keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 76/09.09.2016 privind modificarea Hotărârii nr. 564 din 18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 4726/13.10.2014, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA"

09.09.2016

Hotararea Consiliului Local 76/09.09.2016
privind modificarea Hotărârii nr. 564 din 18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare nr. 4726/13.10.2014, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 21317/01.09.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie social, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 564/18.12.2015 - privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54092 REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA" şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 415/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4. - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă";
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 334/31.07.2015 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 415/20.11.2009 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi analizei cost-beneficiu, a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timişoara" în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - " Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - " Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă" şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 241/20.05.2014;
Având în vedere prevederile contractului de finanţare nr. 4726/13.10.2014 privind proiectul "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA", cod SMIS 54092;
Având în vedere Adresa ADR Vest nr. 10164/09.08.2016, înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. CDD2016-560/10.08.2016;
Având în vedere Instrucţiunea AMPOR nr. 146/17.06.2016;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei Prioritare 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă", în scopul îndeplinirii integrale a activităţilor, obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. "
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE


Art. 1: Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 564/18.12.2015 după cum urmează:
"Art. 1 - Se aprobă data de 01.11.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului "REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA", cod SMIS 54092, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 - "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă", în scopul îndeplinirii integrale a activităţilor, obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. "

Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 564/18.12.2015 rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiai Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Audit;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_prelungire_proiect_lenau.pdf

FP 53-01, Ver.1

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA DEZVOLTARE PRIMAR Serviciul Generare şi Management Proiecte SC2016-021317/01.09.2016 NICOLAE ROBU

REFERAT privind modificarea Hotărârii nr. 564 din 18.12.2015 privind finalizarea contractului de

finanţare nr.4726/13.10.2014, în baza Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA

INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA”

În data de 13.10.2014 a fost semnat Contractul de Finanţare nr. 4726/13.10.2014 pentru proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA”, cod SMIS 54092, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, având termenul de finalizare data de 13.10.2015.

 actul adiţional nr.1/28.08.2015 la contractul de finanţare nr.4726/13.10.2014 prin care durata de implementare s-a prelungit până la data de 31.12.2015, dată până la care cheltuielile proiectului erau eligibile (rambursabile);

 actul adiţional nr.2/29.12.2015 la contractul de finanţare nr.4726/13.10.2014 prin care durata de implementare s-a prelungit până la data de 30.06.2016 în vederea asigurării funcţionalităţii proiectului (cheltuielile efectuate după 31.12.2015 au devenit neeligibile şi sunt suportate din bugetul local);

 actul adiţional nr.3/30.06.2016 la contractul de finanţare nr.4726/13.10.2014 prin care durata de implementare a proiectului s-a prelungit până la data de 01.11.2016 în vederea asigurării funcţionalităţii proiectului (cheltuielile efectuate după 31.12.2015 au devenit neeligibile şi sunt suportate din bugetul local).

Sursa de finanţare a proiectului este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2007-2013.

În data de 30.04.2014, a fost semnat între Municipiul Timişoara şi SC KASDUM- Gf SRL, contractul de lucrări nr. 119, în valoare 5.213.758,88 lei, la care se adaugă TVA, având drept obiect execuţia lucrărilor de construire la interior pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timişoara”.

Pe parcursul implementării proiectului au survenit întârzieri în executarea lucrărilor de execuţie ca urmare a unor adaptări ale soluţiilor tehnice pe care Proiectantul - SC SUBCONTROL SRL a trebuit să le facă pe parcursul execuţiei lucrărilor la clădirea Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau”, necesare pentru ca în momentul recepţionării clădirii proiectul să respecte toate normativele necesare obţinerii tuturor avizelor de funcţionare şi acceptării construcţiei spre recepţie de către comisia de recepţie, conform legislaţiei în vigoare.

Astfel, a apărut necesitatea realizării unor lucrări fără de care obiectivul de investiţie “Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare infrastructura educaţională la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau”, nu putea fi finalizat şi acceptat spre recepţie, conform H.G. nr. 273/1994, motiv pentru care a fost organizată o nouă procedură de achiziţie publică fiind semnat cel de al doilea contract de execuţie lucrări (în completarea celor prevăzute prin contr. nr. 119/2014.

Urmare a acestui fapt, Municipiul Timişoara are în prezent în derulare două contracte de execuţie lucrări, respectiv – Contractul nr.119/30.04.2014 – lucrările de bază, cu termen de finalizare 31.12.2015 şi Contractul nr.316/13.11.2015 – lucrări în completarea celor prevăzute în contractul nr. 119/30.04.2014 cu termen de finalizare 20.04.2016;

FP 53-01, Ver.1

În data de 24.06.2016, a fost convocată Comisia de recepţie în vederea recepţionării lucrărilor, dar din cauza faptului că lucrările realizate de către Executant - SC KASDUM-GF SRL în baza celor 2 contracte de lucrări mai sus menţionate, nu îndeplineau condiţiile prevăzute de HG 273/1994 (nu erau finalizate toate lucrările de reabilitare a liceului), obiectivul de investiţie nu a putut fi recepţionat.

Recepţia a fost amânată din cauza nefinalizării lucrărilor demarate în baza Autorizaţiei de construire cu nr. 775/12.06.2012 şi Autorizaţiei de Construire nr.653/27.05.2015, emise de către Municipiul Timişoara, dar şi din cauza unei neconformităţi stabilită prin Procesul verbal de control nr.71434/TM/26.05.2016, de către reprezentanţii ISU, pe fiecare nivel al clădirii, pereţii holurilor şi casele de scară fiind placaţi cu elemente de finisaj din materiale combustibile (plăci compacte din HPL), fiind încălcate prevederile din tab. 4.2.105 Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor P 118-99. Având în vedere situaţia expusă mai sus, respectiv nefinalizarea tuturor lucrărilor prevăzute în cele două contracte de execuţie lucrări, precum şi până se va rezolva problema HPL-ului montat pe pereţii interiori ai liceului, este necesară prelungirea duratei de implementare a proiectului până la 01.11.2016, în vederea finalizării tuturor activităţilor asumate de către beneficiar prin proiect, în conformitate cu prevederile Actului Adiţional nr.3/29.06.2016 la contractul de finanţare nr.4726/13.10.2014. Prelungirea este necesară pentru finalizarea tuturor activităţilor prevăzute în proiect şi asigurarea îndeplinirii tuturor indicatorilor şi obiectivelor asumate de beneficiar, pentru a evita astfel posibilitatea restituirii integrale a finanţării nerambursabile.

PROPUNEM:

- Aprobarea modificării Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 564/18.12.2015 după cum urmează:

„Art. 1 - Se aprobă data de 01.11.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE A LICEULUI TEORETIC NIKOLAUS LENAU-TIMIŞOARA”, cod SMIS 54092, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, în scopul îndeplinirii integrale a activităţilor, obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia. ”

- Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 564/18.12.2015 rămân nemodificate

Director executiv Direcţia Economică pt.Director executiv Direcţia Dezvoltare Ec. Smaranda HARACICU Magdalena NICOARĂ

pt. Şef Serviciul Generare şi Management Proiecte Adriana DEACONU - Manager de proiect

Ovidiu PURDEA - Responsabil tehnic Andreea BĂLAN - Asistent de proiect

Avizat juridic cons. juridic Daniela ŞTEFAN