keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 644/03.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018

03.12.2018

Hotararea Consiliului Local 644/03.12.2018
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018 - 28191/26.11.2018 a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018 -28191/26.11.2018 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.11.2018- Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 28191/26.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art.7 alin.(9) ale Legii nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica;
Avand in vedere minuta dezbaterii publice din data de 03.12.2018 si completarile aduse prin Raportul de specialitate cu nr. SC2018 - 28728/03.12.2018 al Directiei Economice - Serviciul Buget si prin Expunerea de motive nr.SC2018 - 28728/03.12.2018;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.12.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr. SC2018 - 28728/03.12.2018;
Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/03.01.2018;
In conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 si 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 si art.23 alin.1 si 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal - bugetare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45, alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se valideaza Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1425 din 12.11.2018 referitoare la rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 in baza Conventiei de imprumut nr. SC2018-25903/05.11.2018 dintre Ministerul Finantelor Publice si Municipiul Timisoara privind acordarea unui imprumut de 101.029.000 lei pe o perioada de 20 ani pentru finantarea unor cheltuieli curente ale Municipiului Timisoara pentru asigurarea furnizarii energiei termice in sezonul rece, intocmita in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.89/2018.

Art. 2: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 - Bugetul local pe anul 2018 - sursa 2A; Anexei nr. 2 - Bugetul local pe anul 2018 - sursa 2E.

Art. 3: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local nr.556/30.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest, Directia Generala Drumuri , Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati, Directia Urbanism , Directia Dezvoltare, Directia Comunicare - Relationare, Directia de Mediu, Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati ;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
-Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: DX-2500N_20181127_074150.pdf

BUGETUL LOCAL pentru anul 2018 - ANEXA NR. 2 - sursa 2E Rectificare nr.7 DENUMIREA INDICATORILOR pusi po3 1ojeoIput po) yeqosde ueifory SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 00.01 39.641,51 232,65 39.874,16 Î. VENITURI CURENTE '|00.02 39.641,51 82,88 39.724,39 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 39.641,51 82,88 39.724,39 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.769,80 0,00 1.769,80 Venituri din proprietate 30.10 1.769,80 0,00 1.769,80 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.320,04 0,00 1.320,04 Alte venituri din concesiuni 30.10.05.30 1.320,04 0,00 1.320,04 Alte venituri din proprietate =-| Not 19| “|| O 30.10.50 449,76 0,00 449,76 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII a 00.09 37.871,71 82,88 37.954,59 Venituri din prestari de servicii si alte activitati e = 33.10 36.492,11 -17,53 36.474,58 Taxe si alte venituri in invatamant _ — 33.10.05 6.344,56 0,00 6.344,56 Venituri din prestari de servicii N < 33.10.08 154,21 0,00 184,21 Contributia de intretinere a persoanelor asistate m = 33.10.13 584,00 0,00 584,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine tr = 33.10.14 19.858,33 0,00 19.858,33 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa wm = 33.10.16 50,00 0,00 50,00 Venituri din organizarea de cursuri de c care si conversie profesionala, specializare si perfectionare V = 33.10.17 344,20 0,00 344,20 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 17 33.10.19 969,30 12,59 981,89 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 18 33.10.50 8.187,51 -30,12 8.157,39 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 19 34.10 8,00 0,00 8,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 20 34.10.50 8,00 0,00 8,00 Diverse venituri 21 36.10 1.138,72 50,00 1.188,72 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 22 36.10.32 15,00 0,00 15,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenii, aferente secti de dezvoltare 23 36.10.32.02 15,00 0,00 15,00 Pag. 1/9

DENUMIREA INDICATORILOR puei pod JoyeoIpu| ,eqosde wue16o1d WeJBoid Alte venituri 36.10.50 1.123,72 50,00 1.173,72 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 25 37.10 232,88 50,41 283,29 Donatii si sponsorizari 26 37.10.01 142,88 50,41 193,29 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii 27 37.10.03 -170,00 20,00 -150,00 Varsaminte din sectiunea de functionare - 28 37.10.04 170,00 -20,00 150,00 Alte transferuri voluntare 29 37.10.50 90,00 0,00 90,00 II. VENITURI DIN CAPITAL 30 00.10 0,00 149,77 149,77 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 31 40.10 0,00 149,77 149,77 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 32 40.10.15 0,00 149,77 149,77 Sume utilizate de adminisiratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare 33 40.10.15.01 0,00 129,77 129,77 Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 34 40.10.15.02 0,00 20,00 20,00 TOTAL CHELTUIELI 35 39.714,51 232,65 39.947,16 CHELTUIELI CURENTE 36 01 39.529,51 232,65 39.762,16 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 37 10 9.580,16 60,00 9.640,16 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 38 20 29.465,35 172,65 29.638,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 39 57 352,00 0,00 352,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 40 59 132,00 0,00 132,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 41 70 185,00 0,00 185,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 42 71 185,00 0,00 185,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE , 43 64.10 39.704,51 232,65 39.937,16 Invatamant 44 65.10 36.417,51 0,00 36.417,51 CHELTUIELI CURENTE 45 01 36.382,51 0,00 36.382,51 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 46 10 9.190,16 0,00 9.190,16 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 47 20 26.708,35 0,00 26.708,35 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 48 57 352,00 0,00 352,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 49 59 132,00 0,00 132,00 Pag.2/$

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po5 POI yeqosde we604q EJUoN ul LUBJĂ0IA CHELTUIELI DE CAPITAL 70 35,00 0.00| 35,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 51 71 35,00 0,00| 35,00 Din total capitol Servicii educationale complementare 52 65.10.12 0,00 0.00| 0,00 Scoala dupa scoala 53 85.10.12.01 0,00 0,00, 0,00 Invatamant prescolar si primar 54 65.10.03 17.790,60 0,00| 17.790,60 invatamant prescolar 55 65.10.03.01 12.049,31 0,00 12.049,31 Invatamant primar 56 65.10.03.02 5.741,29 0,00 5.741,29 Invatamant secundar 57 65.10.04 14.973,93| 0,00 14.973,93 Invatamant secundar inferior 58 65.10.04.01 3.281,43| 0,00 3.281,43 Invatamant secundar superior 59 65.10.04.02 11.551,42| 0,00 11.551,42 Invatamant profesional 60 65.10.04.03 141,08| 0,00 141,08 Invatamant postliceal 61 65.10.05 2.307,12 0,00 2.307,12 Servicii auxiliare pentru educatie 62 65.10.11 1.345,86 0,00 1.345,86 Internate si cantine pentru elevi 83 65.10.11.03 1.345,86 0,00 1.345,86 Cultura, recreere si religie 64 67.10 2.703,00 232,65 2.935,65 CHELTUIELI CURENTE 65 01 2.553,00 232,65 2.785,65 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 56 10 380,00 60,00 440,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 67 20 2.173,00 172,65 2.345,65 CHELTUIELI DE CAPITAL 68 70 150,00 0,00 150,00 TITLUL Xill ACTIVE NEFINANCIARE 69 7” 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Servicii culturale 70 67.10.03 2.703,00 168,00 2.871,00 Institutii publice de spectacole si concerte "1 67.10.03.04 1.853,00 168,00 2.021,00 Case de cultura 72 87.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Servicii recreative si sportive 73 67.10.05 0,00 64,65 64,65 Sport 74 67.10.05.01 0,00 64,65 64,65 Asigurari si asistenta sociala 75 68.10 584,00 0,00 584,00 CHELTUIELI CURENTE 76 01 584,00 0,00 584,00 Pag. 3/9

DENUMIREA INDICATORILOR pui po3 POD ,eqosde weifo1g Bjuenyul TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 584,00 0,00 584,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 78 70 0,00 0,00] 0,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 79 88.10.04 584,00 0,00 584,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 80 69.10 10,00 0,00 10,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 81 70.10 10,00 0,00 10,00 CHELTUIELI CURENTE 82 01 10,00 0,00 10,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 83 10 10,00 0,00 10,00, CHELTUIELI DE CAPITAL 84 70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 85 70.10.50 10,00 0,00 10,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 86 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 87 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 88 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 89 99.10 73,00 0,00 73,00 SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 39.456,51 232,85 39.689,16 TOTAL VENITURI 00.01 39.456,51 232,65 39.689,16 I. VENITURI CURENTE 00.02 39.456,51 102,88 39.559,39 C. VENITURI NEFISCALE 00.07 39.456,51 102,88 39.559,39 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 00.08 1.769,80 0,00 1.769,80 Venituri din proprietate 30.10 1.769,80 0,00 1.769,80 30.10.05 1.320,04 0,00 1.320,04 Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si i ieri de catre institu publice 30.10.05.30 1.320,04 0,00 1.320,04 Alte venituri din proprietate 30.10.50 449,76 0,00 449,76 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.09 37.686,71 102,88 37.789,59 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10 36.492,11 -17,53 36.474,58 Taxe si alte venituri in invatamant 33.10.05 6.344,56 0,00 6.344,56 Pag.4/8

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 po3 POI yeqosde Jeoygoe1 Venituri din prestari de servicii 13 33.10.08 154,21 0,00 154,21 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 14 [33.10.13 584,00 0,00 584,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 15 [33.10.14 19.858,33 0,00 19.858,33 Venituri in valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 16 33.10.16 50,00 0,00 50,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare 17 33.10.17 344,20 0,00 344,20 Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive 18 33.10.19 969,30 12,59 981,89 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 19 33.10.50 8.187,51 -30,12 8.157,39 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 20 34.10 8,00 0,00 8,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 21 34.10.50 8,00 0,00 8,00 Diverse venituri 22 36.10 1.123,72 50,00 1.173,72 Alte venituri 23 36.10.50 1.123,72 50,00 1.173,72 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 24 37.10 62,88 70,41 133,29 Donatii si sponsorizari 25 37.10.01 142,88 50,41 193,29 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri prop! subventii 26 37.10.03 -170,00 20,00 -150,00 Alte transferuri voluntare 27 37.10.80 90,00 0,00 90,00 Il. VENITURI DIN CAPITAL 28 00.10 0,00 129,77 129,77 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 29 40.10 0,00 129,77 129,77 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 30 40.10.15 0,00 129,77 129,77 ate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare Sume u 31 40.10.15.01 0,00 128,77 129,77 TOTAL CHELTUIELI 32 39.529,51, 232,65 39.762,16 CHELTUIELI CURENTE 33 01 39.529,51| 232,65 39.762,16 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 34 10 9.580,16 60,00 9.640,16 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 35 20 29.465,35 172,65 29.638,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 36 57 352,00 0,00 352,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 37 59 132,00 0,00 132,00 Pag. 5/9

DENUMIREA INDICATORILOR puei JoyeoIpu| pOI ejusnyuj weJfog Jeoyyoe1 Wwe1BoJ1g Partea a Ili-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.10 39.519,51 232,65 39.752,16 Invatamant 39 65.10 36.382,51 0,00 36.382,51 CHELTUIELI CURENTE 40 01 36.382,51 0,00 36.382,51 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 41 10 9.190,16 0,00 9.190,16 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 42 20 26.708,35 0,00 26.708,35 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 43 57 352,00 0,00 352,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 44 59 132,00 0,00 132,00 Din total capitol educationale complementare 45 65.10.12 0,00 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 46 65.10.12.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar si primar 47 65.10.03 17.790,60| 0,00 17.790,80 Invatamant prescolar 48 65.10.03.01 12.049,31] 0,00 12.049,31 Invatamant primar 49 65.10.03.02 5.741,29 0,00 5.741,29 Invatamant secundar 50 65.10.04 14.938,93 0,00 14.938,93 Invatamant secundar inferior 51 65.10.04.01 3.281,43 0,00 3.281,43 Invatamant secundar superior 52 65.10.04.02 11.516,42 0,00 11.516,42 Irivatamant profesional 53 65.10.04.03 141,08 0,00 141,08 Invatamant postliceal 54 65.10.05 2.307,12 0,00 2.307,12 Servicii auxiliare pentru educatie 55 65.10.11 1.345,86 0,00 1.345,86 Infernate si cantine pentru elevi 56 65.10.11.03 1.345,86 0,00 1.345,86 Cultura, recreere si religie 57 67.10 2.553,00 232,65 2.785,65 CHELTUIELI CURENTE 58 01 2.553,00 232,65|. 2.785,65 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 59 10 380,00 60,00 440,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 60 20 2.173,0i 172,65 2.345,85 Din total capitol Servicii culturale 61 67.10.03 2.553,00 168,00 2.721,00 Institutii publice de spectacole si concerte 82 67.10.03.04 1.703,00 168,00 1.871,00 Case de cultura 83 67.10.03.06 850,00 0,00 850,00 Servicii recreative si sportive 64 87.10.05 0,00 64,65 64,65 Sport 65 67.10.05.01 0,00 84,65 64,65 Pag.6/9

DENUMIREA INDICATORILOR pusi pod JoyeoIpu| pod yeqosde wuei6o1y UI we16o1q Asigurari si asistenta sociala 68.10 584,00 0,00 584,00 CHELTUIELI CURENTE 67 01 584,00 0,00 584,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 68 20 584,00 0,00 584,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 69 68.10.04 584,00 0,00 584,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU Si APE 70 69.10 10,00 0,00 10,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publ 71 70.10 10,00 0,00 10,00 CHELTUIELI CURENTE 72 01 10,00 0,00 10,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 73 10 10,00 0,00 10,00 Din total capitol Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale TA 70.10.50 10,00 0,00 10,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 75 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 76 97.10 0,00 0,00| 0,00 EXCEDENT m 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 78 99.10 73,00 0,00 73,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 185,00 0,00 185,00 TOTAL VENITURI 185,00 0,00 185,00 185,00 -20,00 165,00 |l. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE 185,00 -20,00 165,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 185,00 -20,00 165,00 Diverse venituri 15,00 0,00 15,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 36.10.32 15,00 0,00 15,00 Sume provenite din finantarea bugetara a anilo rprecedenti, aferente sectiunii de dezvoltare = TWO O 36.10.32.02 15,00 0,00 15,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 170,00 -20,00 150,00 Varsaminte din sectiunea de functionare 10 37.10.04 170,00 -20,00 150,00 It. VENITURI DIN CAPITAL 11 00.10 0,00 20,00 20,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 12 40.10 0,00 20,00 20,00 Pag.7/9

DENUMIREA INDICATORILOR puei JoyBDIpu| yeqoude uie15o1q Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 40.10.15 0,00 20,00 20,00 Sume u ate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare 14 40.10.15.02 0,00 20,00 20,00 TOTAL CHELTUIELI 15 185,00 0,00 185,00 CHELTUIELI CURENTE 16 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 17 70 185,00 0,00 185,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 18 71 185,00 0,00 185,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 19 84.10 185,00[ 0,00 185,00 Invatamant a 20 65.10 35,00| 0,00 35,00 CHELTUIELI CURENTE 21 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 22 70 35,00 0,00 35,00 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 23 71 35,00 0,00 35,00 Din total capitol Servicii educationale complementare 24 65.10.12 0,00 0,00 0,00 Scoala dupa scoala 25 85.10.12.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar si primar 26 65.10.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant prescolar 27 85.10.03.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant primar 28 65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar 29 65.10.04 35,00 0,00 35,00 Invatamant secundar inferior 30 65.10.04.01 0,00 0,00 0,00 Invatamant secundar superior 31 65.10.04.02 35.00 0,00 35,00 Invatamant profesional 32 65.10.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant postliceal 33 65.10.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 34 65.10.11 0,00 0,00 0,00 Internate si cantine pentru elevi 35 65.10.11.03 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si religie 36 67.10 150,00 0,00 150,00 CHELTUIELI CURENTE 37 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70 150,00 0,00 150,00 TITLUL Xill ACTIVE NEFINANCIARE 39 71 150,00 0,00 150,00 Pag.8/9

DENUMIREA INDICATORILOR pue1 pOD yeqosde weiBo1y ejuonguj weJBoJd Din total capitol Servicii culturale 40 67.10.03 150,00 0,00 150,00 Institutii publice de spectacole si concerte 41 67.10.03.04 150,00 0,00 150,00 Case de cultura 42 67.10.03.06 0,00 0,00 0,00 Servicii recreative si sportive 43 67.10.05 0,00 0,00 0,00 Sport 44 67.10.05.01 0,00 0,00 0,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 45 96.10 0,00 0,00 0,00 REZERVE 46 97.10 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 47 98.10 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 48 99.10 0,00 0,00 0,00 PRIMAR, RAMONA | NICOLAE ROBU Pag.9/9 SEF SERVICIU BUGET,

Atasament: RAPORT_DE_SPECIALITATE_RECTIFICARE_nr.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA ECONOMICĂ SERVICIUL BUGET Nr. SC2018 – ...............................................

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea Bugetului Local

al Municipiului Timişoara pe anul 2018 Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.SC2018-28191/26.11.2018 a Primarului Municipiului Timișoara;

- Analiza contului de execuție de casă pentru încasările și plățile de la bugetul local la data de 31.10.2018;

- Referatul Serviciului Public Creșe nr.3604/20.11.2018 privind solicitarea de suplimentare a cheltuielilor de personal cu suma de 820,05 mii lei;

- Adresa Direcției de Asistență Socială nr.15048/20.11.2018 prin care se comunică necesarul de cheltuieli de personal din analiza cărora rezultă o diminuare cu suma de 6.640,39 mii lei, iar la tilul 57 o diminuare cu suma de 4.990,43 mii lei, aceste diminuări sunt efectuate ca urmare a lipsei fondurilor de la bugetul de stat din sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor asistenților personali și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav ce se acordă în proporție de până la 90% de la bugetul de stat conform art.29 din OUG 90/07.12.2017, menționăm că în conformitate cu comunicarea nr.2214/31.01.2018 de la Trezorerie, Primăriei Timișoara i-a fost alocată pentru anul 2018 suma de 36.769 mii lei pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare;

- Adresa de la Filarmonica Banatul nr.6583/19.11.2018 prin care se solicită o suplimentare a cheltuielilor de personal de 800 mii lei și referatul nr.6482/b/14.11.2018 prin care se solicită suplimentarea bugetului de venituri proprii cu suma de 100 mii lei;

- Adresa Teatrului German de Stat nr.3593/19.11.2018 privind solicitarea de diminuare a cheltuielilor de personal cu suma de 565 mii lei;

- Adresa de la Teatrul Maghiar de Stat nr.3484/19.11.2018 privind suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 456 mii lei și referatul 3142/16.10.2018 prin care solicită suplimentarea bugetului de venituri proprii cu suma de 68 mii lei;

- Adresa Direcției Fiscale nr.069995/19.11.2018 privind solicitarea de suplimentare a cheltuielilor de personal cu suma de 1.083,50 mii lei;

- Analiza execuției de casă pentru Municipiul Timișoara din care rezultă un necesar de suplimentare a cheltuielilor de personal pentru aparatul de specialitate al primarului de 1.200 mii lei;

- Adresa Direcției Poliției Locale nr.13506/19.11.2018 prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 2.113,05 mii lei;

- Adresa de la Sport Club Municipal nr.272/06.09.2018 privind solicitarea de suplimentare a bugetului de venituri proprii cu suma de 64,65 mii lei;

- Analiza contului de execuție de casă pentru medicină școlară privind diminuarea sumei de 3.175,58 mii lei de la cheltuieli de personal;

- Referatul nr.3841/12.11.2018 și analiza contului de execuție de casă pentru Casa de Cultură privind suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 20,49 mii lei;

- Referatul nr.SC2018-27516/20.11.2018 de la Direcția Edilitară prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare pentru subvenții transport în comun în valoare de 7.000 lei;

- Referatul nr.SC2018-27840/22.11.2018 al Biroului Salubrizare privind solicitarea de suplimentare a prevederilor pentru cheltuieli cu salubrizarea și deszăpezirea în valoare de 500 mii lei;

- Referatul f.n. al Serviciului Scoli - Spitale privind diminuarea prevederilor de cheltuieli cu suma de 1.000 mii lei;

- Solicitările unităților de învățământ privind suplimentarea articolului 20 Bunuri si servicii cu suma de 800 mii lei;

- Ţinând cont de propunerile directiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din

cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1, OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b, Serviciul Buget propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, conform anexelor:

 Anexa nr.1 – Bugetul local pe anul 2018 – sursa 2A;

 Anexa nr.2 - Bugetul local pe anul 2018 – sursa 2E;

DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU BUGET, STELIANA STANCIU RAMONA RADU Cod FP 53 – 01, Ver.

Atasament: expunere_de_motive_rectificare_BUGET_nr.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR NR. SC2018 - ………………………………….

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND

VALIDAREA DISPOZIŢIEI PRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA NR. 1425 DIN 12.11.2018 DE RECTIFICARE A BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI

TIMIŞOARA PE ANUL 2018

ȘI OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL

2018

Avand in vedere: - Dispoziţia Primarului Municipiului Timișoara nr. 1425 din 12.11.2018 de rectificare a

bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018 în baza Convenției de împrumut nr SC2018-25903/05.11.2018 dintre Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul Timișoara privind acordarea unui împrumut de 101.029.000 lei pe o perioadă de 20 ani pentru finanțarea unor cheltuieli curente ale Municipiului Timisoara pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, întocmită în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2018;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 493/24.10.2018 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 101.029.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal- bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- Solicitarile directiilor din cadrul aparatului de specialitate al Municipiului Timisoara, precum si a unitatilor subordonate de necesitate in vederea cuprinderii/ suplimentarii/ redistribuirii / diminuarii sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru asigurarea cheltuielilor aferente sectiunii de functionare, componente ale bugetului local;

- Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/03.01.2018; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum şi OUG 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c şi alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b;

Tinand cont de cele enumerate mai sus, apreciez ca fiind oportuna promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 si supun dezbaterii Consiliului Local, documentatia aferenta,.

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC, NICOLAE ROBU STELIANA STANCIU

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: DX-2500N_20181127_072202.pdf

BUGETUL LOCAL pentru anul 2018 - ANEXA NR. 1 - sursa 2A Rectificare nr.7 5 2 £ e 5 a E 5 i = a = o DENUMIREA INDICATORILOR > g E Ss E S a 5 = 5 O o e a a SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI 1 |00.01 887.977,17 -78,30 887.899,47 VENITURI PROPRII 2 |49.90 707.205,01 -78,30| 707.126,71 l. VENITURI CURENTE 3 |00.02 843.809,46 -78,30| _843.731,16 A. VENITURI FISCALE 4 (00.03 787.484,68 4.068,41 783.416,27 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 |00.04 480.504,39 -9.295,56| 471.208,83 /A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 6 |00.06 479.556,15 -9.295,56| 470.260,59 Impozit pe venit 7 [03.02 3.964,32 0,00 3.964,32 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 8 |03.02.18 3.964,32 0,00 3.964,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 104.02 475.591,83 9.295,58 466.296,27 Cote defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02.01 475.591,83 -9.295,56 466.296,27 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 11 [04.02.04 0,00 0,00 0,00 /A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 12 |00.07 948,24 0,00 948,24 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 13 [05.02 948,24 0,00 948,24 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 [05.02.50 948,24 0,00 948,24 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 15 |00.09 120.573,01 5.223,15 125.796,16 impozite si taxe pe proprietate 16 |07.02 120.573,01 5.223,15 125,796,16 Impozit pe cladiri 17 |07.02.01 83.056,04 5.206,87 88.262,91 Impozit pe cladiri - PF 18 |07.02.01.01 30.262,92 0,00 30.262,92 Impozit pe cladiri - PJ 19 j07.02.01.02 52.793,12 5.206,87 57.999,99 Impozit pe terenuri 20 [07.02.02 23.328,32 16,28 23.344,60 Impozit pe terenuri - PF 21 |07.02.02.01 12.471,84 0,00 12.471,64 impozit pe terenuri - PJ 22 |07.02.02.02 10.572,96 0,00 10.572,96 Impozit pe terenurile extravilane 23 |07.02.02.03 283,72 16,28 300,00 24 (07.02.03 13.803,53 0,00 13.803,53 anteriori = Pag. 1/24

— 5 5 z 5 HR s 5 a 2 Gu = o DENUMIREA INDICATORILOR > = E Ss E o 3 5 E s o 2 9 a a Alte impozite si taxe de proprietate 25 j07.02.50 385,12 0,00 385,12 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 26 |00.10 185.255,00 4,00 185.259,00 Sume defaicate din TVA 27 [11.02 136.641,50 0,00 136.641,50 maici lor PM finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 28 |11.02.02 58.278,50 0,00 58.278,50 |Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 [11.02.06 70.674,00 0,00 70.674,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata peniru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 30 [11.02.09 7.689,00 0,00 7.689,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servici 31 [12.02 11,82 0,00 11,52 Taxe hoteliere 32 [12.02.07 11,52 0,00 11,82 Taxe pe servicii specifice 33 |15.02 149,64 4,00 153,64 Impozit pe spectacole 34 [15.02.01 107,64 0,00 107,64 Alte taxe pe servicii specifice 35 115.02.50 42,00 4,00 46,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 36 [16.02 48.452,34 0,00 48.452,34 Taxa asupra mijloacelor de transport 37 [16.02.02 40.369,50 0,00 40.369,50 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 38 |16.02.02.01 24.003,18 0,00 24.003,18 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 39 |16.02.02.02 16.366,32 0,00 16.366,32 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 40 [16.02.50 8.082,84 0,00 8.082,84 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 [00.11 1.152,28 0,00 1.152,28 Alte impozite si taxe fiscale 42 [18.02 1.152,28 0,00 1.152,28 Alte impozite si taxe 43 [18.02.50 1.152,28 0,00 1.152,28 C. VENITURI NEFISCALE 44 100.12 56.324,78 3.990,11 60.314,89 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 [00.13 22.535,88 3.126,30 25.662,18 Venituri din proprietate 46 |30.02 22.533,16 3.126,30 25.659,46 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 |30.02.05 22.533,16 0,00 22.533,16 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 48 |30.02.05.30 22.533,16 0,00 22.533,18 Venituri din dividende 49 |30.02.08 0,00 3.126,30 3.126,30 Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 50 |30.02.08.03 0,00 3.126,30 3.126,30 Venituri din dobanzi 51 [31.02 2,72 0,00 2,12 Alte venituri din dobanzi 52 [31.02.03 2,72 0,00 2,2 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 53 |00.14 | 33.788,90 863,81 34.652,71 Pag. 2/24

& 8 e 8 g 5 DENUMIREA INDICATORILOR e z = s £ £ £ 2 E El 3 , E O 2 e a 0. Venituri din prestari de servicii si alte activitati 54 |33.02 122,11 715,74 837,85 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 55 |33.02.10 75,64 130,31 205,95 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 |33.02.12 43,66 349,55 393,21 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 57 |33.02.13 0,00 87,55 87,55 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 58 [33.02.28 2,81 148,33 151,14 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 59 [34.02 325,20 106,59 431,79 Taxe extrajudiciare de timbru 60 [34.02.02 191,80 0,00 191,80 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 61 (34.02.50 133,40 106,59 239,99 Amenzi, penalitati si confiscari 62 |35.02 25.439,75 3,22 25.442,97 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 63 |35.02.01 25.386,63 0,00 25.386,63 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de speci 64 |35.02.01.02 25.386,63 0,00 25.386,63 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impoziie si taxe 85 |35.02.02 53,12 0,00 53,12 Alte amenzi, penalitati si confiscari 66 |35.02.50 0,00 3,22 3,22 Diverse venituri 67 |36.02 7.901,84 38,26 7.940,10 Taxe speciale 68 |36.02.06 5.078,56 0,00 5.078,56 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare 69 [36.02.14 18,80 38,26 57,08 Alte venituri 70 (36.02.50 2.804,48 0,00 2.804,48 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 71 |37.02 0,00 0,00 0,00 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 72 [37.02.03 -177.238,89 0,00| -177.238,89 Varsaminte din sectiunea de functionare 73 [37.02.04 177.238,89 0,00 177.238,89 ll. VENITURI DIN CAPITAL 74 |00.15 37,05 0,00 37,05 Venituri din valorificarea unor bunuri 75 |39.02 37,05 0,00 37,05 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 76 |39.02.07 13,38 0,00 13,38 Depozite speciale pentru constructii de construinte 77 |39.02.10 23,67 0,00 23,67 IV. SUBVENTII 78 00.17 25.271,40 0,00 25.271,40 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 79 |00.18 25.271,40 0,00 25.271,40 Subventii de la bugetul de stat 80 |42.02 25.271,40 0,00 25.271,40 A. De capital 81 9.182,63 0,00 9.182,63 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 82 |42.02.16 5.000,00 5.000,00 0,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele iocale pentru finantarea altor investitii în sanatate 83 [42.02.16.03 5.000,00 -5.000,00 0,00 Pag. 3/24

-| 8 5 3 8 e DENUMIREA INDICATORILOR = < E S E S 3 5 E 5 o o e a a Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate 84 |42.02.18 45,00 5.000,00 5.045,00 |“ din venituri proprii le A urgenta în Senate catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si 85 |4202.18.01 45.00 0,00 45,00 Subcentii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 86 |42.02.18.03 0,00 5.000,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 87 |42.02.20 4.137,63 0,00 4.137,63 B, Curente 88 16.088,77 0,00 16.088,77 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 89 [42.02.34 5,68 0,00 5,68 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 90 [42.02.41 16.048,08 0,00 16.048,08 Pa E Dara se pi d ara Ora disco înante dn fonduri eteme [or oi asa Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 92 [45.02 18.648,45 0,00 18.648,45 Fondul European de Dezvoltare regionala 93 [45.02.01 18.222,92 0,00 18.222,92 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 94 |45.02.01.01 18.222,92 0,00 18.222,92 Fondul Social European 95 |45.02.02 425,53 0,00 425,53 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 96 |45.02.02.01 425,53 0,00 425,53 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 97 |48.02 211,41 0,00 211,41 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 98 [48.02.01 211,41 0,00 211,41 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 99 |48.02.01.01 211,41 0,00 211,41 TOTAL CHELTUIELI 100 893.647,87 -78,30| 893.569,57 CHELTUIELI CURENTE 101 [01 681.928,84 -1830| 681.850,54 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 10210 165.768,99 -3.887,87 161.881,12 TITLUL IL BUNURI SI SERVICII 103 |20 260.595,54 1.800,00 262.395,54 TITLUL II DOBANZI 104 [30 13.038,40 0,00 13.038,40 TITLUL IV SUBVENTII 105 |40 144.200,00 7.000,00 151.200,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 106 [51 35.516,91 0,00 35.516,91 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 107 |55 7.152,60 0,00 7.752,60 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 108 [56 328,50 0,00 328,50 Pag. 4/24

E e 5 a e & o = «a c o DENUMIREA INDICATORILOR 3 g E Ss E 8 3 ș £ & 3 a a TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 109 |57 34.622,61 4.990,43 29.632,18 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 11058 1.485,10 0,00 1.485,10 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 111 |59 18.620,19 0,00 18.620,19 CHELTUIELI DE CAPITAL 11270 177.113,03 0,00 177.113,03 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 11371 163.069,03 0,00 163.069,03 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 11472 14.044,00 0,00 14.044,00 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 115 |81 35.306,00 0,00 35.306,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 116 [85 -700,00 0,00 -700,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 117 [50.02 83.714,05 2.283,50 85.997,55 Autoritati publice si actiuni externe 118 [51.02 70.675,65 2.283,50 72.959,15 CHELTUIELI CURENTE 119 [01 66.809,14 2.283,50 69.092,64 TITLUL t CHELTUIELI DE PERSONAL 120 [10 51.420,77 2.283,50 53.704,27 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 121 [20 12.987,75 0,00 12.987,75 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 122 |58 500,62 0,00 500,62 TITLUL Xi ALTE CHELTUIELI 123 [59 1.900,00 0,00 1.900,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 124 |70 3.966,51 0,00 3.966,51 TIFLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 125 |71 3.966,51 0,00 3.966,51 [TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 126 [85 -100,00 0,00 -100,00 Din total capitol Autoritati executive si legislative 127 [51.02.01 70.675,65 2.283,50 72.959,15 Autoritati executive 128 |51.02.01.03 70.675,65 2.283,50 72.959,15 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 129 |55.02 13.038,40 0,00 13.038,40 CHELTUIELI CURENTE 130 J01 13.038,40 0,00 13.038,40 TITLUL Il DOBANZI 131 (30 13.038,40 0,00 13.038,40 CHELTUIELI DE CAPITAL 132[70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 133 [55.02.00 13.038,40 0,00 13.038,40 Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 134 |59.02 36.675,30 2.113,05 38.788,35 Ordine publica si siguranta nationala 135 |61.02 36.675,30 2.113,05 38.788,35 Pag. 5/24

„| 8 £ & 3 e e 5 DENUMIREA INDICATORILOR > e E Ss E & 3 E RI o e e a a CHELTUIELI CURENTE 13601 30.209,01 2.113,05 32.322,06 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137 [10 27.700,01 2.113,05 29.813,06 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 138 |20 2.300,00 0,00 2.300,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 139 |51 0,00 0,00 0,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 140 [59 209,00 0,00 209,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 141 |70 6.466,29 0,00 6.466,29 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 142|71 6.466,29 0,00 6.466,29 Din total capitol Ordine publica 143 [61.02.03 32.005,41 2.113,05 34.118,46 Politie locala 144 |61.02.03.04 32.005,41 2.113,05 34.118,46 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 145 [61.02.05 4.669,89 0,00 4.669,89 Partea a ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 146 [64.02 384.407,19 -13.474,85| 370.932,34 Invatamant 147 [65.02 84.675,37 800,00 85.475,37 CHELTUIELI CURENTE 148 |01 64.271,19 800,00 85.071,19 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 149 (10 781,80 0,00 781,80 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 150 [20 44.527,79 800,00 45.327,79 TITEUL VII ALTE TRANSFERURI 151 |55 7.752,60 0,00 7.752,60 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 152 |57 3.674,61 0,00 3.674,61 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 153 [58 12,00 0,00 12,00 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 154 [59 7.522,39 0,00 7.522,39 CHELTUIELI DE CAPITAL 155 |70 20.404,18 0,00 20.404,18 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 156 |71 20.404,18 0,00 20.404,18 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 157 [65.02.03 14.473,90 304,40 14.778,30 Invatamant prescolar 158 |65.02.03.01 12.541,02 304,40 12.845,42 Invatamant primar 159 |65.02.03.02 1.932,88 0,00 1.932,88 Invatamant secundar 160 [65.02.04 70.189,47 495,60[ 70.685,07 Invatamant secundar inferior 161 [65.02.04.01 18.357,93 84,80 18.442,73 Invatamant secundar superior 162 [65.02.04.02 51.726,54 410,80 52.137,34 Invatamant profesional 163 [65.02.04.03 105,00 0,00 105,00 Pag. 6/24

= 3 2 5 8 8 8 5 DENUMIREA INDICATORILOR = £ E 3 E = £ s O 9 9 a n Invatamant posiliceal 164 [85.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 165 [65.02.11 12,00 0,00 12,00 Alte servicii auxiliare 166 |65.02.11.30 12,00 0,00 12,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 167 |65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 168 [66.02 77.451,96 4.175,57 73.276,39 CHELTUIELI CURENTE 169 |01 52.590,49 -4.175,57 48.414,92 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 170 |10 15.084,08 -3.175,57 11.908,51 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 171|20 2.959,50 -1.000,00 1.959,50 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 172|51 34.546,91 0,00 34.546,91 CHELTUIELI DE CAPITAL 173[70 24.861,47 0,00 24.861,47 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 174|71 24.881,47 0,00 24.861,47 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 175 |86.02.06 61.908,38 -1.000,00 50.908,38 Spitale generale 176 |66.02.06.01 61.908,38 -1.000,00 60.908,38 Servicii de sanatate publica 177 (66.02.08 15.543,58 -3.175,57 12.388,01 Cultura, recreere si religie 178 [67.02 120.050,06 711,49 120.761,55 CHELTUIELI CURENTE 179|01 109.237,61 711,49 109.949,10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 180 |10 25.198,02 711,49 25.909,51 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 181 |20 83.432,22 0,00 83.432,22 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 182 |51 50,00 0,00 50,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 183 |58 308,57 0,00 308,57 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 184 [59 248,80 0,00 248,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 185 |70 10.812,45 0,00 10.812,45 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 186 |71 10.812,45 0,00 10.812,45 Din total capitol Servicii culturale 187 [67.02.03 52.251,50 711,49 52.962,99 institutii publice de spectacole si concerte 188 |67.02.03.04 31.103,50 691,00 31.794,50 Case de cultura 189 |67.02.03.06 21.012,00 20,49 21.032,49 Alte servicii culturale 190 [67.02.03.30 136,00 0,00 136,00 Pag. 7/24

5 e 3 5 g 5 u = «m £ o DENUMIREA INDICATORILOR = g E Ss E & 3 5 E s SO 2 2 a a Servicii recreative si sportive 191 |67.02.05 55.176,88 0,00 65.176,88 Sport 192 [67.02.05.01 25.480,75 0,00 25.480,75 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 193 |67.02.05.03 39.696,13 0,00 39.696,13 Servicii religioase 194 |67.02.06 2.088,38 0,00 2.088,38 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii 195 [67.02.50 533,30 0,00 533,30 Asigurari si asistenta sociala 196 [68.02 102.229,80 -10.810,77 91.419,03 CHELTUIELI CURENTE 197 [01 100.425,47 -10.810,77 89.614,70 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 198 [10 45.152,02 -5.820,34 39.331,68 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 199 |20 14.464,00 0,00 14.464,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 200 |51 920,00 0,00 920,00 [TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 201|57 30.948,00 -4.990,43 25.957,57 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 202 |58 201,45 0,00 201,45 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 203 |59 8.740,00 0,00 8.740,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 204 |70 2.104,33 0,00 2.104,33 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 205 |71 2.104,33 0,00 2.104,33 [TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT. 206 |85 -300,00 0,00 -300,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 207 [68.02.04 3.876,00 0,00 3.876,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 208 (68.02.05 58.611,03 -11.630,82 46.980,21 Asistenta sociala in caz de boli 209 [68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de învaliditate 210 |68.02.05.02 58.611,03 -11.630,82 46.980,21 Asistenta sociala pentru familie si copii 211 [68.02.06 1.240,50 0,00 1.240,50 Crese 212 [68.02.11 8.087,82 820,05 8.907,87 Prevenirea excluderii sociale 213 [68.02.15 30.414,45 0,00 30.414,45 Ajutor social 214 j68.02.15.01 21.329,54 0,00 21.329,54 Cantine de ajutor social 215 |68.02.15.02 9.084,91 0,00 9.084,91 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 216 (68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 217 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 218 |69.02 86.898,53 500,00 87.398,53 Pag.8/24

-| 8 : £ 5 5 2 5 DENUMIREA INDICATORILOR > £ E E E S E S E 5 o 2 9 a a Locuinte, servicii si dezvoltare publica 219 |70.02 66.842,71 0,00 66.842,71 CHELTUIELI CURENTE 220 |01 26.670,06 0,00 26.670,06 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 22110 432,29 0,00 432,29 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 222|20 25.873,28 0,00 25.873,28 Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 223 |56 1,00 0,00 1,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 224 |58 363,49 0,00 363,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 225 |70 5.166,65 0,00 5.186,65 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 226 |71 5.166,65 0,00 5.166,65 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 227 [81 35.306,00 0,00 35.306,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 228 |85 -300,00 0,00 -300,00 Din total capitol Locuinte 229 (70.02.03 2.444,02 0,00 2.444,02 Dezvoltarea sistemului de locuinte 230 |70.02.03.01 2.444,02 0,00 2.444,02 Aite cheltuieli in domeniul locuintelor 231 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 232 |70.02.05 5.098,65 0,00 5.098,65 Alimentare cu apa 233 |70.02.05.01 5.098,65 0,00 5.098,65 Amenajari hidrotehnice 234 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 luminat public si electrificari rurale 235 |70.02.06 7.645,87 0,00 7.645,87 Alimentare cu gaze naturale in localitati 236 |70.02.07 500,00 0,00 500,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 237 |70.02.50 51.154,17 0,00 51.154,17 Protectia mediului 238 j74.02 20.055,82 500,00 20.555,82 CHELTUIELI CURENTE 239 [01 19.853,30 500,00 20.353,30 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 240 |20 19.500,00 500,00 20.000,00 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 241 |56 327,50 0,00 327,50 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 242 [58 25,80 0,00 25,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 243|70 202,52 0,00 202,52 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 244 (71 202,52 0,00 202,52 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 245 [74.02.03 2,52 0,00 2,52 Salubritate si gestiunea deseurilor 246 [74.02.05 19.700,00 500,00 20.200,00 Pag. 9/24

5 g 5 5 3 5 a = m = o DENUMIREA INDICATORILOR E E Ss € 5l 2 £ G 9 Ş an a Salubritate 247 |74.02.05.01 14.000,00 500,00 14.500,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 248 |74.02.05.02 5.700,00 0,00 5.700,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 249 |74.02.06 353,30 0,00 353,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 250 |79.02 301.952,80 8.500,00| 310.452,80 Combustibili si energie 251 [81.02 72.848,91 0,00 72.848,91 CHELTUIELI CURENTE 252 |01 55.500,00 0,00 55.500,00 TITLUL IV SUBVENTII 253 140 55.500,00 0,00 55.500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 254170 17.348,91 0,00 17.348,91 TITLUL XIIE ACTIVE NEFINANCIARE 255|71 3.454,91 0,00 3.454,91 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 256 |72 13.894,00 0,00 13.894,00 Din total capitol Energie termica 257 [81.02.06 12.848,91 0,00 72.848,91 Transporturi 258 |84.02 229.103,89 8.500,00| 237.603,89 CHELTUIELI CURENTE 259 |01 143.324,17 8.500,00| 151.824,17 TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 260 |20 54.551,00 1.500,00 56.051,00 TITLUL IV SUBVENTII 261 |40 88.700,00 7.000,00 95.700,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 262 [58 73,17 0,00 13,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 263 |70 85.779,72 0,00 85.779,72 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 264 |71 85.629,72 0,00 85.829,72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 265 |72 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Transport rutier 266 [84.02.03 229.103,89 8.500,00| 237.603,89 Drumuri si poduri [267 [84.02.03.01 21.584,13 0,00 21.584,13 Transport in comun 268 |84.02.03.02 137.872,53 7.014,00 144.886,53 Strazi 269 |84.02.03.03 89.647,23 1.486,00 71.133,23 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 270 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 271 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 272 |98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 273 |99.02 5.670,10 0,00 5.670,10 Pag. 10/24

5 3 e 3 E S 2 S = o DENUMIREA INDICATORILOR g E Ss E & 2 5 E s O o 2 a a SECTIUNEA FUNCTIONARE SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 682.624,33 -78,30| _682.546,03 TOTAL VENITURI 2 |00.01 682.624,33 -78,30 682.546,03 VENITURI PROPRII 3 |49.90 707.167,96 -78,30j 707.089,66 I. VENITURI CURENTE 4 (00.02 666.570,57 -78,30 666.492,27 A. VENITURI FISCALE 5 |00.03 787.484,68 -4.068,41 783.416,27 Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 |00.04 480.504,39 -9.295,56| 471.208,83 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 |00.06 479.556,15 -9.295,56| 470.260,59 Impozit pe venit 8 |03.02 3.964,32 0,00 3.964,32 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 9 [03.02.18 3.964,32 0,00 3.964,32 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 [04.02 475.591,83 -9.295,56 466.296,27 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 [04.02.01 475.591,83 -9.295,56 466.296,27 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 12 [04.02.04 0,00 0,00 0,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 13 00.07 948,24 0,00 948,24 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 14 [05.02 948,24 0,00 948,24 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 [05.02.50 948,24 0,00 948,24 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 16 |00.09 120.573,01 5.223,15 125.796,16 impozite si taxe pe proprietate 17 107.02 120.573,01 5.223,15 125.796,16 Impozit pe cladiri 18 |07.02.01 83.056,04 5.206,87 88.262,91 Impozit pe cladiri - PF 19 [07.02.01.01 30.262,92 0,00 30.262,92 impozit pe cladiri - PJ 20 |07.02.01.02 52.793,12 5.206,87 57.999,99 Impozit pe terenuri 21 |07.02.02 23.328,32 16,28 23.344,60 Impozit pe terenuri - PF 22 |07.02.02.01 12.471,64 0,00 12.471,64 impozit pe terenuri - PJ 23 |07.02.02.02 0,00 10.572,96 Impozit pe terenurile extravilane 24 [07.02.02.03 283,72 16,28 300,00 Judiciar de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii 25 07.02.03 13.803,53 0,00 13.803,53 Alte impozite si taxe de proprietate 26 |07.02.50 385,12 0,00 385,12 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 27 |00.10 185.255,00 4,00 185.259,00 Sume defalcate din TVA 28 |11.02 136.641,50 0,00 136.641,50 Pag. 11/24

pl 8 5 3 a £ 8 DENUMIREA INDICATORILOR = e E 3 E S 8 S E 5 O e n- n municipiilor, sccicarelar SiM Bucarest e finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 29 11.02.02 58.278,50 0,00 58.278,50 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 30 11.02.06 70.674,00 0,00 70.674,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 31 j11.02.09 7.689,00 0,00 7.689,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 32 [12.02 11,52 0,00 11,582 Taxe hoteliere 33 [12.02.07 11,52 0,00 11,52 Taxe pe servicii specifice 34 |15.02 149,64 4,00 153,64 Impozit pe spectacole 35 [15.02.01 107,64 0,00 107,64 Alte taxe pe servicii specifice 36 [15.02.50 42,00 4,00 46,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 37 |16.02 48.452,34 0,00 48.452,34 Taxa asupra mijloacelor de transport 38 [16.02.02 40.369,50 0,00 40.369,50 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 39 |16.02.02.01 24.003,18 0,00 24.003,18 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 40 |16.02.02.02 16.366,32 0,00 16.366,32 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 (16.02.50 8.082,84 0,00 8.082,84 |A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 42 |00.11 1.152,28 0,00 1.152,28 Alte impozite si taxe fiscale 43 |18.02 1.152,28 0,00 1.152,28 Alte impozite si taxe 44 |18.02.50 1.152,28 0,00 1.182,28 C. VENITURI NEFISCALE 45 00.12 -120.914,11 3.990,11| -116.924,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 46 (00.13 22.535,88 3.126,30 25.662,18 Venituri din proprietate 47 |30.02 22.533,16 3.126,30 25.659,46 Venituri din concesiuni si inchirieri 48 |30.02.05 22.533,16 0,00 22.533,16 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 49 |30.02.05.30 22.533,16 0,00 22.533,16 Venituri din dividende 50 |30.02.08 0,00 3.126,30 3.126,30 Dividende de la societatile oi companiile nationale oi societa?ile cu capital majoritar de stat 51 |30.02.08.03 0,00 3.126,30 3.126,30 Venituri din dobanzi 52 2,12 0,00 2,72 Alte venituri din dobanzi 53 [31.02.03 2,72 0,00 2,72 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 54 |00.14 -143.449,99 863,81| -142.586,18 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 55 |33.02 122,11 715,74 837,85 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 56 |33.02.10 75,64 130,31 205,95 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 57 |33.02.12 43,66 349,55| 393,21 Pag. 12/24

3 3 z 5 5 3 a = m c p DENUMIREA INDICATORILOR > eg E Ss E 3 S E s O e 2 a a Contributia de intretinere a persoanelor asistate 58 |33.02.13 0,00 87,55 87,55 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 59 |33.02.28 2,81 148,33 151,14 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 60 |34.02 325,20 106,59 431,79 Taxe extrajudiciare de timbru 61 [34.02.02 191,80 0,00 191,80 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 62 |34.02.50 133,40 106,59 239,99 Amenzi, penalitati si confiscari 63 |35.02 25.439,75 3,22 25.442,97 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 64 |35.02.01 25.386,63 0,00 25.386,63 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 65 25.386,63 0,00 25.386,63 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe 66 |35.02.02 53,12 0,00 53,12 Alte amenzi, penalitati si confiscari 67 |35.02.50 0,00 3,22 3,22 Diverse venituri 68 |36.02 7.901,84 38,26 7.940,10 Taxe speciale 69 [36.02.06 5.078,56 0,00 5.078,56 Venituri din recuperarea cheltui r efectuate în cursul procesului de executare silita 70 |36.02.14 18,80 38,26 57,06 Alte venituri 71 |36.02.50 2.804,48 0,00 2.804,48 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 72 |37.02 -177.238,89 0,00) -177.238,89 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 73 [37.02.03 -177.238,89 0,00| -177.238,89 IV. SUBVENTII 74 j00.17 16.053,76 0,00 16.053,76 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 |00.18 16.053,76 0,00 16.053,76 Subventii de la bugetul de stat 76 |42.02 16.053,76 0,00 16.053,76 B. Curente m 16.053,76 0,00 16.053,76 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 78 |42.02.34 5,68 0,00 5,68 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 79 |42.02.41 16.048,08 0,00 16.048,08 TOTAL CHELTUIELI 80 682.624,33 -78,30| 682.546,03 CHELTUIELI CURENTE 81 647.818,33 -78,30 647.740,03 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 82 [10 165.768,99 -3.887,87 161.881,12 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 83 |20 260.595,54 1.800,00 262.395,54 TITLUL IN DOBANZI 84 |30 13.038,40 0,00 13.038,40 TITLUL IV SUBVENTII 85 |40 144.200,00 7.000,00 151.200,00 TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 86 |51 3.220,00 0,00 3.220,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 87 |55 7.152,60 0,00 7.752,60 Pag. 13/24

vZ/tvL Bea 90'8L6'LE SO'£LLz Y0'£0'Z0'L9 £LL HIOd 90'8L6'LE SO'eLE €0'z0'L9 a eoyqnd sup1Q Jeyoy ura 00'60£ 000 65 LLL 311 00'0 000 000 LS OLL J3D18Nd IHLLVALSININIYV 31V ILVLINO ZULNI HMNBZISNYUL IA TATLIL 00'00£'Z 00'0 00'00£'Z 0z 60L IDIAY3S IS RSNNNAB ITINLIL 90'£L8'6Z SO'eLVz LO'007'7Z OL SOL TVYNOSUYI3d 3 N3INEI3HID TI TNTLIL ZE SO€LVZ LO'60Z'0£ LO 20 ILNIYND 90'zzE'ZE SO'SLLZ L0'602'0£ z0'b9 90L ereuogeu Is suip1Q 90'ZzE ZE S0'£LLZ L0'60£'0£ z0'6S SOL VTVNOILVN IS VINANd INIGHO FII e ese 0v'8c0'£L 00'0 0v'8E0'£L 00'20'SS vo IS euoyep pUIAd IDEZUBI | Joydeo 140) ua 00'0 0v'SE0'£L 0£ SOL IZNY8Od III TOTLIL 00'0 0v'BE0'€L LO c0L JA1N3YNI 00'0 0'8£0'£L z0'SS LOL Is euozep PUJALIĂ E zZs'807'99 €£0'LO'z0' LS 00L NENIOJNY 0S'£8zZz LO'z0'LS 66 IS NEIIOJNY Joydeo r810; uiq 00'00L- 00'0 00'00L- s8 86 IN3UHND NI IS INV NI ILVNLD3I3 HIVA XIX TNI 00'006'L 00'0 55 26 T3INLTIHI 3LTV IX TNI 00'0 SZ'286'ZL 0Z 96 IS II TINUL LE v0Z'ES 0S'£8zz L1'0ZY IS OL S6 IVYNOSUYId 3] H3INLITHI ITATLIL z0'Z65'89 0S'€8cz 25'80£'99 LO 5 31N3YNI HHNLT3HD z0'Z6v'89 05'£8z'Z 25'802'99 z0'LS £6 IS VIIqNd zv'0ES'L8 0S't8ZZ z0'0S z6 31VY3N35 IDIAYIS PI ese 00'00S- 00'0 00'00S- S8 L6& INTHND NI IS INV NI LVd XIX TMIUL 00'90€'SE 00'0 00'90£ Se L8 08 J11Q33I 5L'0Z98L 00'0 6V'029'8L 6s 68 H3INLIIHID 311V XIMLUL 45 WIVIDOS VINILSISV XI Program rectificat Influenta Program aprobat Cod indicator Cod rand VIUINNANIA

-| 2 : - 5 5 2 DENUMIREA INDICATORILOR 3 £ E Ss E S E g Ss 8 2 a a Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 114 [61.02.05 404,00 0,00 404,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 115 [64.02 293.405,83 -13.474,85| 279.930,98 Invatamant 116 [65.02 64.259,19 800,00 65.059,19 CHELTUIELI CURENTE 117 [01 64.259,19 800,00 65.059,19 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11810 781,80 0,00 781,80 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 119 (20 44.527,79 800,00 45.327,79 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 120 |55 7.752,60 0,00 7.752,60 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 12157 3.674,61 0,00 3.674,61 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 122 |59 7.522,39 0,00 7.522,39 Din total capitol invatamant prescolar si primar 123 [65.02.03 13.899,58 304,40 14.203,98 Invatamant prescolar 124 |65.02.03.01 11.966,70 304,40 12.271,10 Invatamant primar 125 |65.02.03.02 1.932,88 0,00 1.932,88 invatamant secundar 126 [65.02.04 50.359,61 495,60 50.855,21 Invatamant secundar inferior 127 |65.02.04.01 13.703,08 84,80 13.787,88 Invatamant secundar superior 128 165.02.04.02 36.551,53 410,80 36.962,33 Invatamant profesional 129 [65.02.04.03 105,00 0,00 105,00 Invatamant postliceal 130 [65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 131 [65.02.11 0,00 0,00 0,00 Alte servicii auxi 132 |65.02.11.30 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 133 [65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 134 |66.02 20.343,58 4.175,57 18.168,01 CHELTUIELI CURENTE 135401 20.343,58 -4.175,57 16.168,01 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 136 [10 15.084,08 -3.175,57 11.908,51 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 137 |20 2.959,50 -1.000,00 1.958,50 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 138 [51 2.300,00 0,00 2.300,00 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 139 [66.02.06 4.800,00 -1.000,00 3.800,00 Spitale generale 140 [66.02.06.01 4.800,00 -1.000,00 3.800,00 Pag. 15/24

fi a = DENUMIREA INDICATORILOR > E E E E s 3 E E O e e a a Servicii de sanatate publica 141 [66.02.08 15.543,58 -3.175,57 12.368,01 Cultura, recreere si religie 14267.02 108.879,04 711,49 109.590,53 CHELTUIELI CURENTE 143 [01 108.879,04 711,49 109.590,53 TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL 144[10 25.198,02 711,49 25.909,51 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 145 |20 83.432,22 0,00 83.432,22 ÎTITLUL XI ALTE CHELTUIELI 46|59 248,80 0,00 248,80 Din total capitol culturale 147 (67.02.03 49.141,00 711,49 49.852,49 institutii publice de spectacole si concerte 148 |67.02.03.04 28.043,00 691,00 28.734,00 Case de cultura 49 |67.02.03.06 21.012,00 20,49 21.032,49 Alte servicii culturale 150 |67.02.03.30 86,00 0,00 86,00 Servicii recreative si sportive 151 |67.02.05 57.155,74 0,00 57.155,74 Sport 152 |67.02.05.01 24.308,02 0,00 24.308,02 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 53 |67.02.05.03 32.847,72 0,00 32.847,72 Servicii religioase 154 |67.02.06 2.049,00 0,00 2.049,00 in domeniile culturii, recreerii si religiei 155 [67.02.50 533,30 0,00 533,30 Asigurari si asistenta sociala 156 [68.02 99.924,02 -10.810,77 89.113,25 CHELTUIELI CURENTE 57 |01 100.224,02 -10.810,77 89.413,25 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 58 |10 45.152,02 -5.820,34 39.331,68 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 159 |20 14.464,00 0,00 14.464,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 160 [51 920,00 0,00 920,00 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 161 (57 30.948,00 -4.990,43 25.957,57 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 162 |59 8.740,00 0,00 8.740,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 163 |85 -300,00 0,00 -300,00 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 164 |68.02.04 3.826,00 0,00 3.826,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 165 [68.02.05 58.553,50 -11.630,82 46.922,68 Asistenta sociala in caz de boli 166 |68.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 167 [68.02.05.02 58.553,50 -11.630,82 46.922,68 Pag. 16/24

