keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 645/03.12.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 62/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Gheorghe Lazar nr. 36"

03.12.2018

Hotararea Consiliului Local 645/03.12.2018
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 62/23.02.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil str. Gheorghe Lazar nr. 36"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-27673/21.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-27673/21.11.2018 al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018- 27673/ 21.11.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-27673/21.11.2018;
Avand in vedere adresa Organismului Intermediar ADR Vest nr. 25602/09.11.2018 referitoare la Solicitarea de clarificare nr. 5, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. CDD 2018 - 516/12.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara";
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/04.03.2009 (*actualizata*) privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit.b), alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se inlocuieste Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 62/23.02.2018 cu Anexa privind noii indicatori.
Art. 2: Celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local nr. 62/23.02.2018 raman neschimbate.
Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL nr.

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – DALI

DENUMIRE PROIECT REABILITARE TERMICĂ IMOBIL, STR. GH. LAZĂR NR. 36 AMPLASAMENT Municipiul Timişoara, str. Gh. Lazăr nr. 36

TITULARUL INVESTIŢIEI Primăria Municipiului Timişoara, Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Asociaţia de proprietari, str. Gh. Lazăr nr. 36, jud. Timiș

NUMĂR PROIECT 296 / 2017

DATE TEHNICE

Regim de înălțime: S+P+10E Număr apartamente: 140 Suprafața construită/etaj: 1324,00 mp Suprafața desfășurată: 1.2404,00 mp Suprafața utilă totală: 9318,30 mp Sistemul constructiv: pereți structurali realizați din beton armat monolit

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 2.582.067,14 lei Din care C+M: 2.294.356,39 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

− Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 180,56 tone CO2 − Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 140 − Scăderea consumului anual de energie primară: 1.030.476,86 kwh/an − Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire: 98,70 kwh/m2/an − Scăderea consumului anual specific de energie 98,70 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

− Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 262,97 tone CO2 − Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 140 − Consumul anual de energie primară: 1.558.756,98 kwh/an − Consumul anual specific de energie pentru încălzire: 89,40 kwh/m2/an − Consumul anual specific de energie 140,50 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT SRL