keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 74/14.06.1994 privind aprobarea contului de inchiriere a exercitiului bugetar pe anul 1993

14.06.1994

Hotararea Consiliului Local 74/14.06.1994
privind aprobarea contului de inchiriere a exercitiului bugetar pe anul 1993


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avind in vedere Raportul privind executia bugetului local pe anul 1993, intocmit de primarul municipiului Timisoara;
Avind in vedere Referatul nr.SC01934/24.05.1994 a ServiciuluiBugetContabilitate din cadrulConsiliuluiLocal al Municipiului Timisoara;
Avand in vedereavizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor art.21 lit.(e) si art.43 lit.(e) din Legea nr.69/1991;
In temeiul art.29 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1.: Se aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 1993.

Art.2.: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Consiliului Judetean Timis;
Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
Serviciului BugetContabilitate;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
NEDIN IOAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI