keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 6/01.07.2016 privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate

01.07.2016

Hotararea Consiliului Local 6/01.07.2016
privind organizarea Comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

În baza dispoziţiilor art. 11 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/30.09.2010;
Având în vedere opţiunile exprimate de consilierii locali ai municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.9 şi art.54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se constituie Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în principalele domenii de activitate, după cum urmează:

COMISIA I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe - în următoarea componenţă:
1. BORDEAŞU ILARE - A.L.D.E.
2. CSOKANY PETRONELA MIHAELA - U.D.M.R.
3. DIMECA RADU DRAGOŞ - P.N.L.
4. MIHOK CIPRIAN - ŞTEFAN - P.N.L.
5. POPOVICI GABRIELA - P.S.D.

COMISIA II - pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu - în următoarea componenţă:
1. CĂLDĂRARU LUCIAN - P.N.L.
2. IDOLU IULIAN DANIEL - P.S.D.
3. KRISTOF ROBERT - P.N.L.
4. SANDU CONSTANTIN - ŞTEFAN - P.N.L.
5. SZATMARI IOAN - ŞTEFAN - P.S.D.

COMISIA III - pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale - în următoarea componenţă:
1. BARABAS LORENZO - FLAVIUS - P.N.L.
2. LULCIUC ADRIAN - RĂZVAN - P.N.L.
3. MARIŞ DANIELA - MIRELA - P.N.L.
4. ORZA ADRIAN - ROMIŢĂ - independent
5. SIMONIS ALFRED - ROBERT - P.S.D.

COMISIA IV - pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor - în următoarea componenţă:
1. DUGULESCU MARIUS - CRISTINEL - P.M.P.
2. IONESCU SORIN GABRIEL - P.S.D.
3. POPESCU RALUCA IOANA - P.M.P.
4. TAROPA LUCIAN - DOREL - P.S.D.
5. ŢUNDREA LUMINIŢA - P.S.D.

COMISIA V - pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte - în următoarea componenţă:
1. GRIGOROIU GRIGORE - P.N.L.
2. IEREMIA ION - ARDEAL - P.S.D.
3. MATEESCU IOAN - P.S.D.
4. MOŞIU SIMION - P.N.L.
5. TÎRZIU ADELINA - LARISSA - P.N.L.

Art. 2: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei de Evidenţa Persoanei Timişoara;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN - ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI