keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 67/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Splaiul N.Titulescu nr.2, la preţul de vânzare de 280.000 euro.

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 67/01.03.2016
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Splaiul N.Titulescu nr.2, la preţul de vânzare de 280.000 euro.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 3955/18.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.SC2016- 003373 din 12.02.2016 , înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Compartimentul Monumente de către LAITIN MARGARETA şi MARTIN PAUL ALEXANDER - prin avocat Novăcescu Lucia Alexandrina Valeria prin care ne înştiinţează că doreşte să înstrăineze imobilul dn Splaiul N.Titulescu nr.2, înscris în C.F nr.404587(C.F. vechi nr. 8823), nr.topo 17301 şi teren în suprafaţă de 755 mp, la preţul de 280.000 euro.
Având în vedere Adresa cu nr.192 din 02.02.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016 -003373 din data de 16.02.2016 a Biroului Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016 -003373 din data de 16.02.2016 a Biroului Şcoli-Spitale,Compartiment Şcoli ;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016 -003373 din data de 16.02.2016 a Biroului Sport-Cultură,Compartiment Cultură;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2016 -003373 din data de 16.02.2016 a Biroului Reabilitare şi Dezvoltare Urbană din cadrul Direcţiei de Urbanism;
În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificată;
În baza prevederilor art.36,alin.2, lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Splaiul N.Titulescu nr.2 înscris în C.F nr.404587(C.F. vechi nr. 8823), nr.topo 17301 şi teren în suprafaţă de 755 mp, la preţul de 280.000 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Doamnei Laitin Margareta si domnului Martin Paul Alexander , prin avocat Novăcescu Lucia Alexandrina Valeria
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI