actini econmice 390 0,00 0,00 0

VI. ALTE ACTIUNI 391 20.086.898,00 20.092.898,00 6.000 72,02 ALTE ACTIUNI 392 20.086.898,00 20.092.898,00 6.000 01 CHELTUIELI CURENTE 393 2.631.398,00 2.631.398,00 0

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

02 - cheltuieli de personal 394 0,00 0,00 0 20 - cheltuilei materiale si servicii 395 2.631.398,00 2.631.398,00 0 38 TRANSFERURI 396 0,00 0,00 0 40 Transferuri neconsolidabile 397 0,00 0,00 0 40,27 Trans.aferente Fondului Roman de Dezv.Sociala 398 0,00 0,00 0 40.80 Alte transferuri 399 0,00 0,00 0 69 CHELTUIELI DE CAPITAL 400 3.435.000,00 3.531.000,00 96.000 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 401 3.435.000,00 3.531.000,00 96.000 72 Investitii ale institutiilor publice 402 3.435.000,00 3.531.000,00 96.000 77 Rate aferente achizitiilor in leasing financiar 403 0,00 0,00 0 72.02.02 Comandamente militare 404 0,00 0,00 0

- cheltuieli curente 0,00 0,00 0 - cheltuieli de capital 0,00 0,00 0

72.02.07 Protectie civila 405 3.319.449,00 3.319.449,00 0 - cheltuieli curente 1.339.449,00 1.339.449,00 0 - cheltuieli de capital 1.980.000,00 1.980.000,00 0

72.02.20 Fondul Roman de Dezvoltare Sociala 406 0,00 0,00 0 72.02.50 Alte cheltuieli 407 16.767.449,00 16.773.449,00 6.000

- cheltuieli curente 15.312.449,00 15.222.449,00 -90.000 - cheltuieli de capital 1.455.000,00 1.551.000,00 96.000

76.00 VII. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIR 408 10.519.320,00 10.519.320,00 0 76.02 FOND PENTRU GARANTAREA IMPR.EXTERNE 409 10.519.320,00 10.519.320,00 0 78 OPERATIUNI FINANCIARE 410 0,00 0,00 0 84 RAMBURSARI DE CREDITE,PLATI DE DOBANZI SI 411 0,00 0,00 0 86 Ramb.credite, plati de dobanzi si comisioane aferente ace412 0,00 0,00 0 86.01 Rambursari de credite externe din fondul de garantare 413 0,00 0,00 0 86.02 Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare 414 0,00 0,00 0

Rambursari de credite externe contractate de stat 415 0,00 0,00 0 Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contr 416 0,00 0,00 0

76.02.01 comisioane aferente contracte garantate de stat 417 10.519.320,00 10.519.320,00 0 76.02.02

, p credite externe contractate de stat 418 0,00 0,00 0

84.00 VIII . TRANSFERURI 419 2.334.165,00 2.334.165,00 0 84,02 TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 420 2.334.165,00 2.334.165,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 421 2.334.165,00 2.334.165,00 0 38 TRANSFERURI 422 2.334.165,00 2.334.165,00 0 39 Transferuri consolidabile 423 2.334.165,00 2.334.165,00 0 39,21 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 424 2.334.165,00 2.334.165,00 0 84.02.04 Transferuri din BL catre Bug.CJ pt.sust sist.prot.copii 425 2.334.165,00 2.334.165,00 0

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

86.00 IX. IMPRUMUTUIRI ACORDATE 426 0,00 0,00 0 86,02 IMPRUMUTURI 427 0,00 0,00 0 78 OPERATIUNI FINANCIARE 428 0,00 0,00 0 79 IMPRUMUTURI ACORDATE 429 0,00 0,00 0 80 IMPRUMUTURI 430 0,00 0,00 0 80,09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 431 0,00 0,00 0 80,12

p g g administrate prin agentii de credit 432 0,00 0,00 0

86.02.09 Imprum.temp.pt.infiint.unor instit.si sv.publ.locale 433 0,00 0,00 0 86.02.13 administrate prin agentii de credit 434 0,00 0,00 0 88.00 X. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI 435 47.442.400,00 47.442.400,00 0 88,02 DOBANZI AFERENTE DATOR.PUBL.LOCALE SI ALTE 436 47.442.400,00 47.442.400,00 0 01 CHELTUIELI CURENTE 437 47.442.400,00 47.442.400,00 0 49 DOBANZI 438 47.442.400,00 47.442.400,00 0 50 Dobanzi aferente datoriei publice locale 439 47.442.400,00 47.442.400,00 0 50.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei pu 440 20.442.400,00 20.442.400,00 0 50.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei pu 441 27.000.000,00 27.000.000,00 0 50.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 442 0,00 0,00 0 50.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 443 0,00 0,00 0 50.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planulu 444 0,00 0,00 0 88.02.01 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei pu 445 20.442.400,00 20.442.400,00 0 88.02.02 Dobanzi comisioane si alte costuri aferente datoriei pu 446 27.000.000,00 27.000.000,00 0 88.02.03 Chelt.ocaz.de emis.si plas.titl.de val.in cond.legii 447 0,00 0,00 0 88.02.04 Diferente de curs afer.datoriei publice locale 448 0,00 0,00 0 88.02.05 Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planulu 449 0,00 0,00 0 89.00 PLATI DE DOBANZI 0,00 0,00 0 89.02.01 Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur 0,00 0,00 0 90.00 XI. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI 450 91.308.000,00 91.308.000,00 0 90.02 RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE 451 91.308.000,00 91.308.000,00 0 78 OPERATIUNI FINANCIARE 452 91.308.000,00 91.308.000,00 0 87 Rambursari de imprumuturi 453 91.308.000,00 91.308.000,00 0 87.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 0 87,02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 454 0,00 0,00 0 87,04 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 455 66.000.000,00 66.000.000,00 0 87,05 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 456 25.308.000,00 25.308.000,00 0 90.02.01 Rambursarea imprumuturilor acordate din fondul de tezaur 0,00 0,00 0 90.02.02 Rambursare impr.acordate din trezoreria statului 457 0,00 0,00 0 90.02.03 Rambursarea impr.interne pt. Investitii 458 66.000.000,00 66.000.000,00 0 90.02.04 Rambursarea impr.externe pt. Investitii 459 25.308.000,00 25.308.000,00 0

cod clasific Denumire indicatori Cod rand rectificat sept. 2004 rectificat OCT.. 2004 diferente

95.00 XII. FONDURI DE REZERVA 460 119.894,00 119.894,00 0 95.02 FONDURI DE REZERVA 461 119.894,00 119.894,00 0 89 REZERVE 462 119.894,00 119.894,00 0 90 REZERVE 463 119.894,00 119.894,00 0 91 Rezerve 464 119.894,00 119.894,00 0 95.02.05 Fond rez.bugetara la disp.consiliilor locale si judetene 465 119.894,00 119.894,00 0

EXCEDENT ( DEFICIT) 466 -0,00 -0,00 0 90 - Excedent / Deficit 467 -0 -0,00 0 98.02 - Excedent 468 -0 -0,00 0 92 - Excedent 469 -0 -0,00 0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu

DIRECTOR ECONOMIC SEF SEVICIU BUGET INVESTITII

ec.Adrian Bodo ec.Smaranda Haracicu

Atasament: Referat_rectificare_buget.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI APROBAT T I M I S O A R A DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R, - BIROU BUGET - Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU Nr.

R E F E R A T Privind rectificarea bugetului pe anul 2004

Avand in vedere adresa nr.122372/17.09.2004 a Ministerului

Finantelor Publice; adresa 12725/13.10.2004 a Centrului Comunitar de

Asistenta Sociala; adresa nr.11120/14.10.2004 a Ligii Apararii Drepturilor

Omului; adresa nr.748/13.10.2004 a Oficiului Judetean de Consultanta

Agricola; adresa nr.12345/16.09.2004, 15967/10.09.2004 a RATTimisoara;

adresa 17626/07.10.2004 a Directiei Edilitare-Serviciul Administrare Mediu

Urban; adresa nr.12867/14.10.2004 a Filarmonicii Banatul Timisoara; adresa

nr.1790/24.08.2004 a Teatrului German; adresa nr.1463/07.09.2004 a

Teatrului de Stat „Csiky Gergely” ;

In conformitate cu Ord.45/19.06.2003 privind finantele publice locale

art.5, alin.4, art.21, lit.f si lit.g si art.22, alin.1, art.65; Legea 215/23.04.2001,

art.38, lit.d privind administratia publica locala, precum si Legea

nr.507/2003 privind bugetul de stat pe anul 2004 , art.34.

Serviciul Buget-Investitii din cadrul Directiei Economice propune

rectificarea bugetului pe anul 2004 conform anexa nr.1 si anexa nr.2.

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERV.BUGET-INVESTITII, ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU AVIZAT JURIDIC,