-| 8 : 5 8 a £ ş DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E E E S Fi S E s O 2 9 a a Asistenta sociala pentru familie si copii 168 [68.02.06 1.240,50 0,00 1.240,50 Crese 169 [68.02.11 7.464,00 820,05 8.284,05 Prevenirea excluderii sociale , 170 [68.02.15 28.840,02 0,00 28.840,02 Ajutor social 171 [68.02.15.01 19.904,51 0,00 19.904,51 Cantine de ajutor social 172 [68.02.15.02 8.935,51 0,00 8.935,51 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 173 [68.02.50 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 174 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 175 [69.02 81.011,57 500,00 81.511,57 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 176 |70.02 61.511,57 0,00 61.511,57 CHELTUIELI CURENTE 177 (01 26.305,57 0,00 26.305,57 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 178|10 432,29 0,00 432,29 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 179|20 25.873,28 0,00 25.873,28 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 180 [81 35.306,00 0,00 35.306,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 181 [85 -100,00 0,00 -100,00 Din total capitol Locuinte 182 [70.02.03 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 183 |70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 184 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 185 |70.02.05 3.700,00 0,00 3.700,00 Alimentare cu apa 186 |70.02.05.01 3.700,00 0,00 3.700,00 Amenajari hidrotehnice 187 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari ruraie 188 j70.02.06 1.300,00 0,00 7.300,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 189 (70.02.07 500,00 0,00 500,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 190 |70.02.50 50.011,57 0,00 50.011,57 Protectia mediului 191 [74.02 19.500,00 500,00 20.000,00 CHELTUIELI CURENTE 192 [01 19.500,00 500,00 20.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 |20 19.500,00 500,00 20.000,00 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 194 [74.02.03 0,00 0,00 0,00 Pag. 17/24

N 5 5 e e DENUMIREA INDICATORILOR > 2 E Ss E & 2 5 E O e o a O Salubritate si gestiunea deseurilor 195|74.02.05 19.500,00 500,00 20.000,00 Salubritate 196 |74.02.05.01 14.000,00 500,00 14.500,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 197 |74.02.05.02 5.500,00 0,00 5.500,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 198 |74.02.06 0,00 0,00 0,00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 199 [79.02 198.751,00 8.500,00| 207.251,00 Combustibili si energie 200 [81.02 55.500,00 0,00 55.500,00 CHELTUIELI CURENTE 201 |01 55.500,00 0,00 55.500,00 TITLUL IV SUBVENTII 202 |40 55.500,00 0,00 55.500,00 Din total capitol Energie termica 203 [81.02.06 55.500,00 0,00 55.500,00 Transporturi 204 |84.02 143.251,00 8.500,00 151.751,00 CHELTUIELI CURENTE 205 |01 143.251,00 8.500,00 151.751,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 206 |20 54.551,00 1.500,00 56.051,00 TITLUL IV SUBVENTII 207 |40 88.700,00 7.000,00 95.700,00 Din total capitol Transport rutier 208 [84.02.03 143.251,00 8.500,00 151.751,00 Drumuri si poduri 209 |84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 Transport în comun 210 [84.02.03.02 88.821,00 7.014,00 95.835,00 Strazi 211 |84.02.03.03 54.430,00 1.486,00 55.916,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 212 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 213 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 214 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 215 [99.02 0,00 0,00 0,00 SECTIUNEA DEZVOLTARE SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 205.353,44 0,00| 205.353,44 TOTAL VENITURI 2 100.01 205.353,44 0,00| 205.353,44 VENITURI PROPRII 3 |49.90 37,05 0,00 37,05 VENITURI CURENTE 4 |00.02 177.238,89 0,00 177.238,89 C. VENITURI NEFISCALE 5 |00.12 177.238,89 0,00 177.238,89 Pag. 18/24

E = 5 s 8 DENUMIREA INDICATORILOR eg E Ss E S s £ s o e s a a C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII & 00.14 177.238,89 0,00 177.238,89 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 137.02 177.238,89 0,00 177.238,89 Varsaminte din sectiunea de functionare 8 |37.02.04 177.238,89 0,00 177.238,89 Il. VENITURI DIN CAPITAL 9 |00.15 37,05 0,00 37,05 Venituri din valorificarea unor bunuri 10 |39.02 37,05 0,00 37,05 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 11 |39.02.07 13,38 0,00 13,38 Depozite speciale pentru constructii de construinte 12 [39.02.10 23,67 0,00 23,67 IV. SUBVENTII 13 |00.17 9.217,64 0,00 9.217,64 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 14 |00.18 9.217,64 0,00 9.217,64 Subventii de la bugetul de stat 15 |42.02 9.217,64 0,00 9.217,64 A. De capital 16 9.182,63 0,00 9.182,63 Suventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 17 |42.02.16 5.000,00 -5.000,00 0,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 18 |42.02.18.03 5.000,00 -5.000,00 0,00 Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investiilor în sanatate 19 |42.02.18 45,00 5.000,00 5.045,00 de comunicatii în urgenta în Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si 20 (42.02.1801 45.00 0,00 45,00 Subceniii din ventiuri proprii ale Ministerului Sanatatii cafre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate 21 |42.02.18.03 0,00 5.000,00 5.000,00 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 22 [42.02.20 4.137,63 0,00 4.137,83 B. Curente 23 35,01 0,00 35,01 pause (N) de pagana D014 DER prieten fond tere | 24 [420260 E CC NE Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 25 |45.02 18.648,45 0,00 18.648,45 Fondul European de Dezvoltare regionala 26 |45.02.01 18.222,92 0,00 18.222,92 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 27 |45.02.01.01 18.222,92 0,00 18.222,92 Fondul Social European 28 |45.02.02 425,53 0,00 425,53 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 29 |45.02.02.01 425,53 0,00 425,53 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 30 [48.02 211,41 0,00 211,41 Pag. 19/24

-| 8 , = D & s a = ENUMIREA INDICATORILOR > g E E E & 2 A E O o e a a Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 31 |48.02.01 211,41 0,00 211,41 Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 32 |48.02.01.01 211,41 0,00 211,41 TOTAL CHELTUIELI 33 211.023,54 0,00| 211.023,54 CHELTUIELI CURENTE 34 [01 34.110,51 0,00 34.110,51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 35 |51 32.296,91 0,00 32.296,91 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 36 |56 328,50 0,00 328,50 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 37 [58 1.485,10 0,00 1.485,10 CHELTUIELI DE CAPITAL 38 |70 177.113,03 0,00 177.113,03 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 39 |71 163.069,03 0,00 163.069,03 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 40 [72 14.044,00 0,00 14.044,00 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 41 [85 -200,00 0,00 -200,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 42 |50.02 4.467,13 0,00 4.467,13 Autoritati publice si actiuni externe 43 |51.02 4.467,13 0,00 4.467,13 CHELTUIELI CURENTE 44 |01 500,62 0,00 500,82 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 45 [58 500,82 0,00 500,62 CHELTUIELI DE CAPITAL 46 |70 3.966,51 0,00 3.966,51 TITEUL Xili ACTIVE NEFINANCIARE 47 |71 3.966,51 0,00 3.966,51 Din total capitol Autoritati executive si legislative 48 [51.02.01 4.467,13 0,00 4.467,13 Autoritati executive 49 |51.02.01.03 4.467,13 0,00 4.467,13 Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 50 |59.02 6.466,29 0,00 5.466,29 Ordine publica si siguranta nationala 51 j61.02 6.466,29 0,00 6.466,29 CHELTUIELI CURENTE 52 [01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 533 |70 6.486,29 0,00 6.466,29 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 54 |71 6.466,29 0,00 6.466,29 Din total capitol Ordine publica 55 (61.02.03 2.200,40 0,00 2.200,40 Politie locala 56 [61.02.03.04 2.200,40 0,00 2.200,40 Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 57 |61.02.05 4.265,89 0,00 4.265,89 Pag. 20/24

-| 8 8 2 a DENUMIREA INDICATORILOR = 2 E E E 5 E S E 5 o 9 2 a a Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 58 [64.02 91.001,36 0,00 91.001,36 Invatamant 59 [65.02 20.416,18 0,00 20.416,18 CHELTUIELI CURENTE 60 [01 12,00 0,00 12,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 61 [58 12,00 0,00 12,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 62 |70 20.404,18 0,00 20.404,18 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 63 |71 20.404,18 0,00 20.404,18 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 64 (65.02.03 574,32 0,00 574,32 Invatamant prescolar 65 (65.02.03.01 574,32 0,00 574,32 Invatamant primar 66 |65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 invatamant secundar 67 |65.02.04 19.829,86 0,00 19.829,86 Invatamant secundar inferior 68 |65.02.04.01 4.654,85 0,00 4.654,85 Invatamant secundar superior 69 |65.02.04.02 15.175,01 0,00 15.175,01 Invatamant profesional 70 |65.02.04.03 0,00 0,00 0,00 Invatamant posiliceal 71 |65.02.05 0,00 0,00 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie 72 |65.02.11 12,00 0,00 12,00 Alte servicii 73 |65.02.11.30 12,00 0,00 12,00 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 74 [65.02.50 0,00 0,00 0,00 Sanatate 75 |66.02 57.108,38 0,00 57.108,38 CHELTUIELI CURENTE 76 |01 32.246,91 0,00 32.246,91 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 7 |B1 32.246,91 0,00 32.246,91 CHELTUIELI DE CAPITAL 78 |70 24.861,47 0,00 24.861,47 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 78 |71 24.861,47 0,00 24.861,47 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 80 [66.02.06 57.108,38 0,00 57.108,38 Spitale generale 81 |66.02.06.01 57.108,38 0,00 57.108,38 Servicii de sanatate publica 82 |66.02.08 0,00 0,00 0,00 Cultura, recreere si rel: 83 |67.02 11.171,02 0,00 11.171,02 CHELTUIELI CURENTE 84 |01 358,57 0,00 358,57 Pag. 21/24

= 3 3 £ 5 8 & 5 DENUMIREA INDICATORILOR = g E E E S 3 5 = O o g a a TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 85 |51 50,00 0,00 50,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 86 |58 308,57 0,00 308,57 CHELTUIELI DE CAPITAL 87 |70 10.812,45 0,00 10.812,45 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 88 |71 10.812,45 0,00 10.812,45 Din total capitol Servicii culturale 89 |67.02.03 3.110,50 0,00 3.110,50 Institutii publice de spectacole si concerte 90 |67.02.03.04 3.060,50 0,00 3.060,50 Case de cultura 91 |67.02.03.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii culturale 92 |67.02.03.30 50,00 0,00 50,00 Servicii recreative si sportive 93 |67.02.05 8.021,14 0,00 8.021,14 Sport 94 |67.02.05.01 1.172,73 0,00 1.172,73 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 95 |67.02.05.03 6.848,41 0,00 6.848,41 Servicii religioase 96 |67.02.06 39,38 0,00 39,38 Alte servicii în domeniile culturii, recree! 97 |67.02.50 0,00 0,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 98 |68.02 2.305,78 0,00 2.305,78 CHELTUIELI CURENTE 99 [01 201,45 0,00 201,45 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 100 |58 201,45 0,00 201,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 101 |70 2.104,33 0,00 2.104,33 TITLUL XIill ACTIVE NEFINANCIARE 10271 2.104,33 0,00 2.104,33 Din total capitol Asistenta acordata persoanelor in varsta 103 [68.02.04 50,00 0,00 50,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 104 [88.02.05 57,53 0,00 57,53 Asistenta sociala in caz de boli 105 |88.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de invaliditate 106 |68.02.05.02 57,53 0,00 57,53 Asistenta sociala pentru familie si copii 107 [68.02.06 0,00 0,00 0,00 Crese 108 [68.02.11 623,82 0,00 623,82 Prevenirea excluderii sociale 109 |68.02.15 1.574,43 0,00 1.574,43 Ajutor social 110 [68.02.15.01 1.425,03 0,00 1.425,03 Cantine de ajutor social 111 [68.02.15.02 149,40 0,00 149,40 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 112 |68.02.50 0,00 0,00 0,00 Pag.22/24

- 5 3 E 8 3 8 £ 5 DENUMIREA INDICATORILOR 2 E E E & 3 E s O 9 & a a domeniul asistentei sociale 113 |68.02.50.50 0,00 0,00 0,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 114 |69.02 5.886,96 0,00 5.886,96 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 115 (70.02 5.331,14 0,00 5.331,14 CHELTUIELI CURENTE 116 |01 364,49 0,00 364,49 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 117 [56 1,00 0,00 1,00 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 118 [58 363,49 0,00 363,49 CHELTUIELI DE CAPITAL 119[70 5.166,65 0,00 5.166,65 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 120|71 5.166,65 0,00 5.186,65 TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 121 [85 -200,00 0,00 -200,00 Din total capitol Locuinte 122 |70.02.03 2.444,02 0,00 2.444,02 Dezvoltarea sistemului de locuinte 123 |70.02.03.01 2.444,02 0,00 2.444,02 Alte cheltuieli în domeniul locuintelor 124 |70.02.03.30 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 125 |70.02.05 1.398,65 0,00 1.398,65 Alimentare cu apa 126 |70.02.05.01 1.398,65 0,00 1.398,65 Amenajari hidrotehnice 127 |70.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Iluminat public si electrificari rurale 128 |70.02.06 345,87 0,00 345,87 Alimentare cu gaze naturale in localitati 129 |70.02.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 130 |70.02.50 1.142,60 0,00 1.142,60 Protectia mediului 131 [74.02 555,82 0,00 555,82 CHELTUIELI CURENTE 132 |01 353,30 0,00 353,30 Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 133 [56 327,50 0,00 327,50 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 134 [58 25,80 0,00 25,80 CHELTUIELI DE CAPITAL 13570 202,52 0,00 202,52 TITEUL Xill ACTIVE NEFINANCIARE |136[71 202,52 0,00 202,52 Din total capitol Reducerea si controlul poluarii 137j74.02.03 2,52 0,00 2,52 Salubritate si gestiunea deseurilor 138 [74.02.05 200,00 0,00 200,00 Salubritate 139 |74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 Pag. 23/24

„| £ & 8 8 e 5 DENUMIREA INDICATORILOR 3 eg E Ss E S z 5 £ s O 9 a a Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 140 [74.02.05.02 200,00 0,00 200,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 141 [74.02.06 353,30 0,00 353,30 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 142 [79.02 103.201,80 0,00 103.201,80 Combustibili si energie 143 [81.02 17.348,91 0,00 17.348,91 CHELTUIELI CURENTE 144101 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 145 |70 17.348,91 0,00 17,.348,91 TITEUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 146|71 3.454,91 0,00 3.454,91 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 147 |72 13.894,00 0,00 13.894,00 Din total capitol Energie termica 148 [81.02.06 17.348,91] 0,00 17.348,91 Transporturi 149 |84.02 85.852,89 0,00 85.852,89 CHELTUIELI CURENTE 150 [01 73,17 0,00 73,17 TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 151 [58 7317 0,00 73,17 CHELTUIELI DE CAPITAL 152|70 85.779,72 0,00 85.779,72 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 153 [71 85.629,72 0,00 85.629,72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE 15472 150,00 0,00 150,00 Din total capitol Transport rutier 155 |84.02.03 85.852,89 0,00 85.852,89 Drumuri si poduri 156 |84.02.03.01 21.584,13 0,00 21.584,13 Transport in comun 157 |[84.02.03.02 49.051,53 0,00 49.051,53 Strazi 158 |84.02.03.03 15.217,23 0,00 15.217,23 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 159 [96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 160 [97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT A 161 [98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT / L 162 [99.02 5.670,10 0,00 5.670,10 PRIMAR, DIRECTOR E INOMIC, SEF SI PAT 1 ţ NICOLAE ROBU STE RA dNA DU | 7 | |N Pag.24/24

Atasament: aviz_juridic.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2018-28191/26.11.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 26.11.2018 AVIZ la raportul de specialitate privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Timişoara pe anul 2018 Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28191/26.11.2018 privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2018. Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28191/26.11.2018 a Primarului Municipiului Timisoara privind oportunitatea Proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2018. Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Timișoara nr. 1425 din 12.11.2018 de rectificare a bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018. Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind Legea bugetului de stat pe anul 2018. Având în vedere prevederile art. 19 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale “Aprobarea şi rectificarea bugetelor (1) Bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel: a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor exierne şi interne și bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor și de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz; b) bugetele instituţiilor publice, de către consiliile prevăzute la lil. a), în funcţie de subordonarea acestora. (2) Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba reclificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar.” De asemenea având în vedere prevederile art.1, art. 4 alin 1, art.5, art. 20 alin.1, art.22, alin. 1, art. 23 alin. 1,2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale. Având în vedere prevederile art. 36 alin, 2 lit b, alin.4 lit. a, art.63 alin.1 lit.c, alin. 4 lit.b din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale. Având în vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. " Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-28191/26.11.2018 privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2018. Mentionăm că prezentul aviz nu priveste necesitatea si oportunitatea demersului privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Timişoara pe anul 2018 şi nu se substituie avizului de

legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, avizul nu priveste aspectele tehnice, economice, de specialitate ale documentatiei, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieste obligatia structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atributiilor ce le incumbă, CONSILIER JURIDIC DANIELA STEFAN ZT) Cod FO53-13,Ver.1